Реферати українською » Педагогика » Естетичне виховання особістості


Реферат Естетичне виховання особістості

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
допроявів фальшивого авторитету йвитісняти їхнього ізвласноїповедінки.[5,373]

Насьогоднівкрайнеобхідна системапідготовкимолодих людей досімейного життя,озброєння їхньогознаннями йвміннями вгалузіформуванняповноцінної сім'ї йвихованнядітей. Безпіднесенняпсихолого-педагогічної культурибатьківгоді і говорити проестетичневиховане сус-пільство.

1.Наполегливе йцілеспріямованеформування усуспільстві культуМатері й Батька як початку іоснови всіхдоброчинностей удержаві. Зцієюметою вартовикористовуватиусізасобивпливу наспівгромадян:літературу,мистецтво, радіо,телебачення,кіно, театр таін.

2. Усистемішкільноговиховання, особливо вроботі ізучнямистаршогошкільноговіку,прищеплювати думку, щоголовне їхніпокликання —створитисім'ю, бутихорошоюМатір'ю чи хорошимБатьком,виховатигарних,розумних, моральнобагатихдітей. Аоволодінняпрофесією,професійна діяльність —лишезасіб длядосягненняуспішностіфункціонуванняздорової сім'ї.Одночасновивчатидисципліни, котрізакладали босновивихованнямайбутніхМатері й Бацька, котрі давали бзмогукожніймолодійлюдиніпізнавати собі,особливостіспілкування ізнавколишнімсвітом. Цефізіологія,валеологія,психологія,етика,соціологія.

3. Широкеознайомлення уранньомувіці ізнадбанняметнопедагогіки свого народу. Ценеперевершенедуховнебагатствопевного народу, вякомуакумульованізнання простворення сім'ї,вихованнядітей зврахуваннямнаціональнихособливостей.

4.Формування умолодих людей критичногоставлення допроявів такзваної ">масової культури", Яка негативновпливає наморально-духовні засадипевного народу,руйнуєнаціональнийменталітет. Незабороняти, арозумноформуватикритичнеставлення до такихявищ.

5.Запровадженняобов'язковоговсеобучу із проблем сім'ї йсімейноговиховання для всіхмолодих людей, котрі готують достворення сім'ї.

6.Створеннятелевізійних йрадіопрограм, котрі були бспрямовані напідвищенняпсихолого-педагогічної культури всіх,хтозаймаєтьсяпитаннямисімейноговихованнядітей.

7. Укожнійшколі забезпечити діяльністьпедагогічнихуніверситетів длябатьків.Кожен батько й матірвпродовж 10—12 роківнавчанняїхньоїдитинимають пройти курсоволодінняпсихолого-педагогічнимизнаннями ізурахуваннямпоступальногорозвиткувихованців.Робота такихуніверситетівмаєздійснюватися не так нарівнісамодіяльності, а матірдостатнєекономічне забезпечення ізоплатою роботипедагогів,психологів,лікарів,соціологів, котріорганізовують йпроводятьзаняття.

8.Суттєвепідвищенняекономічного стану сім'ї давало бзмогубатькамвивільнитисвій годину для роботи іздітьми.

9.Створеннякультурно-розважальнихцентрів, в які малі бзмогупроводитидозвіллядіти ізбатьками.[5,376]

Усистемісімейноговиховання вартодотримуватисяпевних правил.Окремі із них наведенонижче:

1. Люби своюдитину!Радійїїприсутності,сприймайїї такою, котра вонає, неображайїї, непринижуй, непорушуйїїупевненості всобі, непіддавайїї несправедливомупокаранню, невідмовляйїй утвоїйдовірі, дайїйпривідлюбити тобі.

2.Постійновдавайся до похвалидитини заїїправильнівчинки.Цимтиспонукаєшїї доактивної дії.Пам'ятай: "Боги йдітиживуть там, де їхніхвалять".

3.Оберігай своюдитину віднегативнихфізичних йморальнихвпливів.

4.Створюй у сім'їморальнийзатишок.Нехайсімейневогнище якщоджереломспокою,радощів,поваги,справедливості йзахищеності.

5. Будь длясвоєїдитинивзірцемповедінки,доброчинності.

6.Підтримуйщиріродиннізв'язки ізбабусями йдідусями,іншими родичами,друзями.Залучайдитину допроцесуродинноїєдності.

7. Незабувай, щодітилюблятьгратися.Знаходь годину дляорганізаціїцікавихігор іздітьми.

8.Залучайдитину допосильної роботи разом іздорослими.

9.Створюйумови,абидитинанабувалажиттєвогодосвіду,долалапевнітруднощі.

>10.Чекай віддитини лише таких думок,суджень йоцінок, на котрі вонспроможназалежно відрівнярозвитку,соціальногодосвіду.

>11.Привчайдитину дотолерантності, культуриспілкування із ровесниками, старшими ймолодшими.

>12.Залучайдитину якповноцінного членасімейного колективу дорозв'язанняпобутових таекономічних завдань, щовиникають у сім'ї.

>13.Невиконуй задитинубудь-якихзавдань, ізякими вонможевправлятисясамостійно.

>15.Домагайсяєдностівимог додитини із боці всіхчленів сім'ї.Наполегливопрацюй надформуванням удитинипочуттівгуманізму ймилосердя уставленні людям,всього природногодовкілля.

>16.Постійнозалучайдитину дорізноманітнихвидівдіяльності.[5,375]

>Тобто батькиповиннізакладатиосновиформуванняестетичнихсмаків,естетичнихпочуттів.Організовуватиестетичнийпобут воселі,одяг, красувзаєминміж членами сім'ї,оцінку старшимипредметів,явищоточуючоїдійсності ізпозиційестетики,безпосередню доля вестетичнійдіяльності,іграшки тощо — все чиінакшевпливає наформуванняестетичнихпочуттів йсмаківдитини. На цьомуетапіпозитивнийвпливможуть матірзнаннябатьків угалузі народноїпедагогіки.Український народспоконвікуцінував йдбав про красупобуту (красивоприбранежитло,використання картин,рушників,килимів,іншихтворів прикладногомистецтва,охайністьодягу,упорядкованістьсадиби); доля взвичаєвих обрядах, котрімістять усобізначнийемоційний заряд (святонародженнядитини,їїхрещення,заручини, весілля таін.); пісня.Відтворення народнихтрадицій,обрядів,звичаївможе позитивновпливати наестетичневихованнядітей.[5,306]Належнеестетичнеоформленняквартири,наявністьбібліотеки, мистецькихжурналів,телевізора,сімейнихтрадицій ізобговорення телепередач,прочитанихкнижок,сімейнийвідпочинок наприроді,спільневідвідування театру — всецестворюєсприятливіумови дляприщепленняестетичнихсмаківдітям.[14,296]

2.3Форми роботи ізестетичноговиховання усучаснійшколі

>Державнанаціональна доктринарозвиткуосвіти України у ХХІ ст.наголошується наважливостіроліетичного таестетичноговиховання йформуваннівисокоїгуманістичної особини, котра станіздатноюпротидіятипроявомбездуховності.

>Важливоюскладовоювсебічногогармонійногорозвиткуособистостієестетичневиховання.

>Естетичневиховання -складовачастинавиховногопроцесу,безпосередньоспрямована наформуванняздатностісприймати йперетворюватидійсність за законамикраси у сферідіяльностілюдини.[14,293]

>Метоюестетичноговихованняєвисокийрівеньестетичної культуриособистості,їїздатність доестетичногоосвоєннядійсності.

>Естетична культура —сформованість улюдиниестетичних знань,смаків,ідеалів,здібностей доестетичногосприйманняявищдійсності,творівмистецтва, потребавноситипрекрасне воточуючий світло,оберігатиприродну красу.

>Їїрівеньвиявляється як урозвитку всіхкомпонентівестетичноїсвідомості (>почуттів,поглядів,переживань,смаків, потреб,ідеалів), то й врозвиткуумінь йнавичокактивноїперетворюючоїдіяльності умистецтві, роботи,побуті,людськихвзаєминах.[1,121]

>Естетичневихованнядіалектичнопов'язане із такимипоняттями:естетична культура,естетичнізнання,естетичнесприймання,естетичніпочуття,естетичнанасолода,естетичнісудження,естетичніідеали,естетична діяльність.Усі смердоті вкомплексірозкриваютьсутністьестетичноговиховання,розширюють йогопалітру.

>Естетична культура, якзазначаєВ.І.Лозова,передбачаєсформованість улюдиниестетичних знань,смаків,ідеалів,розвитокздібностей доестетичногосприйманняявищдійсності,творівмистецтва, потребувноситипрекрасне воточуючийлюдину світло,Оберігатиприродну красу.

>Естетичнесприйняттяєпочатковим моментом упроцесіестетичногоставлення додійсності.Проявляється воно та успостережливості, увмінніпомітитинайбільшсуттєве, щовідображаєзовнішню йвнутрішню красу предмета,явища,процесу.Поети,письменники, художникизавдякизагостреномуестетичномусприйманнювикрешуютьвогонькраси,здавалося б, ізбуденнихподій. Вісь У. Симоненка:

ПоШляхуЧумацькому у росах

Будівічністьмчати на коней,

Я ж губами урозкішних косах

>Позбираюзорянівогні.

>Дітисхильні до такогозагостреногоестетичногосприймання. Алітреба раз в разрозвиватице,даватизмогувідчуватирадість відпобаченого,відкритого.Естетичнесприйманнясприяєякнайкращерозвиткуестетичнихпочуттів.

Упроцесіестетичноговихованняважливорозвиватиестетичнісудження, котріпередаютьставленняособистості допевногооб'єкта,явища.[5,304]

Не вартонав'язувати школярамсвоїхміркувань, апотрібнодопомагатиїмвиявлятисамостійність воцінці тихий чиіншихпредметів,явищ ізпогляду їхніестетики.Лишезгодом іздосвідомформуєтьсяпевнийестетичнийідеал яксвоєріднийзразок, ізпозиційякогоособистістьоцінюєпевніявища,предметинавколишньоїдійсності.Естетичнийідеалвідображаєпевніуявленнялюдини про красу, подчеркиваеткритерії, заякими вартооцінювати тих чиіншіявища,предмети.Естетичнийідеал, із одного боці,єсвоєрідниметалоном, а із іншого боці,він усе ж таки непозбавленийвпливуіндивідуальнихсуджень. Томупоняттяестетичногоідеалує,певноюмірою, чинникоміндивідуальним.

Наосновіестетичних знань,сприйняття,почуття,ідеалів,судженьформуютьсяестетичнісмаки.Естетичнісмаки —цестійке,емоційно-оціночнеставленнялюдини до прекрасного, що носитивибірковий,суб'єктивний характер. Тому неможе бутиякихосьстандартнихсмаків. Цечуттєвакатегорія, щопов'язанапередусім ізіндивідуальнимбаченням ііндивідуальнимсприйняттям.

>Кінцева позначкаестетичноговиховання —сформуватиготовністьлюдини доестетичноїдіяльності якважливого компонентаестетичної культури.Вирізняють багатовидівтакоїдіяльності:естетична організаціясередовища, вякомуживе, працює,вчиться,відпочиває людина; конкретнатворча діяльність вгалузімистецтва,літератури таін.; пропагандамистецтва,естетичнихідеалів;естетичнавиразність унавчальній,виробничій,побутовійдіяльності;виявиестетичної культури увзаєминах із людьми.

>Процесестетичноговихованнятриваєвпродовжвсього життя, і напрямицієї роботибагатогранні.Найбільшсуттєві із них:

aВиховна діяльністьдошкільнихвиховнихзакладів.Естетичневихованнядошкільнят вдитячихсадкахздійснюється, із одного боці, черезестетикупобуту, а із іншого — системоюспеціальних зайняти (>музика,образотворчемистецтво).Вихованці ізцікавістюзаймаютьсяліпленням,малюванням,елементамиаплікації,співом,ритмікою,танцями,іграми таін.

aНавчально-виховна діяльністьзагальноосвітніхнавчально-виховнихзакладів.Завданняестетичноговихованнявирішуються шляхомзалученняшколярів дорізнихвидівдіяльності:оволодіннязмістомнавчальнихдисциплін,позакласноївиховної роботи, щомістить всобіестетичненавантаження.[5,307]

Уумовах школиестетичневиховання так чиінакшестосуєтьсявсієїсистеминавчально-виховної роботи.Учніпередусімоволодіваютьестетичнимизнаннями впроцесівивченнянавчальнихдисциплін. Мова,література,історія,дисципліниприродничого циклу несуть всобіестетичнийпотенціал.

>Особливемісцесереднавчальнихдисциплін школизаймаютьмузика іобразотворчемистецтво.Вони нелишесприяютьформуваннюестетичнихпочуттів йсмаків, але й іготуютьвихованців доестетичноїдіяльності.Можналишешкодувати, щоувага доцихпредметівдещопослаблена.

>Останнім годиною у школах йгімназіяхстворюютьсяспеціалізованікласигуманітарно-естетичного напрямі. Цемаєсприятипіднесеннюестетичноївихованостішколярів.

>Певнемісце усистемішкільноговихованняпосідаютьфакультативнізаняття із проблемобразотворчогомистецтва,музики,кіно, театру, прикладногонаціональногомистецтва.

У рамкахзагальноосвітніхнавчально-виховнихзакладів широкопрактикуєтьсязалученняучнів дорізнихвидівпозакласноївиховної роботи ізестетичнимзмістом. Це доляучнів уроботітанцювальнихгуртків,хоровихколективів,студійобразотворчого талітературногомистецтва тощо.

aНавчально-виховна роботапозашкільнихдитячихвиховнихзакладів (>будинки йпалацидитячої таюнацької творчости,студії,дитячімузичні тахудожні школи таін.).Діяльністьцихзакладівспрямована назадоволенняінтересівдітей,розвитокздібностей,залучення доактивноїестетичноїдіяльності. Коли щоправда,лише невеликакількістьдітеймаєзмогузайматися впозашкільнихвиховних заставах.

aПевнемісце усистеміестетичноговихованнямаєзайматисамоосвіта. Алі і для цогонеобхіднепедагогічнекерівництво таматеріальне забезпечення.

aДіяльністьпрофесійнихнавчально-виховнихзакладів, демайбутніфахівціпродовжуютьоволодіватиестетичнимизнаннями,беруть доля вдіяльності мистецькихаматорськихколективів,набуваютьвмінь уестетичнійдіяльності.Проте й тутможливостіобмежені іпростежуєтьсядеякий скептицизм (завинятком мистецьких вищих навчальних закладів) до проблеместетичноговихованнямолоді.

aОкремимнапрямкоместетичноговиховання можнаназвативпливзасобівмасовоїінформації:художня йнауковалітература, газети,журнали, радіо,кіно,телебачення,концертна діяльність. Алі тутєвеликітруднощі. Хочаєспецифічніпрограми радіо,телебачення, котрірозраховані надітейпевноговіку, усе ж такизасилля такзваної ">масової культури" незавждисприяєформуваннюздоровихестетичнихсмаків. Тутпотрібнакопітка,цілеспрямованавиховна роботавихователів (>батьків,шкільнихпедагогів). І не можнаобмежитисьзаборонами, атребайти шляхомупереджуючогоформуваннясправдіестетичних йнаціональнихсмаків,вихованнявідрази допотворного, чужого вмистецтві.[5,308]

Арсеналзасобівестетичноговихованнядоситьвагомий:навколишнєприроднесередовище,література,музика,образотворчемистецтво,архітектура,театральнемистецтво,кіномистецтво таін.

Упроцесіестетичноговихованнятрадиційновикористовуютьрізніформи роботи: уроки,семінари,гуртки,екскурсії,конференції,бесіди,диспути,колективнітворчі справ,конкурси таін.

>Твориобразотворчогомистецтва.Під годинуспостереженнякартини чискульптури, котравідображає життялюдини чиприроди, вдитинирозвивається нелишесприйняття, а іфантазія: вонамислить,уявляє, «>домальовує»зображене,бачить закартиноюподії,образи,характери.

Музика, котра,відображаючидійсність задопомогоюмелодій,інтонацій, тембру,впливає наемоційно-почуттєву сферулюдини, наїїповедінку.

>Художнялітература.Головнимвиразникоместетики влітературіє слово. На думку До.Ушинського, слово якзасібвираження влітературномутворінабуваєподвійноїхудожньоїсили.Словесний образмаєще іпонятійну основу йсприймаєтьсянасампередрозумом. Томулітература —важливийзасіброзвиткуінтелектуучнів

Театр,кіно,телебачення,естрада, цирк.Цінність їхні у бо,крімзмістовоїчастини, смердотіоб'єднують усобіелементибагатьохвидів мистецтв (>літератури,музики,образотворчогомистецтва,танцю).

>Поведінка й діяльністьшколярів.Достойнівчинкиучнів,успіхи внавчанні, роботи,спортивній,громадській,художнійдіяльностіповинні статі предметомобговорення ізестетичнихпозицій.

Природа:її краса врозмаїтті тагармоніїбарв,звуків, форм,закономірнійзмініявищ, котрімають»місце вживій йнеживійприроді.

>Факти,подіїсуспільного життя.Героїчнівчинки людей, краса їхньоговзаємин,духовнебагатство, моральна чистота іфізичнадосконалістьповинні бути предметомобговорення ізучнями.

>Оформленняпобуту (>залученнядітей достворенняестетичної обстановки вшколі,класі,квартирі).[14,295]

>Умовиефективностіестетичноговиховання.Ефективністьестетичноговихованнямолодівизначаютьтакічинники:

—>створення внавчальномузакладіестетичнопривабливої обстановки (>оформленнянавчальнихкабінетів,аудиторій, місцьвідпочинку);

—>звернення увиховнійроботі ізмолоддю до народнихтрадицій йобрядів;

—високаестетична культурарізноманітнихвиховнихзаходів;

—широкезалученняучнів тастудентів догуртківхудожньоїсамодіяльності,участі їхнього у конкурсах таолімпіадахестетичногонапряму;

—високаестетична культуравихователів йвихованців узовнішньомувигляді й встосунках.

>Ефективністьестетичноговиховання можна забезпечитиєдністю йвзаємообумовленістюнаціонального йзагальнолюдського.Естетична культураособистостімаєформуватисяпередусім наґрунті національної культури іззалученням донадбаньсвітовоїкультури.[12,426]


>Висновки

>Дослідившидану тему ядійшла таких з висновками.

>Найважливіше заподіянняетичноговиховання –навчитивихованцябачити вкрасінавколишнього світудуховне шляхетність, доброту,сердечність та наоснові цогоутверджуватипрекрасне всобі.

>Однією ізважливих умівбагатстваестетичних потреб,почуттів,переживаньєглибокийінтелектуальнийрозвитоклюдини. Тому позначкаестетичноговиховання –широкеознайомленнядитини іздосягненнямисвітової культури, ізкультурнимицінностямилюдства.

>Сприйманнякраси –це основаестетичноговихованняпідростаючогопокоління, черезусісфери духовного життяякого виннапроходитичервоноюниткою думка: красутребацінувати йберегти.

>Естетичневихованнянадаєпевноїспрямованостіпізнавальній йтворчійдіяльності,розвитку йзадоволеннюдуховнихзапитів упроцесібагатогранноїдіяльності,охоплює усісфери духовного життяособистості, щоформується.Естетичневихованнянерозривнопов’язане ізформуваннямособистості.

>Людська культуранайтоншевиявляється вкультуріпочуттів.Багато із того, щовивчає людина, із годиноюзабудеться, але й усікультурні ціності, до якідоторкнуласялюдська думка,залишаєтьсяслід удуші йнасамперед, упочуттях йпереживаннях.

>Естетичневихованняздійснюєтьсятакож вестетичномуставленні до роботи.Необхіднопрагнути,щобкоженвідчував красу творчости,щобулюбленапрацяволоділасерцем йдушею.

>Естетичневихованнятіснопов’язане іздопитливістю тацікавістю.Прагнення додослідницькоїпотреби вкрасивій,інтелектуальнонасиченій роботи. Думканайбільшеодухотворяєтьсяпочуттями тоді, коли в трудовомупроцесіберуть доляодноголоснорозум й руки.....

Увихованніестетичної культуридужевеликезначеннямаєвзаємозв’язокестетичногосприймання іестетичної творчости. Зпроцесоместетичногосприйманнятіснопов’язаніпоняття,уявлення,судження –взагалімислення, із одного боці, йпереживання,емоції – із іншого боці.Успіхиестетичноговихованнязалежать від того,наскількиглибокорозкривається природа прекрасного.Естетичніпочуттяпробуджує та краса , Яка входити у життялюдини якелементїї духовного світу.Ця красазалежить відактивноїдіяльності, Якамістить усобіпрацю йстворення, думи йпочуття, котрісприймають,створюють йоцінюютьїї.

>Чимглибшеестетичнесприймання, тім понадзростаєінтересмолоді довласного духовного світу, тім вищийестетична йзагальна культуралюдини,тоншіїїпочуття,глибшіпереживання,яскравішеестетичнесприйняттянавколишнього.

>Естетичнесприйманнянавколишньої обстановки – справа, котразалежить відактивноїдіяльності,спрямованої наестетичнеосвоєннядійсності.Естетичність обстановкидосягаєтьсягармонією нерукотворноголюдиною, котравикликаєпочуттярадості.Гармонія промов, котріоточуютьдитину,створюєзагальнийестетичний дух обстановки.Естетичний характермає і обстановка вкабінетах,майстернях, надосліднихділянках.Значну роль увихованнівідіграєодяг йвзагалізовнішнійвиглядучнів й учителів.Найважливішавимога донього – простота іелегантність, при якіодягпідкреслював біестетичнірисиіндивідуальностідитини.Особливаувага виннаприділятися бовінцемкрасиєвідповідністьзовнішньоїелегантностівнутрішньому шляхетності,зовнішньоїскромності –внутрішнійгідності.

Учому жкриютьсяджерелаестетичноговиховання, щоєактуальним йсьогодні? Культураестетичнихпочуттіввимагаєвисокоїзагальної культуринавчальногопроцесу –ставлення долюдини як донайвищої ціності.Естетичневиховання уколективіпочинається ізбагатихемоційнихстосунківміж його членами.Саме угармонійномупоєднаннікраси , щооточуєлюдину, йкрасисамоїлюдиниполягає вкрасілюдськихвзаємовідносин.

>Від того, щопереважає вжиттідитини –справедливість чи несправедливість,залежитьїїдушевний стан,взаємодіяїївнутрішнього світу із людьми, котріживутьпоруч йвходять вїї життя. Юнак ,якийвідчуває красу в людях,утверджує всобівіру в добро.Самецявіра, на думкуВ.О.Сухомлинського,є одним зважливихчинниківсвідомоїдисципліни. Хорошийвихователь малозабороняє не бозакриваєочі на зло , а тому , що йоговихованець ,захопленийтворінням добра,прагне бути хорошим.

>Справжнійвиховательрозкриє передюнимсерцем красулюдського перед всім у самомусобі. Це не лишеособистий приклад вчителя , атакож його широкийемоційнийдіапазон,завдякиякомувихованціповсякденновідчуваютьтонкуемоційно –естетичнуреакцію наїхнівчинки таповедінку.Цяреакція йємогутньою силоюестетичноговиховання.

Отже,головне заподіяння Сучасноїосвітиполягає до того,щобпочуття прекрасного, краса,створена забагатовіковуісторію, сталисправжнімнадбанням шкірноголюдськогосерця,перетворилися вестетичну культурукожноїособистості.


Списоквикористаноїлітератури

1. Волкова Н.П.Педагогіка.Навчальнийпосібник длястудентіввищихнавчальнихзакладів. - До.:Академія, 2000. -576с.

2. ГахЙ.М.Етикаділовогоспілкування. - До.: Центрнавчальноїлітератури, 2005. -160с.

3.Констентинов О.Н.,МединскийН.Е.,Шабаєва М. Ф. Історія педагогіки.: Підручник для студентівпед. вузів. - 5-те вид.,доп. і перераб. -М.Просвещение, 1982. -448с.

4. Кубрак О.В.Етикаділового таповсякденногоспілкування:Навчальнийпосібник ізетикету длястудентів. - З.:ВТД.Університетська книга, 2002. -208с.

5.КузьмінськийА.І., Омельяненко В.Л.Педагогіка:Підручник. -2-ге вид., перероб. йдоп. - До.: Знання -Прес, 2004. -445с.

6. ЛевчукЛ.Т.,КучерюкД.Ф., ПанченкоВ.І.Естетика:Підручник. - До.:Вища шк.., 1997. -399с.

7.МойсеюкН.Є.Педагогіка:Навчальнийпосібник. - 4-тевидання,доповнене. - До., 2003. -615с.

8.Педагогіка.Хрестоматія. / Уклад.:А.І.Кузьмінський,В.Л.Омельяненко -2-ге вид., стер. - До.: Знання. -Прес, 2006. -700с.

9.Педагогіка:Навчальнийпосібник /І.М.Богданова,І.В.Бужина,Н.І.Дідусь,Н.А.Ковалерова таін. - Х.:ТОВОдіссей, 2003. -352с.

10.ПодольськаЄ.А.,Лихвар В.Д.,ПогорілийД.Є.Кредитно-модульний курскультурології.Навчальнийпосібник. - До.: Центрнавчальноїлітератури, 2006. -368с.

11. СтаровойтІ.С.,Сілаєва Т.А.,ОрендарчукГ.О. Філософія.Навч.посіб. - Т.: Астон. - 1997. -144с.

12. Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основипсихології йпедагогіки.Посібник длястудентіввищихнавчальнихзакладів. - До.:Академвидав, 2003. -504с.

13.Уфельман І. Хороші манери у будь-якій ситуації. / Пер. з ньому.Е.Зибайло. -Мн.: ТОВЭтоним, 1997. -320с.

14.Фіцула М.М.Педагогіка.Навчальнийпосібник длястудентіввищихпедагогічнихзакладівосвіти. - До:Академвидав, 2003. -528с.

15.ЧмутТ.К. Культураспілкування.Навчальнийпосібник длястудентів йвикладачіввищихнавчальнихзакладів. - Гм.:ХІРХП, 1999. -358с.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація