Реферат Політична еліта

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

1. Політичнаеліта

2.Громадянське сус-пільство -джерелополітичноїеліти

3.Умовигромадянськоїконсолідації

4.Головні штрихи до портрета Сучасноїеліти

5.Кризарекрутингу

6.Альтернативнаеліта – шансзбереження татрансформації країни

>Висновок

>Література


>Вступ

 

>Жодне сус-пільство неможеіснувати безеліти, без грамотногоуправління,досвідченихфахівців укеруваннідержавнимисправами.

>Протееліта, політичнийкласмаєслужитинародовіперш на йнародовієдиному.

>Беззаперечноюєідея Р.Москищодосилизгуртованого колективу. Сто Чоловік,діючизлагоджено,зіспільнимрозуміннямпроблеми,єнабагатосильнішими затисячу людей, незгодниходне із одним, якіспілкуютьсялише сам на сам.

Отже,нагальноюпроблемоюполітичного класу Сучасної Україниєідеологічний консенсусщодонайважливіших йзначущихзавдань длярозвитку держави.

>Якщозможезнайтиспільнумовуправлячийклас - станіреальноюконсолідаціяусьогосуспільства, щоє такимнеобхідним вжесьогодні.Якщозможемозрозуміти, що в нашійєдності сила, то станіможливимпоява йконкретизаціяшляхівподальшогорозвиткунашої держави.

>Водночас процесформуванняелітизалежатиме й відчіткихстратегічнихорієнтирів, щопов'язано зсоціально-політичнимицілямимайбутньоїполітичноїсистеми в Україні тавизначеннямперспективноїекономічноїмоделі України.


1.  Політичнаеліта

як правило, поделітоюрозуміємокращість,обраність, й,водночас,політичнуверхівку держави.

Ос-кільки пересічний українецьрідкоможевикористатихорошіепітети в бік влади,йомуздаєтьсянекоректнимвикористаннятермінуеліта повідношенню до українськихполітиків.

Тім не менше,політичнуелітунеобхіднорозумітивиключно як людей, котріприймаютьнайважливішіполітичнірішення.

>Елітаєобов’язковоюскладовою життябудь-якоїорганізованої спільноти, й вонзавждиформується ізсамоїцієї спільноти.

>Багато вчому подивися, ціності, культураполітичноїелітиможутьслужитиіндикаторомрівнярозвитку самогосуспільства.

>Наприклад,високийрівенькорумпованостіможновладців –це всього-навсього вершина айсбергуколосальноїпобутовоїкорупції, доякоївдаєтьсясаме сус-пільство.

Інавпаки,відповідальніпослідовні політикиєпродовженнямзаконослухняних йвідповідальнихгромадян.

Жозеф деМестр, тієї,котрий написавши проРосіюзнамениту фразу ">кожен народмає уряд, наякий заслуживши", —зазначив одного разу, що владаможеспиратися негаразд набажання народу, як на йоготерпіння.

Історіянезалежної України —найкраще тогосвідчення.

>Вітчизняні політикинавчилися легковидаватитерпіннявиборців завиявбезмежноїдовіри, асуспільнуапатію — за знакмовчазноїзгоди ізбудь-якимидіями влади.

>Втім,переможціпрезидентськихвиборів 2010 рокуперевершили в цьомумистецтві всіхсвоїхпопередників.

>Скориставшисьвтомоюспіввітчизників, смердотівибудувалиадміністративну йполітичну вертикаль,якійміг біпозаздритинавітьтакий автократ, якЛеонід Кучма.

>Вітчизняніпарламентаріїпозиціонують собі якполітичнаеліта. По праву?

Унауціелітоювважаєтьсяневід’ємначастинасоціуму,вибрані, найкращі,панівнаверства, котрауправляєсуспільством.Вонатакождиктуєновімоделі (>стереотипи)поведінки, щодаютьзмогусуспільствупристосовуватися дооточення, якузмінюється.

>Увесь світло неодноразово бувсвідкомбезпрецедентнихподій узалізасідань парламенту тамігспостерігати забезладом,якийвлаштовувалаукраїнська ">політичнаеліта".

>Діїбагатьох з народнихобранців малі нелишеаморальний характер, ізпоглядулюдської культури, а імежували ізпрямим йнахабнимпорушеннямзаконодавства.Хіба нацеуповноважував їхні народ України,обираючи доВерховної Заради:принижуватикраїну насвітовійарені,кидатисякурячимияйцями,застосовуватидимові шашки,псувати систему "Рада",вартість ремонтуякоївнаслідокостанніхподійстановить понадмільйон гривень?!

>Сьогоднінайпотрібнішим длягромадян Україниєозброєння їхніпрогресивноюсоціальноюкультурою. Інайбільше, щоможезробитиСправжня УкраїнськаЕліта для свого народу, –виконатиналежноцюмісію [3,С.186].

>Слідтакож матір наувазі, що Єдиний шлях Повернення України всучаснуЄвропу –церозвитоксоціальної культури нашихгромадян доєвропейськогорівня. Ужоднийіншийспосіб ">європеїзація"українськогосуспільстванеможлива.

>Існуєприродназакономірність: "Якасоціальна культура людей,таке іїхнє життя!". Томуще раз вартопідкреслити: >модернізаціясоціальної культуринації –ценайбільше, щоможезробитиукраїнська влада для свого народу! Агромадянимаютьпідтриматиїї в цьому,боце Єдиний шлях доїхньогопроцвітання ідобробуту.

>Звідсивиплива,зокрема, щоодне ізнайважливішихзавдань держави,якщо вонавизнаєтьсяінструментом забезпеченнясоціальногопрогресу в Україні, –сприяннярозвиткусоціальної культуригромадян. І як незгадатислів родоначальника Сучасноїсоціальної наукиЕміля Дюркгейма,який,стверджуючи, що всучасному світі невизнаєтьсяжоднийволодар,окрімгромадської думи,зауважив: ">Щобцейволодар не ставшинерозумним деспотом,слід йогопросвіщати, а якцезробити,якщо не іздопомогою науки?" [4, з. 197].

Нелише вполітиці, векономіціпросвітництвовідіграє рольчинникаекономічногопрогресу.

>Видатнийпідприємець Р. Форд,наприклад, писавши: "…Роботодавці таробітники далеко ще незавждимислятьпослідовно;звичкучинитинедалекоглядноважкозламати. Коли можназробити?Нічого.Закони йприписи недопоможуть,лишепросвітництво йрозуміннявласнихінтересівможуть привести до мети" [5, з. 106].Сьогоднієдостатньопідставстверджувати, щооднією із причинневдач уздійсненніполітичних,економічних,правових,моральних таінших реформ в Українієїхнійантинауковий характер,внаслідок чого смердоті сталипроявомреформаторського волюнтаризму іутопізму.Прогресивнівченівсього світудедалі понадпереконуються, що політика, як сказавши колися АльбертЕйнштейн, ">набагатоскладніша зафізику".

Політичнаеліта -це політичний авангардправлячого класу такерівництва,цедоситьсамостійна,відноснопривілейованачастинасуспільства,наділенанепересічнимипсихологічними,соціальними іполітичнимиякостями, Якаберебезпосередню доля вприйнятті таздійсненнірішень,пов'язаних ізвикористанням державної влади, танайбільшоюміроюволодіє ресурсами порівняно ізіншимигрупами, атакожбере доля ввизначеннідовгостроковихзавдань країни.

>Вонаохоплюєнайвпливовіші кола таугрупованняекономічно йполітичнопанівного класу. Це люди, котрізосередили до рукзначніматеріальніресурси таЗМІ.

>Політичнийклас -цеклас, щоздійснюєекономічний, політичний йідеологічний контролю надіншимикласамисуспільства. Цевищісоціальніверстви, котрімаютьдемонструватисвійінтерес якінтересвсьогосуспільства тавідповідатисвоємупризначенню нелише яксоціальноїгрупи, котравідрізняється відіншихкритеріями доступу досуспільногобагатства, влади у сферіжиттєдіяльності держави,впливом, а ісоціальним престижем.

>Ураховуючивикладене,зазначеніполітичніінститути можнарозмежувати таким чином:

">політичнаеліта" (>це тих,хто,використовуючисвійресурснийпотенціал,впливає наприйняттяважливихстратегічнихрішень у сфері політики),

"політичнийлідер" (>це тієї,хтовикористовуєособливіметодивпливу) та "політичнийклас" (>представникипровіднихдержавнихінститутів - парламенту, уряду тощо, котріуособлюють усобі йеліту, йлідерів).

>Правлячаелітаскладається ізтрьохвзаємопов'язанихелементів:

1. Політичнаеліта, котраєчастиноюправлячої,виступаєносіємвладнихфункцій,їївплив на системувладнихвідносинвизначаєтьсяспіввідношенням силусерединісамоїеліти,співвідношеннямполітичних сил удержаві,формоюполітичного улаштую,наявністю ігостротоюполітичнихконфліктів. Політичнаелітаволодієнепересічнимипсихологічними,соціальними іполітичнимиякостями,беребезпосередню доля всхваленні таздійсненнірішень,пов'язаних звикористанням державної влади чивпливом нанеї.

2.Бюрократичнаеліта >охоплюєпредставниківуправлінськогоапарату.Вонимаютьвладніповноваження,впливають навиконанняважливихдержавнихфункцій.

3.Комунікаційна таідеологічнаеліта —представники науки, культури, духівництва тазасобівмасовоїінформації [2, з. 278].

Уідеальномувигляді політичнийклас виненототожнюватися ізполітичноюелітоюсуспільства. Алі на самом деле політичний (>тобтоправлячий)класвключає у собі нелишепредставниківполітичноїеліти, а іфактично всіх,хтомаєстосунок доуправліннясуспільством.

>Провідну рольуправліннісуспільствомвідіграютьполітичнілідери -особистості, якіздійснюють постійна йвирішальнийвплив на сус-пільство, державу,організацію [1, 180].

Цетакож йсоціальні прошарки, котріофіційно непов'язані ізполітикою, але йчинятьзакуліснийвплив (а часто йвідвертийтиск) наухваленняполітичнихрішень,відіграючи роль такзванихсірихкардиналів й впевнийперіодможутьставатиголовнимидійовими особамиполітичногопроцесу . Усучасній Українісформувалася далеко ще ненайкращаеліта й,відповідно, політичнийклас.

>Навіть усвідомостісучаснихукраїнців слово ">еліта" неозначає ">найкраще", ">найдостойніше", аскоріше на, поделітою мирозуміємо тихий,хтозумівперемогти уконкурентнійборотьбі, в кого понадможливостейвпливу усуспільстві, в кого понадзв'язків йматеріальнихресурсів. І цьомусприяємасафакторів.

>Історичноелітазавждивиконуєдвіфункції:створення тарозвитку.

Упевнийісторичний той час усуспільствіутворюється група людей, котріздатні принестиякіснізміни тастворитинову систему життя самогосуспільства.Якщоцевдається, тонаступнимголовнимзавданням дляцієїгрупи людейєзбереженняствореноїсистеми таїїподальшийрозвиток.

Томупокиіснуєстворена система,елітазавждиформується ізконкретнихджерел.

>Приміром, длярозвинутихдемократійджереламиеліти, як правило,виступаютьпевністудентські братствазнанихуніверситетів тавпливовігромадськіорганізації.

Дляіншихсуспільств такимджереломможуть бутиполітичні партії,корпорації,військовіорганізації,церковніієрархії тощо. Цесередовища, в якімайбутнійпредставникелітиможеотриматизв’язки,знання,досвідпотрібні дляуправліннякраїною.

Таким чином, вмайбутньомуновийполітик чиуправлінець добрознає систему йдокладаєзусиль дляїїрозвитку.

>Ключову рольформуванніособистості політикавідіграєсередовище, вякомувінреалізуєсвійпотенціал,отримуєпевнінавики,знання тадосвід.

>Аналізбіографій українськихполітиківцілкомочікувановиявивключову роль двохсередовищформуванняеліти:бізнес тадержслужба.

Так,вихідці ізбізнесускладають 36,2%, авихідці іздержслужби – 22,7%.Ще 9,1% –цеколишнікерівникидержавнихпідприємств.Професійні політики, до яківідносимо людей із великимдосвідомполітичноїборотьби таперебування напартійних посадах,складають 6%,представникисфериосвіти та науки – 5,2%, по 4%представляютьсиловівідомства тамедіа. І лише 2,8%представляютьгромадськіорганізації та 1,4%експертнесередовище.

Урезультатісклалася ">гримучасуміш",симбіоз двох моралей:старої,компартійної, ізїї принципомсхиляння передвищими йзневагою донижчих, таавантюрноїморалі ">новоїбуржуазії" ізїїзневагою до закону.

>Такаполітичнаелітавиявила собінадзвичайноефективною вдосягненнівласної мети. Процевиразносвідчитьреалізований в Українімеханізмприватизації. Заекспертнимиоцінками, заприватизаційнісертифікати було б продано 47% великих йсередніхпідприємств,власниками які напапері стали 18 млн.громадян.Вартість одногосертифікатуколивалася вмежах 2-10 дол. Реальносьогодні підприємства належатиневеликійкупціолігархів.Тобтомайже половинапромисловогопотенціалу країни, щостворювавсяпротягом життякількохпоколінь, був черезпосередників продано "своїм людям" завартість одного, щоправда, великоголітака (до 180 млн. дол.).

Новаелітавідмінновиробляєстратегію длявласногобізнесу, про щосвідчитьрозрив у доходахневеликоїгрупинаближених до владиолігархів, щоконтролюєнайбільшприбуткові підприємства, йбільшостігромадян. Заофіційнимиданими,співвідношеннярівнівдобробуту 10%найбагатших й 10%найменшзабезпеченихгромадянстановить 7,1, тоді якприйнятним із точкизорусуспільноїстабільностієрозрив у два із половиною разименший.

>Фактично,бізнес тадержавна служба йєджерелами українськоїеліти.Основнірисицихсередовищ можначіткопростежити вукраїнськійполітиці.

>Відбізнесу –цебезкомпроміснаконкуренція чизлиття вкорпорації, віднереформованоїпострадянськоїдержслужби –цеформалізація,інтриги,відписки тощо.

Причомуобидвасередовищахарактеризуютьсявідмежованістю від народу.Окрімсередовищазайнятості, земельну частку всвітогляд політика вносити йрегіон йогопоходження.Власне,мається наувазі немісценародження, арегіон, вякому особаздійснювала свою діяльність,завдякиякій йзмоглапристати дополітичноїеліти.

>Абсолютнимилідерамипостачанняполітичноїелітиє два реґіони: Київський –23,3%таДонецький – 17,1%, натретьомумісціЛьвівщина – 6,4%.Безумовно,такийзначнийрозрив таабсолютненехтуванняпредставництвоміншихрегіонів (>чиячасткаколивається від 0,6% Сумщина до 4,2% Луганщина) сталоможливимзавдякисистемізакритихпартійнихсписків. Однак,цетакожсвідчить про ті, щопартійніструктури немаютьжодноговпливу нацентральнірішення йвиборчакампаніябудується за принципомколосальнихфінансовихвливань, а чи нерегіональноїактивностіпредставництв тачленів.

>Фактично, укра-їнськіполітичнісилипобудовані за принципом групрізнихрівнів.Більшістьполітиківперейшли вполітичнуелітузавдякизв’язкам ізневеличкимигрупами,керівникякої укладатигрупувищогорівня, й так далі аж долідераполітичноїсили.

>Групипереважноформуються заінтересами,бізнесом чирегіональнимпредставництвом, й, як правило, смердотісформованіще до переходу вполітичнуплощину.

Цеознача, щоосновним принципомперетворенняуспішногобізнесмена чи чиновника на політикаєлояльність до тихий,хтодаєйомутакий шанс. Неефективність, некомпетентність, неможливості особини, асамеїїлояльність.Коженкерівникгрупинесе відповідальність людьми. Доречі, заподібним принципомбудуєтьсямафія.

Уперспективі 5 років складполітичноїеліти якщооновлений яккількісно, то йякісно.Значний відсотокпенсіонерів тамайжепенсіонерів якщозаміненийновими людьми, котрі так чиінакше будутьмолодшими на років 10-15. Цетакожозначаєпояву людей ізіншоїепохи. В частности, можнапрогнозуватизростанняпредставниківекономічних таюридичних наук, йзначнезменшеннякількостіінженерів.

Друга,середовищабізнесу тадержслужби будутьосновнимипостачальникамиполітичноїелітивпродовжнаступних 5-8 років. Цеозначає, що змінуполітичнихоблич непризведе доякіснихзмін всамійукраїнськійполітиці.

>Свідомість людей, котрамає наметізбагачення тастатусність, неможе бутиносіємідей реформ тазмін вінтересах народу.

2.  >Громадянське сус-пільство -джерелополітичноїеліти

політичнийеліта громадський кризурекрутинг

>Єдинимджереломполітичноїеліти, деособистістьформується набезпосереднійвзаємодії із людьми тавирішенніїхніх проблемєгромадянське сус-пільство. Однак,рівень тадинамікарозвиткугромадськихорганізацій недозволяєїмскластиконкуренціюбізнесу тадержслужбі.

>Дійсно, щоможуть тепергромадськіорганізації в Україні?

>Здійснюватимоніторингправопорушеньпредставників влади?Апелювати дозагалущодокорупційнихдійчиновників?Добиватисясправедливості? Усіце було б бідоцільним,якби чиновникибоялисягласності йвикриттів.

>Натомістьнаші чиновникидіють за принципом одногоросійськогоміністра, доякого у 1905роціприйшовякийсьпідприємець,запропонувавшивигіднутіньовуоперацію й сказавши: "Я вам завирішення запитання даютисячурублів, й просправу недізнаєтьсяжодна жива душа!".Міністрвідповів: "давайтеп'ятьтисяч й можетеписати проце у всіх газетах".

Один ізісториків сказавши, щопадіння Ро-сійськоїімперіїпочалося не ізЛютневоїреволюції, асаме послеслів цоговисокого чиновника.

Доголовнихвикликівсучасногополітичного класу можнавіднестинапрацюванняконсолідуючоїідеології;зростанняролі держави врозвиткугромадянськогосуспільства танеобхідністьсильноїдемократичної влади;пошукмоделіефективногорозвиткуекономіки;визначеннягеополітичнихпріоритетів державної політики.

>Говорячи провикликисучасності, котріпостали передУкраїною й на котрінеобхіднодативідповідь, можназробитивисновок, що ідосіці запитання в нашійдержаві остаточно невирішені [7, 496].

При цьомуслідвиходити із того, що лише вмежах єдиноїполітичноїнації,незалежно відмови,конфесії, можнавирішитидоленосніпроблемирозвиткуукраїнськогосуспільства,збудуватипотужнуконкурентну державу.

3.  >Умовигромадянськоїконсолідації

>Громадянськаконсолідаціяможлива за таких умів:

>існуванняринковоїідеологіїдемократичноїправової держави,

>системибазовихцінностей (правалюдини,соціальнасправедливість,шануваннянезалежної держави,її законів, національної ідентичність).

>Національний аспектгромадянськоїконсолідаціїмаєгрунтуватися наприпусцісиметричності:українці, яккорінняетнічнанаціямаютьшанувати та підгримуватикультурнуідентичністьнаціональнихменшин, анаціональніменшиниповиннідоброзичливо ставитися до українськоїмови, культури, держави, таприйматиїїосновніелементи,передбаченіконституцією.

>Однією із умівактуалізації української ідеїєвідновленнясистеминаціональнихцінностей, як синтезусвітової тавласної культури,оскільки смердотіпостають регуляторомсуспільнихвідносин.

>Справжняеліта невладарює, акеруємасами із їхньогодобровільноїзгоди, Якавиражається навільних виборах.

>Елітарність —цепануванняпрофесіоналізму,особистості,кращих.Творчістьзавжди бувпризначеннямнеординарності.

>Праця Ц.Ломброзо "Геніальність і божевілля", унійцікава думкаЮ.Мейєра: "...Талановита людина —цестрілець,якийвлучає уціль, щоздається намважкоприступною;генійвлучає уціль,якої минавіть небачимо.Оригінальність — унатурігенія".

>Генії уполітиці —річнадзвичайнорідкісна: смердотінароджуються укожнійнаціїлишедекількаразівпротягомїїіснування. Однак зерно, ізякогопроростаютьтакіфеномени,мусить бути лишедобірне,елітарне (>таке було б колися дворянство),поява їхнього —це справа Духу іПрироди, апідготовка зерна й грунту — справалюдської спільноти...

>Опоненти такогопідходунаголошують, що немає жаднихпідставвважатиполітиків йвищихчиновниківнайкращоючастиноюсуспільства; „>дослідженняполітичноїелітипоказують, щоце — частоцинічні,користолюбні люди, котрі нецураютьсяніякихзасобів..."Справді,якщовважають, що політика —брудна справа, то чиможезаняттяцієюсправоюформуватикращих людей?

Колистосується Сучасної України, тоосмислення проблемелітарностіукраїнськогосуспільства можназнайти вновітніхвітчизнянихполітологічнихдослідженнях (У. Полохало, Про. Гарань, Б.Кухта таін.).

Усучасній Україні, на думку У.Полохала, "за умівпервісногонагромадженнякапіталувузьким коломосіб, частотіснопов’язаних з коламистароїпартійноїноменклатури, образ "влади" усуспільнійсвідомостіпоєднується незі словом ">еліта", азі словом ">мафія".

Отже, в Україні можна говорити не проеліту, а про такзванупсевдоеліту —явище,притаманнетоталітарним йнеототалітарнимполітичним системам" [8]. За таких умів ввиразнішевиявляється діяльністьконтреліти.

>Контреліта —виключена ізсистемивладнихвідносинеліта, Яказаперечуєіснуючуполітичну систему,це так кликана,нелояльна,непримиреннаеліта. якпоказує політичнийдосвід,контреліта —цеопозиційнащодопанівноїелітичастинабюрократії,соціальна група, котравиборює декларація провходження веліту чи настворенняновоїеліти.

>Головноюметоюполітичноїдіяльностіконтрелітиєвідібрати уладові впанівноїеліти.Відтакфункціямиконтрелітистає критикавладних структур,спротивздійсненнюсоціально-економічнихперетворень таполітичномуоновленнюсуспільства,вимогавнесеннякоректив у системуполітичної влади тощо.

Дляконтреліти в Україні насучасномуетапі вціломухарактернінадзвичайнаневиразністьїїінтересів таслабкістьполітичноїволі.

>Найбільш конструктивна (>нечисленна)їїчастинанамагаєтьсядіяти (безскільки-небудьзначноїпідтримки населення) подгасломобмеженої співпрацю ізправлячоюелітою,переважно взаконодавчих тадорадчих органах, надсуспільнійсвідомостіщонайменшогоототожнення собі ізелітою,зосереджуючи своїзусилля наствореннівпливовихнезалежнихгромадсько-політичнихінституцій.

>Сучаснівчені-політологидотримуються думи, щонинішнє сус-пільствомає явноелітний характер, абудь-якіспробиусунутиеліти ізполітичного життя в ХХ ст.призводили допоявитоталітарнихрежимів тадеградаціїеліти. Вісьчому вдемократичнихкраїнах запитаннястоїть не проусуненняеліти ізполітичноїарени, а проформуваннявисококваліфікованої,ефективноправлячоїгрупи,підконтрольноїсуспільству. Зогляду нацевинятковогозначеннянабуває й проблемаполітичноголідерства як така, щобезпосередньопов’язана ізпроблематикоюеліти.

4.  >Головнй штрихі до портрета Сучасноїеліти

>Головними штрихами до портретаеліти будуть: ціності,досвід/навички тастратегічнебачення.

>Цінності –це ті, щовиділяєелітусередіншихсуспільних груп тапредставників.Вонинаділяютьїїідеологією йнатхненням дотворення.

>Досвід танавички –цездатністьполітичноїелітивтілити ціності,перетворитиаморфне сус-пільство напевнийзрозумілий усім образ.

З>тратегічнебачення –це,власне, йє тієї образякийнамагаєтьсявтілитиеліта.Спробуємозмалюватисучаснуеліту зацими штрихами.

>Цінності. >Помаранчевий переворот та Майдан далипоштовх дорозмов про ціностідемократії тасвободи. Напершийпогляд, всевиглядалодосить природно: люди, котрі боролися ізавторитарним режимом,єносіямицінностейсвободи. Однак, на самом деле,розмови продемократію й свободучастішелунали под годинузустрічей ізєвропейцями тарізних форумах, ніж малісвоєпрактичневтілення. Дерибан тапереділвласності,якимипідмінилиобіцяніреформи,свідчать про ті, щодекларовані ціності не булисоціалізованіпредставниками ">нової"еліти.Власне, ціностізасвоюютьсядвомашляхами – черезвиховання тапрактичнуреалізацію.Перше, вконтекстісучасногопоколінняполітиків,відразувідпада,оскількивиховані смердоті нарадянськихцінностях.

>Щодопрактичноїреалізації,лідери такоманди 2004 року були продуктоміснуючоїсистемиолігархічного авторитаризму. Уреальних, а чи недекларованихцінностях,помаранчеваопозиціяжодним чином невідрізнялася віддійсної влади.Саме тому, переворот бувспрямований назміну людей, а чи незмінусистеми. Уостанньомупомаранчевінавітьпішли на вчинкиколишньому режиму.

>Відсутністьпринциповихполітичнихцінностей у Сучасноїелітипідтверджують йіншіфактори. В частности, незапропоновано жаднихціліснихконцепцій йстратегійрозвитку. Політичнаеліта незмоглазайнятизрозумілупозицію наміжнароднійарені.Взагалі, не було бстверджено жадноїчіткоїпозиції, якої бпослідовнодотримувалися політики.

>Фактично, ціностіполітичноїелітиє абсолютнототожнимицінностямсуспільства, якуперебуває в аморфномуперехідномустані.

>Передовсімце формула ">всього багато й зразу",цеколосальнанепослідовність,безвідповідальність,опортунізм,недовіра,халатність тощо.

>Такаеліта неможенічогостворити, як йсаме сус-пільство неможе собіреорганізувати.

>Досвід танавички. >Важливо, щочинні політикиздобувалисвійуправлінськийдосвід заКучми.Тобтозначноюмірою смердотієносіями старихрадянських практикуправління. Зіншого боці,знанняадміністративних вертикалействорюваломожливості їмвтілюватиреформи.

Ті, щоцих реформ, невідбулося,свідчить, щодіюча система владицілкомвлаштовуєеліту. Однак,наявнаінституційна структура неспроможна забезпечитиіншірезультати,крім тихий, котрі буливпродовжвсьогоперіодунезалежності.

>Стратегічнебачення. Українськаполітичнаелітанаділенабаченням, але й воно та абсолютно нестратегічне.Основноюглобальноюполітичноюметоюдійснихполітиківєздатикраїну вуправління болееефективнихсусідів черезекономічнісоюзи. Однак,цебачення абсолютно невтілене встратегіювизначенихкроків взаданому напрямі.Елітачастішерозраховує наякесьвезіння,співпадіння, чи просто добру волю врусі до свогосвітлого образу.

>Відсутністьдовгостроковоїстратегії привносити хаос йрозбалансованість вїї діяльність. Разом із тім, будучибезціннісними табезідейними, укра-їнські політикинаділенітимиегоїстичними ймеркантильнимивадами, котріпритаманні пересічнимукраїнцям.

>Більшконкретними йефективнимиєстратегії з забезпеченнябезбідноїстарості,навчання тазаможнемайбутнєдітей тощо.

>Власне, шляхукраїнського політикапередбачаєнагромадженнякапіталу йвибиваннягарантій безпеки привиході із політики. Це можнаспостерігати вдіяльності всіх безвиняткуполітиків, котрівипадають в кишенювладного корабля.

>Цей портрет,звичайно,трохигрубий. Алівіндаєзрозуміти, щоукраїнськаполітичнаеліта –ценабірвипадкових,тимчасових людей,нездатнихтворити,втілювати йдосягати.Ці політики невідповідаютьвимогамситуації й не так нанеївпливати.

>Такий стансправспричиняєдвімасштабніпроблеми, котрі будуть матір своїмнаслідкомколапсчинноїеліти. Це: кризурекрутингу таспадковості знань йдосвіду.

>Стабільнаполітичнаелітаформується зконкретнихсередовищ, котрізабезпечуютьїїкомпетентними людьми ізвідповіднимицінностями тапідходами. Цеможуть бутиінтелектуальні,бізнесові,військовісередовища,залежно відспецифіки країни.

У Україніелітаформується хаотично, йєдиниммеханізмомрекрутингуєресурси.Тобто укра-їнські політикиапріорі неможуть бутицілісноюсубстанцією,оскількипредставляють абсолютнорізнісередовища,різнізнання,різні культури тощо.Відповідно, смердотіприречені наконфлікти йнизькуефективність.

якнаслідок,елітаволодієнизькимрівнемполітичноїлегітимності йзавждиперебуває подзагрозоюзнесення.

5.  >Кризарекрутингу

>Кризурекрутингу можна наочноспостерігати на спискахполітичнихпартій. Відомо, що после 100місцяпартійнихгігантівБЮТу та ПРпочинається списокблизькихродичів,секретарок,водіїв таохоронців.

У 46мільйонномусуспільствінайбільшіполітичні партіїнеспроможнісформуватиповноцінний список ізполітичнихлідерівсвоєїсили. Цеєнаслідком ресурсноговідбору, колибільшістьфінансовогокапіталузосереджена вобмежених руках йвідповіднообмежує доступпотенційнихлідерів вполітику.

Укризітакожперебуваєспадковістьуправлінськихпідходів.Протягом 5-10 років остаточнопочневироджуватисяостаннєпоколінняуправлінціврадянськоїепохи.Сьогодні,щебільшістьпредставниківелітиволодіютьдосвідом тазнаннямиадекватними доіснуючихінституцій.

Однак,наступнепокоління ужевиховувалось вумовах дикогоринку, й абсолютно неволодієзнаннями продійсну структуруінститутів влади тамеханізмів їхніфункціонування.Звичайно,існуюча системауправлінняєнеадекватноюсучаснимвимогамзовнішньоїситуації, але й воніснує йїї реформа чизнесення неможливі безїїзнання. Умайбутньомуможеутворитисяситуація, коливихід напенсіювеликоїкількостічиновниківсередньої ланки, остаточнозруйнуєефективністьіснуючихінститутів вумовахвідсутності нових. Таким чином,колапс Сучасноїполітичноїелітиєнеминучим. Однак, як в наскажуть, ">святемісцепорожнім небуває", йсаморуйнуванняполітичноїелітище неозначаєпоявикращої.Саме пособісаморуйнування –це процес,якийніколи немає напередвизначеногокінця.

Томуєдиним йможливимсвідоцтвом про смертьчинноїелітиможе бути лишеприхідальтернативної.

6.  А>льтернативнаеліта – шансзбереження татрансформації країни

>Альтернативнаеліта –це Єдиний шансзбереження татрансформації країни.Поняття альтернативнаелітанеобхідночітковідмежувати відновоїеліти.Остання,означаєприхід новихполітиківзістаримицінностями.Наприклад, Яценюк й Довгийє прикладаминовоїеліти. Однак, смердоті не несуть жадноїальтернативи, йскорішеє ">дітьми" старихполітиків.

>Альтернативнаеліта –це, якмінімум, концептуальнапротилежність боіснує.Необхідно говорити провиникненнятакоїеліти на всіхможливихсуспільних тарегіональнихрівнях.Невелика команда, котраотримає уладові, незможездійснити реформу старихадміністративнихінститутів й якщойти накомпроміс ізстароюбюрократією.Альтернативнаелітаможе бутивиключноідеологічною,оскільки лишеідеологіяможе забезпечитиїїцілісність йпротистояннязагальнимтенденціям. Це одна ізключових рис.Виходячи зпринциповогопротиставленнячиннійеліті, таособливого заподіяннявиконанняформотворчоїмісії, можнавиділити >дві >базові ціностіальтернативноїеліти: відповідальність тагідність.

>Наявністьвідповідальностіформуєстійкістьпереконань,послідовнуполітичнуісторію йзагартовуєеліту до того, у що вонвірить.Щобпретендувати на статусальтернативної,елітамуситьставити відповідальність зазадекларовані ідеївищеситуативнихрішень йдосягнень.

>Фактично, відповідальність тапослідовністьмаютьгарантуватидосягненнядовгостроковоїстратегіїотримання влади.

>Водночас, >гідність винна забезпечити волю до результату тажорсткість повідношенню доінших груп.Гідністьзавждивиростає зусвідомленняправильностівласнихдій тавласних сил. Таким чином,гідністьформуєпринциповість,цілеспрямованість,впевненість.

>Досвід/знання. >Великоюміроюдосвідальтернативноїелітиформуєтьсяїїполітичноюісторією.Еліта, котра легко йшвидкоотримує уладові, однозначно неможе бутиальтернативною,оскількиїї ціності та ідеї невистраждані,неосмислені, й несоціалізовані.

Політичнаісторія, котрапередбачаєжорсткіконфлікти тавиживання вумовахпротистояння ізіншимигрупами таінститутамистарої влади,формуютьдосвідвідстоюваннясвоїхпозицій,безкомпромісність впринциповихпитаннях. Разом ізцим,формується йуправлінськийдосвід.Боротьба за уладовівимагаєорганізованості,стратегічної йтактичноїпродуманості.Альтернативнаеліта впроцесіборотьбивиробляєчіткімеханізмиприйняттярішень,системипрогнозуванняризиків,оперативнереагування тощо.Зовнішніобставини,такі як шлюбресурсів татиск,такожнаділяютьїїкреативністю таінноваційністю.Протистояння ізінститутами владинаділяєальтернативнуелітузнаннямстароїадміністративноїструктури. яккажуть "ворогатреба знаті вобличчя".Цезнання посвоїйсутієопозиційним й воно таспрямоване навиявлення татрансформаціюосновнихнедоліківіснуючоїсистеми.Відповідно,ідеологічність таопозиційністьсприяютьнародженнюальтернативнихконцепційсамої влади.

>Стратегічнебачення. >Безсумнівно, альтернативнаелітанаділенакомплекснимистратегіями.Цістратегіїєнаслідкомісторіїполітичноїборотьби.Вонивиникають шляхомвідточування тавтіленняосновнихідеологічнихпозицій.Важливо,щобеліта бувнаділенастратегічнимбаченнямполітичнихтрансформацій на двохрівнях:внутрішньому таміжнародному. Ос-кількивнутрішнєпротистояння йборотьбазакладаютьбачення необходимихзмін, але йцізміни неможливоздійснити безврахуваннязовнішньоготиску. За фактом, альтернативнаеліта послеперемогипотрапляє вновеконкурентнесередовищеполітичних груп.Відсутністьстратегічногобачення длязовнішньої політики великоюміроюприрікає наневдачівнутрішніреформи. Роль тавпливміжнародних груп навнутрішнюполітикузначна, й увипадкужорсткогопротистояння, альтернативнаелітазмушеназапроваджуватиавторитарнийвнутрішній режим. Зіншого боці,елітаможевибиратипідтримку тихий чиінших груп йвливання у яких.Знову ж таки, портретдоситьабстрактний,оскільки насьогоднішній деньважкопередбачитисоціально-історичний контекст, вякому якщоформуватись альтернативнаеліта й котріідеологічніпідходи вона якщосповідувати.


>Висновок

 

>Побудовавласноїсильної держави,консолідаціяправлячоїверхівки,оновленняполітичного класу -важливі заподіяннясучасності.

У цьомусенсіважливимєвикористаннядосвіду української держави. як бі там говорили, Українамає його йможевикористовувати увласнихцілях.

На мойпогляд,підвищеннярівняінтелігентності тихий,хторепрезентуєсьогодні уладові, було б бдоречним.Принаймніцесприяло боздоровленнюморальноїатмосфери в стране.Потрібнеусвідомленняперсональноївідповідальності, якузавжди було бвизначальноюрисоюінтелігентноїлюдини. І немає ваги,стосуєтьсяцебуденнихпитань чидержавнихінтересів. На шкода, за роктанезалежностіцей принцип не бувпокладений основоюфункціонуванняукраїнськоговладногоолімпу, в культуру йогоуправлінськоїдіяльності, щозначноюміроюзумовилобезсистемністьстратегічного прогнозу йпланування вдержаві.

Неамериканцістворили США, а групаполітичнихмасонів, котріперебували накерівних посадах вколоніях.

НенімцістворилиНімеччину, аамбіційний йхитрийБісмарк. НеєвропейцістворилиЄС, а членихристиянсько-демократичного клубу Шуман,Аденауер таГаспарі.

Гасло ">створилиІталію –тепернеобхідностворитиіталійців" –діє повідношенню докожної держави. Політичнаелітанесе відповідальність засвоєтворіння.

>Своєюповедінкою -проголошуючивисокоморальні ціності йодночасно їхньогопорушуючи -правлячаполітичнаеліта Українирозбещує сус-пільство, щопризводить докорозіїморальнихцінностей.

Уполітико-управлінськійпрактицібагатьохгромадськихдіячів широковикористовуютьсяпопулізм,маніпулюваннягромадськоюдумкою,інтриги,збирання компромату насуперника.

Уполітичнійсутичціопинилися усі: йпатріархи від політики, йолігархи, йтехнократи, ймолодіреформатори, йрегіональнілідери, йЗМІ.

Таким чином,нинішняполітико-управлінськаеліта практично неможеопертися наскільки-небудьміцну основупублічного авторитету. Люди над ті, що усвоїхдіях владакеруєтьсящиримбажаннямчеснослужити народу.

На думкугромадськості,кудиближче до істиниінше:націленість назадоволенняособистихінтересів,низькапрофесійнакомпетентність уполітиці йдержавнихсправах, бюрократизм.

Усуспільнійсвідомостісклаласяміцна думка про ">меркантильність"мотивівполітико-управлінськоїеліти,прагнення непростозайнятигіднемісце всуспільстві, аперш наотриматиматеріальніпривілеї йполітичніпочесті, неговорячи уже проетичнуохайність.

Уціломутепер вжезрозуміло, щостановленняполітико-управлінськоїеліти Сучасної Українипротікає у межах такзваної ">адміністративно-номенклатурноїмоделі", сутьякоїполягає до того, що владапоступовозосереджується до рукполітиків йвищогочиновництва,значначастина які -вихідці ізколишніхелітнихпрошарків, хоч й іншогоешелону. Іце неукраїнськаінновація.

>Дуже багатодемократів-реформаторів вІспанії,Португалії, вкраїнахЛатинської Америки йСхідноїЄвропитакожвийшли ізнадрстароїправлячоїеліти.Важливеінше:це люди, котрі не несутьосновноївідповідальності за минуле.Вониранішеіншихусвідомилипорочністьстароїсистеми й вловилиновітенденціїсуспільногобуття,більшоюміроювиявилисьприхильникамипринципівдемократії йринковихвідносин,цивільних свобод йгласності. Умасісвоїйце люди й нежорсткоїортодоксальноїорієнтації, смердотізнайшли всобісилипершимизвільнитися відорганізаційних йідеологічнихланцюгівтоталітаризму,виявилисьмобільнішими,сміливішими йрішучішими.

>Можнасказати, щоколишняпартійно-номенклатурнаеліта як системазруйнована. Алівпливвихідців ізколишньоїполітико-управлінськоїверхівки як йранішеістотний.Вони й теперволодіютьдоситьміцнимисоціальними ресурсами.Їх сила - уволодіннідосвідомуправлінськоїдіяльності,особистихзв’язків,знанніпринципів роботиапарату,клановійсолідарності.Значна їхнічастинаопинилася настороні нових владипереконання й ізщиримбажаннямдопомогтидемократичнимперетворенням.

Алі не можна небачитище одну, неменшзначнучастину, Яка,зновотримавши право голосу йнабувшисамовпевнених манер, ізтією ж ">більшовицькоюнесамовитістю"руйнуєзалишкиіснуючоїуправлінськоївертикалі.

>Найімовірніше,цякатегоріястароїноменклатурноїелітиніколи й не бувносіємкомуністичногосвітогляду.Вона був йзалишиласяборцем затеплімісця всистемі влади.Їїпредставники й теперготові підгримуватибудь-яку уладові,лише бзберегтисвоє становищеполітичного чиновника.

>Вони, як йраніше,вкрайнебезпечні для влади ісуспільства.Небезпечні недиктаторськими замашками чиповерненням доминулого (>це практичнонеможливо), асвоєюнездатністю доісторичної дії,пристосовництвом,імітацієюпрогресивності,гучноюсоціальноюдемагогією.Небезпечні своїмчестолюбством,прагненнямволодітивладою, нерозуміючиїїпризначення, немаючивисокихетичнихякостей,небезпечнінездатністюефективнореалізуватицю уладові,небезпечні тім, щосвоєюзарозумілістю йклановоюорієнтацієюзакривають шлях увищівладніінстанції для таких людей,сильнихрозумом йціліснимсвітобаченням.

>Характерноюрисоюсьогодення в Українієперманентний процесоновлення, щовиводить на Майдані сцену нових йнедосвідченихуправлінців,перетворюючимолодість

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація