Реферати українською » Политология » Геополітіка Як наука. Геополітічній стан України та России


Реферат Геополітіка Як наука. Геополітічній стан України та России

План

>Геополітика як наука.Геополітичний стан України таРосії

1.Характернірисигеополітики як науки.Основнатермінологія

2.Наукові школигеополітики

3.ГеополітичнемайбутнєРосії

4. Україна всучасномугеополітичномуконтексті

>Висновки

Списоклітератури

>Геополітика як наука.Геополітичний стан України таРосії 1.Характернірисигеополітики як науки.Основнатермінологія

>Першим,хтозастосувавпоняттягеополітика був швед РудольфЧелен (1864-1922 р.).Геополітикувінрозглядав якчастинуполітології.Відповідно до йоговизначення,геополітика - "Це наука про державу якгеографічнийорганізм,втіленій упросторі". Так саме, як й вмарксизмі ілібералізмі,гроші івиробничівідносинивиступаютьпровіднимикатегоріями, котріхарактеризуютьлюдськебуття (>хоча Карла Маркса доходитивисновку проневідворотністьантикапіталістичноїреволюції, а АдамСміт й йогопослідовникивважаютькапіталізмідеальноюмоделлюсуспільства), угеополітикуціфункціївиконуютьгеографія іпростір.

Усередині 70-х роківнинішньогосторіччяамериканськийполітолог До. Грейвизначивгеополітикові як науку провзаємозв'язокміжфізичнимсередовищем утімвиді, как онасприймається,змінюється івикористовується людьми, йсвітовоюполітикою.

>Головним закономгеополітикиєтвердження фундаментальногодуалізму,відбитого вгеографічномупристроїпланети і вісторичнійтипологіїцивілізацій.Цейдуалізмвиражається впротиставленнітелурократії (>сухопутноїмогутності) йталасократії (>морськоїмогутності). Усяісторіялюдськогосуспільстварозглядається як така, щоскладається з двохстихій -сухопутної іводної.

>Теллурократія (>сухопутнамогутність)пов'язана ізфіксацієюпростору істійкістю йогоякіснихорієнтирів й характеристик. Нацивілізованомурівніцевтілюється восілості,консерватизмі, суворихюридичних нормах,якимпідкоряютьсявеликіоб'єднання людей -пологи, племена,націй, держави,імперії.Сухопутним (особливоосілим) народам далекийіндивідуалізм, духпідприємництва.Їмвластивийколективізм йієрархія.Таласократія (>морськамогутність) - типцивілізації, щоґрунтується напротилежних установках.Цей типдинамічний,маєсхильність дотехнічногорозвитку.

>Йогопріоритети -мореплавство,торгівля, духіндивідуальногопідприємництва.Індивідуум якнайбільшекспансивначастина колективузводиться увищуцінність, при цьомуетичні йюридичнінормирозмиваються,стаютьвідносними ірухливими.

Уантичнічаси зонателурократіїнепохитноототожнювалася звнутріконтинентальними обширамиПівнічно-СхідноїЄвразії (>загаломцетериторіяЦарськоїРосії).Таласократія усеяснішевизначаються якбереговізониєвразійського материка.Цягеополітична картинаспіввідношенняталасократії ітелурократії остаточноформується вперіодстановленняАнглії якмогутньоїморської держави - вXIV-XIXстоліттях. Епоха великихгеографічнихвідкриттів, щопочалася ізкінця XVсторіччя,потягнула за собоюостаточнестановленняталасократії яксамостійного планетарногоутворення, щовідірвалося відЄвразії іповністюсконцентрувалося ванглосаксонському світі (>Англія, Америка) йколоніях.

>ПозиційнаборотьбаАнглії ізконтинентальними державами -Австро-Угорськоюімперією,Німеччиною іРосією - бувгеополітичнимзмістомпротистояння XVIII-XIX йпершоїполовини XXстоліття, а зсередини цогосторіччяголовним оплотомталасократії стали США. Ухолоднійвійні 1946-1991 роківСпоконвічнийгеополітичнийдуалізмдосягмаксимальнихпропорцій,таласократіяототожнюваласязі США, а телурократіязі СРСР.

>Слідзазначити, щоцим формамзакінченогогеополітичногодуалізму наідеологічномурівнівідповідалидвітакі жсинтетичніреальності -ідеологіялібералізму (>капіталізму) йідеологія марксизму (>соціалізму). Отже,економічнийредукционізмзведений допротиставленняідейСміта іідей Маркса, агеополітичний - дорозподілу всіхсекторівпланети назони,підконтрольніталасократії (США) йтелурократії (СРСР).

>Законигеополітикинадзвичайнозручні дляаналізуполітичноїісторії,історіїдипломатії істратегічногопланування.Геополітика -це наукамайбутнього,основиякоїнайближчим годиною будутьвикладатися надспеціальнихвищихнавчальних заставах йакадеміях, але йтакож й всередніх школах.Ця наукавкрайнеобхідна дляутворення і длярозвиткуполітичної культуригромадян.Застосуваннягеополітичних зрозумітидаєможливістьзрозумітизмістщоденнихтеленовинщодоміжнароднихподій. При такомупідходірозширення НАТО на східозначає збільшенняобсягубереговоїзони накористьталасократії;договірміжНімеччиною іФранцієющодостворення сутоєвропейськихзбройних сил -крокубікстворенняконтинентальноїтелукратичноїконструкції.ІнтеграціяРосії ізєвропейськимикраїнами, особливо ізНімеччиною -кроктелурократичних сил;напрямокзближенняМоскви із Вашингтоном означатипідпорядкуванняРосіїталасократичноїлінії.

Отже,геополітикаявляє собою науку, задопомогоюякоївладніструктуривизначають, щослідураховувати приприйняттіглобальнихрішень длясвоїхнародів - таких, яквисновоксоюзів, вушковійни,здійснення реформ,структурнаперебудовасуспільства,введеннямасштабнихекономічних йполітичнихсанкцій.Геополітика -цесвітогляд влади, наука про уладові і для влади,геополітика -цепідручникполітичнихеліт.

>Звичайно,геополітичніконструкції недаютьоднозначноївідповіді на усіскладні ірізноманітні запитанняполітичних йміжнароднихподій, але йможуть йповиннівикористовуватися якчіткіорієнтири.

 

2.Наукові школигеополітики

>Сучаснагеополітикаопирається нарезультатидослідженьученихрізнихнауковихшкіл, котрі, як правило, представлялибільші по масштабах планетарногозначення держави.

>Батькомгеополітики з прававважаютьнімецькогодослідникаФрідріхаРатцеля (1844-1904 р.),хоча самвінцейтермін усвоїх роботів невикористовував.Йогоголовна робота, що бувопублікована в 1897роціназивалася ">PolitischeGegaphi".Головнаідеягеополітичноїдоктрини Ф.Ратцеля - ставлення до держави як до живогопросторового,укоріненому вземліорганізму.Об'єктивність цого винна бутиосмислена народом.Простороваекспансія державиєприроднимпроцесом,характерним длярозвитку живогоорганізму. Урозвиткубільшихкраїнєтенденція домаксимальноїгеографічноїекспансії, щопоступововиходить напланетарнийрівень. У цьомуконтекстіРатцельбачивНімеччину вмайбутньому якмогутняконтинентальна держава ізрозвиненимивійськово-морськими силами.

У короткомувиді впрацях Ф.Ратцелявтримуються практично усіосновнітези, котрілягли основоюгеополітики.Німецькийполітик КарлХаусхофер (1869-1946 р.)створив своютеорію. НаосновіретельноговивченняконцепційРатцеля, картина планетарногодуалізму -морськісилипротиконтинентальних сил - були длянього тімключем, щовідкривав усітаємниціміжнародної політики.

>Планетарнийдуалізмморськоїсили ісухопутноїсилиставивНімеччину передпроблемоюгеополітичноїсамоідентифікації.МайбутнєВеликоїНімеччинибачилося вгеополітичномупротистоянніЗаходу і особливоанглосаксонському світу. Усвоїйдоктрині До.Хаусхоферобґрунтувавнеобхідністьстворення континентального блокуБерлін - Москва -Токіо.Вінцитувавамериканця Гомера Чи: ">Остання годинаангло-саксонської політикипроб'є тоді, колинімці,росіяни йяпонціоб'єднаються". Іхоча До.Хаусхоферпроявлявконформізм (>підтримувавстворенняосіБерлін - Рим -Токіо, атакожуважав, щоНімеччина виннапіти на союз зАнглією і СШАпроти СРСР), що Веде був йогоконцепціясхідноїдоліНімеччини, щоґрунтувалася наміцному ідовгостроковомуєвропейськомусоюзі.

як вжеговорилося, швед РудольфЧелен бувпершим,хтовживпоняттягеополітика. Усвоїйосновній роботи "Держава як форма життя",надрукованому в 1916році, навчаньрозвиваєгеополітичніпринципиРатцелящодоконкретноїісторичноїситуації всучасніййомуЄвропі.Шведськийдослідникдовів дологічногозавершенняідеюРатцеля проконтинентальну державувідносноНімеччини, що, на його думку,є простором, щоволодієдинамізмом йпокликанимструктуруватинавколо собііншієвропейські держави.Віссю такогопростору будуть, природно,німці.ГеополітичнеототожненняНімеччини ізЄвропоюєневідворотним.ІнтересиНімеччини (>інтересиЄвропи)протилежніінтересамзахідноєвропейських держав (особливоФранції іАнглії).

>Засновникомфранцузькоїгеографічної школивважаєтьсяВидаль де ляБлаш (1845-1918 р.).Вінстворивконцепцію,відповідно доякоїполітичнаісторіямає двааспекти:географічний -властивонавколишнєсередовище іісторичний - сама людина, щовідіграєпровідну рольактивізаціїпростору. У цьомупитаннівчений непогоджувалося ізРатцелем, на йогопогляд,абсолютизував рольпросторового чинника.Людина не лише фрагментдекорації, але й іголовнийактор спектаклю.

>ГоловнимполітичнимсуперникомФранції у тому годину бувНімеччина -єдинаєвропейська держава,здавлена із всіхбоків,геополітичнаекспансіяякогоблокуваласярозвиненимиєвропейськими державами. УційситуаціїФранціягеополітичнеорієнтуваласяВидаль де ляБлашем навходження у складзагального фронтуморськоїсили.

>Інтелектуальнимбатькомсучасногоатлантизму з прававважаєтьсяамериканськийадмірал АльфредМехен (1840 - 1914 р.). Свою доктрину ">морськісили" А.Мехенвиклав урядіробіт,зокрема вроботі ">Зацікавленість Америки вморських силахсьогодні і умайбутньому".

ДляМехенапоняттяморськамогутністьґрунтується насвободіморськоїторгівлі, авійськово-морський флот служити лише гарантом забезпеченняцієїторгівлі.Морська силаєособливим типомцивілізації -найкращим йнайбільшефективним.Мехенуважав, що СШАморська частка, що напершомуетапіскладається встратегічнійінтеграціївсьогоамериканського континенту, а й увстановленнісвітовогопанування.Головноюнебезпекоюморськоїцивілізаціїєконтинентальні державиЄвразії,насампередРосія і Китай, апотімНімеччина.Боротьба ізконтинентальноюмасою Ро-сійськоїімперіївизначалася дляморськоїсилиголовнимдовгостроковимстратегічнимзавданням.

>Однієї ізяскравихфігурсередгеополітиківєанглійський навчань йполітикХелфорд Дж.Макиндер (1861 - 1947 р.). У 1904році вдоповіді ">Географічнавісьісторії"Макиндерзатверджував, що зпланетарної точкизору у світіперебуваєЄвразійський континент - йгеографічнавісьісторії. ЦегеополітичнепоняттятотожноРосії. І далі: ">Росіязаймає в цьому світіцентральнестратегічнеположення, що уЄвропіналежитьНімеччині.Вонаможенаносити істримуватиудари в всіхнапрямках,крімПівночі".

>Виходячи з цого,Макиндер думавши, щоголовнимзавданняманглосаксонськоїгеополітикиєнедопущенняствореннястратегічного континентального союзунавкологеографічноїосіісторії (>Росії). Для цогонеобхідновідірватимаксимальнукількість береговогопростору відєвразійського блоку іпоставити їхні подвпливострівноїцивілізації. Вочевидь, що самМакиндерзаклаванглосаксонськуполітику, що стала черезпіввікугеополітикою США іПівнічноатлантичного союзу,основнатенденціяякої -будь-якимизасобамиперешкодитисамоїможливостістворенняєвразійського блоку,формуваннюстратегічного союзуРосії іНімеччини, йогогеополітичномупосиленню іекспансії.Американецьголландськогопоходження НіколасСпайкмен (1893-1943 р.) разом ізадміраломМехеномможе бути назвбатькоматлантизму іідейнимнатхненником НАТО. Навідміну відпершихгеополітиків,Спайкмен неприділяввеликуувагугеографії, зв'язку народу зземлею,впливурельєфу нанаціональний характер, арозглядавгеополітику якнайважливішийінструментконкретноїміжнародної політики,ефективноїстратегії.

>Спайкмен виманюватинадзвичайноважливепоняття серединного океану,маючи наувазіАтлантичний океан,обоє берегаякого -американський йєвропейський -є ареаломнайбільш розвиненоїтехнології іекономікизахідноїцивілізації.Нервовим центром ймеханізмоматлантичногоспівтоваристває США, їхніторговельний йвійськово-промисловий комплекс.Якщоякась держава немаєгеополітичноїмогутності, тоця державазмушенавступати в понадзагальнийстратегічний союз.Європаєінтелектуальним придатком США, виннапоступовообмежуватися іполітичнасуверенністьєвропейських держав, а влада -переходити доособливоїінстанції, щопоєднуєпредставників всіхатлантичнихпросторів йпідкоряєтьсяпріоритетному верховенству США.

Таким чином, вже у 1942роціСпайкменпередбачивнайбільшважливіполітичніпроцеси йїхнінаслідки -створенняПівнічноатлантичного союзу (НАТО),обмеженнясуверенітетуєвропейських держав,планетарнугегемонію США.

ПетроМиколайовичСавицький (1895-1968 р.)перший (й один іздеяких)російський автор,якогоцілком можнаназватигеополітиком. Поутвореннюекономіст,учень У.Вернадського і П. Струве.ОсновнаідеяСавицькогополягала до того, щоРосіяявляє собоюособливецивілізованеутворення, щовизначається черезякістьсерединності.ЯкщосерединністьНімеччиниобмежуєтьсяєвропейським континентом, а самаЄвропає лишезахідниммисомЄвразії, тоРосіязаймаєцентральнупозицію у межахусього континенту.Росія - нечастинаЄвропи і непродовженняАзії, вонасамостійний світ,самостійна іособливадуховно-історичнагеополітичнареальність -Євразія.

>Геополітична доктринаСавицького -це пряма антитезапоглядамМехена,Макиндера,Спайкмена,Видаля де ляБлаша ііншихталасократів.

>Міжнародна політика, що провівши Український Союз, угеополітичномузмісті побагатьом аспектамзбігалася ізконцепціямиСавицького,хоча проїхнійпрямийвплив на івладніструктури того годинидостовірнихданих немає. Однаканалізрадянськоїзовнішньої політики до початкуперебудовидозволяєзробитивисновок про ті, що вонапостійновипливаласамеєвразійському курсу,ніколи незаявляючи про цьомувідкрито.

УРадянськомуСоюзісаме словогеополітикасприймалосязі знакоммінус. Однаквідразу после приходу до влади вжовтні 1917 рокурадянськекерівництвопочинаєвідпрацьовуватиновугеостратегію,основніорієнтири і характеристики,якийзберігаються досамоїперебудови.

>Стратегіябільшовиків насвітовуреволюцію впросторовомузмісті,полягала до того,щобдестабілізуватиположення на територїкапіталістичних держав.Збройнісили, котріборолисяпроти Радий на територїРосії (державиАнтанти,Німеччина),зазналипоразки.

>Характерноюрисоюрадянськоїгеополітики було бпостійнепрагненнястворитиконтинентальний блок ізНімеччиною.БільшовикизапропонувалиНімеччиніукласти світ.Співробітництвоміж СРСР йНімеччиною, у томучислі івійськове,котрепочалося в 1922році послепідписанняРапальского договору,тривалодо-самоїперемогинацистів в 1933році. 1939-гороціГітлер перед самимпочаткомДругоїсвітовоївійни бувзмушенийурегулювативідносинизі СРСР, а цогоприйнятиумовиМоскви.Сталіндомігся Поверненнябільшостітериторій, котрі належалиРосії дореволюції.Буливизначенісфериінтересів уСхіднійЄвропі.

>Важливопідкреслити, що призбереженніосновнихорієнтиріврадянськоїгеостратегії,конкретний політичний курс бувдоситьгнучким йзмінювавсязалежно відситуації.

Вже 1920-хроках сталозрозуміло, щоідеясвітовоїреволюції внайближчомумайбутньому неможе бутиздійснена.Сталінповідомляє пропобудовусоціалізму водній,окремовзятій стране, тім самимполегшуючирозвитокзв'язків ззакордонними державами.

УходіДругоїсвітовоївійни (>катастрофічнінаслідкиїї початку для СРСРпояснюються до тогочислі іігноруваннямгеополітичноїстратегії), особливо подїїкінець, Український Союзпродовжувавкеруватисягеостратегічними засідками,успішними длянього в недалекомуминулому -прагнуврозширитипросторову сферу своговпливу, у томучислі зарахунок новихтериторій.Створення впіслявоєннийперіоддружніхрежимів українахЦентральної іСхідноїЄвропи ізоб'єднанням їхнінезабаром такиморганізацій, якСЕВ,Варшавськийдоговір,поширеннямрадянськоїсферивпливу долінії, щорозділялаСхідну іЗахіднуНімеччину,повинне було бзакріпитицейвплив, уконтинентальнійчастиніЄвропи.

Упіслявоєннийперіодпроведеннязовнішньополітичного курсуздійснювалосявідповідно догеополітичнихконцепцій, котрірозроблялися впартійно-державномукерівництві івідповіднихфахівцях. До них переноситистратегія СРСР усвітовомуокеані, дедві держави активносуперничали впрагненнівстановити контроль надморськими обширами.

>Міжіншим, уминуломукерівництво країни далеко ще незавждиприймалорішення,погоджуючи їхні ізрекомендаціямивітчизнянихфахівців.Прикладомможеслужитиафганськакампанія. Доречі,подібна проблемаіснує увідносинахміжгеополітичноюнаукою івладними структурами за рубежем, у тихий жСполучених Штатах Америки.Наприклад,в'єтнамськавійна - не самавдаласторінка США.Більш ніжсерйознісумнівивиникають й з приводувтручання НАТО в справБоснії і Косово. Аце ужесьогодення годину, що, як справедливоговорять,виростає вмайбутнє.

>Навіть короткийвикладідейосновнихнауковихшкілгеополітикидаєможливістьзробити ряд з висновками.

перший. >Найбільшзагальної ітакий,котрурозділяють усінаукові школи,методологічноюформулоюгеополітикиєтвердження фундаментальногоісторичногодуалізмуміжсушею,телурократією,Євразією,географічноювіссюісторії - із одного боці, й морем,таласократією,Атлантикою,англосаксонським світом - ізіншої. Хоча ізпоявоюавіації йядерноїзброї,засобів його доставкитрадиційнімоделі, воснові які лежавшигеографічнийпросторовийдетермінізм, смердотівимагаютькоректування.

Інший. Безусякогорозриву зтрадицієюрозвиваласяатлантична (>таласократична), а наш годинуамериканськалінія вгеополітику.Буластворена новагеополітична модель, щопередбачає дваваріантирозвиткуподій - чиостаточнийвиграшЗаходомгеополітичноїдуелізіСходом, чиконвергенція двохполітичнихтаборів йвстановленняСвітового уряду (>цей проект здобувшиназвумондалізм відфранцузького ">mond" - світ).Передбачалося, щопланетою будутьуправляти Москва і Вашингтон йдивитися нанеїочимаастронавтів накосмічнійорбіті,Освоєнняповітряного (>аерократія) йкосмічного (>ефирократія)просторів -продовженнятенденцій, вищийстадіяатлантичноїстратегії.

>Третій. >Євразійська,європейськагеополітика яксамостійна доктрина послезакінченняДругоїсвітовоївійни практично нерозвивалася.Європейськігеополітики булизмушеніпристосовуватися до норманглосаксонськогопідходу. Так,європейськівченівиступають якексперти НАТО, ООН,займаютьсяприкладнимигеополітичнимидослідженнями,застосовуютьгеополітичні методики дляописуміжетнічних йміждержавнихконфліктів,демографічнихпроцесів.

>Четвертий. >Офіційновизнанафашистською ібуржуазноюпсевдонаукоюгеополітика як така неіснувала.Їїфункціївиконувалокількадисциплін -теоріяміжнародного права іміжнароднихвідносин,стратегія,військовагеографія,етнографія. І разом із тімзагальнегеополітичнеповодження СРСР напланетарнійаренівидавалонаявністьраціональної, ізгеополітичної точкизору,моделіповодження.ПіслярозпадуВаршавського договору і СРСРгеополітика як науказдобуває вросійськомусуспільстві правагромадянства.

Інарешті, >п'ятий. >Саме тих країни, котрівизнавалигеополітиків йцінували їхнього, здобулиразючірезультати іпідійшливпритул додосягненняодноособовогосвітовогопанування.Мехен,Макиндер,Спайкмензаймаливисокі посади усвоїх державах,їхнійпрямийвплив наанглосаксонськуполітику очевидно.Германія заплатила занеуважність до тезХаусхофера проконтинентальний блок (>вісьБерлін - Москва -Токіо) тім, щозазналатрагічноїпоразки вДругійсвітовійвійні. СРСР, що незвернувуваги на роботи і ідеїросіянгеополітиків, без бою і опорупотрапив у ту жситуацію, що іНімеччина врезультатіДругоїсвітовоївійни -глибокаекономічна ісоціальна кризу привела дорозпадумогутньої держави.

 

3.ГеополітичнемайбутнєРосії

>РозпадВаршавського договору іРадянського Союзуознаменували торжествоатлантичноїстратегії, щопроводилася США йїхніми союзникамипротягомусього XXстоліття. західперемагає вхолоднійвійнізіСходом.Морська силасвяткуєперемогу надсушею.Кінецьдвохполярного світу -цестратегічний ударуЄвразії, поконтинентализму ісуверенітеті всіхєвразійських держав.

>Існує триверсіїмайбутньогосвітовогорозвитку.Перша -перемогаЗаходу вхолоднійвійнієповної ібезповоротної. Друга -протистояння суші і морязбережеться, щоприведе достворення новихблоків. Уцентрі одного із них будутьстояти США йїхні союзники, уцентрііншого -Росія, що виннаперетворитися вєвразійськуімперію.Експертидоходятьвисновку, що говорити про Єдиний світло рано, йпланетарнийдуалізмталасократії (>укріпленийаерократией йефирократией) йтеллурократіїзалишаєтьсяголовноюгеополітичноюсхемою і для XXIстоліття. Інарешті,третя -багатополюсна модельсвітовогорозвитку, що, на думкуїїприхильників,найбільшевідповідаєінтересамРосії.

>Зарадисправедливостінеобхідновизнати, що Незважаючи нарозпад СРСР,Росія посвоїйполітичнійзначимості івпливу нарозвитоксвітовихподій, у томучислі як постійна член ЗарадиБезпеки ООН,безперечнозалишаєтьсяоднієї із великих держав. Невипадково захід,визнаючиполітичну ваги іекономічнуміцьРосії, включившинеї увісімкупровіднихкраїн світу,Поряд ізгеополітичнимположенням йнаявністюядерноїзброї, доосновнихознак, котрідозволяють усучаснихумовахуважатиРосію великою Державою,ставлятьсяїїпотенційніможливості вобластідемографії, ресурсного забезпечення,високогонауково-технічногопотенціалу іін.

>Природно, що захід уцілому і СШАзокремазацікавленінадаліослабленніРосії.Одночасно захід неможе неусвідомлювати, щоРосія самим своїміснуваннямзабезпечуєвідповідний баланс сил,граючи тім самим позитивнагеополітична роль насвітовійарені.ЗбереженняцієїроліРосіїє одним ізголовнихзасобівзапобіганнясповзанняЄвропи, атакож світуцілому, догеополітичного хаосу.

Вочевидь,Росія сама виннавизначитисвоємісце і роль усвітовійполітиці,усвідомити своїнаціональніінтереси взовнішньополітичномувимірі.Експертиділятьціінтереси втричіосновнікатегорії.

>НайбільшважливийінтересРосії на глобальномурівніскладається вїїактивній йповноправнійучасті впобудовітакоїсистемиміжнароднихвідносин, уякійїйприділялося бмісце, щовідповідаєнайбільшоюміроюїїполітичному,економічному іінтелектуальномупотенціалу,військово-політичним йзовнішньоекономічнимможливостям йпотребам.

>НайпершіінтересиРосії нарегіональномурівнізводяться до забезпеченнястабільногоміжнародногооточення, атакож допросування ізміцненняїївійськово-політичнихпозицій насвітовійарені наосновівикористаннямеханізміврегіональногоспівробітництва.

>НайважливішінаціональніінтересиРосії напострадянськомупросторіскладаються вналагодженнівсебічнихвзаємовигіднихзв'язків зкраїнами СНР й доля врозвиткуінтеграційнихпроцесівміж лицарями увзаємнійоснові.

У цьомуконтексті можнапо-різномусприйматиідеюстворенняЄвразійськоїімперії, уцентріякої винна сто ятьРосія, але й не можна невизнаватиїї права наіснування. Хоча б ізобліком того, щоцесвоєріднавідповідь наімперськуполітику, що уперіод послеДругоїсвітовоївійнипроводять якзверх державаСполученіШтати Америки.Який жбачитьсяїї авторам модельновоїЄвразійськоїімперії?Прийдешняімперія не винна бутирегіональною Державою чидержавою-націями. Це щосьзовсімінше. Цестратегічний йгеополітичний блок, уякомупревалюютьпараметризвичайної держави,цезверхдержава. Уцентрі такогооб'єднання,безсумнівно, виннастоятиРосія. При цьомуЄвразійський проектжодним чином не Веде донівелюваннянацій,навпаки,вінвиходить знеминучостізбереження ірозвитку ідентичністьнародів й культур. НоваЄвразійськаімперія якщоєдинимнеподільниморганізмом увоєнно-стратегічномувідношенні, але й вполітичномуконтекстіможепредставлятиКонфедерацію ВеликихПросторів:Європейськуімперію наЗаході (>навколоНімеччини іСередньоїЄвропи);Тихоокеанськуімперію наПівдні (>навколоІрану);РосійськуІмперію вЦентрі (>навколоРосії).Усерединіцихімперійтакож якщодіятиконфедеративний принцип увідносинахкраїн, держав.

>Ключовоюгеополітичноюпроблемою насучасномуетапіє організаціяпростору наЗаходіЄвразії.Планетарний захід у найширшомузмістірозпадається дляРосії на дватридцятилітні - захід як Америка і захід якЄвропа. захід, як й Америка,єголовнимгеополітичнимсупротивникомРосії, штабом й центроматлантизму.Позиційнагеополітичнавійна ізАмерикою істановитьсутністьєвразійської політики,починаючи зсередини XXсторіччя.ПозиціяРосіїотут зрозуміла -необхіднопротидіятиатлантичнійгеополітиці США перевищив на всіхрівнях й у всіхрегіонах землі,намагаючись максимальнопослабитисупротивника. Другареальність, щотакожвизначаєтьсятерміном захід,маєіншезначення. Це -Європа, що на даний момент немаєвласноїгеополітики івласноїгеографічноїволі,їїфункціїобмежуються тім, що вон служитипідсобною базою США йЄвразії імісцемнайбільшімовірного планетарногоконфлікту.

>ЗавданняРосії -вирватиЄвропуз-під контролю США (НАТО),сприятиїїоб'єднанню,зміцнюватиінтеграційнізв'язки зЦентральноюЄвропою под знакомосновноїзовнішньополітичноїосі Москва -Берлін.ЄвразіїпотрібнасоюзнадружняЄвропаще і боекономічнаінтеграція із неюдастьможливістьвирішитибільшістьтехнологічних проблемРосії іАзії - вобмін наресурси істратегічневійськове партнерство.

>Атлантичнігеополітики чудоворозуміютьстратегічнунебезпеку союзуРосії ізЄвропою (особливо ізНімеччиною) йтрадиційнопрагнутьусілякоперешкоджати цьому.Найефективнішим методом, наїхню думку,єсанітарний кордон,тобтосмуга іздекількохприкордонних держав, прямопов'язаних ізатлантичним полюсом. Мовайде пропоявугеополітичноїпрірвиміжБалтикою іЧорним морем.Претендентами на членство в новомусанітарномукордоніє держави Прибалтики,Польща,Білорусь, Україна,Угорщина,Румунія,Чехія іСловаччина.

>ЗавданняЄвразіїполягає втім,щобцієїграниці неіснувало,відсутністьїї якщосприятизміцненнюсоюзницькихвідносинміжРосією йЄвропою,перетвореннюпростору відДубліна до Владивостока до зониєвразійськоїкооперації,співробітництва істратегічного партнерства. як бі там не було б,ідеяантизахідної,традиційної,імперськоїЄвропистаєсьогодні усє понадактуальної, боприсутністьамериканськихвійськ наєвропейськомуконтиненті понад невиправдуєтьсянаявністюрадянськоїпогрози.Тенденції дополітичноїемансипації іпошукуідеологічноїальтернативинаростають уЄвропі ізкожним днем, паралельно зцимзбільшуютьсяшансиствореннянезалежногоЄвразійського ВеликогоПростору.

>Росія,іншоїпровідної держави несприймаютьоднополярноїмоделісвітового прилаштую.Найбільшімовірноївиглядаєбагатополюсна модельсвітовогорозвитку. Убагатополярному порядкузберігаютьсяокреміцентри ваги. Це - США,Росія,ЄС,Японія, Китай. Іякщо вбіполярніймоделі блоки булистабільними, тібагатополюсна модельпередбачаєрухливістьїїконфігурації.

>Сьогодні передРосієюкоштує заподіяння нановосформулювати своїполітичніцілі,адекватніновим реальностям.

>Самеуспіхи чиневдачі навнутрішньомуфронті будутьвизначати ваги івпливРосії як напострадянськомупросторі, то й вусьому світі. Уцілому вситуаціїперехідності,оптимальної дляРосії,представляєтьсястратегіярізнедалекості чирівнедалекості доосновнихцентрівсили, щовиключаєконфронтацію ізяким-небудь зцихцентрів й втеж годинувлучення в залежність від них.

 

4. Україна всучасномугеополітичномуконтексті

Заостанні 20 роківгеополітичнаситуація у світі кардинальнозмінилася:розпався Український Союз,відбулисяістотнізміни вколишніхсоціалістичних державахЦентральної іСхідноїЄвропи,об'єдналасяНімеччина. Наміжнароднійареніз'явивсяцілий ряд нових держав, йсеред нихнезалежна держава Україна.

якзновуутворена держава Українапрагнеусвідомити собі угеополітичномуконтексті і уконтекстірозвиткусвітовоїцивілізації,визначити, учомускладаютьсяїїпріоритети,реальнінаціональніінтереси ірозробитистратегію і тактикуреалізаціїостанніх.

По своїмгеополітичнимодиницям (>площею,населенням,природними запасами) Українавідразу сталапомітнимдержавнимутворенням. Українамає усвоємурозпорядженнімайже половину всіхсвітовихресурсівродючихчорноземів,могутнійпромисловий йнауково-технічнийпотенціал,доситьрозвиненуінфраструктуру і в тієї ж годинувідчуваєгострунеобхідністькапіталомісткоїструктурноїперебудовиекономіки,слабістьекспортнихможливостей, втрачутрадиційнихринків,розрившизовнішньоекономічнихзв'язків.

Утермінахкласичноїгеополітикиукраїнськугеостратегіюсьогоднівизначаютьдвіголовніпарадигми:Євразійська йЄвроатлантична,хочаостаннім годиноюдає про себе йтретя -Чорноморська. УтеоретичномупланіцеобумовлюєнеобхідністьНауковихрозробокпошукувідповідногомісця держави усвітовійглобальнійполітичній йекономічній системах. У практичному -створеннямеханізмуреалізаціїнаціональнихінтересівполітичного іекономічного характеру на глобальному ірегіональномурівнях. Політичнаісторіясвідчить:спілкуваннянашого народу ізіншими було бінтенсивним уперіодиповної чинеповноїдержавності. Так саме і світ знавши про Україну і понад донеїадресувався вперіоддержавності, аперіодибездержавності вонавиявлялася напериферіїміжнароднихконтактів.

Наданомуетапі Українапереживаєфінансову кризові,найбільшглибокий з годинипроголошеннянезалежності.Експертамщемає бутивизначити заподійнинішньогокризового стануекономіки держави.Зрозуміло, що Україна не могла невідчутиударівсвітовоїфінансовоїкризи,фінансово-економічноїкризи, щоохопивРосію. Алі все-такиголовнимиєвнутрішні заподій,імітаційна діяльністьвладнихорганів пореформуваннюекономіки, що привела донегативнихрезультатів.

>Визначаючи роль ймісце України всучасномугеополітичномупросторі,треба, із одного боці,ураховуватитяжіння України доРосії -великійдержаві, ізякимнеїпоєднуєспільністьдолі,стратегічніінтереси,насамперед векономічній сфері, йнасторожуєнепередбаченістьдійїїсучаснихполітиків, їхньогопостійніімперськіамбіції, ізіншого боці - зцивілізованоюЄвропою ізїїтрадиціями парламентаризму,економічноїстабільності ітрадиційноюбайдужністю до станунашої держави. Углибинідуші багатоєвропейців невпевнені, чиє Україна ">справжньою Державою" й непоспішаютьінвестуватиїїекономіку.Іншихтурбує ті, щонадмірнийінтересЗаходу в УкраїнуможевикликатипротидіюРосії іускладнити і це тежнапруженівідносини із нею у зв'язку зпросуванням НАТО на схід.

>Прогнозуючирозвитоквзаємин України іРосії, вартовиходити із того, щоістотнийвплив наукраїно-російськівідносиниробитьвнутрішньополітична обстановка всамійРосії.

Безуспішногоздійсненняполітичних реформ,помітнихознакекономічногопідйому іпідвищенняжиттєвогорівня населення не станіможливої аніповноцінна ітриваланормалізаціявідносин України ізРосією, аніінтеграціяїї вєвропейські іпівнічноатлантичніструктури, анірегіональнесамоствердженнянашої держави вЦентральній йСхіднійЄвропі.

Друга - Українамаєбагатіресурси, самродючіземлі вЄвропі,могутній науковий,кадровийпотенціал йсьогодні винна - й в цьомучому далі, тім понадпереконується сус-пільство -нарощуватисвійвласнийвиробничий йнауково-технічнийпотенціал ізметоюефективноговикористанняцихбагатств. Однак усучасному світінаціональнебагатствозв'язане не ізякістючорноземів, нехайнавіть й самихродючих у світі, а ззасобамиорганізаціїсуспільства. Переделітою України стало заподіяннясформулюватидержавнустратегію. ">Державнастратегія - із одного боці -публічнийвикладвладоюперспективи держави,усерединіякогоця сама владазбираєтьсяпрацювати; ізіншого боці -поточнірішення,спрямовані набезпосереднєрішенняцієїперспективи уже тепер,негайно".Ученимизапропонована вполітичній сфері модельсоціально-правової держави, векономічної - модельформуванняринковоїекономіки увиглядінауково-технологічноїдоктрини, щоґрунтується наінтелектуальномуфакторі, нарозвитку науки ітехнології івідповідноїсвітовимцивілізованимтенденціям XXIсторіччя.

>Вирішуючи запитаннянарощуваннявнутрішніхвиробничих йлюдськихресурсів,треба на державномурівнівизначитиекономічніпріоритети, упершучергу -аграрний сектор,розвитокінформаційнихтехнологій,космічноїгалузі,утворення і туризму.ОсобливаувагавдуєприділитиЗбройним Силам України,знайтизасобирішення не лишесоціальних проблемармії, але й і длявідновленнятехніки іозброєннявідповідно досвітовихстандартів.

>Підкреслимо:вибірстратегіївнутрішньої ізовнішньої портики України винендоповнюватисягнучкоютактикою ісильноюполітичною волеювідноснореалізаціїпоставленої мети.Будь-якастратегія,будь-який план неможутьздійснитися сам пособі.


>Висновки

>Узагальнивши думирізнихавторів (див. списоклітератури),чиї роботиприсвяченіпроблемігеополітики, а особливогеополітичнимвзаєминамРосії і України можназробитинаступнівисновки:

Ускладнійгеополітичнійситуаціїнезалежна Україна, щоперебуває наперехрестістратегічнихінтересівбільших держав, виннакеруватисяконцепцією ">динамічноїрівноваги сил", щоорієнтує навстановленнядружніхвідносин як ізРосією ііншими державами, котрівиникли на територї СРСР, то й ізєвропейськими державами,іншимикраїнами світу. Україна виннапослідовнодотримуватисястратегічного курсу,нарощувативнутрішнівиробничі ілюдськіресурси, статісвоєрідним ">інтеграційниммісткомміж, таксказати,європейськоюЄвропою йЄвропоюєвразійської",тобтовпливовим чинникомствореннямеханізмузагальноєвропейськоїсистемиколективної безпеки,оптимальноїмоделі безпекиЄвропи XXIсторіччя.

>геополітикаукраїнаросія держава


Списоклітератури

1.ГаджієвК.С.Геополітика. - До., 1997

2.Дугін А. Основигеополітики:ГеополітичнемайбутнєРосії. - До., 2007

3.Врублевський У.,Хорошковський У.Український шлях.Начерки:геополітичне становище України танаціональніінтереси. - До., 2007

4.Парахонський Б.Місце та рольсучасномугеополітичномупросторі //Стратегічна панорама. - 1998-№1-2

5.МакиндерХелфорд Джордж.Географічнавісьісторії. - До., 2002

6.Івченко Про. Україна всистеміміжнароднихвідносин:історична ретроспектива тасучасний стан. - До., 2004


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація