Реферати українською » Педагогика » Форми роботи соціального педагога по згуртуванню учнівського колективу


Реферат Форми роботи соціального педагога по згуртуванню учнівського колективу

колективу. Вони відрізняються поруч особливих якостей, досягнутих на попередніх етапах розвитку. Щоб підкреслити рівень розвитку колективу в цій стадії, досить зазначити рівень і той характер вимог, пропонованих друг до друга членами колективу: вищі вимоги себе, ніж до своїх товаришам. Одне то це вже свідчить про досягнутому рівні вихованості, стійкості поглядів, суджень, звичок. Якщо колектив сягає стадії розвитку, він формує цілісну, моральну особистість. На даної стадії колектив перетворюється на інструмент індивідуального розвитку кожного з його членів. Загальний досвід, однакові оцінки подій - основна ознака і найхарактерніша риса колективу цього разу третьої стадії. [8]

Показником сформованого колективу О.С. Макаренка вважав такожвнутри-коллективние відносини, які мають особливі відмітні ознаки:

1) мажор - стала бадьорість, готовність вихованців до дії;

2) відчуття власної гідності, що з ставлення до цінності своєї команди, гордості для неї;

3) дружнє єднання його членів;

4) відчуття захищеності кожного члена колективу;

5) активність,проявляющуюся з готовністю до впорядкованого, діловій дії;

6) звичку до гальмування, стриманості в емоціях і словах.

Значну увагу О.С. Макаренка приділяв які виникають, міцніючим усім стадіях розвитку колективу традиціям. Традиції - це такі стійкі форми колективної життя, які емоційно втілюють норми, звичаї, бажання вихованців. Він вважав, що вони допомагають виробляти загальні норми, розвивають колективні переживання і прикрашають життя. [7]

1.3 Робота соціального педагога із формування учнівського колективу

Проблема формування та розвитку колективу - одну з найважливіших проблем сучасної педагогіки. Зумовлена певними взаємовідносинами, рівнем свідомості й моральної виховання колектив є важливий чинник і законним способом виховання, розвитку та формування особистості людини.

Наявність сильного, дієздатного колективу справедливо прийнято вважати критерієм оцінки виховної праці будь-якої освітнього закладу. Колектив як людська спільність, утворює систему колективістських відносин, продовжує виступати чинником формування соціальної сутності індивіда. З іншого боку, сьогодні, коли відбувається рішуча зміна освітніх парадигм, завдання виховання учнів, зорієнтовані загальнолюдські та громадянські цінності, може бути успішно реалізовані лише за активної творчої діяльності колективів.

Процес формування колективу вимагає постійної і систематичної праці, як колективу педагогів, і самих учнів.

Ця робота пов'язана, передусім, у реалізації наступних психолого-педагогічних умов:

підтримкою сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі;

урахуванням особистих якостей кожного учня;

реалізацією відносин співробітництва педагога і колективу учнів;

використанням форм і методів, дозволяють поставити які у активну позицію процесі колективної діяльності.

Реалізація цих умов передбачає побудова системи роботи з колективом, яка може охоплювати у собі різноманітні форми організації позанавчальної діяльності. Такі, як:

спеціально підібрані тренінгові заняття, орієнтовані на поліпшення груповий атмосфери, отримання додаткової інформації учнями друг про одному, на згуртування колективу, встановлення міцної зворотний зв'язок, підвищення активності членів колективу;

ділові гри, головна завдання яких - вироблення спільного колективного рішення, залучення всіх членів колективу, у дискусію;

проведення громадських заходів тощо.

Найважливіша умова формування - інтеграція які надають на колектив виховних у єдину систему, що забезпечує безперервність цих процесів. Така інтеграція досягається шляхом:

1) використання комплексу педагогічних впливів на колектив;

2) постійної і багатосторонньої турботи членів колективу друг про одному у повсякденному житті;

3) створення таких ситуацій у житті колективу, що сприяють його позитивному впливу на окремих членів;

4) об'єднання зусиль усіх тих, хто бере участь у працювати з колективом.

Формування колективу тим ефективніше, ніж повніше враховуються особливості колективу та можливостей його самоврядування з урахуванням стадії розвитку, де його перебуває. Цей процес відбувається відбувається у два етапу:

збирати інформацію про колективі та що до нього членах;

2) організація адекватних його стану впливів, головна завдання яких - оптимізація впливу колективу на особистість кожного окремо взятої члена і удосконалення колективу.

Колектив - це буде непросто система, це, передусім динамічну систему. Він постійно змінюється, розвивається, міцніє. Тому педагогічне керівництво також неспроможна залишатися незмінним. Соціальний педагог повинен змінювати тактику управління з з розвитком колективу. Не пригнічувати й командувати, а спрямовувати й співпрацювати. Високої ефективності соціальний педагог домагається буде лише тоді, що він спирається на колектив педагогів, включає групу до діяльності і співробітничає з іншими колективами, тримає тісну і постійну зв'язку з сім'єю. [13]

Так само важливою завданням є формування стійкоїнормативно-ценностной основи взаємодій і адміністративних взаємовідносин в учнівському колективі.Сплочение колективу лише на рівні і ціннісними орієнтаціями іде за рахунок мері того, як учні дедалі активніше об'єднуються між собою у спільної суспільно корисної діяльності, яка перешкоджає замкнутості колективу та включає їх у ширші зв'язку й відносини. У цьому група гуртується і об'єднується коїться з іншими колективами - так закладаються фундаменти її наступного розвитку.

Найважливішим змістом цього процесу є розвиток груповий згуртованості. У цього розвитку група непросто продукує деякі норми й художні цінності, а члени її просто засвоюють їх. Здійснюється значно більше глибока інтеграція групи, коли цінності самої предметної діяльності в дедалі більшому ступеня поділяються окремими індивідами оскільки їх у їхнє спільне діяльність. Особливого значення тут набуває поєднання громадської спрямованості спільної прикладної діяльності учнівського колективу з її емоційній привабливістю.

Потому, як досягнутомотивационно-целевое згуртування колективу, можна братися до наступній завданню - пошуку єдиної думки щодо шляхи й кошти досягнення поставленої мети. Спочатку колектив обговорює шляху й кошти майбутньої роботи, становить єдиний план дій. І на цій основі виробляються способи спілкування, і взаємодії, щоб забезпечити наступне розвиток колективу та ефективність його роботи.

Однією з кардинальних питань у процесі формування колективу учнів є корекція психологічного клімату у ньому. У разі можна говорити про основних (традиційних) і спеціальних (допоміжних) засобах управління психологічним кліматом. До основних засобів ставляться:материально-битовие умови, чітка організація навчально-виховного процесу, спрямованість діяльності колективу, єдність вимог, перспективи колективу, традиції колективу, характер керівництва колективом, відповідність формальної структури неформальній структурі колективу, стиль взаємин української й інші. [14]

Спеціальні кошти представлені такими видами впливу: педагогічні ситуації, зокрема, створення ситуації успіху заняттях; педагогічні гри створення естетично сприятливих умов для спільної прикладної діяльності, вкладених у підвищення життєвого тонусу членів колективу та рівня активності; створення сприятливою психологічної атмосфери, коли він кожна особистість почувається захищеної і боїться максимально виявити свої здібності.

Отже, формування колективу - це складний і багатоплановий процес, який із вичленовуванням параметрів й розробкою критеріїв, характеризуючих рівень розвитку колективу та становище особистості системівнутриколлективних відносин; розробкою методик вивчення колективу, форм і методів використання отриманої інформації. Важливим є розуміння те, що колектив - це динамічну систему, у якій постійно відбуваються зміни. Проте, формування колективу - це, безумовно, педагогічно керований процес, ефективність якого великою мірою залежить від цього, якою мірою досліджені закономірності його розвитку, наскільки правильно соціальний педагог діагностує ситуацію і вибирає кошти педагогічного впливу.

1.4 Основні форми роботи соціального педагога по згуртуванню учнівського колективу

Форми роботи соціального педагога визначаються з педагогічної ситуації, яка склалася школі, і у цьому класі, традиційного досвіду виховання; ступінь педагогічного впливу - рівнем розвитку особистостей учнів,сформированностью класного колективу як групи, у якій відбувається розвиток виробництва і самовизначення підлітків. Кількість форм нескінченно: розмови, дискусії, гри, змагання, походи, екскурсії, конкурси, суспільно корисний і творча працю, художньо - естетична діяльність, рольової тренінг.

>Групповие заняття - тренінги із формування згуртованості колективу є своєрідним містком в особистісному розвитку, що забезпечує наступність минулого й майбутнього у цьому. Вони сприяють розвитку рефлексії, навичок груповий роботи, креативного стилю мислення. Також сприяє формуванню позитивної груповий динаміки і одержувачів відповідного сприятливого соціально - психологічного клімату. На заняттях відбувається засвоєння закріплення цінностей (норм) колективу, як невід'ємною складовою класу. Однією з головних форм позакласної виховної роботи був і залишається класну годину. Класний годину є прямою формою спілкування соціального педагога з учнями.

Можливі зовсім різні види класних годин. Класний годину можна проводити у вигляді класного зборів, виховного години, екскурсії чи тематичні лекції. Переваги добре організованого і продуманого класного години очевидна. У межах класного години можна спілкуватися одночасно з усіма учнями класу, чути їхню думку на проблеми розмови, стежити реакцією. Результативність класного години полягає у тому, що може впливати як у думку більшості учнів, і думку невеличкий групи хлопців. Іноді, під час індивідуальної роботи з учнем, соціальний педагог годинами неспроможна домогтися такого успіху, який виникає під час класного години. Адже, щоб хлопців, особливо підлітків, думка однолітків буває важливіше думки найавторитетнішого дорослого. Організація і проведення громадських заходів - також є формою роботи з згуртуванню учнівського колективу. У процесі загальних справ у учнів з'являється порозуміння і взаємопідтримки одне одного. [18]


Глава 2. Система роботи соціального педагога у шкільництві по згуртуванню учнівського колективу

2.1 Програма вивчення досвіду роботи соціального педагога школи з згуртуванню учнівського колективу

Ця програма розробили для вивчення досвіду роботи соціального педагога у шкільництві по згуртуванню учнівського колективу. Базою її реалізації стало МОУСОШ №18 р.Череповец. Ця програма складається з трьох етапів.

Об'єкт вивчення: досвід роботи соціального педагога у шкільництві по згуртуванню учнівського колективу.

Предмет вивчення: досвід реалізації форм роботи з згуртуванню учнівського колективу, у діяльності соціального педагога в МОУСОШ №18 р.Череповец.

Мета програми: вивчити досвід реалізації форм роботи з згуртуванню учнівського колективу, у діяльності соціального педагога в МОУСОШ №18 р.Череповец.

Завдання програми:

1) вивчити досвід роботи з згуртуванню учнівського колективу, у МОУ "Середня загальноосвітньою школою №18.

2) вивчити форми роботи соціального педагога у шкільництві по згуртуванню учнівського колективу.

3) узагальнити отриману інформацію і сформулювати методичних рекомендацій.

Суб'єкт вивчення: соціальний педагог

Методи вивчення: аналіз документації, розмова, анкетування, спостереження.

Зміст програми.

Орієнтовний етап.

Мета: вивчити досвід роботи з згуртуванню учнівського в МОУ "Середня загальноосвітньою школою №18".

Напрям вивчення:

1. Інформація про мікросередовищі школи.

2. Виявлення основних напрямів виховної роботи у школі.

3. Характеристика учнівського складу школи.

Методи: Аналіз документації, це з директором школи.

Методики: Вивчення річного плану школи.

II.Диагностический етап.

Мета: вивчити форми роботи соціального педагога у шкільництві по згуртуванню учнівського колективу.

Напрям вивчення:

1. Аналіз досвіду роботи соціального педагога по згуртуванню учнівського колективу

2. Характеристика форм роботи соціального педагога по згуртуванню учнівського колективу.

Методи: Вивчення документації, це з соціальним педагогом.

Методики: вивчення звіту на роботу по згуртуванню учнівського колективу6в класу.

III. Аналітичний етап.

Мета: узагальнити отриману інформацію і сформулювати методичних рекомендацій.

Напрям вивчення:

1. Формулювання висновків.

2. Розробка методичних рекомендацій.

Методи: Метод інтерпретації і узагальнення результатів, методи експертні оцінки.


2.2 Опис досвіду роботи соціального педагога школи з згуртуванню учнівського колективу, уМУСОШ №18 р. Череповця

МОУ "Середня загальноосвітньою школою №18" розташована за адресою: вул. Чкалова буд.20а, телефон 57-51-39.Микрорайон перебуває в західної околиці містечка. Школа лежить у безпосередній наближеності з проїзною частиною. Близько школи перебувають:кожно-венерический диспансер, правоохоронний відділення міліції, будівельний магазин ">Некс", навпаки школи розташованіавто-ринок ">Панькино", невеликі продуктові павільйони. У районі школі вул. Чкалова перебуває дуже багато гуртожитків, також існує великий потік автомашин, оскільки поруч розташовані різні підприємства міста, і навітьавтоцех АТ "Північсталь". Вулиця Чкалова є об'їзною дорогою для великогабаритного автотранспорту.

Бо в школі навчається 388 дітей, їх хлопчиків - 226 (55,5%), дівчаток - 181 (44,5%), їх їх:

в традиційних класах - 273;

у спеціальних корекційних VIIвида-97;

в класах компенсуючогообучения-18;

дітей-інвалідів - 4;

навчаються надому-6 учнів.

Педагогічний склад школи - 44 людини. Директор школи: Красикова Віра Михайлівна, заступник директора по навчально-виховної роботі:Фалева ОленаСтаниславовна, заступник директора по виховній роботі: Самойлова Марина Вікторівна,педагог-психолог:Юферицина Юлія Сергіївна,

>учитель-логопед:Зайкова Вікторія В'ячеславівна, соціальний педагог: Лебедєва Марино Анатоліївно.

Освітнє установа працює за наступним освітніх програм:

освітня програма початкового загальної освіти;

спеціальна (>коррекционная) освітня програма для дітей із затримкою психічного розвитку початкового загальної освіти;

освітня програма основного загальної освіти;

спеціальна (>коррекционная) освітня програма для дітей із затримкою психічного розвитку основного загальної освіти;

освітня програма основного середнього (повного) освіти.

Бо в школі ведеться виховна робота з наступних напрямах:

діяльність із формуванню правосвідомості й громадянським відповідальності;

моральна і патріотична діяльність;

трудова і профорієнтаційна діяльність;

екологічне виховання;

>спортивно-массовая робота;

>санитарно-просветительская діяльність;

>культурно-массовая робота;

шкільні традиційні справи.

Виховний процес у школі здійснюється під керівництвом виховного центру на складі:

1. Заступник директора по виховній роботі - Самойлова Марина Вікторівна.

2. Соціальний педагог - Лебедєва Марино Анатоліївно.

3. Старша вожата - Ісакова Олена Сергіївна.

У системі виховної діяльності завдання, як розвиток виробництва і згуртування дитячого колективу, формування соціально активної особистості, демократизація шкільного життя, тобто залучення у керування справами школи вчителів, учнів і батьків, дозволяє вирішувати учнівське самоврядування.

Форми організації виховної діяльності різноманітні:

виховання у процесі навчання;

позаурочна діяльність;

>внутриклассная діяльність;

>межклассная діяльність;

позакласна діяльність;

участь у роботі творчих об'єднань;

масова,общешкольная;

роботу з сім'єю і громадськістю.

Ці форми реалізовуються як творчих справ, виховних заходів, передусім, це система шкільних традицій.

Традиційні загальношкільні свята: День знань, День Вчителі, Посвячення у учні (першокласників), п'ятикласники і старшокласники, Новорічний марафон, Дня перемоги, Прощання з початковій школою, Останній дзвінок, Випускний вечір.

Однією із завдань у роботі соціального педагога є створення здорового клімату в шкільному колективі, заснований на згуртованості і порозуміння учнів. Задля реалізації даного завдання соціальний педагог використовує різноманітні форми роботи, такі як проведення громадських заходів, рольові гри, групові тренінги, розмови, дискусії, гри, змагання, походи, екскурсії, конкурси.

Робота з певним класом, соціальний педагог становить соціальний паспорт класу, у якому відбиті такі показники: кількість учнів, їхні прізвища, склад сім'ї та матеріальне становище сім'ї, визначає учнів їх категорії ">группи-риска". За підсумками аналізу даних становить програму роботи з класом, з учнями.Подбирает певні форми роботи з

Схожі реферати:

Навігація