Реферати українською » Политология » Роль освіти у формуванні Громадянська суспільства в Україні


Реферат Роль освіти у формуванні Громадянська суспільства в Україні

>Міністерствоосвіти й науки України

>Полтавськийдержавнийпедагогічнийуніверситет

>імені У. Р.Короленка

>Реферат на задану тему

«Рольосвіти уформуваннігромадянськогосуспільства в Україні»

>Підготувала студентка

>групиФ-42

>фізико-математичного

факультету

>Прудка І. І.

>Викладач: Приходько З. М.

Полтава – 2009


План

>Вступ

>Громадянськевиховання й школа

Концепціюгромадянськоїосвіти

Проблемаформуванняпотужногосереднього класу

>Висновок


>Вступ

Колитакегромадянське сус-пільство? Учому йогосутність?

>З’ясуваннясутностігромадянськогосуспільства можназробити шляхомвиокремленняключового слова цогопоняття,якимє «громадянин», членгромади.Аджегромадянське сус-пільство –це,перш на, сус-пільствовільнихгромадян, а чи непідданих держави. якзазначаєДітмар Штюдеманн, посолФедеративноїРеспублікиНімеччини в Україні,це – «>співтовариствозрілихгромадян, які самспільновизначають земельну частку».

Дляреалізаціїінтересів окремихгромадян, їхні групутворюютьсярізноманітніінститути, котрісприяютьвідтворенню йсоціалізаціїгромадян яксуб'єктівспеціалізованоїдіяльності,формуваннюнесучоїконструкції йсередовищагромадянськогосуспільства, йогоінтеграції упевнуцілісну систему,виробленню йтрансляціївідповідних норм йцінностей,здійсненню контролю за їхньогодотриманням,підтриманню порядку,регламентації йформалізаціївідносинміжгромадянами йгрупами їхньогоінтересів,міжгромадянськимсуспільством й Державою.

Зіншого боці,інститутигромадянськогосуспільствасприяютьнабуттю йогосуб'єктамипевноїавтономії,персоніфікаціївідносин,селекції йвідборунайбільшжиттєздатнихзразків,самоорганізації йсаморегуляціїсуспільства йпов'язують вєдинеціле усівузлиживоїтканинисуспільногоорганізму.

Ос-кількигромадянське сус-пільствоперш назабезпечуєвідтвореннясоціального життя, тоосновними йогоінститутамиє:приватнавласність,найманапраця,біржізайнятості,соціальне партнерство,орендні підприємства,кооперативи,акціонерні товариства,споживчі йкредитніспілки,бізнес-центри,благодійніфонди йфондипідтримки, атакожсім'я,церква (>відокремлена від держави),навчальнізаклади,засобимасовоїінформації (>недержавні),Інтернет,органи самоврядування,профспілки,різноманітнігромадськінедержавнінеурядовіорганізації відоб'єднань усправізахисту правспоживачів доорганізаціїсамодопомоги дляалкоголіків та.

У Україніз-поміжінститутівгромадянськогосуспільстванеабиякемісце у йогоформуванніпосідаєінститутосвіти.


>Громадянськевиховання й школа

>Своїзнаннягромадяниотримують відінформаційнихінститутів,насамперед, від школи,іншихполітико-освітніхустанов,засобівмасовоїінформації.

>Останнімироками в Україніінтенсивнообговорюється запитаннястворенняосередківгромадянськогосуспільства.Підегідою ЗарадиЄвропи відбулосядекільказаходів, що булиприсвяченіційпроблемі. 2005рікцієюповажноюорганізацієюпроголошений рокомгромадянськоїосвіти населення.Сучаснаукраїнська школаактивізується роботу ізгромадянськоїосвіти.

>Головноюпроблемоюгромадянськоїосвіти всучасній Українієформуванняправовоїгромадянської культури упідлітків. Томусучасна школа як одна зланокнашогосуспільства виннабратиактивну доля ввирішенніцієїпроблеми.Громадянськаосвіта —цедовгостроковапрограма, котра виннавпроваджуватисьпочинаючизі школи.

>Метоюосвіти із основгромадянських прав й держави можнавизначити так:це —свідома доля вполітичномужиттіповноправнихгромадян, щовідданіосновнимцінностям та принципамконституційноїдемократії.Певну роль уформуваннігромадянськихнастанов усвідомостішколяріввідіграютьсім'я,вулиця,церква,засобимасовоїінформації. При цьому можнапідкреслитиісторичну відповідальність школи зарозвитокрозумінняучнямигромадянських прав та обовязків, щореалізуютьсязавдяки якофіційним, то йнеофіційним учбовим курсів, яківивчаються ізпочаткової школи.Офіційнаосвіта виннаприщеплюватиучнямзагальнерозуміннясуспільного життя,діяльностідержавнихінститутів.Громадянськаосвіта виннадопомагатиучнямзрозумітифункціонування української таіншихполітичних систем.

>Виховання ушколярівпереконань унеобхідностівивчення-громадянських прав —важливаумовапідвищенняефективностіпрофілактикиправопорушень,соціальноїпасивності,шкідливихзвичок тощо.Громадянськаосвіта виннапереконатиучнів, щорівень життя у демократичному, правовомусуспільствізалежить відсвободи танезалежності йогочленів.

Концепціюгромадянськоїосвіти

Велика силабесіди прогромадянськістьрозкривається тоді, коли я,вихователь, ймоїмаленькігромадяни,немов бізливаючись вєдинеціле, разомпізнаємо,відкриваємо великий світлогромадянськості.

У. Про.Сухомлинський

>громадянське сус-пільствовихованняосвіта

>ЗдобуттяУкраїноюнезалежності,процесидемократизації тасвободи словавперше заісторію української школистворилиреальніможливості длярозвиткудіючоїсистемигромадянськоїосвіти тавиховання,безпосередньогозалученняшколярів до життясуспільства.Розбудованезалежної державинеможлива безоновлення духовного життя, вякомушколіналежить чи ненайголовніша роль. Очевиднанеобхідністьпринциповоновоїорганізаціївсьогонавчально-виховногопроцесу,однією ізважливихланоктакоїорганізаціїможе статі курсгромадянськоїосвіти.

>Спробивирішення завданьгромадянськоговихованняшколярівздійснювались йраніше. Однак принестачігуманістичних почавгромадянського життя смердоті булиневдалі.Людина ізїї проблемамиопинялася напериферії знань. Недопомогло йвведення внавчальніплани школикурсівправознавства, «>Етики тапсихологіїсімейного життя», «Основивиробництва.Вибірпрофесії». Незмогли кардинальнозмінитиситуацію іфакультативи («Основиполітології», «>Охорона життя»,релігієзнавство, «Ми —одесити» таін,),орієнтовані в основному наосвіту, а чи не навиховання, котрідозволяютьпрацюватилише ізневеликоюкількістюшколярів.

У сферіпозакласної,позашкільної роботи, як правило,здійснюютьсялишеепізодичні «заходь» ізнаціонально-патріотичного,екологічного, правового таіншихнапрямківвиховання.Формальнібесіди,лекції,збори йтакеіншестворилиілюзіювиховання вшколі.Такесловесне «>виховання»нівечилопаростки самоврядування,самодіяльності,колективного життя та,звісно, недужесприялоформуваннюгромадянськоїсвідомості. Несправдився йрозрахунок насамостійнечитання,знайомство ізпресою,громадсько-політичнимипрограмами .радіо тателебачення.

>Громадянськевиховання всучаснихумовахвідбуваєтьсяпереважно поза таопріч школи, подвпливомпроцесів, що буливикликанінезалежністю тадемократизацією. Школа невстигаєпедагогічнеінтерпретуватипроцесидемократизації, свобода слова, вонпродовжуєтриматиучнів на скупого «>інтелектуальному пайку»,Консервативнийзмістосвіти,архаїчна організаціянавчально-виховногопроцесу,дискредитаціяморальних тасоціальнихцінностей, на котрітрадиційноопиралася школа,посилюютьморальний йправовийнігілізм таінфантилізм,деформуютьсвідомість таповедінкумолоді.

Уумовахполітичної таекономічноїнестабільностісуспільстваціпроцесивиявляютьтенденцію допоглиблення. Курсгромадянськоїосвітипокликанийліквідуватиекстенсивнийпідхід довиховання,інтегрувати всобінеобхіднізнання, забезпечитиєдністьвиховання танавчання. Ценадастьвиховнійсистемі школи болеецілісний,комплексний характер,звільнитизначнийпедагогічнийпотенціал дляздійсненнявиховання якрозумно та гуманноорганізованого життяшкільного колективу.

Курсдопоможепослабитисоціальнунапруженість вмолодіжномуосередку,подолативідчуженняособистості від держави,інститутів влади,цінностейсуспільногобуття.

Проблемаформуванняпотужногосереднього класу

>Проблемоюгромадянськогосуспільстваєформуванняефективнихсоціальнихвідносин, котрі бзабезпечувалиекономічну свободуособистості йформуванняпотужногосереднього класу.

>Соціальна структураукраїнськогосуспільствахарактеризується насучасномуетапінаявністючотирьохсоціальнихпрошарків:верхній (>реальнийправлячийпрошарок,якийпостає вролі основногосуб'єктаперетворень);середній (>підприємці,менеджерисередніх й невеликихпідприємств,середня ланкавладних структур,найкваліфікованішіінженерно-технічніфахівці,наукова,художня інтелі-генція,лікарі,вчителі;цейпрошарокє чиможе бутисоціальноюопороюполітичних йекономічнихперетворень);базовий (>охоплюєдвітретинисуспільства,маєсереднійпрофесійно-кваліфікаційнийпотенціал йвідноснообмеженітрудовіможливості);нижній (в основному людипохилоговіку, а чи немаєпрофесії йзайнятиймалокваліфікованоюпрацею). І,врешті-решт, ">соціальне дно" (>напівзлочинніелементи,алкоголіки,наркомани,бомжі).

>Зародковий стан, уякомуперебуваєсереднійпрошарок,боротьба завиживаннянайчисленнішого базовогопрошарку,якийнайближчим годиноюміг бірозширити рамкисереднього класу,робитьвідкритою проблемуформуваннямасовоїсоціальноїбазидемократії йгромадянськогосуспільства в Україні.

І,насамкінець, проблема,розв'язанняякоїзначноюміроюсприятимерозвиткугромадянськогосуспільства в Україні. -напрацюванняконсолідуючоїідеології.

>Виходимо із того, щогромадянське сус-пільствогрунтується напринципіідеологічногоплюралізму, реальномуправі всіхсуб'єктівбезперешкоднодотримуватися йвідстоюватирізноманітні ідеї,теорії, подивися, котрівіддзеркалюютьрізноманітніаспекти життясуспільства.

>Цей принцип невиключає, апередбачаєнаявністьідеологічного консенсусувідноснонайважливіших йзначущих длярозвиткугромадянськогосуспільствацінностей. ">Необхідністьстворення в Україніповноцінноговідкритогосуспільства,основнимиелементамиякогоєгромадянське сус-пільство,соціально-демократична тасоціально-правова держава,домінує тепер впоглядах українськоїполітичної таінтелігентськоїеліти, а й усуспільнійсвідомості".Названі ціностіможуть бутивизначені у межахгромадянськоїполітичноїнації.Ключовимицінностямизагальногромадянськоїідеології могли б статілюдськагідність,компетентність, відповідальність,патріотизм,гуманізм,демократія,соціальнасправедливість, котрімаєвиховуватитакийінститутгромадянськогосуспільства, якосвіта.


>Висновок

>Виховання громадянина України –надзвичайнонагальне йневідкладне заподіяннявчителя,вихователя. За йогосамовіддану і надісторичноважливупрацю в цьому напрямку Український народзавжди якщодякувати іславитишкільнихподвижників. як писавшище в 1908році, співає М.Чернявський:

Вамсплітатакіїлаври

Нашазбуренадоба,

Бо те вїйзробили

>Громадянина із раба.


Списоквикористаноїлітератури:

1. Коляденко У. Ролькомунікативнихтехнологій уформуваннігромадянськогосуспільства//Людина й політика. – 2004. - № 1.

2. Пархоменко Л.Громадянськевиховання:теорія тадосвід//Виховна робота вшколі. – 2008. - № 4.

3.Пеняєв З. Концепцію та проектгромадянськоїосвіти//Позакласний годину. – 2006. - № 23-24.

4. Рудич Ф.Громадянське сус-пільство в Україні:віражі йперспективисходження//Віче. – 2004. - № 6.

5.Цвих У.Групиінтересів, їхньогоінститути таорганізації вгромадянськомусуспільстві//Людина й політика. – 2002. - № 4.

6.Чепурний З. Плангромадянськоїосвіти школи//Виховна робота вшколі. – 2007. - № 5.


Схожі реферати:

Навігація