Реферати українською » Политология » Передумови Формування сучасної політічної системи Словаччини


Реферат Передумови Формування сучасної політічної системи Словаччини


>Реферат ізполітології на задану тему:

">Передумовиформування Сучасноїполітичноїсистеми.ПроголошеннянезалежностіСловаччини"


1. >Передумовиформування Сучасноїполітичноїсистеми

 

1.1Загальнівідомості проСловаччину

>Офіційнаназва –СловацькаРеспубліка (>самоназва –Словенско).ПостсоціалістичнакраїнаЦентрально-СхідноїЄвропи ізекономікою устаніринковоїтрансформації (закласифікацією ООН –країна ізперехідноюекономікою).Площа – 49 тис. кв. км., населеннястановитьприблизно 5,5 млн.жителів (95мешканців на кв. км). Уетнічномуплані словакистановлять 85,6%,угорці – 10,7%,цигани – 1,5%, чехи – 1%.Більшістьмешканців – католики (60,4%), але йєтакож йправославні. Словаки вцілому болеерелігійні, ніж чехи.Столиця – Братислава (460 тис.мешканців).Найбільшіміста: Кошіце (280 тис.),Нітра (110 тис.),Прешов (100 тис.),Банска-Бистриця (90 тис.).Межує ізЧехією,Польщею,Австрією,Угорщиною,Україною.Офіційна мова –словацька. Валюта –національнасловацька крона (>валютнірезервистановлятьприблизно 3,86 млрд.американськихдоларів).Словаччина –парламентарнареспубліка.Прапорскладають триоднакові зашириноюсмуги (>зверху вниз):біла,голуба йчервона, наголубійсмузічервоний щит ізбілимхрестом.

>Територіястановить 49 тис. км2,поділена втричіобласті.Височини й міські.ЗахідніКарпати ізнайвищим у Карпатахгірськимпасмом –Татрами (>альпійськаскладчастість), напівдні –Подунайська йПотиськанизовини.Кліматпомірно –континентальний.Головнарічка – Дунай із притокамиВаг таПрон.Кориснікопалини: бурівугілля,марганцеві рудій,невеликіпокладизаліза,міді,ртуті,сурми,магнезиту.

>Словаччина –розвинутаіндустріально-аграрнакраїна ізперехідноюекономікою відпланової доринкової.Промисловість:чорна йкольорова (>мідь,алюміній,нікель)металургія,нафтопереробна,хімічна (>добрива,штучні волокна,ліки),взуттєва,електромашинобудівна (холодильники,телевізори,вагони,взуттєвіверстати),пивоварна.Сільськогосподарськіугіддязаймають 50% територї:вирощуваннязернових (>пшениця,ячмінь,кукурудза),цукровихбуряків, виноградарство,садівництво,тютюнництво, атакожтваринництво:молочнескотарство йсвинарство.Експорт:текстильнівироби,мотоцикли,електротехнічнеустаткування,товарнівагони.Імпорт:нафта,нафтопродукти, газ,боксити.

>Історичнадовідка

УV–VI ст. на територїСловаччиниз’явилисяслов’янські племена. З 907 р.їїземліпотрапили под уладовіугорськихправителів, а ХІ ст.територіяСловаччини був включена у складУгорськогокоролівства.Всередині XVI ст.південнісловацькіземлізахопилаОсманська держава, апівнічні –монархіяГабсбургів. ЗкінцяХVІІ ст. всятериторіяСловаччиниопинилася вскладіАвстрійськоїмонархії таперебувала подїї Управлінням до 1918 р., колиАвстро-Угорськаімперіярозпалася. Протягом 1918–1992 рр.Словаччинаперебувала вскладіЧехословаччини (завинятком 1939–1945 рр., коли наїї територї бувстворенамаріонеткова держава под протекторатомгітлерівськоїНімеччини). 1 января 1969 р.Словаччинаотримала статусреспубліки ускладіфедеративноїЧехословацької держави.Після «>оксамитової»революції 1989 р.розпочався рухСловаччини донезалежності, якої вон остаточноотримала 1 января 1993 року.

1.2Політичнізміни вСловаччині в 1989–1992 рр.

>Після «>ніжної» чи «>оксамитової»революції листопаду 1989 року вЧехословаччинідокорінним чиномзмінився політичний ландшафт вобохчастинахфедерації –Чехії таСловаччині. У Першімісяці послереволюції вСловаччиніполітичнелідерствозахопило Товариствапротинасилля (>ТПН), якуоб’єднало практично усідемократичнісили країни, до тогочислі «>прогресивнихкомуністів», «>комуністів 68-го року»,дисидентів руху «>Хартія 77» таінших.Парламентськівиборивлітку 1991 р. принеслиперемогуТПН, котраздобулаабсолютнубільшість уСловацькійНаціональній раді (одному йтретємісцязайнялипредставникикомуністів йхристиянськихдемократів).

>Головоюсловацького парламенту ставшипредставник Руху задемократичнуСловаччинуІван Гашпарович.

УполітичномужиттітодішньоїЧехословаччини, аїїскладі іСловаччини,відбулисясуттєвізміни.По-перше, протягом двох роктавиникломайже 120різнихпартій,союзів йрухів якзагальнодержавного, то йреспубліканськогорівнів.По-друге, вСловаччинісформувалисянаціоналістичні партії тарухи ізпопулістськимигаслами.По-третє, Незважаючи насильніантикомуністичні іантирадянськінастрої,партіям, котріспиралися накомуністичнуідею,вдалосязберегти свою ваги тавплив на сус-пільство нарівнісередини 1990 р.

На початкучервня 1992 р.відбулисявибори дочехословацького парламенту. 84,2%виборцівСловаччини взяли його в них доля, щосвідчить провисокийрівеньполітичноїгромадськоїактивності населення. УСловаччинірезультативиборіввиявилисянаступними. Перемогаздобув Рух задемократичнуСловаччину, що набравши 37% голосіввиборців (при цьому вСереднійСловаччині, депровіднемісцезаймаввійськово-промисловий комплекс,вінотримав понад 51% голосів).ДалійшлаПартіядемократичноїлівої –майже 15%.Приблизно 10% голосів набралиСловацькийхристиянсько-демократичний рух,Словацьканаціональнапартія таУгорськапартіяхристиянсько-демократичного напрямі. Урезультатіцихвиборівз’явилися іновілідери.Прем’єр-міністрСловацькоїРеспублікиВолодимирМечіар ставшилідером Руху задемократичнуСловаччину.Федеральнекерівництвопообіцяло до 31грудня 1992 р.здійснитиподілЧехословаччини надвісамостійнічастини –Чехію таСловаччину. ПрезидентомСловаччини бувобранийМіхал Ковач.

>СуверенітетСловацькоїРеспубліки бувпроголошений 17 июля 1992 р. вДекларації просуверенітет. 23 июля бувпідписана Політичнаугода про «>мирнерозлучення»чехів йсловаків.Булостворено 4спільні Комісії, котріпідготуваливідповіднідокументи проліквідаціюфедерації,розподілмайна,армії, транспорту, прокордони йгрошову систему тощо. 1вересня 1992 р.Словацька Національна РадаухвалилаКонституціюСловаччини.Вона бувпідписана 3вересня 1992 р. й набула чинності 1жовтня того ж року.ВиникненняСловацької держави привело доприйняття парламентомЧСФР федерального закону від 25 листопаду 1992 р., щозафіксував процесроз’єднанняЧеської таСловацькоїреспублік.

31грудня 1992 р.Федеральнінаціональнізбориприпинилисвоєіснування, аЧехія таСловаччинапідписалиДоговір продобросусідство, дружбу йспівробітництво на 15 років й понад 20договорів таугод ізконкретнихпитань. Усістворилоґрунт длярозвиткуполітичноїсистеминезалежноїСловацькоїРеспубліки.


2. >Конституційні засади іособливості державного улаштую таполітичноїсистемиСловаччини

>КонституціяСловаччиниєнайголовнішим законом держави, девизначена тазафіксованаїїполітична система. СамОсновний Законскладається ізпреамбули, восьмичастин,дев’ятнадцяти глав й 156 статей.Головніпринципиформування тафункціонуванняполітичноїсистемизнайшливідображеннянасамперед учетвертій –восьмійчастинах.

>Єдинимзаконодавчим органомСловацькоїРеспубліки застаттею 72визначаласяоднопалатний парламент – Національна Рада.Вонаскладається з 150представників, котрієгромадянамиреспубліки,обираються на виборах 4 рокта та помиляюсязаймати посаду вуряді. Для активного тапасивноговиборчого прававіковий цензвизначавсявідповідно 18 й 21рік.Головнафункція Національної Заради –законотворчість. Правомзаконодавчоїініціативинаділялисякомісії,депутати іУряд. Глава держави (президент)має правоповернутиприйнятий парламентом закон наповторнийрозгляд.Остаточноприйнятий законпідписують Голова Національної Заради, ПрезидентСловаччини та Голова урядуреспубліки.Дужеважливимифункціями Національної ЗарадитакожєприйняттяКонституції,схваленнядоговорів проприєднання до союзу ізіншими державами,затвердження державного бюджету,внесенняпропозицій пропроведення референдуму тастворенняміністерств йвідомств.

>Згідно зстаттею 101Конституції тавнесеними донеїзмінами 1999-го р.Главою державиє Президент. Нимможе бутибудь-який громадянинСловацькоїРеспубліки,якийдосяг 35 –річноговіку ймає право голосу. Президентаобирає Національна Радатаємнимголосуванням однією рядків – 5 років –більшістю у трип’ятих голосів всіхпредставників парламенту. Одна й та ж особа неможе бутиобрана Президентом більше, ніж на два рядкипідряд.Виборипроводятьсявпродовжостанніх 60днівповноваженьчинного Президента.Конституціяпередбачаєусунення Президента із посади,подібно доімпічменту: Національна Радаформулюєзвинувачення Президента (лише удержавнійзраді), а далісправурозглядаєКонституційний Суд.Основнимиповноваженнями Президентаєпредставлення держави уміжнароднихвідносинах,ратифікаціяміжнароднихдоговорів,скликанняустановчоїсесії Національної Заради,призначення тазвільнення із посадиГолови ііншихчленів уряду,оголошення пропроведення референдуму йнадзвичайного стану в стране,керівництвоЗбройними Силами тощо.Суттєвезначеннямає право ПрезидентарозпуститиНаціональну Раду заумови,якщо вон за 6місяців послеобраннятричівідхилитьурядовупрограму.Післявнесеннязмін доКонституції 1999-го р. Президентобирається шляхомзагальних йпрямихвиборівстроком нап’ять років.Зараз ПрезидентомСловаччиниє Рудольф Шустер.

Застаттею 108Конституціївищим органомвиконавчої владивиступаєУрядСловаччини.Вінскладається ізГолови (йогопризначає йзвільняє Президент),заступниківГолови та Міністрів.Головою урядуможе бутипризначенийкожен громадянинреспубліки,якиймає бутиобраним до Національної Заради. Протягом 30днів із годиниформуванняУряд винензапропонуватиНаціональній раді своюпрограму йзажадативираженнядовіри.Уряднесеколективну відповідальність завиконаннясвоїхповноважень передНаціональноюРадою – вонаможе за годинувисловитийомунедовіру.

>Водночаскожен член урядупідзвітний парламенту й увипадкувисловленняйомунедовіризвільняється із посади. УразівідставкиГолови урядуйде увідставку весьУряд. Увипадках, коли Президента не було бобрано,існуєвакансія дообрання нового Президента, Президент неможевиконувати своїобов’язки (>наприклад, за станомздоров’я), йогоповноваження,окрімдеяких,делегуютьсяУрядові. Уцихвипадкахокреміфункції Президентаможуть бутидорученіГолові уряду. Протягом такогоперіоду годиниостаннійдіє якГоловнокомандувачЗбройними Силами.Прийняттярішень урядувимагаєзгодуабсолютноїбільшості йогочленів. Навиконання законів й в їхнімежахУрядвидаєпостанови, котріпідписує його Голова.Міністерства ііншіоргани державної влади згідно з законом та в йогомежахприймаютьнормативніакти, котрі чиннообнародуються й после цогоєобов’язковими довиконання. НасьогодніГоловою уряду вСловаччинієМікулашДзурінда.

>Вищим судомзагальноїюрисдикції уСловаччинієВерховний Суд,суддівякого запропозицією урядуобирає Національна Радаспочатку на виборах 4 рокта, а далі –безстроково.Органомконституційного контролювиступаєКонституційний Суд ускладі 10суддів, які насемирічний рядківпризначає Президент з 20кандидатів,представленихНаціональноюРадою. Навідміну відіншихкраїн, де головуКонституційного Суду з свого складуобирає сам суд, уСловацькійРеспубліці йогопризначає Президент з числасуддівКонституційного Суду.

Заформою державного улаштуюСловаччина –унітарна держава.Їїтериторіяподілена на округи тарайони, нарівні якіорганізованодержавнуадміністрацію.Місцеве самоврядуванняфункціонує нарівніміських йсільськихпоселень.Населеннявідповіднихпоселеньстроком на виборах 4 роктаобираєпредставницький орган місцевого самоврядування –муніципалітет,якийформуєвиконавчий орган – раду.

УСловаччині великийвплив нафункціонуваннявладнихмеханізмівполітико-правовоїсистемисправляютьполітичні партії тарухи. якпоказуєаналізпарламентськихвиборів 1994 та 1998 рр. йпоперднірезультативиборів 2002 р.найбільшу вагисеред нихмають Рух задемократичнуСловаччину (>лідер – У.Мечіар) – 43місця 1998-го рокускликання,Словацька демократичнакоаліція (один злідерів –керівникДемократичного союзуЙ.Моравчик) – 42місця,Партіядемократичнихлівих – 23місця впарламенті,Партіяугорськоїкоаліції – 15 місць упарламенті,Словацька народнапартія (>лідер – Я.Слота) – 14 місць упарламенті таПартіягромадськогорозуміння (>лідер – Р. Шустер) – 13 місць упарламенті.Суттєвимвпливом усуспільствікористуєтьсязаснована й 1990 р.КонфедераціяпрофспілокСловацькоїРеспубліки, Якаоб’єднує 28профспілок.Свійвпливполітичні партії,об’єднання,громадськірухи тапрофспілкиздійснюють задопомогоюпреси («Щоправда» – тираж 235 тис.примірників, «>Бесіда» – 150 тис., «>Зміна» – 60 тис.), радіо йтелебачення,Телеграфного агентстваСловацькоїРеспубліки.


>Висновки

>словаччинапостсоциалістичнийустрійдержавний

Таким чином,Словаччина якпостсоціалістична держава ізперехідноюекономікою за типомполітико-правовоїсистемиєпарламентськоюунітарноюреспублікою.Вищимзаконодавчим органомвиступаєоднопалатний парламент – Національна Рада.Главою державиє Президент,який послевнесенняконституційнихзмін у лютому 1999 р.обирається шляхомпрямих йзагальнихвиборів нап’ять років.Вищим органомвиконавчої влади заКонституцієюєУряд.ЗагальнуюрисдикціюздійснюєВерховний Суд., а органомконституційного контролюєКонституційний Суд з 10суддів.Після 1989 р.склалася новарозстановкапартійно –політичних сил.Найсуттєвішийвплив надержавне життясправляютьСловацька демократичнакоаліція, Рух задемократичнуСловаччину,Партіядемократичнихлівих тощо. УціломуформуванняелементівполітичноїсистемиСловаччини остаточно незавершилося йспівпадає ізтрансформацієювсьогосуспільного життя.


>Література

1.Вікуліна М.ЄСуважностежить задіямиМечіара // День, 1998. – 12березня.

2.Доротовець Про.Словацькомупрем’єровіпрезиденти непотрібні // День, 1998. – 9 апреля.

3. Задорожнюк Є.Г. Революції 1989 р. Процеси становлення нової регіональної ідентичності Центральної Європи (за архівними матеріалам) // Революції 1989 року у країнах Центральної (Східної) Європи: Погляд десятиліття. – М.: Наука, 2001. – З. 64 – 81.

4.Коровицина Н.В. «Оксамитові» революції, як феномен масової свідомості східноєвропейців // Революції 1989 року у країнах Центральної (Східної) Європи: Погляд десятиліття. – М.: Наука, 2001. – З. 43 – 55.

5.Кузьмішин П.Соціально-економічнийрозвитокрегіонів уконтекстірозвиткуСловацькоїРеспубліки //Регіональнаекономіка. – 1999. – №4.

6.Куранов А. ПоразкаМечьяра: опозиційні партії одержали понад третин у парламенті Словаччини // Незалежна газета. – 1998. – 29 вересня.

7. Мовчан Ю. Нашсусід –Словаччина:п’ять роківнезалежності // Україна.Європа. Світ. – 1997. – 27грудня.

8.Палій Про.Словаччина: наукраїнськомузахідномукордонівеликізміни //Підтекст. – 1998. – №39.

9.Рилач Ю.ІнтеграційнийдосвідСловаччини //Урядовийкур’єр. – 2000. – №226. – 5грудня.

10. Суботін А.А. Будівництво єдиної Європи, як імпульс до зниження «комуністичних» режимів // Революції 1989 року у країнах Центральної (Східної) Європи: Погляд десятиліття. – М.: Наука, 2001. – З. 82 – 88.

11. ФельдманД.М. Росія та Східну Європу: від «холодної громадянської війни» до нового світовому порядку // Революції 1989 року у країнах Центральної (Східної) Європи: Погляд десятиліття. – М.: Наука, 2001. – З. 56 – 63.

12.ХарциеваГ.Ю. Словаччина: світ і тіні нового шляху //Посткомунистическая Східну Європу: нові міждержавні взаємини спікера та зовнішньополітичні орієнтири: збірник статей, оглядів і рефератів. – М.: ІНІСН РАН, 1996.

13. Економічні і соціально-політичні трансформації у Центральній та Східній Європі у другій половині ХХ в. – М., 1998.

14.Яжборовская І.С.Политологические підходи до проблематики трансформації суспільного ладу країнах Центральної і південно-східної Європи // Революції 1989 року у країнах Центральної (Східної) Європи: Погляд десятиліття. – М.: Наука, 2001. – З. 192 – 202.


Схожі реферати:

Навігація