Реферати українською » Педагогика » Ефективне управління навчальної діяльністю з допомогою комп'ютерних інформаційних технологій


Реферат Ефективне управління навчальної діяльністю з допомогою комп'ютерних інформаційних технологій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

І.Н. Голіцина

Запровадження

Нині, коли освітні установи усього світу отримали доступом до інформаційних ресурсів Всесвітньої Інтернету, реальністю стало використання комп'ютерна техніка у навчанні, дедалі більше пильна увага педагогів та дослідників приділяється ефективність використання нових інформаційних і комп'ютерних технологій у процесі (див., напр. [IEEE International Conference]).

Механізмом навчання з допомогою комп'ютерних технологій є управління навчальної діяльністю. Зусилля творців комп'ютерних навчальних систем спрямовані створення автоматизованих систем, здійснюють ефективне керівництво процесом навчання.

Соловов А. У. [Соловов А.В., 1995] так формулює проблематику комп'ютерного навчання: "Глобальної, загальної проблемою електронного навчання створення умов та ефективне використання інформаційно - освітньої середовища з урахуванням інформаційних комп'ютерних технологій. У дидактичному плані існують три найважливіших приватних проблеми розробки та використання такого середовища:

Організація самостійної когнітивної діяльності учнів.

Організація індивідуальної підтримки навчальної діяльності кожного студента викладачами.

Організація груповий навчальної роботи учнів (дискусій, співпраці над проектами тощо.).

Управління у різноманітних системах, зокрема і педагогічних, передбачає збирання та переробку інформації зворотного зв'язку з метою вироблення коригувальних впливів. Засобом зворотний зв'язок щодо навчання є контроль навчальної діяльності обучаемого, при контролі завдання мають відповідати цілям навчання дітей і відповіді завдання мають дозволяти однозначно визначити рівень сформованості у учнів необхідних знань, умінь і навиків. Однією форму контролю у час є перевірка знань учнів з урахуванням систем комп'ютерного тестування і телекомунікаційних технологій. Комп'ютерне тестування дозволяє [Галєєв І.Х., 1998]: розширити можливості проведення індивідуально адаптованих процедур контролю та коригування знань конкретних тим, підвищити об'єктивності контролю за навчанням учнів., підвищити рівень стандартизації вимог обсягу і якістю знань і умінь, забезпечити можливості проведення попереднього самоконтролю обучаемыми.

Однією з центральних понять комп'ютерних технологій навчання модель обучаемого, з допомогою якого описується безліч точно представлених фактів про обучаемом, які описують різні сторони його зі стану: знання, особистісні характеристики, фахові якості й т.д. Моделювання обучаемого є малорозвинутим напрямом штучного інтелекту у навчанні. У даний роботі ми зупинимося такому аспекті моделі обучаемого, як готовність до навчання з допомогою інформаційних комп'ютерних технологій.

Вплив на ефективність комп'ютерного навчання рівня засвоєння знань студентів у предметної області дисципліни і мотивації до вченню

Проведені нами дослідження з використанню комп'ютерних систем навчального призначення показали [Голіцина І.Н., 2002], що використання навчальних систем різного призначення занять із навчальним дисциплінам має виконуватися лише з урахуванням конкретних цілей професіональною підготовкою учнів, у своїй ефективність їх використання залежить від мотивації вчення у студентів і рівня засвоєння знань [Беспалько П., 1995] в предметної області навчальної дисципліни. Підвищення рівня мотивації вчення [Гребенюк О.С., 1995] є необхідною передумовою підвищити рівень засвоєння знань, формування готовності й уміння студентам до виконання завдань творчого характеру, підвищення ефективності навчання з допомогою комп'ютерних навчальних систем.

У таблиці 1 наведено типи навчальних систем, використання є доцільно задля досягнення різних рівнів засвоєння знань рівні мотивації вчення студентів, необхідних їхньої ефективної використання.

Таблиця 1. Типи навчальних систем, використання є доцільно задля досягнення різних рівнів засвоєння знань рівні мотивації вчення студентів, необхідних їхньої ефективної використання.

Рівень засвоєння знань Рівні мотивації вчення Типи комп'ютерних навчальних систем Управління навчальної діяльністю
Рівень ідентифікації раніше вивченого Перший - четвертий Тести першого рівня Комп'ютер
Електронні лекції

Комп'ютер,

викладач

Рівень відтворення знань Перший - четвертий

Контролюючі системи,

тести другого рівня

Комп'ютер
Електронні підручники

Комп'ютер,

викладач

Рівень використання знань у стандартних ситуаціях Другий - четвертий Контроль третього рівня Викладач
Електронні підручники, програми - тренажери, комп'ютерні практикуми, що моделюють системи Комп'ютер
Творчий рівень (використання знань у нетипових ситуаціях) Третій - четвертий Творчі завдання Викладач
Спеціальні системи з управлінню рішенням навчальних творчих завдань, експертні системи, САПР Комп'ютер

Пред'явлення навчального матеріалу першою рівні засвоєння знань - рівні ідентифікації - можливе з допомогою електронних підручників чи електронних лекцій, містять теоретичні основи заданої дисципліни, що супроводжуються ілюстративним матеріалом. Оцінити засвоєння знань першою рівні дозволяє використання комп'ютерних тестів. Завдання для тесту першого рівня повинні містити вочевидь все компоненти завдання: мета, ситуацію і діяльність із її рішенню. Від учня лише потрібно дати висновок про їхнє сумісності (впізнавання раніше вивченого).

Контроль знань другою рівні знань - рівні відтворення - потребує створення складних контролюючих систем із запровадженням конструируемых відповідей та розвинену систему розпізнавання відповідей, оскільки завдання для тесту другого рівня повинні містити мету і ситуацію, а учневі з пам'яті треба відтворити підходящу діяльність з метою досягнення заданої мети може заданої ситуації.

Завдання для тестів третього рівня - рівня використання знань у стандартних ситуаціях - повинні містити мету і неповну ситуацію, яку учневі необхідно доповнити, щоб застосувати відому діяльність. Комп'ютерні тести третього рівня мало створюються через технічної складності реалізації таких завдань. Навчання з допомогою комп'ютерів третьому рівні можна проводити з допомогою інших напрямів комп'ютерних навчальних програм. Досягнення третього рівня засвоєння знань можна використовувати програми - тренажери й навчальні комп'ютерні системи, зорієнтовані використання знань у типових ситуаціях, до яких належать ще й що моделюють програми.

Підвищення рівня знань до четвертого - творчого - рівня вимагає спеціальних навчальних систем, орієнтованих досягнення суб'єктивно нових учнів знань у нестандартних навчальних ситуаціях. Розвитку творчі здібності учнів сприяє включення до процес навчання завдань творчого характеру. Під навчальними творчими завданнями розуміються завдання, на вирішення яких учні немає готових навчальних прийомів та способів.

На рівні розвитку навчального програмного забезпечення є можливість передачі управління навчальної діяльністю першою й другому рівні засвоєння знань комп'ютера, проте попередні дослідження з використанню комп'ютерних систем навчального призначення показали [Обухова М.Ю., Голіцина І.Н., 2001], що у центрі реального процесу нині студенти воліють бачити викладача, відводячи комп'ютера роль допоміжного кошти.

Навчання третьому і четвертий рівень засвоєння знань у час можна проводити під керівництвом комп'ютерних систем лише епізодично у зв'язку з труднощами технічної реалізації навчальних систем цього рівня, у своїй ефективність комп'ютерного навчання також залежить від рівня мотивації вчення студентів. Контроль знань цих рівнях можна проводити, зазвичай, з участю викладача.

Вплив на ефективність комп'ютерного навчання соціальних і особистісних характеристик учнів

До найважливіших дидактичних вимог до організації процесу належить індивідуального підходу до кожного обучаемому. Використання комп'ютерних навчальних систем передбачає високий рівень індивідуалізації пізнавальної діяльності з порівнянню з традиційними методами. Можливість вибору індивідуальної траєкторії вивчення навчального матеріалу, регулювання темпу його засвоєння і навіть більше глибока адаптація в інтелектуальних системах підтримки навчання, заснованих на виключно моделі студента, фактично перетворюють навчальну діяльність студентів у самостійну когнітивну діяльність. Психологічно обгрунтована послідовність етапів пізнавальної діяльності включає у собі:

Сприйняття.

Осмислення і фіксація знань.

Формування особистісного досвіду.

Проектно - дослідницька, пошукова навчальна діяльність.

На етапі сприйняття ключову роль грають особистісні особливості учнів, саме їх провідна репрезентативна система (візуальна, аудиальная, кинестетическая).

Дослідження свідчать [Зайцева О.Н., 2002], що обучаемые з домінуючою аудиальной модальністю показують нижчі результати під час роботи навчальними комп'ютерними системами, що пов'язане з їхнім особливістю освоєння ідеограм через звукового образу сприйняття.

З іншого боку, як показано в [Юсупова Н.І., 2002], репрезентативна система і психологічний тип особистості учнів впливає на мотивацію у навчанні. Через війну проведених досліджень було виявлено залежність рівня мотивації до навчання від репрезентативних систем разом із психологічним типом особистості:

найвищий рівень в холерика - візуалу;

середній рівень мотивації до навчання в сангвініка всіх репрезентативних систем;

схильні до надмірної мотивації холерики - аудіали, флегматики і меланхоліки;

немає жодної в флегматика - кинестетика і меланхоліка - кинестетика.

У [Nian - Shing Chen, Kan - Min Lin., 2002] досліджувалися різні соціальні й особистісні характеристики, що впливають ефективність комп'ютерного навчання. Відповідно до їхніх результатам, основна інформацію про студентів (підлогу, сімейний стан, спеціальність, місце проживання, вік, національність, освіту, службовий статус, роки по закінченні навчального закладу, досвіду у дистанційному навчанні, володіння основними комп'ютерними концепціями) не надає помітного впливу успіхи у електронному навчанні. Академічне зарозумілість студентів, стратегія навчання, позиції електронного навчання, самооцінка, відповідність оточенню, відповідність навчання дітей і глибина читання теж надають значного впливу успіхи у навчанні. Проте звички учитися й учитися відвідання занять надають явне впливом геть успішність навчання. Крім іншого, досліджувалися різноманітні чинники для кращого розуміння, за які ж їх впливають на успіхи студентів у Інтернет - навчанні. Найбільш значимими чинниками, відповідно до рівнем впливи є:

Чинник працездатності.

Швидкість і стабільність Інтернет.

Прилежание.

Навчальні лекції викладача як on-line, передані апаратними засобами.

Узагальнюючи усе сказане вище, можна зрозуміти, що ефективність комп'ютерного навчання крім іншого, залежить від психологічних особливостей учнів, які визначають мотивацію до вченню, їх працездатності й старанності. Присутність викладача, як об'єкта управління навчальної діяльністю, зокрема й у режимі on-line під час навчання до Інтернету, є також однією з основних чинників, що підвищують ефективність комп'ютерного навчання.

Готовність до навчання, як головний чинник управління навчанням з допомогою інформаційних комп'ютерних технологій

Орієнтуючись на сучасні дослідження, можна узагальнити відомостей про обучаемом, які визначають його готовність до навчання з допомогою інформаційних комп'ютерних технологій, з допомогою наступній схеми:

Мал.1. Схема готовності до навчання з допомогою комп'ютерних технологій.

Природно припустити, що використання різних видів комп'ютерних навчальних систем повинно залежати від цілей освіти, визначених у професійних навчальних закладах з урахуванням професіограми чи моделі фахівця конкретної спеціальності.

Як відомо, підготовка фахівців різного фаху вимагає засвоєння знань у предметної середовищі навчальних дисциплін різних рівнях засвоєння. У зв'язку з цим потрібно чітко представляти, яких рівнях засвоєння знань можливо використання комп'ютерних навчальних систем різного призначення. Рівень засвоєння знань учнів в предметної області дисципліни має враховуватись під час виборів стратегії навчання дітей і комп'ютерних засоби її підтримки.

Готовність і можливість студентів до виконання завдань продуктивного характеру потребує певного рівня інтелектуального розвитку та елементів творчого підходу, які залежить від мотивації вчення [Голіцина І.Н., 2000]. Студенти з рівнем мотивації вчення нижче третього не демонструє готовності і до виконання завдань продуктивного характеру, тобто. виявляються непідготовленими інтелектуальної творчої діяльності. Отже, підвищення рівня мотивації вчення є необхідною передумовою підвищити рівень засвоєння знань у предметної галузі навчальних дисциплін, формування готовності й уміння студентам до виконання завдань творчого характеру, підвищення ефективності навчання з допомогою комп'ютерних навчальних систем. У зв'язку з цим важливою завданням є перебування способів підвищення мотивації вчення, що дає систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають студентів до вченню. Успішне формування мотивів має місце, якщо предмет довго й непохитно насичується позитивними емоціями, тоді мета (вивчення дисципліни) перетворюється на самостійний мотив - формується механізм зсуву мотиву на мета. Важливе значення має і емоційна включеність викладача у процес навчання студента, ненав'язливе тиск і насиченість середовища побуждающими чинниками (моральні риси і матеріальні заохочення при успішному просуванні шляхом оволодіння предметом). Для активної, зацікавленою роботи учнів необхідно цілеспрямоване формування та розвиток мотивів діяльність у процесі.

По предпочитаемой формі сприйняття інформаціі розрізняють людей, які мають трьома репрезентативними системами. Це - аудіали, візуали і кінестетики. Аудиал сприймає інформацію на слух для нього важлива інтонація і гучність преподносимого матеріалу. Визуалу важливі зображення, й у промови, й у тексті необхідні слова - ключі, які допомагають швидко відновлювати картину предмета. У кинестетиков чільне останнє місце посідають відчуття, зручність, комфорт. Природно, що найбільш успішно з навчальними системами, у яких переважна більшість інформації передається через текст, графіку і зображення, можуть працювати візуали. Використання навчальних мультимедійних комплексів, у яких заздалегідь підготовлена інформація передається графічними, анімаційними, аудіо- і видеоиллюстрациями, дозволяє: зробити успішнішим навчання студентів із різними репрезентативними системами.

Психологічний тип характеризує індивідуальні властивості психіки, що визначають зміни психічної діяльності. Так, ключове слово [Юсупова Н.І., 2002]:

холерика - відчувати, відчувати;

флегматика - уявляти, представляти;

меланхоліка - слухати, дивитися;

сангвініка - говорити, робити.

Маючи психологічні особливості особистості студента, можна максимально реалізувати його потенційні можливості до навчання з допомогою комп'ютерних навчальних систем. У цьому інтерактивність мультимедійних навчальних систем дає можливості як для пасивного сприйняття інформаціі, але й активного дослідження моделей досліджуваних об'єктів чи процесів. Інтерактивність надає мультимедіа когнітивний характер, вносить ігрових і дослідницькі компоненти в навчальну діяльність, спонукає учнів до глибокому і всебічному аналізу властивостей досліджуваних об'єктів і процесів.

Висновки

Чинники, що визначають готовність студентів до навчання з допомогою комп'ютерних технологій схематично представлені на мал.1. До них належать рівень засвоєння знань у предметної області навчальної дисципліни, рівень мотивації вчення, провідна репрезентативна система обучаемого, психологічний тип особистості, і навіть працездатність і старанність. Типи навчальних систем, використання є доцільно задля досягнення різних рівнів засвоєння знань рівні мотивації вчення студентів, необхідних їхньої ефективної використання наведені у таблиці 1.

Репрезентативная система і психологічний тип особистості учнів впливає на мотивацію у навчанні [Юсупова Н.І., 2002]. Через війну проведених досліджень було виявлено залежність рівня мотивації до навчання від репрезентативних систем разом із психологічним

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація