Реферати українською » Педагогика » Патріотічне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання


Реферат Патріотічне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

яку засвідчити, що «людинавиховується в роботи, черезпрацю й для роботи», «без роботилюдини невиховаєш»,бопрацяєметоюлюдського життя, і йогосуттю («>Абивмівробити,навчиться, як жити»). Те іцілкомслушнимєнароднийдевіз: «>Вік живи,вік учись йвік трудися».Навіть годинувизначений, колитребаприлучитидитину до роботи: «>відтоді,відколивміє самаорудуватиложкою —набирати із мискиїжі і нести до рота».Фундаментальненауковеобґрунтування принципупрацьовитості ізсоціально-філософських йпсихолого-педагогічнихпозицій давшиК.Ушинський у з статтею «>Праця вїїпсихічному йвиховномузначенні», девінпідкреслив, що «лишевнутрішня, духовна, життєдайна сила роботиєджереломлюдськоїгідності, а разом із тім йморальності, йщастя» [65, 241].

Принципсамодіяльності,активності іініціативиучнівозначаєспрямуваннявиховноговпливу надітей ізметою їхніособистоговияву,розвиткувласноїволі ісамостійногомислення,творчої думи іініціативи,винахідливості іпідприємливості,вироблення рис господаря наріднійземлі,якийвмієвправно вести своюсправу й вмайбутньому бутиощадливимхазяїном,рентабельнимприватнимвласникомбізнесменом, фермером чипромисловцем,торгівцем,громадськимдіячем,добримсім'янином.

Добрапочаткова школа та, що понаднагадує батьківщину, ніж школу.Цимзумовленаважливістьдотримання принципугармоніїродинно-громадсько-шкільноїпедагогічноївзаємодії увихованнімолодшихшколярів.Даний принципнацілює на грунтовнуобізнаність вчителяпочатковихкласів знародноюпедагогікою та основаминауковоїтеоріївихованняучнів 1-4класів,місцевимивиховнимитрадиціями тазастосування їхнього увихованнішколярів, забезпеченняєдностівимогбатьків,учителів, школи, родини,громадськості доповедінкиучнів,взаємодії всіхвиховнихланок йнапрямків.

Принципгармоніїродинно-громадсько-шкільноїпедагогічноївзаємодіїдиктуєпланування іоцінку тихий чиіншихконкретнихвиховнихдій вчителяпочатковихкласіврозглядати якструктурнийелементзагальноїсистемивиховання,етнічноїсоціалізації іосвітиучнів [58, 79].

>Всівищеназваніпринципиважливі,бо впедагогіці немаєпринципівголовних йдругорядних.Дотримання їхні увихованніучнівобов'язкові.Навітьнезначнийвідступ хоч бі від одного із них шкодітивихованню,підриваєпедагогічнупозиціюпочаткової школи,

>Повне,комплекснезастосуванняпринципівпатріотичноговиховання увзаємозв’язку ізтрудовимутверджуєжиттєвийоптимізм, ставитиреальнийзаслінбездуховності,національномунігілізму,історичномубезпам'ятству,допоможедітямусвідомитисвійгромадянськийобов'язокспадкоємців народнихцінностей йтрадицій, національної культури,навчить їхньогопродовжувати і далірозвиватисправусвоїхбатьків,учителів,попередніхпоколінь,всьогоукраїнського народу [32, 27].

>Патріотизмвизначаєтьсяєдністю думок,почуттів йдіяльності, томуважливодбати пророзвитокемоційного,інтелектуального тапрактично-дійовогокомпонентівгромадянської культури,щобповага до законів йсимволів Батьківщини, доїїсвятинь,розуміннясвоїх прав й обовязківпоєднувалися ізреалізацієювласнихпатріотичнихпочуттів, прав й обовязків уповсякденномужитті.Результативністьформуванняпатріотизмузалежить від того, як педагогистимулюютьрозвитоксамоорганізації,самоуправліннямолодшихшколярів, демократичного стилювзаємодії;сприяютьформуванню критичногомислення, творчости ісамостійності,усвідомленнювласнихсвітогляднихорієнтацій, котрієосновоюжиттєвоговибору,громадянськогосамовизначення йпатріотизму якособистісноїякостізагалом.

1.2Аналізлітератури й передовогопедагогічногодосвіду

>Трудовенавчання –загальноосвітній предмет державного компонентазмістуосвіти,якийзнайомитьучнів звиробництвом якскладовоюнавколишньогосередовища й наційосновівпливає наїхнійсвітогляд.Важлива позначка трудовогонавчання –патріотичневихованняособистості,якнайповнішийрозвитокїїінтересів,нахилів,здібностей,підготовкаучнів допрофесійногосамовизначення йтрудовоїдіяльності вумовахринковихвідносин.Трудовенавчаннямаєрозв’язуватитакіосновні заподіяння:трудовевиховання,політехнічнаосвіта,поєднаннянавчання ізпродуктивноюпрацею,створення умів дляформування позитивногоставлення досуспільної роботи тавласногопрофесійногосамовизначення.

Програму із трудовогонавчання дляпочаткової школи [55]побудована задержавно-регіональним принципом.Вонаскладається ізобов’язкових длявивчення у всіх типахзагальноосвітніхнавчально-виховнихзакладівчастини йваріативної.Змістостанньоївибирається іздекількохваріантів, чирозробляєтьсявчителемвідповідно додержавнихвимог й затверджується вустановленому порядку. Наваріативнучастинувідводиться не понад 40% години,передбаченого учбовим планом.

>Програму із трудовогонавчання для 1-4класіврозробленовідповідно довимог стандарту ізосвітньоїгалузі ">Технологія" (>Трудовенавчання йхудожняпраця) длязагальноосвітньоїпочаткової школи. В частности,враховановимогущодозмістового синтезутехнічної йхудожньої роботи.Завдякизазначеному синтезузапочаткованоновийконструктивно-технологічнийпідхід до трудовогонавчання.Технологічнийпідхідзабезпечуєтьсятехнічноюпрацеювиконавського, репродуктивного,відтворюючогоспрямування.Конструктивнийпідхідстаєможливимзавдякихудожній роботи, Якамаєтворчий характер й результатомякоїєпошуковімакети,особистіснозначущі дляучнів. Мета курсу — «>формуванняконструктивно-художніх йконструктивно-технічнихумінь, котрівключаютьмовленнєву,графічну йпредметно-пластичнутворчістьучнівпочатковихкласів» [55, 204].

>Трудовевиховання упочатковійшколіспрямоване наформуваннясистемиякостей, необходимих дляефективноїпрофесійноїдіяльності. Предметом такоговихованнявиступаєпрофесійнакомпетентністьвихованця.Взагалі,вихованнядбайливого господаря,якийневтомноюпрацеювирощуєхліб,звеличує землю,працьовитість, —традиціяукраїнського народу.Наприклад, вПавлиськійшколі правилом було б,щоб «>кожен школярзорав свою ниву,виростив нанійсвій колос,побачив сама собі усвоїй роботи» [42, 217].

>Завданнями трудовоговихованняє:

>психологічнапідготовкаособистості до роботи;

>прищепленнявиконавчоїдисципліни, свідомішогопідпорядкуваннявимогампрофесійноїдіяльності;

>підняття престижу роботи;

практичнапідготовка до роботи;

>підготовка до свідомішоговиборупрофесії [52, 63-64].

>Досвід трудовоговихованнямаєнаціональніособливості (>традиції, подивися,звичаї,обряди,світогляд тощо),бокожен народ творити свою системувиховання, Якавідповідаєхарактерним рисам йогонародності.Загальноїсистемивиховання неіснує ані втеорії, ані напрактиці. Упроцесівиховання,першоючергою,формується характерлюдини. А характер йєсаме тієїґрунт,вважавК.Ушинський, вякому полягатинародність. А. У. Духнович,котрий разом ізК.Ушинськимвпершеввівпоняття «народнапедагогіка», наперший планвиховання удітейставивформуванняпочуттяпатріотизму.Загальновідомо, що всю системупедагогічнихідейГ.С.Сковороди бувпройнятаідеєюнародності. Упритчі «ВдячнийЕродій»він писавши: «...>Главизнавоспитаніяєсть: 1) благо народити; 2) зберегтиптенцевимладоєздравіє; 3) навчити подяки» [65, 32].

>Вихованнялюдинитриваємайже все життя, але йособливезначення воно тамає уперіодїї зростанню ірозвитку.Цей великийперіодлюдського життя — віднародження донастаннязрілості —неоднаковий ані за темпамирозвитку, ані за видамидіяльностілюдини, ані за характеромпротіканняфізичних йпсихічнихпроцесів, ані заставленнямлюдини додійсності.

>Розглядаючирозвитокдитини як Єдиний,безперервний,динамічний процес, уньомувиділяютьякіснорізніступенікожний із якіумовноназиваютьвіком:вікдошкільний,молодшийшкільний,середнійшкільний (>підлітковий), старшийшкільний (>юнацький).Вчителевіпочатковихкласівнеобхідно знатізакономірностівіковогорозвитку задля того,щоб перед тимпристосуватися, аголовне,щобучити івиховувати ізнайбільшимефектом [35]. У цьому взначніймірідопомагають думи івисновкивидатнихпедагогів проособливостірозвиткудітейдошкільноговіку таучнівпочатковихкласів.

«Душадитини в рокта од двох сьомої найчутливіша інайвразливіша, — писалаСофія Русова, — й за годинунайкращетребаїїплекати іпильнувати,щоб йсерце, і воля, ірозум, атакож йтілорозвивалисяцілком нормально. Характердитинискладається надчасипізнішогодитинства, аніжнийвік — од двох до шести років». Заїї словами, за першедитинство, до максимально восьми років, «>дітинайбільшнабираютьсявражень йтребаїм всімдати лад,збудитиусіздібності івикликатисамостійну думку,щобопрацювати тихвраження,задовольнити потребуактивності івиховатидобрісоціальніпочуття» [56, 1].

>Аналізуючидитячу природумолодшого школяра,К.Ушинськийзауважив, що «>чиммолодшадитина, тім меншездатна вон допостійної,якої б то ми не було бдушевноїдіяльності в одному напрямку, тоді якурізноманітнюючи своїзаняття,можепрацюватидоситьдовго». Зпершихднівперебуваннядитини вшколітребапривчатиїї досерйозних зайняти. Зогляду нацедужеповчальнимиє словавидатного педагога про ті, упочатковійшколі «>повинніпануватисерйозність, щодопускаєжарт, але й неперетворюєвсієї справ нажарт,ласкавість безсолодкості,справедливість, доброта безпоблажливості, порядок без педантизму й,головне,постійнарозумова діяльність» [65, 152].

«>Дитинає всобім'якестворіння,серденько внеї легкоприймаюче, чи всеприймаюче, йм'якебуває, яквіск,котрийвідбиває образпритиснутої донього печатки», —висловився проучнівпочаткової школиО.Духнович [44, 27].Видатний Український педагогГ.Ващенкозвернувувагу тих, щовисокий темпрозвиткуучнівпочатковихкласіввимагаєякнайширшогозалучення їхнього доактивноїнавчальної ігромадськоїдіяльності. А томупочаткова школа «>муситьвикористовуватикожний моментсвоєї роботи задля того,щобдатиучнямзнання, а того,щобвиховувати із нихповновартісних,всебічнорозвинутих людей йдобрихгромадянсвоєї Батьківщини» [44, 46].

За словамиВ.Сухомлинського, роктанавчання упочатковихкласахєцілимперіодом морального,інтелектуального,емоційного,фізичногорозвитку,який якщореальноюсправоюлише заумови, щодитина;живебагатимжиттямсьогодні, а чи не лишеготується дооволодіннязнаннями завтра. Томуособливостівихованняучнівпочатковихкласівзумовленівідчутнимвпливом рядувизначальнихфакторів:

>якісноновим способом життя тадіяльності — переходом досистематичного,психічного ірозумовогорозвиткунервовоїсистеми,мислення,пам'яті,уваги, характеру,силиволі;

>змістомнавчальнихпланів,програм йпідручників для 1-4класів;

>незаперечним авторитетом Першоговчителя ужиттідитини;

>сильнимвпливомсім’ї й родини [42, 213-214].

Умолодшомушкільномувіцісуттєвозмінюється становищедитинисереднавколишніх людей й характерїї зайняти.Відбуваютьсякардинальнізмінивсьогоїї життя, істосунків.Провідноюдіяльністюстаєучіння,міняється режим роботи івідпочинку,з'являютьсяновіобов'язки.

Увихованнімолодшихшколяріввеликоїувагипотребуєформуванняпатріотичних рисїхнього характеру:навичокповедінки,витривалості,чуйності,доброти імилосердя,вміннядолатитруднощі,виробленняцілеспрямованості істійкостіуваги,організованості,ощадності,хазяйновитості. У цьому жруслі неменшважливезначеннямаєвиробленнядуховно-моральних тавольових рис:патріотизму,працьовитості,розумноїініціативи,відповідальності, національноїсвідомості,рішучості інаполегливості,сумлінногоставлення донавчання,охайності,дисциплінованості,згуртованості,чесності,людськоїгідності,скромності,взаємноїпошани ітерпимості,осудливогоставлення доегоїзму,неробства.

Правильноорганізованенаціонально-патріотичневихованняформуєповноціннуособистість,сувереннуіндивідуальність, Якацінує своюгромадянську,національну і особистугідність,совість й честь [72, 110].

>Робота повихованнюпатріотизмуохоплює усівидидіяльностішколярів:навчальну,ігрову,трудову,художню,спортивну,громадську.Вчителемвикористовуютьсянайрізноманітнішіформи роботи.Передусімценавчальнізаняття, на якінабуваютьсязнання, щомаютьгромадянськезабарвлення.Великіможливості дляформуваннягромадянської культуримаютьекскурсії, походи ">Козацькимишляхами",збираннякраєзнавчихматеріалів, доля векспедиціях –археологічних,фольклорних,етнографічних, святарідноїмови,створеннямузеїв фольклору таетнографії,тематичнігодини про правалюдини,зустрічі ізпрацівникамиправоохороннихорганів,ситуаційно-рольовіігри нагромадянські іполітичні тими (">Вибори", "Парламент", "Суд") таінші.

>Вчительвиховує вучніввисоку культурувиконанняручнихоперацій,домагаючись,щобматеріальнірезультатитрудовихзусиль булияскравимдоказомсилилюдськогорозуму. Для цоговикористовуються не лише уроки трудовогонавчання, а ірізноманітнівидисуспільнокорисноїдіяльностішколярів.Суспільнокориснапрацяучнів —цепедагогічнодоцільна,суспільнонеобхідна діяльність, котра за характером йзмістомвідповідаєрозумовим йфізичнимможливостямдитини,спрямована навиховання позитивногоставлення до роботи [47, 152-153].

Упочатковихкласах школизакладаютьсяосновипсихологічноїпідготовкидітей до роботи.Воназдійснюється нарокахручної роботи й врезультатізалученняучнів доінших,посильних їмвидівсуспільнокорисноїдіяльності. якпоказує практикашкіл,ручнапрацяучнівдаєнайбільшійвиховнийефект тоді, коли вонарізноманітна за своїмзмістом, аїїпродуктимаютьсуспільнезначення.Вона позитивновпливаєтакож напіднесенняякостізасвоєння знань тім, щосприяєуспішномуформуваннюумінь танавичокнавчальноїдіяльності.

На урокахручної роботи йформуються удітейумінняаналізуватиоб'єкти таспособи роботи із ними,контролювати свої дії (>аналізуючизразок й продукт роботи),планувати свою роботу,виявляти внійініціативу йсамостійність.Важливезначення в їхньогоформуваннімаютьвказівкивчителя.Спочатку смердотіповинні бутирозгорнуті,деталізовані,потім їхні можнапоступовоскорочувати, а уже даліучнівтребапривчати додедалі болеесамостійної постановкитрудовихзавдань,самостійного їхньогопланування і контролю за їхнівиконанням [67, 52].

>Змістомтрудовоїдіяльності упатріотичномувихованніучнівє системапрактичнихдій, що їхніспрямовуєдитина надосягненняякоїсьзрозумілоїїй йбажаної мети.Ця позначказавждимаєпевнусуспільнуцінність.Працядітей —серйозна йкорисна справа, вонаполегшуєпрацюдорослих:накритий дообідустіл,випранабілизна для ляльки,прибрані намісцеіграшки.Навітьсамостійнеприбирання своголіжка,шнуруваннячеревиків чипришиванняґудзика,тобтовсякесамообслуговування,єсправжняпраця,бо вонполегшуєчастково роботудорослих.Звичайно, реальнацінність роботидитини, тім паче школяра,дуже невелика.

>Потребапрацювати — одна ізнайбільшжиттєвих потреб Сучасноїлюдини.Крім того,трудова діяльністьвідповідаєприроднійпотребідитини в активномурозумовомудіянні. Ос-кільки результатдіяльностізвичайнонаочний,реальний,вінє сама собі,зокрема в старшихдошкільників,дужепривабливоюметою.Привабливість роботипосилює іпереживаннядітьмипочуттярадості відспільної іздорослими таіншимидітьмидіяльності.

>Мотивитрудовоїдіяльностінабувають у6-10-річнихдітейдедаліяскравішогосуспільногозначення.Дітипрацюють наділянці,щоб їхньогодитячий садок добропідготувався дозустрічібатьків.Першокласникизбирають макулатуру,щоб можна було бприготувати багатозошитів для всіхдітей,щоб їхніклас, їхнього школа буликращими вційспільнійкориснійроботі.Учні 2-го класу, котрі взяли шефство наддитячимсадком,почаликеруватисьвисокимсуспільним мотивом «>робити длямалят», аотже,якомогакраще,красивіше,зручніше [45, 24].

>Досягнення реального результату роботипороджує вдитинипочуттявеличезногопіднесення.Воноз'являється бодіти: їхньогозусиллявитрачені недаремно (>зроблені до святапрапорці,прибраний зал,вишитасерветочка); б)починаютьусвідомлювати своїсили («від що яможу»); в)починаютьвідчуватирадістьколективної роботи, їхньогозахоплює сам процес роботи; р)запалюютьсяпохвалою,схваленнямдорослих [17, 7].Позитивніпереживання впроцесітрудовоїдіяльностірозвивають удітейпрацьовитість йвпевненість усвоїх силах.

>Працярозвиває іудосконалює усіпсихічніякостідітей,зокрема,точністьсприймання,спостережливість йчутливість довиконуванихрухів.Готуючисьсаджатиовочі,6-7-річнідітиперебираютьнасіння,сортують його завеличиною,формою,обмацуютьповерхню.Кидаючи у воду,стежать, котрінасіниниспливають, а котріпадають на дно.Вишиваючисерветочки, смердотінавчаютьсявизначати йпорівнюватитовщину йякістьшвів,оцінювативибранурозцвіткувізерунка, йогорозміщення [48, 54].

У роботидитина виннавсебічновикористовуватисвійдосвід. А,щобдітиохочепрацювали,требадатиїмзрозумітизначення роботи людей,важливістьїї длясуспільства.Особливезначеннямаєпраця длярозвитку вдітейручнихнавичок таінтелектуальнихумінь.Дитина виннаволодіти,проте, не лишеавтоматизованимидіями,тобтонавичками, а іспеціальнимиінтелектуальнимивміннями.

>Працянеможлива безрозумового йфізичногонапруження,тобто беззначнихвольовихзусиль, при цьомуінодіпротягомтривалого години,бо на шляху додосягнення метиможуть бутизовнішні йвнутрішніперешкоди. якколективна діяльність,працяпотребує відкожноїдитиниспівучасті вспільнійдіяльності.Навіть тоді, колидітипрацюютьначебтонарізно, колидитина для собіклеїть, пере чидоглядає засвоєюгрядкою, вонзавждикористуєтьсязнаряддями,матеріалами,досягненнямиінших людей. їхні думистають длядитиниосновнимкритеріємоцінкидосягнутого нею результату.

Українська школамаєбагатийдосвідвключенняучнів упродуктивну (>творчу)працю. У новихумовах вонапрагнезберегти йзміцнититрадиційніформиорганізаціїпродуктивної роботиучнів тастворитинові, щодозволяютьздійснититрудовевиховання наосновірізних формвласності.Серед них:учнівськітрудовіоб'єднання (>рослинників,овочівників,садівників,квітникарів),народніхудожніпромисли (гончарство,лозоплетіння,різьба з дерева,розпис таінші) [44, 27].

У 1класіучніввивчають тему «Знаки державноїсимволіки (2 рік) [55, 211]. Але вониформуєтьсяуявлення про герб й прапор —символинезалежності держави, прозначеннякольорів напрапорі.Практична роботаучнівполягає увиготовленніпаперовихпрапорців таколективномувиготовленні ізкольоровогопаперудержавнихсимволів.

При цьому вучнівформуютьсятакігрупиумінь:

1)мовленнєві:розумієзначення державноїсимволіки,кольорів напрапорінашої держави;

2)графічні:орієнтується узображенняхзнаків державноїсимволіки вмалюнкахпідручника;

3)практичні:володієприйомами роботи ізпапером,виявляєактивність ускладітворчоїгрупи.

>Вивчаючи тему «Світпрофесій «>Людина йхудожніобрази» (1 рік),учніознайомлюються ізтворамидекоративно-ужитковогомистецтва.Проводиться практична робота (навибір вчителя):

1.Виготовленнякилимка втехніціплетіння ізпаперовихсмужок.

2.Шкільназустріч із художникамипобуту чиекскурсія наїхніробочімісця.

При цьому вучнівформуютьсятакігрупиумінь:

1)мовленнєві:розрізняє творидекоративно-ужитковогомистецтва,називаєокреміхудожніпрофесії (>художниківдекоративно-ужитковогомистецтва,дизайнерів ізоформленнякімнат),розрізняєвиди йрезультатихудожньої творчости;

2)графічні:виокремлюєпредставниківпрофесій типу "людина —художніобрази" заїхнімзовнішнімвиглядом нафотографіях, слайдах, под годинупереглядудіафільмів,відеофільмів;

3)практичні:готує йприбираєробочемісце,дотримується правилбезпечної роботи прироботі ізножицями, вправильнійпослідовностівиконуєплетінняпаперовихсмужок.

>Під годинувивчення тими «>Макетуванняпредметівхатньогоінтер'єру» (3 рік) вучнівформуєтьсяуявлення проконструкційніособливостіпредметівхатньоговжитку.

>Проводиться практична робота (навибір вчителя):

1.Макетуваннямеблів зсірникових коробок чиіншими способами.

2.Ліплення декоративного посуд.

3.Виготовленнянастінних прикрас ізрізнихматеріалів.

При цьому вучнівформуютьсятакігрупиумінь:

1)мовленнєві:орієнтується вконструктивнихособливостяхпредметівхатньоговжитку;

2)графічні:зображуєдекоративнийпосуд,меблі,настінніприкраси йоздоблює їхньогоорнаментальнимивізерунками;

3)практичні:організовуємісце дляхудожньогоконструювання,використовуєконструктивніособливостізразківпредметівхатньоговжитку впроцесівиготовленнявиробів.

У 2класі,вивчаючи тему «>Художнявишивка вукраїнськомупобуті» (2 рік),учнівивчаютьвидихудожніхшвів,оздоблювальнішви на рушниках йсерветках, атакожтрадиційніхудожніобразимісцевихвишивок.

>Проводиться практична робота (навибіртворчих групучнів);

1.Виготовленнясерветок ізбахромою йвишивкою.Шов «>голку вперед».

>Оздоблення краюсерветки швом "вінця".

>Вишивання по контурупредметнихмалюнків швом ">голку тому".

>Вишиваннядекоративними швами наіграшкових рушниках.

При цьому вучнівформуютьсятакігрупиумінь:

1)мовленнєві:орієнтується вназвахдекоративнихшвів правильноназиваєматеріали,інструменти йпристосування длявишивання,супроводитьдіалогічниммовленнямграфічні йхудожньо-трудові дії;

2)графічні:робитьзамальовки длядекоративнихвишивок.зображаєдекоративнішви,виконуєваріантивізерунківтрадиційнихмісцевихвишивок на макетахсерветки й рушника,колективноплануєпослідовністьхудожньо-трудовихдій замалюнками;

3)практичні:утворює бахрому насерветках способомвисмикування ниток,вишиваєдекоративними швами ">голку вперед", "вінця", ">голку тому" чиіншими.

>Вивчаючи тему «>Художнітехнікидекоративно-ужитковогомистецтва» (3 рік),учні 3 класувивчають Українськийетнодизайн,сучасні йтрадиційнівидихудожньої роботи,вишивання йв'язання яквиди української народної творчости.

>Проводиться практична робота (навибір вчителя іучнів):

1.Тренувальнівправи ізвишивання наклаптикахтканини таканві.

2.Створеннягеометричнихорнаментів длявишивок,перенесеннямалюнків натканину.

3.Виготовленняковдри утехніці ">клаптиковоїграфіки".

При цьому вучнівформуютьсятакігрупиумінь:

1)мовленнєві: наводитиприкладисучасних йтрадиційнихвидівхудожньої роботи;

2)графічні:плануєпослідовністьтехніквишивання йв'язання;

3)практичні:вишиваєсерветкуманіжки,пояси швами ">ланцюжок", ">змійка ">хрестик", ">низинка" (навибір),в'яженайпростішівироби:ланцюжок, кола,квадрати;обв'язуєсерветки,хустини;дотримуєтьсябезпечних йправильнихприйомів роботи ізголкою йгачком.

>Вивчаючи у 4класі тему «>Художнітехнікидекоративно-ужитковогомистецтва» (3 рік),учнівивчаютьвидидекоративно-ужитковогомистецтва:художнявишивка, макраме,ткацтво,бісерненизання.Такожвивчають ритм якзасібкомпозиційноївиразності утворахдекоративно-ужитковогомистецтва.

>Проводиться практична робота (навибір вчителя іучнів):

1.Вишивання врізнихтехніках: ">хрестиком", ">низинкою", ">гладдю" чиіншими.

2.Технікавиконаннявузликовоголанцюжка (макраме).

При цьому вучнівформуютьсятакігрупиумінь:

1)мовленнєві:розповідає про рушник якнародний символукраїнців,називаєоздоблювальнішви,вузли макраме,знаєлексичнезначення словаґердан;

2)графічні:пояснюєсимволічнівізерунки назображенняхрушників (">життєва частка" й ">життєвістежини", "дерево життя"),розрізняє взображенняхзнаряддя дляпрядіння,ткацтва,прасування (>терниця,гребінь, рубель, гойдалка,ткацькийверстат);

3)практичні:порівнюєміцність нитокрізногопоходження,класифікує нитки ізопорою наінструкції,вишиває затрадиційнимимісцевими візерунками ">хрестиком", ">низинкою", ">гладдю",дотримуєтьсябезпечнихприйомів роботиголкою,умієв'язативузликовийланцюжок,складаєнайпростішіґердани ізбісеру.

Алі всучаснихпрограмах із трудовогонавчання, якпідкреслено внизціпедагогічнихдосліджень,недостатньорозкритоціліснебаченнявиробничоїдіяльності якзасобупатріотичноговихованняучнів.Дужеслабкийзв’язок трудовогонавчання ізіншиминавчальнимидисциплінами. Незнайденоще правильногосполученнявивченнятехнологічнихпроцесів ізвиконаннямтрудовихоперацій привиготовленнівмотивованих,естетичнопривабливихвиробів, котрі бвикликализацікавленістьмолодшого школяратрудовимпроцесом яктворчоюдіяльністю [70, 61].

Незабезпечуєтьсяєдністьрозумових тапрактичнихдій привиконаннітрудовихзавдань, котрі бсприялирозвитку,вдосконаленню тавиникненню новихтипівмислення. Томуучніоволодіваютьлишевиконавськиминавичками бездостатнього їхньогоосмислення. Урезультатіучні: а чи небачатьсуспільноїоцінкинаслідківвласної роботи; б) часто вже немаютьможливостітворчопрацювати,займатисьвинахідництвом; несприймають заподіяння якбажане, невідчуваютьнеобхідності в йоговиконанні.

Таким чином,педагогічноорганізованапрацядітеймаєвеличезніможливості для їхньогогромадянсько-патріотичноговиховання. Утрудовійдіяльностістворюютьсявеликіможливості длярозвитку вдітейцілеспрямованості,наполегливості,волі,вищихлюдськихпочуттів йкращихморальнихякостей.Протецілком очевидно, щоціможливості можнавикористатипо-різному,залежно від того,наскільки педагогзнаєрозвиваючіможливості роботи йволодієвміннямиреалізувати їхнього уповсякденнійпедагогічнійроботі.


>Розділ 2.Експериментально-дослідницька робота упатріотичномувихованнімолодшихшколярів

2.1 Методикаорганізаціїексперименту

>Розвивальний характертрудовоїполітехнічноїпідготовки внавчально-виховномупроцесі школипередбачаєрозвитокпатріотизмумолодшихшколярів, їхнінаціональневиховання у роботи.Такийкомплекснийпідхід довизначення мети трудовогонавчаннявимагає від вчителя под годинупідготовки йпроведення шкірногозаняттячіткоусвідомити, вчому якщовиявлятисяріст шкірногоучня внаціональномурозвитку й котрізагальнолюдськіякостідітиздобудуть чизакріплять упроцесі йрезультатітрудовоїдіяльності.

>Предметно-практична діяльність,покладена основою трудовогонавчання, усвоємупсихолого-педагогічномумеханізмімаєнайбільшпомітнийсередіншихдисциплінрозвивальнийпотенціалстосовнодітеймолодшогошкільноговіку.Саме практична діяльністьдозволяєдитині «>перекладати»складніабстрактні дії звнутрішнього (>невідомого) плану взовнішній (>видимий),роблячи їхнього болеезрозумілими.Звичайно,подібнезначення неможе бутипритаманнебудь-якійручній роботи.Якщо наперший план переноситиоволодіння лишепрактичнимиприйомами йтехнологіями, то результатом якщозасвоєннянавичок, а чи нерозвитокособистості.Ручніуміння танавички,хоча йзаймаютьважливемісце в трудовомунавчанні,можутьвиступати якзасоби, а чи не якосновна позначканавчання, особливо, умолодшомушкільномувіці.Ручна конструктивнапрацяєпередусімзасобомрозвиткусферивідчуттів,розуму,творчих сил,естетичногосмаку, атакожпатріотичнихякостейособистостімолодшого школяра.

До форморганізаціїнавчально-трудовоїдіяльності упроцесіреалізаціїзавданьпатріотичноговиховання належали:

а)формиспільноїпізнавальноїдіяльності (>колективно-фронтальна,кооперативно-групова,диференційовано-групова,індивідуальна,парна);

б)формиморальноїдіяльності (>пошук тавибіррішення уморальнихситуаціях, практичнагуманістична діяльність);

в)формиспілкування (>ділове,особисте, впарі,між парами,групове,міжгрупове).

>Дослідженняздійснювалося у тривзаємопов’язаніетапи:

Напершомуетапі (І семестр 2007-2008навч. рр.) –проаналізованопсихолого-педагогічну таметодичнулітературу ізобраноїпроблеми.Визначеновихіднітеоретичніположення,об’єкт, предмет мітку,сформульованогіпотезудослідження,конкретизовано заподіяння.

На іншомуетапі (ІІ семестр 2007-2008навч. рр.) – проведеноконстатуючийексперимент,розробленокритеріїпатріотичноївихованості та проведенопедагогічнудіагностикурівнівпатріотичноївихованостімолодшихшколярів;розроблено таобґрунтованопедагогічніумовипатріотичноговихованняучнівпочатковихкласів.Опрацьованорезультатипедагогічногоексперименту,проаналізовано таузагальненоемпіричнийматеріал,сформульовановисновки,розробленорекомендації, котрівтілено у практику трудовогонавчаннямолодшихшколярів.

Зметоюреалізаціїзавданьпатріотичноговихованнямолодшихшколярів мипропонувалиучнямекспериментального 4-го класу системувзаємопов’язаних (занаціонально-патріотичноюспрямованістю)навчальних зайняти, де наматеріалінародно-ціннихвидівдіяльності чиоб’єктів роботиздійснювалосявиховання національноїсвідомостіучнів таформуваннявідповіднихтрудовихнавичок.

>Покажемоце наприкладах.

Прививченні тими «Знаки державноїсимволіки»учнідізнаються, щонаціональноюсимволікоює герб й прапор. Герб —цестилізований знак. У Україніцей знак увигляді тризуба. Цезображеннявідомеще із печатоккиївськихкнязів (рис. 1, а). Знайдавнішихчасів тризубшанується якмагічний знак, свого родуоберіг.Вінсимволізуєподіл світу нанебесне,земне іпотойбічне, атакожуособленнятрьохприроднихстихій —повітря, води іземлі.Існуєдекількаверсій пропоходження йзначення тризуба (>сокіл,якір, символтриєдинства світу тощо).

>Рис. 1.Тризуб на печаткахкиївськихкнязів

>ПіслястворенняУкраїнськоїНародноїРеспубліки тризубприйнято вякості державного герба (рис. 1, б).

Урадянській Україні тризубпіддававсяофіційнійдискредитації, так яквважався символомнаціонально-визвольного руху.

19 лютого 1992 рокуВерховноюРадого було бзатверджено тризуб якмалий герб України,вважаючи йогоголовнимелементом великого герба України.Зображення гербавмішується на печатках, штампіворганів державної влади й державногоуправління,грошових знаках,службовихпосвідченнях, бланкахдержавнихустанов.

Упершомукласікоженученьмаєзмогувзяти доля вствореннізображення гербасвоєї країни.Зображується герб ізоднаковихпаперовихквітоксинього йжовтогокольорів.

>Спочатку ізпаперувирізують квадрат5x5клітинок (рис. 2, а).Використовуючи його як шаблон,розмічають йвирізуютьквадрати ізкольоровогопаперу (б). Длявизначеннясерединиперегинаютьквадратинавпіл, воднійполовині квадратароблятьнадрізи (в).

Настержні відкулькової ручкисклеюють трубочки (р) йрозпушуютьнадрізанічастинки увиглядіпелюстокквітки (ґ).

>Основою гербаможе бути картон чипінопласт ізрівноюповерхнею.Намазуючиторецьтрубочокгустимклеєм ПВА,прикріплюють їхні дооснови (буд). Докомпонуваннязображення гербабажанозалучитиздібнихучнів йпроводити роботу іздопомогоювчителя.Особливуувагуслідзвернути накомпонуваннятрубочок-квітокжовтогокольору.

Забажанням можнастворитизображення герба болеенасиченим,якщо уже насклеєнійтрубочцісклеїтище одну.Тодіпрорізиміжнижнімипелюсткамиперекриваютьсяверхньогоквіткою (>є).

>Учні четвертого класу взмозівиготовитизображення герба,наприклад, іздротинок.Тлокращезобразити увигляді прапора із двохсмужоксинього йжовтогокольорів (рис. 3, а),наклеєних на картон (б).Синій йжовтийкольори напрапорі України —цесимволи світу й статку (>синємирне небо тажовтепшеничне полі).

Назображення прапорананосятьолівцемконтури герба (б).Вигинають згідно із контурамитовстішідротинки йприклеюють доосновигустимклеєм.Тонкіміднідротинкинарізають накороткі .>відрізки йзаклеюютьповерхнюміж контурами герба (в). Завідсутності тонкихдротинок можнаповерхнюзафарбувати.

>Бесіди пронаціональнусимволіку та долямолодшихшколярів уїївиготовленнісприятимутьпатріотичномувихованнюпідростаючогопокоління.

>Працюючи надоб’єктом роботи «Карта України увиглядіквіткового кіліма»,ставилася така позначка:виготовити карту України увиглядіквіткового кіліма;розвивативміннядивитися назнайоміречі подновимкутомзору;милуватисякрасоюдовкілля.

На початку урокузвучить пісня "Україна" — Т. Петриненко.

>Бесідавчителя.

Рідна матір йрідна Україна — двакрилалюбові, що несутьукраїнську душу черезвіки й нев'януть увічномупольоті,ботримає їхнього на світілюбов.

Образ Українипостає ізкалиновихстепів йглибинноїчорноземноїскиби,зоріє ззажуриполіських озер,виростаєнебосяжно на повензріст зкарпатськихверховин.

>Є на Українісвятемісце, дечистусповідь передМатір'ювиповідає душа.Є на УкраїніЧернеча гора, якоїзнає весь світло й ізякої видно весь світло.Є зелена круча надДніпром уКаневі,освячена ">Заповітом", щовернувся до народу з тяжкогозастійного забуття, йнайменша грудкицієїземлі священна для шкірногоукраїнця.

>Дужехочеться,щоб ві,діти,уявилисобіквітковийкилим України.Побачили подновимкутомзору.Милуйтесякрасоюдовкілля.Самесьогодні мипомандруємо ">суцвіттями" наших областей.

>Даліучнірозглядаютьзразок ">Квітковийкилим України".

>Контури які областей Українинагадуютьквіточки?

>Які із областейсхожі на листочки?

>Розповідаючитехнологіювиготовленнявиробу, вчительповідомляє:

>Виготовіть схему ">Україноцвіття".Перенесітьзображення областей на папір.Перетворітьобласті на квіти чи листочки. як?! Завласнимвибором. Вамдопоможутьвірші просуцвіття областей.Виріжте їхні, апотім спробуйтезновускласти,відповідно в Україну.Фантазуйте!Кожну областьобведітьчервоним фломастером.

>Щобопануватитопографією областей,розбийтеся на майже 7 груп. Кожна із груп завласнимзадумомоформляєобласті.Удачі!

>Працюючи надоб’єктом роботи «>Карта-саморобка України»,ставилася така позначка:ознайомити зпоняттям ">топографія";виготовитикарту-саморобку України;виховуватилюбов досвоєї держави.

Учительповідомляє, що наминуломууроці миробиликвітковийкилим України, асьогодні мивиготовимокарту-саморобку. Для цогоознайомимося ізпоняттями ">топографія", ">топоніміка".

>Топографія — (ізгрецькоїtopos —місце йgrapho —пишу)вивченнямісцевості шляхомпроведенняробіт (>наземних, ізповітря),створення на їхніосновітопографічноїкарти.

>Топографічнікартидетальні таєдині зазмістом таоформленням.Вонивідображаютьосновніприродні йсоціально-економічніоб'єкти (>рослинний йтваринний світло,населеніпункти, дороги тощо).

>Топоніміка — (відгрецькогоtopos —місце,ім'я,назва)назви міст,сіл, областей,рік й т. буд.

>Даліучнірозглядаютьзразки таознайомлюються зтехнологієювиготовленнявиробу.

> Длявиготовленнякарти-саморобкиподіліться втричігрупи.

І група ">Житниця".

ІІ група ">Кориснікопалини".

ІІІ група ">Топоніміка". (>Можнапридумати своїназви груп.)

>Група ">Житниця ".

>Користуйтесь атласом!Намалюйтеконтурикарти України.Нанесіть ними клей (>бажано ПВА).Зверхунасипте зерно (>найкраще рис,бобілий),упорядкуйте його задопомогоюсірника. Колівисохне —розфарбуйте карту.Подивіться картіприродних зон йзробіть так саме. Зважуйтеся!

>Світло-зеленийколір —мішаніліси;

>темно-зеленийколір —широколисті;

>салатовий —лісостеп;

>жовтий — степ;

>коричневий — міські.

>Група ">Кориснікопалини ".

>Користуючиськартою (атласом), наклейтеумовні знаки (>виріжте ізкольоровогопаперу)кориснихкопалин накожну із областей.

ІІІ група ">Топоніміка ".

>Намалюйтеконтурикарти України.Чорним фломастеромнаведітькожну із областей.Синім (чичорним) фломастеромнапишітьназвинайбільших міст чиназви областей держави.

>Працюючи надоб’єктом роботи «>Національнийжіночий костюм для ляльки»,ставилася така позначка:поглибити йрозширитизнанняучнів пронаціональнийжіночий костюм та йогорізновиди врізнихрегіонах України;вчитивирізати йшитиелементижіночогонаціональногоодягу ізтканини за шаблоном (чивикрійкою) для ляльки, правильнокористуючисьножицями йголкою;виховуватилюбов дорідного краю,вчитиберегти своюнаціональну культуру.

>Вчительповідомляв, щонаціональнікостюмизавждивважалинаціональноюсвятинею,однією із форм народноїіндивідуальності.

>Українськийнародний костюмскладається іздовгої сорочки, запаски чиплахти,віночка чистрічки наволосся удівчат,намітки чи хустки узаміжніхжінок.

>Вже у XIV І XV ст. на Україніодягались увишиті сорочки.Плахти йспідниці,підтички й запаски (>фартухи) урізнихрегіонах України не булиоднаковими. Напівночі України їхньогочастішевиготовляли із полотна, але вГаличині ткали ізвовни наверстатах. Алівсюди їхнізі смакомприкрашаливишиттям чиаплікацією тихийкольорів йвізерунків, котріздавнапобутували укожніймісцевості. При цьомуобов'язковозберігалиособливостікольорів тавізерунків,притаманнівишивціданогорегіону.

>Сорочка був йзалишаєтьсяголовнимодягомлюдини, про щосвідчать укра-їнськіприповідки йповір'я.

Своя сорочкаближче дотіла.

>Щасливий,бо всорочцінародився.

> НаГаличині сорочкуназивалиподекуди ">кошуля", але вГуцульщині — ">смалянка".Вважалося, що сорочкаєпровідникоммагічноїсили,прихованої улюдині.Шиючи сорочку,треба було бвраховуватинаступне:

>жіночу сорочкупочинатишити щодня,краще усереду,щоб ужитті матір добру пару;

под годинупошиттяобов'язковослідзав'язувати усівузли,щоб невпустити черезпропущенемісцезлісили.

>Запаскавідрізняється відплахти тім, що вонавиготовлена не із су-цільноїтканини,обмотаноїнавколо стану, а із двох пілок, котріскріплюютьсязав'язками так,щоб ізбоківвиглядалибілісмужки сорочки.

Насьогоднішньомууроці мивиготовимонаціональнийжіночий костюм для ляльки.

>Даліучнірозглядаютьзразкивиробу таознайомлюються зтехнологієювиготовленнявиробу.

>Спочаткувиготовляють ізцупкогопаперувикрійки окремих деталей.Розмічають набілійтканині йвирізуютьдвідеталі сорочки (перед й спинку).Зшивають їхні таприкрашають

Схожі реферати:

Навігація