Реферати українською » Политология » Поняття політичної системи суспільства


Реферат Поняття політичної системи суспільства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«Казанський державний технічний університет імені А. М. Туполєва»

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ІИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 030501

Курс I

Курсова робота

На тему

«Поняття політичною системою суспільства»

студентки групи 9182

>Кузьминой ЛідіїВячеславовни

Керівник:

Никіфоров М.М.

>Казань-2011


>Оглавление

Запровадження

1. Поняття політичною системою суспільства, її структура

1.1 Поняття і теорія політичною системою суспільства

1.2 Структура і функції політичних систем суспільства

1.3 Типологія політичних систем суспільства

2. Держава — основна ланка політичною системою суспільства

2.1 Місце й ролі держави у політичній системі суспільства

2.2 Держава та інші елементи політичною системою

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Нині бачиться актуальним пізнання законів взаємовпливу політичної системи та держави у тому, щоб у часи критичні розвитку й держави знати кошти та механізми можливого запобігання революційних вибухи й переконатися соціальних катастроф, різкої зміни діючих державно-політичних режимів, нейтралізації негативних тенденцій у розвитку суспільств.

Ця тема бачиться цікавою у рамках курсу “Теорії держави й права”. Вивченням взаємодії держави й політичною системою займаються представники багатьох наук - філософії, соціології, політології, правознавства, економічних наук, психології. З розвитком суспільства йде розвиток виробництва і політичної системи та держави, як складовою її частки.

Метою справжньої курсової роботи є підставою розглянути питання поняття політичною системою нашого суспільства та її структурі, місці держави у політичній системі суспільства та його роль ній.

Досягнення поставленої мети може роботі, передусім, треба дати загальну характеристику самих понять “політична система” і “держава”, визначити їхній вміст, та був виявити співвідношення й ролі політичної системи та держави у суспільства.

Завданнями, визначених метою роботи, є:

- розкриття поняття і теорії політичною системою суспільства;

- розгляд структури та функцій політичних систем суспільства;

- розгляд типології політичних систем суспільства;

- місця й ролі держави у системі суспільства;

- розгляд відносин держави й інші елементи політичною системою.

Предметом дослідження є політична система нашого суспільства та його співвідношення із державою.

Об'єктом дослідження курсової праці є теоретичні становищаправоведов-теоретиков, що стосуються теорії політичною системою нашого суспільства та ролі й місця держави політичній системі суспільства, інтернет-ресурси.

Під час написання праці були використані Конституція РФ; сучасні праці з теорії держави й права таких авторів, якМелехин А.В. , Лазарєв В.В., Н.І.Матузов., А.В. Малька,Курьянов М.А., Наумова М.Д.,Венгеров Г.Б., та інших., і навіть Конституція Російської Федерації, інтернет-ресурси.


1. Поняття політичною системою суспільства, її структура

1.1 Поняття і теорія політичною системою суспільства

Людське суспільство перебуває у процесі постійні зміни, що відбувається під впливом різних чинників.Усложняются соціальні взаємозв'язку для людей, з'являються нові потреби, і види діяльності, задовольняють їх. Тому завжди актуальне запитання у тому, як суспільство пристосовується постійно змінюваних умов. Здатність суспільства реагувати під потребу індивідів, адаптуватися до постійно змінюваних умов забезпечується політичної системою.

Політична система суспільства це представлені у єдиному цілісному (системному) комплексі держава й недержавні структури, що у політичного життя країни й здійсненні державноївласти[1]. Основними елементами політичною системою є:

а) сама держава;

б) недержавні структури;

до органів місцевого самоврядування.

Політична система суспільства розвивається і трансформується на складнішу системну зв'язок що з розвитком держави. Цей процес відбувається носить постійний характер. Слід зазначити, влада (вважай: держава) займає стільки місця, скільки їй дозволяє цеобщество.[2]

Політична система як сукупність влади й відносин починає формуватися у суспільстві з приходом приватної власності, класів, із заснуванням держави. Хоча термін у ті давні часи не застосовувався, але вже настав давньогрецький мислитель Аристотель /382—332 рр. е./ розумів політику, як складний комплекс нижченаведених елементів, до якого входять економіка, мораль, право, образ правління /влада/ і тип правління.

Інший філософ древнього світу Полібій, розглядаючи державний устрій Стародавнього Риму, підкреслив складний характер змішаної системи правління.

Активне використання терміна «політична система» правління у природних науках багато дослідників пов'язують з ім'ям Т.Парсонса /1902—1979гг./[3]

Термін політична система був у 50 - 60-ті роки сучасності. Доти для описи владних відносин застосовувалися поняття "тип правління", "система правління". Проте, процеси розвитку суспільства призвели до того, що громадянин став як підпорядковуватися, а й на держава, створюючи партії, руху, асоціацію та т.д. Влада перестав бути монополією держави й прийняла складний вид.

В.В. Лазарєв визначає, політичну систему як стійку форму людські стосунки, з допомогою якої приймаються відкрито й здійснюютьсяавторитарно-властние всім членів товариства або заради їх останній частинірешения.[4]

>Рис. 1. Політична організація суспільства по В.В. Лазарєву


У науці є чимало різних понять політичною системою, що тим, що окремі дослідники обирають різні критерії для характеристики політичною системою чи переслідують різні дослідницькі мети. Проте можна виділити такі це основна прикмета політичною системою:

· по-перше, тісний зв'язок її з державною владою, з боротьбою за державну владу й її здійснення;

· по-друге, вираз політичних інтересів різних класів, соціальних верств населення та груп;

· по-третє, наявність організаційних форм висловлювання політичних інтересів;

· по-четверте, урегульованість відносин між інститутами політичною системою правовими, політичними нормами і стають політичними традиціями. [5]

З урахуванням названих ознак політичну систему визначають як сукупність державних та недержавних політичних інститутів, виражають політичних інтересів різних соціальних груп, і які забезпечуватимуть їхню участь у прийнятті політичних рішеньгосударством.[6]

У науці також відомі кілька основних теорій політичною системою.

Теорія Т.Парсонса у тому, що російське суспільство взаємодіє як чотири підсистеми: економічна, політична, соціальна, і духовна. Будь-яка з цих підсистем виконує певні функції, реагує на вимоги, що надходять зсередини чи ззовні. Спільно вони забезпечують життєдіяльність суспільства загалом.

- економічна підсистема відпо-відає реалізацію потреб людей споживчих товарах.

 -політичної підсистеми визначає колективні інтереси, мобілізує ресурси з їхньої досягнення.

-соціальна підсистема забезпечує підтримку усталеного життя, передача нових членів суспільства норм, правив і цінностей, стаючи важливими чинниками мотивації їхньої поведінки.

-духовна підсистема здійснює інтеграцію суспільства, встановлює і зберігає зв'язку солідарності між її елементами.

Теорія Д.Истона її вважають найбільш детально розробленої та розглядає політичну систему як механізм формування та функціонування влади у суспільстві щодо розподілу ресурсів немає і цінностей. Системний підхід дозволивД.Истону чіткіше визначити місце політики у життя суспільства і виявити механізм соціальних змін. Політична система, взаємодіючи із зовнішнього середовищем, виробляє відповідні реакцію котрі поступалиимпульси.[7] У цьому плані вона досить чітко визначив кордону політичною системою, використавши, поняття "вхід" і ">виход".[8] На "вході" він виділив дві основні елемента: вимоги, і підтримку. Вимоги – це будь-яке звернення до владних структур щодо розподілу цінностей на суспільстві. Д.Истон виділив три основні види вимог: розподільні, регулювальні, комунікативні. Підтримка їм розглядали як лояльне ставлення з боку суспільства до політичній системі. Підтримка забезпечує стабільність функціонування політичною системою. Політична система, реагуючи на впливу довкілля, перетворює вимоги, і підтримку на “виході” в рішення і дії.

Політичні рішення мають форму нових законів, заяв, регламентів. Політичні дії здійснюються у вигляді різних заходів для регулювання й розв'язання важливих проблем життя. У цьому плані політична система чинить активний впливом геть інші підсистеми суспільства. Д.Истон бачив вона має сенс в обліку стосунків з середовищем, сутність системного аналізу політичного життя – у виявленні способів підтримки рівноваги з середовищем, а призначення політичною системою – в розчиненні соціальних відмінностей, подоланні політичних конфліктам тапротиворечий[9].


>Рис. 2. Теорія політичною системою поД.Истону

Теорія Р.Алмонда характеризує політичну систему, з одного боку, як здатність здійснювати у суспільстві перетворення за підтримки стабільності; з іншого боку – як сукупність взаємозалежних елементів, у своїй кожен елемент цілого (держава, партії, еліти) виконує життєво важливі функції для всієї системи. Займаючись порівняльним аналізом політичних систем Р.Алмонд іД.Пауелл перейшли вивчення формальних інститутів до розгляду конкретних проявів політичної поведінки. З що вони визначили політичну систему як сукупність ролей та його взаємодій між собою, здійснюваних як урядовими інститутами, а й усіма структурами суспільства з політичних питань, тобто. сукупність політичних ролей та його взаємодій, що з здійсненням влади.

Теорія До. Дойча (кібернетична теорія). До.Дойч розглядав політичну систему як кібернетичну, у якій політика розумілася як процес управління і координації зусиль людей з досягнення поставленої мети. Формулювання цілей та його корекція здійснюється політичної системою з урахуванням інформації про стан суспільства та його ставлення до даним цілям: відстань, що залишилося до мети; про результати попередніх дій. Функціонування політичною системою залежить від якості постійного потоку інформації, що надходить з зовнішньоїcpeди, та інформації про її власномудвижении[10].

Ще один теорія політичною системою – марксистська, за якою політична система, подібно праву, держави і іншим політичним явищам й інститутам, є об'єктивне явище. Її існування нерозривно пов'язане з існуванням і функціонуванням класового суспільства. Вона формується і видозмінюється разом із з розколу суспільства до класи та механізм виникнення класових протиріч. З розвитком класового нашого суспільства та переходом їх у безкласове політична система, відповідно до марксистським поглядам, відмирає. Протягом усього свого існування політична система незмінно і захищає інтереси і волю панівного класу, а соціалістичному суспільстві вона повинна переважно висловлювати волю й інтереси народу (практика показує що не зовсім так -прим.автора). Політична система, наражаючись у свого розвитку прямому впливу із боку явищ ідеології, правничий та моралі, постійно надає ними зворотне вплив. Аналогічні двосторонні зв'язку встановлюються також між політичної системою нашого суспільства та економікою, всієї матеріальну базу суспільства, котра утворює певну систему виробничих відносин.

Базуючись на даних теоріях, можна стверджувати, що політична система – це сукупність взаємодіючих між собою норм, ідей заснованих на виключно них політичних інститутів, установ і безкомпромісність дій, що організують політичну влада, взаємозв'язок громадян і держави. Основним призначенням цього багатовимірного освіти є забезпечення цілісності, єдності дій людейполитике.[11] Політичну систему суспільства утворюють різноманітні організації, інститути, установи боротьби влади, до її утримання, використання, організацію та влитися функціонування. Співвідношення громадянського суспільства і його політичною системою - це співвідношення забезпечення і форми. Які люди, які мають потреби й інтереси, як вони задовольняють свої потреби, у які класи і групи належать факти й які інтереси лежать у основі природно-історичних утворень людей - усе це віддзеркалюється в політичнихинститутах.[12] Завдяки дії політичних інститутів власності та структур, політична система впливає різні аспекти життя суспільства. Дія механізмів політичною системою грунтується на здібності владним шляхом розподіляти цінності й ресурси у суспільстві, наказувати населенню певних норм поведінки й стандарти. У зв'язку з цим, політична система включає у собі ще й взаємодія пануючого і підвладного.

Отже, політична система є характеристикою взаємин держави та постсовєтським суспільством. Політична система конкретного суспільства визначається її класової природою, соціальним строєм, формою правління (парламентського, президентського тощо.), типом держави (монархія, республіка), характером політичного режиму (демократичного, тоталітарного, деспотичного та інших.), соціально-політичних відносин (стабільних чи ні, помірковано чиостроконфликтних абоконсенсунсних тощо.), політико-правового статусу держави (конституційного, розвиненими або розвиненими правовими структурами), характером політико-ідеологічних і культурних відносин (порівняно відкритих або закритих), історичним типом державності (>нейтралистским, з ієрархічними бюрократичними структурами тощо.), історичної і національної традицією укладу політичного життя (політично активним чи пасивним населенням, зкровнородственними зв'язками чи ні них, з розвиненими або розвиненими цивільними відносинами тощо.). Політична система, управляюча суспільством, має домінувати у ньому з допомогою придушення та послаблення інших систем (деспотичний і тоталітарний тип політичною системою) й можуть бути досить життєздатною, ніж укладати тривалі кризові стану, що порушують функціонування інших систем суспільства. Політична система існує у політичному просторі суспільства, що має територіальне вимір (окреслений межами країни) і функціональне, обумовлений сферою дії політичної системи та її складових частин різних рівнях політичної організації товариства. У в кожному конкретному суспільстві політична система відповідні їй політичні ідеї, уявлення, політичне свідомість не ізольовано від одної, чимось відособлене, належне ззовні. Виступаючи як сукупність найважливіших політичних інститутів, що виникає і функціонуюча з урахуванням певних політичних ідей, політична система тієї чи іншої нашого суспільства та відповідні їй ідеї безупинно взаємодіють друг з одним, надають постійне вплив, припускають одне одного.

З усієї вищезазначеного слід що, політична система - це універсальна управляюча система суспільства, компоненти якої пов'язані через політичні відносини і який зрештою регулює стосунки між соціальними групами, забезпечуючи стабільність нашого суспільства та певний соціальний порядок з урахуванням використання структурі державної влади.

1.2 Структура і функції політичних систем суспільства

політичний система суспільство держава

Політична система надзвичайно складний явище. Її структуру становлять організації, об'єднання, мають пряме чи непрямий стосунок для реалізації політики, до політичної діяльності.Структурирование політичною системою залежить від підходи до вивченню структури та функцій політичною системою - або з підходу, або зструктурно-функциональногоподхода[13].

>Системному підходу поклав початокД.Истон, що чітко окреслив кордону політичної системи та застосував поняття «входу» і «виходу» на політичну систему. На «вході» він визначає два елемента – вимоги, і підтримку, на «виході» - рішення і дії.

>Структурно-функциональний підхід дає певне, більший простір структури політичною системою суспільства. У літературі є різні думки авторів, але критерії в усіх майже одні й охоплюють одні й самі елементи, за невеличкої і несуттєвою для справжньої курсової роботи, різницею. Складові елементи називаються діалектичними сторонами, а політична система подається як діалектичне єдність цихсторон.[14] Деякі автори вважають, що політична система складається

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація