Реферат Держіспит

Страница 1 из 13 | Следующая страница

>Госекзамен. Варіант №1

У чому суть предмета дошкільної педагогіки?

-це наука про мистецтво впливу вихователя на поведінка вихованця

-це наука про закономірності розвитку дошкільнят і напрямах її

+це наука про цілі, змісті, завдання й методах освіти дошкільнят за умов сім'ї та дошкільного закладу

-це наука про закономірності становлення особистості дошкільнят

Український педагог епохи українського відродження (>XVI-первая половина XVIII ст.), яка займалася проблемою мети виховання:

+З. Сковорода

->И.Я. Франко

-М.П. Драгоманов

->П.О. Куліш

Зазначте автора першої світової посібники з дошкільному вихованню дітей:

-І.Г.Песталлоци

+>Я.А. Коменський

-Ф.Фребель

->К.Д. Ушинський

Зовнішнє вираз узгодженої діяльності вчителя і учнів, має певне організаційне оформлення – це:

+форма організації навчання

-метод навчання

-кошти навчання

-принципи навчання

Визначте поняття “урок” за льотно-технічними характеристиками:

-час,посвещенний аналізу діяльності

-узгоджена діяльність учнів, підготовлених учителем

+зовні виражена узгоджена діяльність вчителя і учнів

-кінцевий відрізок процесу

За які групи діляться засоби навчання по дидактичні цілям їх застосування?

->объяснительно-иллюстративние, проблемні, дослідницькі

-словесні, наочні і практичні

-індуктивні і дедуктивні

+методи первинного засвоєння, закріплення знань, вироблення умінь і навиків, перевірки застосування знань, умінь і навиків

Виберіть з приведених нижче видів занять у дошкільній установі ті, визначених залежно від України цілі заняття?

-фронтальні

-групові

-з математики

+в розвитку творчу активність

Хто з названих педагогів є автором ідеї, й теорії для української національної дитсадка?

-К.Ушинський

->НЛубенец

+>С.Русова

->ВСухомлинский

Який із названих видів ігор не належить до творчим?

->сюжетно-ролевие

-будівельні

-театралізовані

+>игри-забави

У якій з художніх творівК.Д. Ушинського розкривається цілісність педагогічного процесу:

-“Про класною дисципліни”

-“Про користь педагогічної літератури”

+“Три елемента школи”

-“Про народності у громадському вихованні”

Хто був організатором і керівником перших дитячих притулків у Росії, створених нею у системі державних установ:

->Е.Гугель

+>В.Ф.Одоевский

->В.Г.Белинский

->П.Гурьев

З переліку характерних ознак виберіть той, який відрізняє біхевіоризм:

+виховання розвивається за схемою: “>стимул-реакция-подкрепление”

-зближення виховання з життям

-виховання громадянина

-колектив шкодить формуванню особистості

Хто думав можливим створити “нову породу людей” шляхом виховання:

-Петро

->И.Бецкой

+М.Ломоносов

->В.Одоевский

Автор підручника “Російська граматика”:

-М.Ломоносов

+>Милентий Смотрицький

-ЛеонтійМагницкий

-К.Ушинський

Як називали релігійний-релігійну-релігійне-релігійна-національно-релігійні школи, які працювали з урахуванням статутів “порядок шкільний”:

-католицькі

-єзуїтські

-церковнопарафіяльні

+братерські

Виберіть із запропонованих сучасне визначення освіченості людини:

->многознание

-володіння набором професійних навичок

-розвиток різноманітних здібностей системного характеру і рівень їх продуктивності

+високий рівень розумового розвитку та вихованості людини

У який групу включені основні методи науково-педагогічних досліджень?

-узагальнення досвіду, тестування, анкетування, моделювання, вивчення рівня вихованості учнів

+спостереження, експеримент, розмова, вивчення документації, тестування, анкетування, ранжування, інтерв'ювання

-аналіз, синтез, дедукція, індукція,социометрия, анотування

-розмова, вправу, аналіз, лабораторна робота

У який групу включені науки, що входять до систему педагогічних наук?

-загальна педагогіка, етика, естетика, вікова фізіологія, дошкільна педагогіка і закінчилася історія педагогіки

-дидактика, психологія, історія, теорія виховання, логопедія

+загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, порівняльна педагогіка, галузева педагогіка

-педагогіка таких закладів, педагогіка школи, педагогіка профтехосвіти, педагогіка вищій школі

Предметом загальної дидактики є:

-соціальні умови формування та освіти учнів

+принципи, мети, зміст процесу навчання, освіти

-теорія навчання окремому предмета

-психологічне розвиток особистості процесі навчання

>Методологической основою процесу навчання у вітчизняної педагогіці є:

-теорія сенсуалізму

+наукова теорія пізнання

->неотомистская теорія

-теоріяекзистенционализма

Хто з вище перерахованих педагогів першим упорядкував основні засади педагогіки?

-Платон

->Ж.Ж. Руссо

->Я.А. Коменський

+>К.Д. Ушинський

Навчальна програма – це:

-навчального плану,конкретизированний щодо змісту певного предмета

+нормативний документ, визначальний зміст знань, умінь і навиків за певним предмета, послідовність формування та мінімум годин їхнього засвоєння

-документ, у якому визначені вимоги до змісту й обсягом засвоєння знань, умінь і навиків за певним предмета

-документ, який передбачає певний зміст освіти

З переліку характерних ознак виберіть той, який відрізняє неотомізм:

+мета виховання - християнська моральність

-свобода самовираження особистості

-розвиток загальнолюдського “Я”

-розвиток активності і самостійності

Якого принципу навчання ви віднесете правила: від легкого до важкого, від відомого до невідомому, від простого до складного?

-науковості

-доступності

-зв'язку теорії з практикою

+систематичності і послідовності

Який із наведених нижче термінів найповніше розкриває поняття “засоби навчання”?

-форма теоретичного і практичного засвоєння навчального матеріалу, що визначається метою освіти, виховання та розвитку особистості

-шлях пізнавальної теоретичної і з практичної діяльності вчителя і учнів, направлений замінити реалізацію завдань навчання

+спосіб організації спільної прикладної діяльності вчителя і учнів, який би пізнання і осмислення навчальної інформації

-спосіб організації спільної прикладної діяльності вчителя і учнів, який з метою усвідомлення навчального матеріалу

Із запропонованих альтернатив виберіть ті, які відповідають потребам принципуетнизации виховного процесу:

-принцип вимагає оптимального відповідності державних, суспільних соціальних і особистісних потреб у виховний процес

-принцип вимагає пріоритету державних інтересів з усіх іншими інтересами

+принцип вимагає наповнення виховання національним змістом, вивчення традицій звичаїв народу, досвіду народного виховання

-виховання громадянина – основну вимогу цього принципу

Визначте поняття “принципи навчання” за льотно-технічними характеристиками:

-система знань, умінь, способів мислення та діяльності гармонійного розвитку

+вихідне, основна вимога до до організації школи, допомагає творчо підійти побудувати педагогічного процесу

-упорядкована діяльність педагога і учнів, спрямовану досягнення поставленої мети навчання

-навчання рівні труднощі

Зазначте групу, у якій визначено основні складові виховання

-розумовий, інтелектуальне, політичне, духовне, загальне

+розумовий, моральне, фізичне, естетичне, трудове

-естетична культура, трудова зрілість, енциклопедичність знань, духовне досконалість

-національне, правове, громадянське, художнє

Виховання як педагогічний процес – це:

-процес, направлений замінити вивчення дітьми і правил поведінки

-складова частина освіти, у процесі якого здійснюється підготовка молоді до життя, суспільно корисної праці

+процес цілеспрямованого управління формуванням та розвитком особистості відповідно до вимог суспільства

-спеціально організована діяльність педагогів та вихованців щодо реалізації мети виховання за умов педагогічного процесу

Яка з наведених нижче спостережень може бути методом науково-педагогічного дослідження?

-класний керівник спостерігає за успішністю учнів

-черговий вчитель спостерігає за порядком на зміні

+педагог спостерігає над поведінкою учнів для вивчення причин відчуження дітей від колективу класу

-вчитель разом із дітьми спостерігає над перебігом виконання завдання біля дошки

Сенсорний голод – це:

+своєрідні переживання людини, що у результаті нестачі припливу подразників першої сигнальній системи

-своєрідні переживання людини, що у результаті невдоволення рухової потреби

-переживання людиною нестачі позитивних емоцій

-відчуття незадоволеності як наслідок впливу негативні емоції

Мислення – це:

-процес пізнання з допомогою органів почуттів

-процес створення нових образів

+щабель пізнання, розкриває суть речей, явищ

-форма відображення дійсності

Напрям в психології,считающее джерелом активності особистості інстинктивні потяги інедооценивающее роль свідомості:

-біхевіоризм

+фрейдизм

->гештальтпсихология

-когнітивна психологія

Назвіть ім'я авторадеятельностного підходу в психології:

+>С.Л.Рубинштейн

->Л.С.Виготский

->А.Н.Леонтьев

->Б.Г.Ананьев

Метод психологічної діагностики, використовує стандартизовані і питання завдання, які мають певний шкалу значень:

-розмова

-анкета

+тест

-спостереження

Назвіть властивість темпераменту, характеризує спонтанність, мимовільність дій:

-пластичність

->екстравертированность

->интравертированность

+реактивність

Назвіть тип темпераменту, характеризується низькому рівні поведінкової активності, повільністю, невиразністю міміки, високу стійкість, стабільністю звичок та поведінки:

-холерик

+флегматик

-сангвінік

-меланхолік

Вигляд пам'яті, обслуговуючої робочі операції людини:

-генетична

+оперативна

->ейдетическая

-рухова

Здатність процесів порушення та гальмування повертатися до вихідному ділянці, де сила порушення чи гальмування найвищою:

-іррадіація

+концентрація

-індукція

-взаємовплив

Уроджена спадково закріплена форма реагування на біологічно значиме вплив зовнішнього світу чи зміна внутрішнього середовища організму

+безумовний рефлекс

-навик

-умовний рефлекс

-інтелектуальне поведінка

Показником психологічної, готовності дитину до школи є:

-наявність спеціальних знань, умінь і навиків

-самостійність в розумової діяльності

+вміння будувати своїх відносин з дорослими, однолітками з урахуванням підпорядкування мотивів

-відсутність негативних реакцій навчання

Провідними критеріями вікового розвитку в молодших школярів є:

+психологічні

-педагогічні

-фізичні

-фізіологічні

У поведінці молодший школяр орієнтується найчастіше на моральні судження й оцінку дій:

-батьками

+учителем

-однолітками

-друзями

У навчанні письма рухом руки молодшого школяра керує, і забезпечує основний успіх:

-візія

-слуховий образ

+тактильне почуття, яке закріплює спрямування моторної пам'яті

-багаторазове повторення

Психологічними критеріями вікового розвитку є:

-особливості зростання

-діяльність нервової системи

+особливості пізнавальних психічних процесів

-можливості морального, естетичного, трудового виховання

Творцем першої лабораторії експериментальної психології є:

+Вільгельм Вундт

-Франсіс Гальтон

-ДжемсКеттелл

-Анрі Симон

Основним психологічним новотвором під час дитинства є:

-зорова іслуховая зосередженість

+становленнясенсомоторного інтелекту

-розрізнення звуків і запахів

-елементинаглядно-образного мислення

Із якою метою Альфред Біне розробив першу серію тестів з вивчення інтелекту:

-виділити групу обдарованих

-вивчити здібності дітей

+відокремити дітей, талановитими в вченню, які хочуть вчитися, від дітей, котрі страждають природженими дефектами

-вивчитисенсомоторние якості дітей

 Методики, завдання яких як питань чи тверджень, а завданням випробуваного є самостійне повідомлення деяких даних про собі, про свої переживання і стосунках як відповідей:

-тести

-анкети

-проективні методики

+опитувальники

Комплексна наука, що займається цілісним, синтетичним вивченням дітей, але механічнотрактовавшая вплив середовища проживання і спадковості:

+педологія

-педагогіка

-психологія

-психодіагностика


>Госекзамен. Варіант №2.

У дожовтневої Росії існувало три "види навчальних закладів, які займалися підготовкою слухачів для викладацької діяльності. Назвіть основний вид середньої спеціальної навчального закладу на той час.

-вчительські інститути

-педагогічні класи

+вчительські семінарії

-вчительські курси

Хто думав можливим створити “нову породу людей” шляхом виховання:

-Петро

-І.Бецкой

+М. Ломоносов

-У.Одоевский

Автор підручника “Російська граматика”:

-М. Ломоносов

+>Милентий Смотрицький

-ЛеонтійМагницкий

-До. Ушинський

Як називали національно-релігійні школи, які працювали з урахуванням статутів “порядок шкільний”:

-католицькі

-єзуїтські

-церковнопарафіяльні

+братерські

 Перша братська школа України:

+Острозька

-Львівська

-Київська

-Луцька

Хто є автором терміна “дитсадок”?

->Я.А.Коменский

->И.Г.Песталлоци

+>Ф.Фребель

->Р.Оуен

Що не вважається формою організації фізичного виховання дошкільнят?

-рухливі ігри

-фізкультурні заняття

+раціональне харчування

-спортивні свята

Встановіть, як і позиції сформульована загальна мета виховання:

+всебічне і гармонійний розвиток особистості

-гуманізація і гуманітаризація виховання

-трудове виховання і політехнічне освіту

-розумовий, трудове, фізичне, естетичне і моральне виховання

Що розуміємо під двигуном процесу виховання:

-сила, яка змушує поступальну ходу

+результат протистояння між набутими знаннями й досвідом поведінки й новими потребами

-протиріччя між рівнем конкретних знань і методами їх впровадження

-протиріччя між готівкою правилами поведінки й тими правилами, які потрібно скласти

Яка з названих положень не можна зарахувати до цінностей особистісно орієнтованого підходи до навчання й виховання дошкільнят?

-дитина

-свобода

+педагог

-співробітництво

Із запропонованих альтернатив виберіть ті, які відповідають потребам принципуетнизации виховного процесу:

-принцип вимагає оптимального відповідності державних, суспільних соціальних і особистісних потреб у виховний процес

-принцип вимагає пріоритету державних інтересів з усіх іншими

+принцип вимагає наповнення виховання національним змістом, вивчення традицій звичаїв народу та історичного досвіду народного виховання

-виховання громадянина – основну вимогу цього принципу

>Компонент школи, який би максимальну продуктивністьинтеллектуально-познавательной активності об'єктів і суб'єктів школи - це:

->проектировочний

-організаторський

+пізнавальний

-комунікативний

Зазначте групу, у якій визначено основні складові виховання:

-розумовий, інтелектуальне, політичне, духовне, загальне

+розумовий, моральне, фізичне, естетичне, трудове

-естетична культура, трудова зрілість, енциклопедичність знань, духовне досконалість

-національне, правове, громадянське, художнє

Колектив – це:

-група людей, котрі навчаються і працюють у одній установі

-група людей, об'єднаних з урахуванням міжособистісних відносин

+група людей, об'єднаних основі спільних інтересів, суспільно і особистісно значимого змісту спільної прикладної діяльності

-група людей, об'єднаних загальною діяльністю

Зазначте соціальні ролі людини, яких має готувати виховання:

-вихований людина, гуманіст, природолюб

-фахівець, еколог, патріот

+громадянин, працівник, сім'янин

-інтернаціоналіст, знавець етикету, інтелектуал

Заохочення – це:

+метод педагогічного впливу вихованця, який відбиває позитивну оцінку її поведінки з єдиною метою закріплення позитивних рис

-метод нагороди за хороші вчинки

-прийом педагогічного впливу дитини

-метод виховання, який вимагає оголошувати вихованцям подяку

Кого з названих педагогів можна зарахувати до прибічникам традиційної дидактичній концепції?

->М.Монтессори

+>Я.А.Коменский

->Л.Н.Толстой

->Д.Дьюи

Що визначає навчального плану у створенні процесу?

+нормативний документ,стандартизирующий перелік послідовність вивчення дисциплін певному освіти і мінімальну кількість годин, передбачених для вивчення кожної дисципліни

-нормативний документ, визначальний перелік дисциплін, які підлягають вивченню певному освіти

-державного стандарту освіти

-документ, який регламентує перелік предметів, які вивчаються певному освіти та його розподіл за літами навчання

Якого принципу навчання ви віднесете правила: від легкого до важкого, від невідомого до відомому, від простого до складного?

-науковості

-доступності

-зв'язку теорії з практикою

+систематичності і послідовності

Яка форма організації навчання склалася першої:

->классно-урочная система

+індивідуальна

->индивидуально-групповая

->мангеймская

Цілеспрямований принцип взаємодії учнів та їхні вчителі, під час якої відбувається засвоєння знань процес формування навичок – це:

+навчання

-виховання

-освіту

-розвиток

 Виберіть найповніше визначення поняття “акселерація”.

-це процес активної діяльності особистості

-прискорене формування інтелектуальні сили особистості

-прояв наполегливості особистості досягненні поставлених завдань

+прискорене фізичний і психічний розвиток особистості дитсадку й такому віці

Яка з положень вважатимуться пріоритетним в особистісно орієнтованому освіті?

-озброєння дитини системою знань, умінь, навичок

+становлення дитини як особистості

-розвиток пізнавальних психічних процесів дитини

-розвиток інтелектуальних умінь і навиків, інтересу пізнання

Процес і результати засвоєння людиною знань, умінь, навичок і що з ними практичних і пізнавальних способів діяльності – це:

-виховання

-мислення

+навчання

-освіту

Комплекс властивостей особи і знань, які забезпечують високий рівень самоорганізаціїпрофессионально-педагогической діяльності – це:

-професійна готовність

-професійна придатність

+педагогічне майстерність

-педагогічне творчість

Думка – це:

-внутрішній діалог, а мова – це ідея, висловлена вголос

-мислення та мова – самостійні, щодо незалежні реальності

+думку як і належить до промови, як і йшлося до думки

-внутрішня інтенція

Напрям, предметом вивчення якого є поведінка:

-психоаналіз

->гештальтпсихология

-когнітивна психологія

+біхевіоризм

Зазначте, як називається взаємодія відчуттів, коли відбувається посилення одного відчуття під впливом іншого:

-адаптація

+сенсибілізація

-синестезія

-взаємодії відчуттів


Назвіть тип темпераменту, характеризується високої працездатністю, швидким темпом діяльності, різкістю, дратівливістю, запальністю:

+холерик

-флегматик

-сангвінік

-меланхолік

Емоційний стан, що у екстремальній ситуації, що вимагає від чоловіка мобілізації і напруження нервово-психічних сил:

-фрустрація

-афект

+стрес

-настрій

Набута реакція, мимоволі наступна у відповідь біологічно нейтральний подразник, який перетворився на сигнал попереджуючий організм про майбутньому біологічно важливому вплив:

-безумовний рефлекс

-навик

+умовний рефлекс

-інтелектуальне поведінка

Сприйняття, що характеризується тим, що у основі лежить свідомо поставленої мети:

+навмисне сприйняття

-ненавмисне сприйняття

-організоване сприйняття

-неорганізоване сприйняття

До властивостями уваги не належить:

-обсяг

-інтенсивність

-стійкість

+аперцепція

До процесам пам'яті не належить:

-запам'ятовування

+класифікація

-відтворення

-впізнавання

Наука, вивчає своєрідність психіки людей різного віку, процес створення їх особи і розумового розвитку - це:

-загальна психологія

-соціальна психологія

-педагогічна психологія

+вікова психологія

Завдяки любові, турботи і емпатії ближніх та їхні вчителі у молодших школярів формується:

+адекватна самооцінка

-завищеною самооцінкою

-низький рівень домагань

-почуття власної неповторності

Процес прояви біологічних і соціальних закономірностей – це:

-новоутворення особистості

-освіту особистості

+розвиток особистості

-виховання особистості

Цілеспрямоване формування потреб дитину і олюднення його бажань – це:

-новоутворення особистості

-освіту особистості

-розвиток особистості

+виховання особистості

Провідним виглядом діяльність у дошкільному віці є:

->предметно-манипулятивная діяльність

->непосредственно-емоциональное спілкування

+сюжетно-рольова гра

-вчення як вид пізнавальної діяльності

Провідним психічним пізнавальним процесом, від якого найбільшої залежності перебуває успішність навчання молодшого школяра, є:

-відчуття

+сприйняття

-пам'ять

-уяву

Керівник лабораторії психофізіології дітей дошкільного віку, результатом багаторічної діяльності якої вперше стали комплекси психодіагностичних методик за оцінкою рівня підготовленості дошкільнят до шкільного навчання:

-О.Н. Леонтьєв

+>Л.А. Венгер

->Б.Б.Эльконин

-А.В. Запорожець

У якій із психодіагностичних методик збір первинних даних отримують з урахуванням вербальної комунікації:

-аналіз продуктів діяльності

+інтерв'ю

-спостереження

-тест

Сукупність стійких чорт особистості, визначальних ставлення людини до людей, до виконуваної роботі. Виявляється у діяльності і спілкуванні, включає у собі те, що надає поведінки людини специфічний, характерний нього відтінок

+характер

-темперамент

-здібності

-особистість

Провідною діяльністю в молодшому шкільному віці є:

-рольова гра

+навчальна

-трудова

-спілкування

До основним новоутворенням в молодшому шкільному віці ставляться:

-самооцінка

+рефлексія

-самовизначення

->целеполагание

>Рефлексия – це:

-засвоєння знань і умінь

-відбиток власних якостей

+відбиток власних психічних особливостей з погляду вимогам до них

-самооцінка

Слабко виражені емоційні переживання, відмінні значної тривалістю і слабким усвідомленням причин їх викликають це:

-процеси

+настрої

-афекти

-пристрасті

Що з переліченого перестав бути виглядом промови?

-усна

-письмова

-внутрішня

+особиста

Психічний пізнавальний процес відображення істотних зв'язків і стосунків предметів і явищ об'єктивного світу називається:

-уяву

+мислення

-уявлення

-судження

Як називається мислительна операція, джерело якої в відволіканні від несуттєвих

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація