Реферати українською » Педагогика » Формування здорового способу життя молодших школярів


Реферат Формування здорового способу життя молодших школярів

Предыдущая страница | Страница 4 из 4
1976. – З. 154.

46. ПетрикО.І.Медико-біологічні тапсихолого-педагогічніоснови здорового способу життя: Курслекцій /Навч.посіб. длястудентівун-тів тапед.ін-тів. – Львів: світ, 1993. – 119 з.;

47.Пиріг Л. Медицина якінтегральнаскладова культуриукраїнського народу //Українознавство: стан,проблеми,перспективирозвитку. –К.:ВПЦ ">Київ. ун-т", 1993. – З. 54-56;

48.Полулях А.Формування здорового способу життяшколярівзасобамифізичноговиховання вумовахступеневоїосвіти //>Фізичневиховання вшколі. – 2002. - №4. – З. 35 – 38.

49. Програмукурсів основприродничихдисциплін завибором длязагальноосвітніхшкіл,ліцеїв,гімназій. – До.: Перун, 1996. –64с.

50.Регіональнапрограмапатріотичноговихованняучнівськоїмолоді,розвиткудуховності,утвердженняпринципівзагальнолюдськоїморалі таформування здорового способу життя/Волинська обл.держ. адм.управлінняосвіти/Н.Н.Ариванюк (ред. йупоряд.). –Луцьк, 2000. – 39 з.;

51.Ріпа М.Д. Фізична культура і спорт в загальноосвітньої школі. – М.: Просвіта,1985р.

52.Рудницькі І.Фізіологічні йпсихологічніаспектиадаптаціїдитини до школи //Психолог – До., 2004.-№ 25-26. –С.21-79.

53. СвириденкоС.О.Формування здорового способу життямолодшихшколярів упозакласнійвиховнійроботі:Автореф.дис. …канд.пед. наук. (13.00.01)/Ін-т проблемвиховання АПНУраїни. –К.,1998. – 16 з.

54.Сигерист Р. Хроніка ВООЗ. – 1978. – №7. – 393 з.

55.Сисоєнко М.Медико-гігієнічніпроблемизбереженняздоров’ядітей//Шестирічки вшколі – До.: „>Редакціїзагальнопедагогічних газет”, 2004. – З. 35-36.

56. Смирнов І.Н. Здоров'я людину, як філософська проблема // Зап. філософії. – 1985. - № 7. – З. 83-93;

57.Сущенко Л. П.Історичний аспектстановленняпоняття ">здоровийспосіб життя"людини удавньому світі тасередніхвіках //МатеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції ізвалеології ">Формування,збереження йзміцненняздоров'япідростаючогопокоління якобов'язковий компонентсистеми національноїосвіти". – До.:ІЗМН, 1997.

58.Сущенко Л. П.Соціальнітехнологіїкультивування здорового способу життялюдини/Запоріз.держ. ун-т. –Запоріжжя, 1999. – 308 з.

59. Царенка А.В.,ЯцукР.Ф.Валеологія:Підр. для 8-9 кл.серед.загальноосвітніх шк. – До:Генеза, 1998. –136с.

60. Цимбал М.М.Практикум ізвалеології.Методизміцненняфізичногоздоров’я. – Тернополі: „>Навчальна книга – Богдан”, 2000. –168с.


Предыдущая страница | Страница 4 из 4

Схожі реферати:

Навігація