Реферати українською » Педагогика » Екологічне виховання ДІТЕЙ старшого дошкільного віку Засоба авторської казки


Реферат Екологічне виховання ДІТЕЙ старшого дошкільного віку Засоба авторської казки

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
ступеня кандидата педагогічних наук за фахом 13.00.08. – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена питанням екологічного дітей старшого дошкільного віку. Засобом екологічного виховання обрана авторська казка природознавчого змісту. Діяльність розкритотеоретико-методические основи екологічного дітей старшого дошкільного віку, обгрунтовані роль і важливе місце авторської казки природознавчого вмісту у процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку. З вивчення і грунтовного аналізу стану піднятою проблеми, у психолого-педагогічної літератури встановлено логічна взаємозв'язок понять “екологічне виховання”, “екологічна культура”, “екологічні уявлення”, “>емоционально-ценностное ставлення до природи”, і навіть уточнена сутність поняття “екологічна вихованість” щодо дітей дошкільного віку. Автором визначено критерії, охарактеризовані їх показники і виявлено рівні екологічної вихованості дітей старшого дошкільного віку.

Доцільність використання авторської казки природознавчого вмісту у процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку обгрунтована тим, що ця казка містить наукові основи, що дозволить формувати відповідають дійсності уявлення про окремих об'єктах і явищах природи, потребах живих організмів, зв'язках, і залежностях у природі в багатоступінчастої ієрархічної послідовності і єдності. Авторська казка про природу, у якій розкрито реальні наукові факти, забезпечує єдність раціонального і емоційного розуміння, відповідає характеру мислення та інтересам дитини.

У дослідженні визначено й обгрунтовані педагогічні умови використання авторських казок природознавчого вмісту у процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку. Так, умова використання казки у процесі повсякденного спілкування з дітьми у різних напрямах у контексті розв'язання завдань екологічного виховання обгрунтоване необхідністю забезпечення емоційного фону сприйняття дітьми природи. Використання наочності своєю практикою казки – необхідністю підкріплення зоровими образами сили впливу казкових персонажів на дитини. Використання казок у системі і послідовності відповідно етапах роботи зумовлено можливістю подачі пізнавальної інформацією цікавою формі, його поступової ускладнення і трансформації дітьми у різновиди діяльності. Єдність позицій вихователів і батьків на розв'язанні цієї проблеми необхідне забезпечення взаємодії педагогів дошкільного навчального заклади і сім'ї у питаннях екологічного дітей.

Розроблена та експериментально апробована методика використання авторських казок природознавчого вмісту у процесі екологічного виховання старших дошкільнят, визначено її етапи і змістом кожного їх. Суть методики використання казок у процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку в тому, що в дітей послідовно закріплювалися і розширювалися уявлення про окремих об'єктах і явищах природи, формувалися ставлення до зв'язках, і залежностях у світі природи, цілісності природи, розвивалося позитивнеемоционально-ценностное ставлення до неї. Провідною формою роботи виступило щоденне спілкування вихователя з дітьми з допомогою матеріалів казки. Найцікавішими методами роботи з казкою були творчі і нетрадиційні: “біном фантазії”, “>сказки-перевертиши”, “вінегрет з казок”, “продовження дитиною казки, розказаної вихователем”; “вигадування нового закінчення казки”, “складання казки в заданому ключі”, “казки навпаки”, “>игри-сказки”.

>Исследовательски-експериментальним шляхом доведено ефективність використання авторських казок природознавчого вмісту у процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку, формування в них екологічних уявлень як становлення екологічного свідомості, екологічної культуру і одержувачів відповідного ставлення до природи.

Створено експериментально апробований регулярно працюють з дітьми збірник авторських казок про природу “>Чарівнийпромінь” („Чарівний промінь”), що послужив основний елемент методичного забезпечення розробленої методики. До збірника можна побачити авторські казки, мають наукове підгрунтя, виділену упорядником для зручності використання їх у процесі екологічного дітей старшого дошкільного віку умовах дошкільного навчального заклади і сім'ї.

Доведено, що авторських казок природознавчого змісту класиків дитячої літератури та сучасних закордонних авторів у різні види діяльності дітей старшого дошкільного віку ефективне засобом їх екологічного виховання.

Ефективність запропонованої системи роботи підтверджено методами математичної статистики. Встановлено статистично достовірні відмінності (р < 0,001) щодо рівнів екологічної вихованості дітей контрольної й експериментальної груп доі після проведення формує експерименту.

Ключове слово: екологічне виховання, екологічна вихованість, екологічні уявлення, ставлення до природи, авторська казка природознавчого змісту, педагогічні умови й методику використання казок.


>SUMMARY

>Naymenko Т.P.S.Ekologicaleducation ofchildren of theseniorpreschoolagebymeans ofanauthor'sfairytale. –Manuscript.

Thedissertation onattaining ascientificdegree of thecandidate ofpedagogicalsciences inspeciality 13.00.08. –preschoolpedagogics. – Institute ofProblems ofEducationat APS of Ukraine,Kуiv, 2008.

Thedissertationisdevoted toquestions ofecologicaleducation ofchildren of theseniorpreschoolagebymeans ofanauthor'sfairytale of thenaturalists'contents.Theoreticalbases ofecologicaleducation ofchildren of theseniorpreschoolageareopened. Therole and aplace ofanauthor'sfairytale onecologicaleducation ofchildrenareproved.Criteria andlevelsecologicalrepresentations ofchildren of theseniorpreschoolagearedeveloped.Pedagogicalconditions ofuse ofauthor'sfairytalesduringecologicaleducation ofchildren of theseniorpreschoolagearedetermined. Theexperimentalwayprovesefficiency ofuse ofauthor'sfairytales of thenaturalists'contentsduringecologicaleducation ofchildren of theseniorpreschoolage.

>Itisproved, thatuse ofauthor'sfairytales of thenaturalists'contentsclassics thechildren'sliterature andmodernwriters indifferentkinds ofactivity ofchildreniseffectivemeans ofecologicaleducation ofpreschoolchildren.

>Keywords:ecologicaleducation,ecologicalrepresentations,attitude tonatura,pedagogicalconditions andmethodic offairytalesuse,anauthor'sfairytale of thenaturalists'contents.


____________________________________________

>Підписано додруку 12.02.2008 р. Формат60Ч90/16.

Розум.друк. арк. 0,9.Обл.-вид. арк. 0,9.

Наклад 100. Заст. 37

____________________________________________

“>Видавництво “>Науковий світло””®

>Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м.Київ,вул.Боженка, 17, оф. 504.

200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація