Реферати українською » Педагогика » Здоров'язберігаючих принципи в організації навчально-виховного процесу


Реферат Здоров'язберігаючих принципи в організації навчально-виховного процесу

шляхом проведення щеплень, загартовування з допомогою обливань холодною водою, що у жорстких психологічних тренінгах —приклади реалізації цієї стратегії.

Дві стратегії піклування про здоров'я є прояв діалектичного єдності і протилежностей, а грамотне використання цього протиріччя дозволяє піднятися на якісно новий, вищого рівня піклування про здоров'я. Дотримання правильного співвідношень міжоберегающими ітренирующими впливами вимагає високої медико-психологічної і фізіологічної грамотності, повноцінної реалізації індивідуального підходу. Коли немає, ми зустрічаємо дітей, повитих турботливими батьками на кілька кожухів і мучаться від перегріву, бачимо масових кампаній купання взимку близько ополонці, встановлення рекордів для підняття тягарів, моди інтенсивні заняття будь-яким виглядом спорту не враховуючи індивідуальної схильності щодо нього, прилучення до новомоднимдиетам тощо.

Стимулювати процеси розвитку особистості, формування, зміцнення здоров'я, накопичення адаптаційних ресурсів організму такому рівні напруги рис і можливостей , у якому вияв піклування про перспективи розвитку та життєдіяльності організму не входить у в протиріччя з турботою про актуальному стані людини і здоров'я, — ось суть принципу поєднання охоронної ітренирующей стратегій. У щоденної педагогічної роботі виявляється в вимозі забезпечувати всім учнів такий рівень навчальної навантаження, який (під час обліку індивідуальних особливостей і можливостей кожного учня) відповідав бтренирующему режиму, тобто. було б вище охранительного (щадного), але нижче стомлюючого (а тим паче —переутомляющего). Уміння знайти кожному за учня оптимальний рівень навантаження й немислимо організувати його дотримання багато чому визначає професіоналізм вчителя, особливо у досягненніздоровьесберегающих результатів.

Принцип формування відповідальності учнів за своє здоров'я як окреме питання відповідальності за свою поведінку, своє життя.Привнесен в педагогіку з психології, де цієї проблеми приділяють уваги не так наконстатирующем рівні — закликів і деклараціях, а виховних програмах і численних прийомах індивідуальної та груповий роботи з формування цього надзвичайно важливого риси в особистості, її орієнтації на здоровий спосіб життя. Відсутність в дитини, підлітка почуття такий відповідальності, власне, зводить нанівець всі зусилля щодо формуванню культури здоров'я, бо забезпечує необхідних психологічних передумов для реалізації знань, умінь, навичок у кризовій ситуації, що вимагає прийняття рішень, пов'язаних із здоров'ям.

Принцип відстроченого результату не належить до найважливішим, але часто вже не береться до оцінці результативності програм, тож заходів, вкладених у збереження й зміцнення здоров'я учнів.Неспециалисти (управлінці, чиновники або особи, розподільні фінансові потоки), від вирішення яких часто доля тієї чи іншої проекту, а вони часто й самі вчителя схильні поступово переорієнтовуватися під швидкі результати і контрастні зовнішні "картинки". На це є чимало ефектних прийомів, тренінгів, дозволяють отримати швидкий показовий, але ілюзорний результат.

А насправді особистісні зміни, що визначають систему взаємин держави і малюнок поведінки людини, формуються підспудно і довго. Результат частіше проявляється у альтернативної ситуації несподівано як вибір, не властивий раніше цієї людини. У досвідчених педагогів та котрі займаються тренінгом психологів є чимало тому прикладів. Тому на згадуваній старті роботи, спрямованої зберегти й зміцнення здоров'я школярів, необхідно набратися терпіння і опускати руки за відсутності видимих успіхів у перші тижня і місяці очікування змін.

Принцип контролю над результатами, заснований на отриманні зворотний зв'язок, необхідно реалізувати у роботі як всієї школи (проведення діагностики, моніторингу здоров'я), і кожного вчителя, у його індивідуальної педагогічної технології. (Альтернативний варіант — шкільний конвеєр по " завантаженні" учня інформацією, коли важливо, засвоїв він її, як засвоїв, цікаво йому це, які думки і враження в нього у зв'язку з отриманням нову інформацію тощо.) І хоча у повною мірою домогтися цього можливе лише за індивідуальної роботи з школярем, орієнтація отримання зворотний зв'язок чітко диференціює педагогів з шкалою ефективності їх і перспективам професійного зростання [30].

 

1.2Здоровьесберегающая діяльність у школі

Останні статистичні дані свідчать, що період дітей у шкільництві їхній стан здоров'я погіршується на чотири – 5 раз, тому проблеми збереження здоров'я учнів і прищеплення їм навичок здорового життя, сьогодні дуже актуальні.

Ці дві проблеми вже з низки педагогічних труднощів і здобули соціальні значення. Для розв'язання було розроблено та успішно технічно реалізується програма "Школа сприяння здоров'ю".

Головним у межах програми було створенняорганизационно-педагогических умовздоровьясбережения учнів і працівників школи.

Громадські мети діяльності ані цієї програми такі:

- створення школіорганизационно-педагогических, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умовздоровьясбережения;

- облік індивідуальних показників стану здоров'я учнів;

- забезпечення школи кадрами медичних працівників і над медичним обслуговуванням учнів;

- створення матеріально-технічного, змістовного і інформаційного забезпечення агітаційної і пропагандистській роботи з прилученню школярів до здорового способу життя;

- розвиток організаційного, програмного і матеріально-технічного забезпечення додаткової освіти учнів для заощадження здоров'я;

- забезпечення системи повноцінного збалансованого харчування дітей із урахуванням особливостей стану здоров'я, і навіть розробка і впровадження комплексу заходів здоров'я педагогічних працівників школи.

Після закінчення етапу визначення мети, тобто. по тому, як буде виявлено, усвідомлені і прийняті до здійсненню мети роботи зздоровьесбережению учнів і працівників, школа переходить етапу проектування.

Аналізуючи цей етап йде осмислення шляхів досягнення поставленої мети, яке конкретизується у системі завдань і основних принципів діяльності.

Завдання програми "Школа сприяння здоров'ю" такі:

- чітке відстеження санітарно-гігієнічного стану школи;

- нормування навчальної навантаження, обсягу домашніх завдань та режиму дня;

- освоєння педагогами методів діяльність у процесі навчання школярів, використання технологій уроку,сберегающих здоров'я учнів;

- планомірна організація повноцінного збалансованого харчування учнів з урахуванням особливостей стану здоров'я;

- розвитокпсихолого-логопедо-медико-педагогической служби школи для своєчасної профілактики психологічного і фізіологічного стану учнів;

- залучення системи гурткової, позакласної і позашкільної роботи до формування здорового життя учнів;

- і навіть що у узагальненні досвіду шляхом ознайомлення з роботою інших шкіл, відвідання науково-практичних конференцій, семінарів, лекцій з цієї проблеми.

У основі забезпечення успіху програми лежать такі основоположні принципи:

1. Підтримка інтересу до рухової і пізнавальною активності.

2.Учет пізнавальної активності у рухової діяльності.

3. Єдність фізичного і психічного розвитку.

4.Наглядность.

5. Принцип цілісності людини, йогопсихосоматического, соціально-культурного єдності. У цьому пріоритетними компонентами діяльності виступають самореалізація, саморозвиток, і творчість, перебувають у гармонії із рухової активністю людини.

6. Принцип безперервності фізичного виховання і гуманітарної освіти особистості всіх етапах життєдіяльності.

7. Принцип диференційованого підходу до організації щодо розвитку фізичної культури.

8.Учетвозрастно-полових особливостей які у змісті навчального матеріалу.

Після закінчення етапу проектування управлінські рішення настає етап їхнього виконання.

На цьому етапі відбувається у діяльність загальноосвітнього установи всіх проектів, прийняті до виконання.

У цьому кожен фахівець у своєї діяльності реалізує установки, виражені унормативно-программних документах федерального, регіонального, на місцевому рівні, в розпорядженнях керівництва.

Виконуючи дані установки практично, вона неминуче стикається з необхідністю самостійно визначати конкретні дії, створені задля досягнення поставлених проти нього цілей.

Його діяльність стає осмисленої і відповідальноїпоисково-творческой.

Однак цьому працівникам загальноосвітнього установи треба зазначити, які результати мають бути отримані під час діяльності з реалізації рішень, вкладених у забезпеченняздоровьесбережения дітей і підлітків.

І тому необхідно створити прогнозовану модель особистості учня.

Це фізично, морально, духовно здорова людина, освічений і адаптований до місцевих умов нестабільного соціуму.

Йому потрібні усвідомлення здорового життя, стійкий інтерес до пізнавальної і рухової активності, намагання до регулярним і самостійним занять фізичними вправами, самоконтроль і особистісне саморозвиток.

Які ж очікувані кінцеві результати реалізації даної програми?

Це підвищення функціональних можливостей учнів, зростання рівня фізичного розвитку школярів та усвідомлення ними пріоритету здорового життя, підвищення самостійності активності школярів у руховій діяльності.

До того ж зростання фахової компетенції та до збереженні й зміцненні здоров'я школярів та підтримку батьками діяльності школи з вихованню здорових малюків.

На етапі реалізацію програми співробітники школи мають можливість коригування діяльності зздоровьесбережению з метою підвищення заходи її відповідності основним настановам, призначеним функцій і нормативам, визначених на попередніх етапах: визначення мети й проектування.

Заключний етап управлінської діяльності пов'язані з аналізом і оцінюванням результатів досягнення мети.

Йдеться аналіз діяльності школи з здійсненню практично заходів, вкладених у створенняорганизационно-педагогических, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умовздоровьесбережения.

Оцінка результатів досягнення мети полягає у порівняльномусоотнесении задумів, сформульованих на етапі визначення мети з що з'явилися після здійснення діяльності зздоровьесбережению змінами у відповідність до прогнозованою особистістю учня і очікуваними кінцевими результатами програми "Школа сприяння здоров'ю".

Реалізація даної програми формування у учнів культури ставлення до свого здоров'я, що включає у собі:

- культуру фізіологічну (здатність керувати фізіологічними процесами і нарощувати резервні потужності організму);

- культуру фізичну (здатність керувати фізичними рухами);

- культуру психологічну (здатність керувати своїми почуттями і емоціями);

-культуру інтелектуальну (здатність керувати своїми думками і контролюватиме їх).

Базовими компонентами усім щаблях реалізацію програми є: - формування ціннісного ставлення до питанням, що стосується здоров'я та перемоги здорового життя;

- формування системи знань з оволодіння методами оздоровлення і наданнядоврачебной допомоги собі й іншій людині;

- формування позитивної мотивації, спрямованої навчання фізичними вправами і різними видами спорту.

У межах програми "Школа сприяння здоров'ю" реально вирішуються надзвичайно серйозні проблеми: такі, як

- грамотна організація процесу (розклад уроків, змін, режимні моменти групипродленного дня);

- впровадження методик викладання навчальних дисциплін, заснованих на виключноздоровьесберегающих технологіях;

-позаурочна зайнятість дітей, організація їх дозвілля, додаткової освіти;

- створення колективі сприятливого психологічного мікроклімату та формування свідомого й освіченого ставлення до свого здоров'я у педагогів;

- просвітницьку роботу з педагогами, учнями та його батьками, оскільки багато запитань збереження і поліпшення здоров'я школярів можна розв'язати лишеобъединенними зусиллями зі школи і батьків.

І тому у шкільництві мусить бути хороша матеріальна база так щодо заходів із оздоровленню і збереження здоров'я учнів і працівників школи. Спортивний зал, обладнана майданчик, ігрова майданчик дітей, тренажерна зала, зал психологічної розвантаження, кабінет ЛФ, медичний кабінет.

У кожному навчальному кабінеті необхідно встановити іонізатори "люстри Чижевського", фонтани підтримки оптимальної вологості повітря, власні фільтри очищення води та дотримання питного режиму. У навчальних кабінетах багато зелені, що дозволяє підтримувати природний мікроклімат всередині класних кімнат.

Коридори школи призначені на відпочинок дітей.

Їх мають прикрашати картини, акваріуми, фонтани, штучні квіти, що створює позитивний психоемоційний фон учнів і працівників школи.

Для зручності кожна рекреація і шкільні коридори оснащувати комплексом м'якої меблів, і м'яким килимовими покриттям.

Робота шкільного радіо проведенню рухливих змін у початкових класах.

Музичні дзвінки надають позитивний вплив на нервову систему кожного дитини.

Навчально-виховний процес школи необхідно представляти двома блоками:учебно-педагогическим іоздоровительно-воспитательним.

>Учебно-педагогический блок ставить собі мети:

- створення умов комфортного відчуття дитини у шкільництві, щодо його розвитку, задля збереження здоров'я (I-IV класи);

- створення умов пізнання своїх психічних, фізіологічних, психологічних і розумових здібностей, розуміння сутності здоров'я, здорового способу життя й використання тих знань для проблем свого здоров'я та розвитку (>V-IX класи);

- допомогу у проведенні способів здорового способу життя й навчання управлінню станом свого психічного, фізичного і морального здоров'я (X-XI класи).

>Оздоровительно-воспитательний блок повинен прагнути

- залучати учнів до занять фізичної культурою і спортом,

-пропагувати здоровий спосіб життя,

-створити умови для нормального фізичного розвитку учнів,

- розвивати органи учнівського самоврядування.

Реалізуючи програму "Школа сприяння здоров'ю", необхідно організувати діяльність із двох напрямах.

Перше напрям передбачається організація навчально-виховного процесу у відповідність до умовами, які сприяють всебічному розвитку дитини, отриманню їм високого рівня знань за збереження здоров'я.

На уроки й у позаурочної роботі застосовуютьсяздоровьесберегающие технології, основу якихобщеклассное взаємодія суспільства тамикрогрупповая робота.

Другий напрямок включає у собі комплексоздоровительно-воспитательной роботи з усіма учнями.

З з підвищення їх рухової активності:

- прогулянки на свіжому повітрі по закінченні уроків,

- спортивні годинник, заняття хореографією,

- відвідання дітьми спортивних секцій,

- динамічні паузи, фізкультхвилинки під час уроків переважають у всіх клас

 

1.3 >Валеологическое супровід за умови дотриманняздоровьесберегающих принципів у навчанні

Соціальна важливість та необхідність розв'язання проблеми зміцнення здоров'я які у процесі навчання і виховання випливає з стратегії сталого розвитку державної освітньої політики. Сучасна педагогіка покликана знайти такі шляху побудови процесу творення, які мають у своєму основі головне – збереження природи Дитину, який приходить до школи як готуватися до життя: вона вже живе і проти неї бути здоровим. Становлення Людини проходить через головну вісь його сходження зі своєю індивідуальності – здоров'я. Отже, створення умов збереження і зміцнення здоров'я учнів стає однією з головних напрямів вдосконалення процесу творення у сучасній школі

Здається, що національні проекти "Освіта", "Здоров'я" за її реальному втіленні у життя можуть забезпечити сприятливу змога усунення погіршення тенденції стану здоров'я школярів. У цьому контексті, на думку багатьох авторів [2, 3, 5, 6 та інших.], рольвалеологического супроводу процесу творення може бути визначальною [3].

Останніми роками вітчизняні вчені розробиливалеологические рекомендації, які б регуляції фізичного і психічного стану школярів. Особливо треба сказати такі.

– підвищення загальної культури учнів і те різним прийомів саморозвитку;

– дотримання спільних гігієнічних норм навчальної діяльності;

– проведення оцінки стомлюваності школярів та розподіл навчальних предметів відповідно до денний і тижневою динамікою їх працездатності;

– проведення систематичної корекції психічних функцій учнів;

– вдосконалення форм перевірки знань учнів;

– наданняемоционально-интеллектуальной підтримки.

Ряд авторів розглядають валеологічну супровід як "систему взаємодії суб'єктів процесу творення із формування, збереженню та зміцнення здоров'я школярів, вчителів".

З іншого боку, валеологічну супровід включає у собі індивідуальне і несе спільний супровід процесу творення, супровід окремих напрямків роботи у шкільництві

Індивідуальне супровід – діагностична робота: визначення адаптаційних можливостей учнів, оцінка їхньої здоров'я та перемоги розвитку, постійний нагляд станом самопочуття дітей, допомогу дитині у виборі оптимального освітнього маршруту з урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей, допомогувалеолога, психолога при проблемах адаптацію навчальної навантаженні [11].

Загальне

Схожі реферати:

Навігація