Реферати українською » Педагогика » Курс математики середньої школи й методику викладання


Реферат Курс математики середньої школи й методику викладання

Предмет методик викладання математики (зміст, мети, завдання ).

Три фундаментальні комплексні проблеми методик викладання математики. Проблема змісту шкільного курсу математики. Проблема структури його. Проблема методів навчання математиці у неповній середній школі. Рух за реформу математичної освіти. Цілі навчання математиці у неповній середній загальноосвітньої школі. Значення шкільного курсу математиці у системі освіти. Формування наукового світогляду, виховання які у процесі вивчення математики. Зв'язок навчання математиці з життям.

Складові частини методик викладання математики

Цілі навчання математиці

Взаємозв'язок цілей, змісту, форм і методів навчання математиці

Рух за реформу математичної освіти

Предмет математики, роль математики, роль практики у виникненні та розвитку математики, математичні абстракції

Математична діяльність, її складові

Практичні докладання математики

Зв'язок математики коїться з іншими навчальними дисциплінами (світоглядний аспект)

Складові частини методик викладання математики

Методика викладання математики - дисципліна, що займається розробкою цілей, змісту, коштів, форм і методів навчання математиці у навчальних закладах різних типів.

Навчальний курс методик викладання математики і двох розділів: загальна методику та приватні методики (методики вивчення окремих навчальних предметів).

Цілі навчання математиці

1. Провідні мети навчання математиці у шкільництві. Три великі групи цілей:

а) прогностичні (навчальні);

б) світоглядні, створені задля виховання математичної культури (виховні і розвиваючі);

в) індивідуально-орієнтовані (виховні у вужчому сенсі).

2. Вимоги цілей:

а) прогностичні мети повинні мати - конкретністю, конструктивністю, проверяемостью, участю учня у процесі вчення;

б) світоглядні повинні пронизувати весь навчальний процес, висловлювати прагнення аргументації і чітким логічним схемами міркування, до чіткому розчленовані міркування тощо.;

в) індивідуально-орієнтовані повинні враховувати формування можливих, у тому чи іншому віці якостей особистості засобами предмета.

3. Етапи формування дії визначення мети у учнів:

а) перший етап - вчитель розкриває структуру дії постановки (полагания) мети;

б) другий етап - вчитель приваблює дітей до постановки цілі й критичного осмислення отриманих результатів під час досягнення мети;

втретє етап - учні під керівництвом вчителя конструюють мета вивчення конкретного навчального матеріалу;

р) четвертий етап - учні самостійно ставлять мети, а класний колектив критично аналізує процедуру постановки цілі й досягнення результату.

Цілі навчання математиці відбивають общедидактические цілі й водночас враховують специфіку даного навчального предмета. Розробка цілей навчання непросто. У дидактиці та порожніх приватних методиках у цьому напрямі зроблено певні кроки. Цілі навчання математиці поділяються сталася на кілька груп: освітні (у цьому числе-практические), виховні, розвиваючі.

Освітні мети навчання в що свідчить залежить від прийнятої форми диференціації навчання. Основним документом, у якому фіксують мети навчання математиці, є програма з математики. Необхідно розрізняти два рівня описи цілей навчання: загальну характеристику цілей навчання дітей і конкретне їх дає уявлення. Загальна характеристика цілей навчання дається в пояснювальній записці до програми з математики. Є різноманітні способи конкретного уявлення цілей навчання. Освітні мети, наприклад, формулюються як вимог до рівня математичної підготовки учнів. У конкурсній програмі з математики при цьому виділяється спеціальний розділ "Вимоги до математичної підготовці учнів". Інший розділ програми "Зміст навчання" представляє освітні мети перетвориться на ще більше конкретної формі. Дальнейшей конкретизацією освітніх цілей служить підручник. Гранично конкретний рівень уявлення освітніх цілей має місце у екзаменаційні квитки учнів, контрольних роботах, запропонованих Міністерством загального користування та професійної освіти. У методичних посібниках часто формулюються мети навчання окремих тим, уроків. Освітні мети покликані розмежувати основний рахунок і другорядний матеріал і згідно з цим допомогти вчителю раціонально розподілити навчальний час.

Уміння правильно формулювати мети уроків дійшов початкуючому вчителю не відразу. У період педагогічної практики студенти нерідко відчувають складнощі у постановці цілей уроку. При формулюванні ними освітньої мети уроку який завжди вистачає чіткості, конкретності (особливо у диференціації цілей "сусідніх" уроків). Іноді освітня мета повторює (або вони майже повторює) назва теми уроку. Наприклад, мета уроку на задану тему "Перший ознака рівності трикутників" найчастіше формулюється так: "Вивчити перший ознака рівності трикутників". Аналогічно формулюються цілі й за іншими випадках: "Вивчити теорему Виета", "Вивчити визначення похідною функції" тощо. В усіх цих формулюваннях є загальна вада: у яких не уточнюється, якому рівні варто вивчити даний елемент навчального матеріалу. Необхідно зазначати, коли ставиться завдання лише ознайомити учнів з тим або іншим елементом навчального матеріалу, коли - домогтися хорошого відтворення навчального матеріалу учням, а коли - закласти початкові вміння і навички та т. буд. Ще більші труднощі початкуючий вчитель відчуває під час постановки виховних і розвивають цілей уроку.

У деяких методичних довідниках є безпосередні вказівки, якому рівні варто вивчити той чи інший теоретичний матеріал, у вирішенні яких завдань мають бути сформовані вміння і навички. Ці вказівки допоможуть початкуючому вчителю точніше формулювати мети уроку.

Першим практичним навиком, яким має опанувати студент, є навик безпомилкової диференціації цілей навчання з трьом групам (освітні, виховні і розвиваючі). У вивченні цього питання, придбанні відповідних умінь допоможуть такі завдання.

Декілька слів про постановці виховних цілей. Вони повинні бути тісно пов'язані із вмістом уроку. Це може бути цілі з формуванню світогляду, свідомого ставлення до навчанні, розвитку" пізнавальної й суспільної активності, культури навчального праці, вихованню свідомості, розширенню політехнічного кругозору, підготовки до свідомому вибору професії та т. буд.

Розвиваючі мети має перебувати й у тісного зв'язку з змістом уроку. Наведемо приклади постановки розвивають цілей:

розвиток у учнів навичок застосування аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, індукції, дедукції, узагальнення, конкретизації, моделювання класифікації;

розвиток у учнів геометричній, алгебраїчній і числової інтуїції, просторового уявлення та уяви, кмітливості, спостережливості, пам'яті тощо. буд.

Взаємозв'язок цілей, змісту, форм і методів навчання математиці

Цілі, утримання і засоби навчання взаємно пов'язані Шекспір і зумовлюють одне одного (за збереження провідну роль цілей навчання). Із різноманітних цілей навчання найбільш рухливі і мінливі освітні мети. Наступні завдання допоможуть підтвердити це та проілюструвати механізм взаємодії цілей, забезпечення і методів навчання.

Окремо відзначимо виховні можливості історичного матеріалу. Історичні екскурси дозволяє доступною учнів формі розкрити основу походження математичних понять і фактів. Вони позитивно позначаються емоційному відношенні учнів до навчального матеріалу, на вихованні їх моральних рис та розвитку інтелекту. Незаменимым засобом у своїй є також старовинні завдання, завдання з цікавим сюжетом, математичні ігри та зовсім т. п.

Зупинимося на функціях комп'ютеризації навчання, що є однією з вимог реформи школи. Перший крок у здійсненні комп'ютеризації навчання залежить від використанні у шкільництві мікрокалькуляторів. У чому полягають освітні, виховні і розвиваючі мети застосування мікрокалькуляторів під час уроків математики? Насамперед, очевидна практична значимість застосування мікрокалькуляторів (якщо обчислювальної технікою оснащується наука і виробництво).

Микрокалькулятор зручно використовувати під час введення, наприклад, понять довжини окружності й площі кола. Вычислив 8-9 членів послідовності периметра (площ) правильних уписаних n-угольников, учні наочно переконуються в збіжності цих послідовностей. З допомогою мікрокалькулятора зручно організувати машинний експеримент з виявлення деяких теорем (наприклад, щодо теореми Виета, теореми Піфагора, теореми косинусов, теореми синусів тощо. буд.).

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://pedagogika.by.ru/

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Муми – терапія
  У наше освічене століття важко уявити, як далекі предки обходилися не повідомляючи вищої
 • Реферат на тему: Интернет-общение (Особливості, типи, причини)
  Метою дослідження було вивчення особливостей спілкування з допомогою Інтернету. Було проведено
 • Реферат на тему: Як стати бизнес-тренером?
  Про роботу тренером в коммерч5ской організації.
 • Реферат на тему: Влада над друкованим словом
  Конкретні рекомендації у тому, як правильно скласти текст; як читати, отримуючи з тексту
 • Реферат на тему: Конфлікт
  Конфлікт (від латів. conflictus – зіткнення) – зіткнення суперечливих чи несумісних сил. Більше

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація