Реферати українською » Политология » Творчість Маркса, Енгельса, Леніна та Сталіна у політологічному вімірі


Реферат Творчість Маркса, Енгельса, Леніна та Сталіна у політологічному вімірі

План

>Вступ

1.Особливості життя,долі й творчости Маркса йЕнгельса у XIX ст.

2.Специфікажиттєвоїдолі леніна таСталіна

3.Специфіка критичногоаналізу марксизму,ленінізму,сталінізму узахіднійісторіографії


>Вступ

>Історичнізміни, щовідбулися всуспільномужитті 20-40-х років ХХсторіччяєдужеактуальними,бопотребували новоготеоретичногоосмислення таузагальнення,універсально-класичнихфілософськихпоглядів, котрі стояладещоосторонь відцихпоступовихзмін.Найпроникливішіумишукалиновіобґрунтуванняіснуючихсоціальнихреалій,чинниківсоціальноїорганізації тадинаміки, перспективісторичногорозвиткувідкинувши вульгарно -політичнетлумаченняісторичногопроцесу.

Політична думка в ХХ ст. був представлена такимиосновнимигалузями, якдослідження та пропагандапитаньдіалектичного таісторичногоматеріалізму

>Основнимипредставникамиполітичногосуспільства були: Карла Маркса,ФрідріхЕнгельс,ВолодимирЛенін та ЙосипСталін.

Уісторичномуогляді мною буливикористанні 5джерел: Маркс До.,Енгельс Ф.Твори.Маніфесткомуністичної партії, ЛенінВ.І.Завданнярадянської влади, СталінЙ. У. Питання ленінізму, Такер Р. Сталін. Шлях до партії влади ,Кауль Від Сталіна доГорбачова .

То втворі Карлу Марксу йФрідріхаЕнгельса "Маніфесткомуністичної партії"абсолютизуєтьсястадіяпервинногонакопиченнякапіталу, атакожабсолютизуєтьсякласоваборотьбапролетаріату, як,нібито, могильникабуржуазії. Алінедолікомтворуєоднобічний,вульгарно-матеріалістичнийпідхід доаналізуполітичнихявищ.

Утворі ">Чергові заподіяннярадянської влади" леніна У. І.описується новаконцепціяпобудовисоціалізму яквідповідь наскрутнуекономічну йсоціально-політичнуситуацію в стране. УрезультатіЛенінотримавприйняттядекретів ізпродовольчого запитання йзапеклийопірповаленихексплуататорськихкласів,тобтопогіршенняситуації населі.

>Сталін всвоїй роботи "Основиленінізму"розкриває запитаннясоціалізму вбільшомумасштабі ніжЛенін:Ленін наприкладі села, аСталін -всієї країни.Теоріясоціалізму вокремовзятійдержаві бувнеправильною, якзовнішнє то йвнутрішнє. Такимчином,як результат, революція віншихкраїнахтерпитьпоразку запоразкою.

>Іншіджерела, що буливикористані мноюце Такер Р. " Шлях до української влади" йКауль Т. "ВідСталіна доГорбачова"розповідають про культ особини й йогоспецифікуправління всоціально –політичномуконтексті.Недолікомлишеє ті, щообидваполітологибачать особуСталіна врізномусвітлі, одинзасуджуєіншийзаохочує.

Унауково –пізнавальне заподіяння із тими входитиз'ясування:

1. Учомуособливості життя,долі й творчости:

а) Карлу Марксу ІФрідріхаЕнгельса у XIX ст.;

б)СталінаЙ. У. йЛеніні У. І. в ХХ ст.

2. Уз'ясуванніособливостейаналізу творчостикласиків марксизму –ленінізму,сталінізму, що було б критичнорозглянуто усучаснійкласичнійполітології .


1.Особливості життя,долі й творчости Маркса йЕнгельса у XIX ст.

Марксизм —філософське,економічне йполітичневчення,розвинене у ХІХстолітті, основоположникамиякого були Карла Маркса йФрідріхЕнгельс,такожвідоме якдіалектичнийматеріалізм чидіалектичний таісторичнийматеріалізм.

>Термін "марксизм"маєтакожінші (>різні)значення :

>Філософські,економічні йполітичнітеорії, щопосилаються на К.Маркса таФ.Енгельса.Політичнітечії тарухи, щоспираються навченняК.Маркса-Ф.Енгельса, атакожМарксизм-Ленінізм —офіційнадержавна доктринаРадянського Союзу тасоціалістичного блоку до йогорозпаду.

КарлГенріх Маркс (5травня 1818, — 14березня 1883, Лондон) —філософ,економіст, політичнийжурналіст.Йогонаукові твори таекономічнідослідженнясформували основукомуністичного йсоціалістичного руху.Важлива рису творчости Маркса –це йогокритичний характер,безкомпромісність йнавітьбезапеляційність: "...пролетарямнічого...втрачати,...Здобудуть увесь світло".Вартозазначити, що Маркс незалишивякоїсьстрункої,глибокоопрацьованоїтеоретичноїполіт.концепції.Основніїїположеннярозкидані у йоготворах тавеликійкількості статей йвиступів. Умарксистськійполіт.концепції можнарозрізнити рядположень,сформульованихЕнгельсом (28 листопаду 1820, м. Бармен,ниніВупперталь,Німеччина — 5серпня 1895, Лондон —німецькийпідприємець, політичнийдіяч,філософ,історик,публіцист).Вінвперше систематичновиклавосновиісторичногоматеріалізму (>термінвжито у 1892p.).Висунув думку пропоходження йеволюціюкласів усуспільстві.Суттєвимиелементами держави, непогоджуючись із Марксом,вважавтериторіальнийподіл,публічну уладові,податки,відчуження відсуспільства. Суть державноївлади,на думкуЕнгельса, –цекласовепанування[5. У розділі ст 15 - 17]. А Марксвважав, щовирішальна ролькласовоїборотьби вісторичномупроцесі, щопролетаріатмаєвиконатимесіанськепризначення –ліквідуватиексплуатаціюпролетаріату,здійснитисоціальнуреволюцію, остаточноліквідуватикласи (>визначення яківін то й позбавити її). [1 ст 24-27]

2.Специфікажиттєвоїдолі леніна таСталіна

>Ленінпредставникпослідовниквчення Маркса йЕнгельсадещоуособив їхнього роботи. якполітик бувпослідовнимсупротивником такогополітичногоінститутусуспільства якдемократія, якоївінназивав ">буржуазнадемократія".Замість принципудемократіївінвисунувтезу про ">демократичнийцентралізм" та "диктатурупролетаріату", Яка на думкукритиківкомунізму, бувевфемізмомдиктатури партіїбільшовиків[2 ст 5-6].Ленін живий увідсталій,аграрній,напівфеодальній стране, депролетаріатскладавменшість населення. Маркс писавши проіндустріальнуАнглію.Відповідно,готовихвідповідей на тих запитання, щопостали передЛеніним, у „>Маніфестікомуністичної партії " не було б.Марксисти-догматикизробили із цоговисновок, щопролетарська революція уРосіїнеможлива,требачекати,покикраїнаназдожене захід, станінормальноюкапіталістичноюкраїною.Проте практикапоказувала, що не всезовсім так.Російськийкапіталізмдоситьорганічнопоєднується із пережиткамифеодалізму, аросійськабуржуазія ажніяк нереволюційна, йчудовоуживається ізсамодержавством. З точкизорудогматиків, „неправильні бджоли роблять неправильний мед"...Ленін не був догматиком,він нешукавготовихвідповідей, але йдіявсувородотримуючисьМарксовоїлогіки.Саме тому мивважаємо його одним ізнайбільшихтеоретиків марксизму.Ленін,виходячи ізмарксистськоговчення таконкретно-історичних умів Ро-сійськоїімперії,дійшов довисновку прогегемонію робочого класу убуржуазно-демократичнійреволюції.Ленінські роботи ізцихпитаньє так самекласикою марксизму, як й твориосновоположників.Ще однавизначальна заслуга леніна –розробкатеоріїімперіалізму.Вже у „>МаніфестіКомуністичної партії" Маркс йЕнгельс писали проглобальнерозширеннякапіталістичноїсистеми,протезгодом їхнітурбувалиінші запитання:загальніпринципи тамеханізмифункціонуваннякапіталу.Ленін,спираючись уже нановийісторичнийдосвід,розвинув тадоопрацювавці думиосновоположників.

>Послідовником леніна ставшиЙосипВіссаріоновичСталін (>Сталін —псевдонім,справжнєпрізвище —Джугашвілі, (>вимовл.ІосебДжугашвілі)) —державний, політичний йвійськовийкерівник СРСР.Генеральнийсекретар ЦентральногоКомітетуВсесоюзноїкомуністичної партії (>більшовиків) із 1922 року, головаРадянського уряду (Голова ЗарадиНароднихКомісарів із 1941 року, Голова Заради міністрів СРСР із 1946 року),ГенералісимусРадянського Союзу (1945)[4 ст. 41-42].

>Сталінлогічнопродовжував, що "диктатурапролетаріатує, посуті, ">диктатурою авангарду", "диктатура" його партії, якосновноїкерівноїсилипролетаріату". Сутьсамоїдиктатури,зазначавСталін,полягала укерівнихвказівках партії.Можливо, вартопогодитись іздумкоюдослідників творчостиСталіна, що колиЛенін бувнатхненникомбільшовицькоїполіт.доктрини,Троцькийїїзбурювачем, тоСталін бувїївиконавцем[3 ст 41].Окрімчисельнихдоповідей,виступівСталін. написавшикількатворів,зокрема "Марксизм йнаціональне запитання" (1913), "Проосновиленінізму" (1924), "Допитаньленінізму" (1926),кількаброшур.Буввизначнимінтерпретатором, популяризатором марксизму.Сталіноригінальнорозумів сутьполітичного. режимудиктатурипролетаріату. Суть державидиктатурипролетаріату, на думкуСталіна,полягає до того, що диктатура ">поєднуючизаконодавчу йвиконавчу уладові до однієїорганізацію держави"пов’язуєпролетаріат із ">апаратом державногоуправління".Водночаснічогооригінальноговін не придумавши, тому можнапогодитися іздумкою, що ">власнеСталіндовів дологічноїреальностізавершеннясхеми леніна про диктатурупролетаріату в стране, що ">будуєсоціалізм".

>капіталізм марксенгельсленінізмсталінізм


3.Специфіка критичногоаналізу марксизму,ленінізму,сталінізму узахіднійісторіографії

>Спираючись назахідноєвропейськусоціалістичну думку тавраховуючиспецифікуРосії, було б узагальнихрисахсформульованомарксистську (>більшовицьку)політичну доктрину XX ст.Центральнемісце унійзаймає запитання прокласовуборотьбу, щоє "одним ізнайголовнішихпитань марксизму".Тіснопов’язавши марксизм ізідеологією,Ленінідеологізував саму доктрину, котра увиглядіполіт.ідеологіїбільшовицької партії бувнав’язана радий.сус-ву.Складовоючастиноюдоктрини сталаленінськаконцепціясоціалістичноїреволюції.Цяконцепціямістила всобіідею проможливістьперемогиреволюції водній стране,положення прооб’єктивніпередумовиреволюції тасуб’єктивний чинник,вчення проавангардистський типполіт. партії,ідеюреволюційноїситуації,принципи тактики партії под годину національноїкризи тазбройногоповстання,конкретизацію ідеї союзу робочого класу ізселянством,поєднаннясоціальноїборотьби ізнаціонально-визвольною та пропереростаннябуржуазно-демократичноїреволюції усоціалістичну.Наприкінці 20-х – на початку 30-х років уствореномуленінськоюпартієюРадянськомуСоюзіперемоглаконтрреволюційнабюрократія.Саме тоді із’явився тієїсамий „>марксизм-ленінізм", чи „>радянський марксизм" тасталінізм,який на самом делемавнабагато понадспільного ізпоглядами Маркса, ніж леніна таСталіна.Власне, упізнійперіодіснування СРСРвзагаліважко говорити про марксизм.Швидшеце бувбанальнийпозитивізм,підфарбованиймарксистськоюфразеологією.Справжнємарксистськевчення було б загнано чи упідпілля, чи наакадемічниймаргінес.[5 ст. 37, 145]


>Висновки

1.Великі основоположники – Маркс йЕнгельс –відкрилизакономірностірозвиткусуспільства,сформулювалиосновніпоняття, показали, щотакекапіталізм й яквінфункціонує,вказалиможливостіальтернативи.Ціїхні заслуги неможезаперечитинавітьбуржуазна наука (>звичайно,якщоцечеснабуржуазна наука, а чи ненаукоподібніспекуляції).Від початкувчення Маркса було бдужединамічним, воно тапропонувало своїмпослідовникамзнаряддя дляаналізупроцесів, щовідбувалися усуспільстві.ЗгодоміталійськийкомуністАнтоніоГрамшіскаже, що марксизм –цефілософія практики.Якщощеточніше, марксизм –цезброякласовоїборотьбипролетаріату.

2.ПідкерівництвомСталіна та ленінакомунізмперетворився ізвластивоЗахідноївідповіді наЗахідніпроблемиіндустріального життя закапіталізму, навластивоСхіднувідповідьзастосуваннядеспотичної влади держави дляшвидкогопромисловогорозвитку тавирівнювання ізЗаходом.

3. Маркс,Енгельс,Сталін,Ленінзалишаютьсявидатними особами XIX ст., щосформулювалисвоєрідну ">релігіюреволюції", восновнихрисах подалиїїідеологічне таекономічнеобґрунтування, атакожсвоєбаченняісторичногопроцесу, його перспектив.


>Література

1. Маркс До.,Енгельс Ф.Твори.Маніфесткомуністичної партії До., 1958-1968. – 248 з.

2. ЛенінВ.І.Завданнярадянської влади 5-те вид. М., 1970— 574 з.

3. СталінЙ. У. Питання ленінізму. М., 1947. – 543 з.

4. Такер Р. Сталін. Шлях до повалення владиМ.-1990

5.Кауль Від Сталіна доГорбачоваМ.-1991


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація