Реферат Кошторис віборів

>Міністерствоосвіти й науки України

>ПВНЗ Європейськийуніверситет

>Житомирськафілія

Факультетекономіки й менеджменту

Кафедрафінансів

>Реферат

на задану тему

>Кошториснавартістьвиборів

Житомир - 2011


 

>Зміст

 

>Вступ

1.Оглядкошторису

2.Кошторис та планкампанії

3.Підготовкакошторисукампанії

4.Учасникикошторисногопроцесу

5.Основні напрями

6.Категоріїкошторису

7. Уроботі ізкошторисомнеобхідно

8.Планування про коженвипадок

9.Необхіднопам'ятати

Списоквикористаноїлітератури

 


>Вступ

>Кошторисорганізаціїєфінансовим проектомстратегіїкампанії.

>Якби віспробували будуватибудинок без проекту,стіни були бнерівні,вікна були бнеоднакові, й вам біпощастило,якбитакийбудиноквзагалі нерозвалився. Ті жсаме можнасказати про роботупартійноїорганізації безкошторису.

>Всікампаніїмаютьобмеженіресурси.Найголовніше вроботі менеджеракампанії –>розподілятиресурсиефективно та накористькампанії.Кошторискампанії –цеписьмовий планрозміщення одного ізнайдефіцитнішихресурсів – грошей.

>Кошторис –цесвоєрідневзаємопереплетення всіхелементівкампанії. Прискладаннікошторисунеобхіднопрораховувати усі з статтеювитрат (чи токупівлючогосьнеобхідного, чивартістьпевнихзаходів,запланованих вами одну годинувиборчоїкампанії). Уразіперевищеннязагальноївартості статейвитрат статейнадходжень, вампотрібно якщовідповідним чиномвпорядкувати вашкошторис.

>Кошторисфактичноєофіційноюзаявкою назбіркоштіввідповідному відділення позборукоштів увиборчомуштабівашоїкампанії. Ві доводите довідома такого відділення, стільки грошей вампотрібно й коли (науспішнувиборчукампанію),інформуєте посуті, що вірозраховуєте на командузізборукоштів длядосягненняпоставленихцілей йрозраховуєте тих, що смердотіповідомлять васвчасно,якщоцілі неможуть бутидосягнутими.

>Кошторискампанії –цесеріявиборів, котрі візробили тапріоритети, котрі вівизначили. Це – планкампанії в цифрах. Це – ваша формулауспіху ізнаявними ресурсами.

>Звичайно,кошторисвикарбовується не так накам’янійплиті. Новаінформаціяінодізмінюєстратегіюкампанії, й тоді жвідповіднопереглядається йкошторис. Такскажімо, віприйнялирішенняпослатикомусьще одинпереконливий лист чикупитиплатну телерекламу надекількаднівраніше, ніжце було бзаплановано із самого початку.Такірішеннябеззаперечнозмінюють вашкошторис. Іхоча вашкошториспроходитиме через багатостадій, непотрібнозмінювати йогопоспішно.Коженновий планкампанії такошторисповиннівідображативашіздобутки.


1.  >Оглядкошторису

У >лівійколонці віробите списоквідділів/програм та всіхробіт йелементів, котрівходять до шкірноговідділу/програми, азверху якщо графачасовихпроміжків (квартал,місяць,тиждень, день).Існуючікомп'ютернідискети із пакетамитаблицьможуть статі вам унагоді прискладаннікошторису.

Хочакошторисможевиглядатипо-різному, вданомубуклеті, коли мипосилаємось накошторискампанії, ми маємо наувазікошторис,якийвідповідаєнаступним правилам:

>Витратигрупуються згіднорозділів статейвитрат тапідрозділів (>відділів) штабукампанії. Такнаприклад, можнапобачитистаттювитрат надрукуванняматеріалів та доставкуматеріалів доадресатів як убагатьохрізнихрозділах статейвитраткошторису, то й укошторисахрізнихфункціональнихпідрозділіввиборчого штабувашоїкампанії. Списокштатнихпрацівників, як правило, внесення докошторисувідповідного відділення, вякому смердотіпрацюють.Статтявитрат навідрядженняможе бути вкошторисахкількохфункціональнихпідрозділів.

>Вказуєтьсязагальна сума повідділах.Загальнісумипрограм вкошторисідозволяють менеджерукампаніїрозпізнавативитрати шкірного відділення.Наприклад, легкоконтролювати,який відсотоккошторисувитрачається наорганізацію центрального штабу впорівнянні іздіяльністюрегіональногоофісу.

>Всівитратиповинні бутирозміщенівідповідновідрізків години. Увашійкампаніїцеможуть бутиквартали,місяці,тижні чидні.Ближче дозавершеннявиборчоїкампанії,відрізки години укошторисілогічнозменшуватимуться.

>Коженвідрізок години винен бутирозділений надві колонки: "вкошторисі" та "вдійсності". Колі віпочнетевитрачатигроші, вампотрібно якщопроставлятивитрати вколонці "вдійсності".

>Навітьідеально із точкизорустратегіїрозробленавиборчакампанія непринесекористі,якщо менеджер нерозробитьїїкошторис.Кошторискампаніїнагадує атласдоріг для менеджеракампанії, що вгодини хаосустворюєпочуттяцілісності.Крім того,вінєіндикаторомжиттєздатностівашоїкампанії.Наприклад,кампаніяможе матір багатодосвідченихспівробітників,найбільшевізуальноїагітації танайглибшийдослідницький банкданих. І усе ж таки,якщокампанія немає грошей в банку дляфінальногоривка вплатнихзасобахмасовоїінформації,перемогаможе бутиілюзорною.Кошторискампаніїтримаєїї на рейках.

>Кошторисдопомагає менеджерукампанії:

>Витрачатигрошірозумно

>Працювати за планом

>Створитидовіру

>Члени вашогофінансовогокомітету,головнідонори (>включаючи підприємства –донори,якщо дозволено законом)матимутьбажанняпоглянути накошторис,абизрозуміти таповірити у вашустратегію.Навітьконсультанти, які віплануєтенайняти,можутьзапитатикошторис. Їх короткийвиклад вашогокошторисуєпередумовою длявстановленнядовіри до вас тадоказом вашоговідповідальногоставлення до справ.Вонизнають, що планкампанії так фзалишиться планом,якщовитрати на йогореалізацію непідраховані й невикладені напапері.

>Справлятись ізкризовимиситуаціями

 

2.  >Кошторис та планкампанії

Планкампанії такоштористіснопов'язаніміж собою.Зміни впланікампаніїзавждивідображатимуться вкошторисікампанії. У тому годину, коликампаніяєпоєднанням всіхстратегій та тактиккампанії (як тихий, щопотребують грошей, то й тихий, що їхні непотребують),кошторисстосуєтьсялише тихий, щокоштують грошей. Зрозгортаннямвиборчоїкампанії план йкошторисвимагатимуть все понад й понадуваги.

Так,скажімо,зміни впланікампаніївимагають доставкидрукованихматеріалівдобровольцями,хочапопередньопланувалосьрозіслатиціматеріалипоштою.Зміни впланівимагаютьвідповіднихзмін укошторисі.

>Нагадаємо, щобільшістьдіяльності позборукоштів винна бути проведена передостанніми 6–8тижнямикампанії.Протягом тихийвирішальнихостанніх двохмісяців вівитратитебільшістьзібраних вамикоштів. Планкампанії виненпередбачати йцюкошториснуреальність.

 

3.  >Підготовкакошторисукампанії

 

Реальнооцінітьвашіможливості позборукоштів длякампанії

>Немаєсенсускладатикошторис, подякий немає грошей.Радимоспочаткуознайомитись здосвідомзборукоштівпопереднього кандидата,проконсультуватись зфінансовим директором реальнооцінітьвашіможливості позборукоштів.

>Складаючикошторис,виходьте із потребіснуючого планувиборчоїкампанії

>Кошторис виненвідображати планкампанії.Навпротикожної роботи в списку,якийвключає план, вампотрібновирішити, стільки віплануєтевитратити та коли.

>Вимагайтеокремікошториси відкожної ізорганізаційних структурвиборчого штабукампанії

Колі вінайняли штат, смердотімають податі вамкошториси дляпроектованих нимипрограм. Де ві цого незробили, там вімаєтескластикошторис сам.

>Запасітьсякопіямивідповідних законів, котрістосуютьсязбору тавитрачаннякоштівкампаній

>Якщо ві ведетемісцевувиборчукампанію,зверніться ізінформаційнимизапитами домісцевихвиборчихорганів (>комісій, тощо).

>Бажанопридбативідповіднепрограмне забезпечення дляведеннябухгалтерськогообліку

>Нинііснуєчималокомп'ютернихпрограм, котріоб'єднають вашу діяльність,пов'язану ізвитратами,фінансовими внесками тавідповіднимизвітами.Тожбажанопридбати пакет,якийпрацюватиме на вас та вашукампанію.

4.  >Учасникикошторисногопроцесу

>Повна відповідальність закошторислежить наменеджеровівиборчоїкампанії. Усі ж,залежно відмасштабівкампанії,єпринаймніще трилюдини, котрі так чиінакшебратимутьактивну доля впідготовці бюджету. Це:

Кандидат

Зрозуміло, що кандидатважитьнайбільше вбудь-якійкампанії. Тому йогопотрібноконсультувати із початкукошторисногопроцесу. Упершучергубажанодійтипринциповоїзгоди ізнаступнихпитань:

>заплановані заходькампанії та їхньогоціна

>наявніособистіресурси

>бажанняпродовжуватипрацювати занаявностіборгів

Неполінуйтесьпояснитисвоємуфінансовому директорукампанії, щостоїть закожноюстаттеювитрат.

>Кошторисєофіційним документомобмеженого доступу.

Бухгалтер Це людина, котра посуті ">володіє"кошторисом. Напочатковихстадіяхпідготовкикошторису, бухгалтер (чивиконуючийобов'язки) винен бути готуємо податіінформаціющодопередбачуваних нимвитрат зарізнимистаттямивитрат.

>кошторискампаніяфінансуванняправовий


 

5.  >Основні напрями

>Кошториси, як йкампанії,відрізняються один від одного.Зрозуміло, щокошторисзагальнонаціональноївиборчоїкампаніїнабагатоскладніший, ніжкошторисвиборчоїкампанії домісцевихорганів влади.Важливовідмітити, що багатозаходіврегіональнихкампаніїможеоплачуватись із бюджетузагальнонаціональноїскоординованоїкампанії,якщорізнікампаніїпроводятьспільні заходь врегіонах. Тому заходь намісцевомурівніможуть бутинабагатоважливішоючастиною роботивашоїкампанії,хоча смердотіможуть бути невідображені яксуттєві віндивідуальномукошторисікампанії.

Практикасвідчить, щонайбільшраціональнимєнаступнийрозподіл статейвитрат:

>Адміністрація:10% –20%

>Збіркоштів:10% –15%

>Засобимасовоїінформації: 50% –70%

>Організація намісцевості:5% –10%

>Дослідницькаробота:5% –15%

Увипадку,якщо вашапартійна організація Ведекоординованувиборчукампанію,цедозволяєкампаніям всіхрівнівзібратиресурси тавиконатизагальніорганізаційні заподіяння:реєстраціювиборців тапопереднєголосування, що накористь усімдемократичним кандидатам назагальних виборах.

>Пам’ятайте, щобільшістьзібраних грошейпотрібновиділити на заходь подонесені вашихагітаційнихповідомлень (>ключовогоповідомлення, гаснула) довиборців.

6.  >Категоріїкошторису

Ві можетерозділити усівитратиофісу згіднокожної з статей,поданихнижче чи жприйнятирішення провіднесеннярахунків закопіювання тателефоннідзвінки доадміністративнихвитрат.Поданенижче –лише приклад надопомогу вам. Вашкошторисможе не матір всіхнаведенихнижчевитрат:

>Адміністрація

>Рахунки за інтернет-телефонії:

>Збіркоштів

>Засобимасовоїінформації

>Організація намісцевості/вокрузі

>Організатори вокрузі

>Офіс вокрузі

>Дослідницька робота

 

7.  Уроботі ізкошторисомнеобхідно

1.вносити докошторисукожнустаттеювитрат (поможливостінамагайтесьпередбачатинавітьдрібнівитрати)зберігатикопіїпопередніхпідрахунківпередбачуванихкошторисомвитрат

2.скластипопередній списоквартостітоварів тапослуг, наякомубазуватиметься вашкошторис

3.виділитиокремікошти на роботузіЗМІ. Подумайте провідкриттяокремогорахунку,якимкористуватиметесьвиключно для роботи ізплатнимиЗМІ

4. бутичесними із людьми таорганізаціями, котрівірять, що вашакампанія оплатити своїрахунки.Платітьїм ті, що відомовились йплатіть тоді, колидомовились.

5.складатищоразуновийкошторис подпотребиновоївиборчоїкампанії.Живітьсьогоднішнім днем та непокладайтесь тих, щокошториспопередньоїкампаніїзадовольнитьпотребининішньої.

6. вестищоденнийобліквитрат танадходжень:програмне забезпечення, кімвикористовується дляведення свогобухгалтерськогообліку виннепередбачатиможливістьнаданняінформації про ті, коливиписанірахунки та коли їхнінеобхідносплатити.

7.  >пам'ятати:підготовка таскладаннякошторисумаєвідбуватись у максимальноспокійнійобстановці.

 

8.  >Планування про коженвипадок

>Будемосподіватись, що командавашоїкампанії якщопрацювати усунь йвночі тазбередосить дляфінансування вашихпланівкоштів. А що якщо,якщозібрана сума невідповідатимевимогамкампанії.Саме нацейвипадок (про коженвипадок) вартопідготуватимінімальний тамаксимальнийкошториси у тому,абипозбавити собі головногоболю привипадковостях.

>Готуючимінімальнийкошторис,дізнайтесь промінімум (>можливо безчогось можна дійснообійтись),необхідний дляперемоги.Підготуйтетакийкошторис тазбережіть його тоговипадок, коли вивиникне потребаскоротитивитрати.

>Якщо ж якщонадлишок грошей,кожен вкампанії викличе схемувикористаннянесподіваногощастя.Тож паралельно ізмінімальнимготуйте імаксимальнийкошторис,абивикористатинадлишковігроші так самеощадливо, якзаплановані.

9.  >Необхіднопам'ятати:

1)Кошторис – "живий" документ.Користуйтесь нимщотижня,щодня,щогодини. Хай неприпадаєпилюкою.

2)Кошторис –дзеркало новихрішень.Рішення,пов’язані ізвнесеннямзмін докошторисувикликаютьнапругу.Можливо,потрібно якщозгорнутиякийсь виддіяльності,який членом вашогоправління чифінансовогокомітетувважаєтьсядоситьважливим.Напругу можназняти,якщо вінадастеможливістьвисловитись тім, кимприйнятерішеннявпливаєбезпосередньо.Безпосереднєспілкування із вамипозбавить їхнінеобхідностівисловлюватискаргипублічно.

3)Кошторис вроботі – постійна контролю надперебігомкоштів. Менеджеркампаніївідповідає заперевіркуочікуваного тадійсногонадходженнякоштів,очікуваних тадійснихрахунків,узгодження їхні ізкошторисомкампанії.

>Фінансовий директор винен бутиготовийнадатищоденні тащотижневіпроектизборукоштів накожних зборах ізпитанькошторису.

>Проектизборукоштів,узгоджені ізвимогами години

>Точніпроектизборукоштівєсуттєвими длядискусій ізкошторису.Фінансовий директор винен бутиготовийнадатищоденні тащотижневіпроектизборукоштів накожних зборах ізкошторису.Потрібнопереглядатисерйозні йнесерйозніобіцянки.

>Звіт прообігкоштів

>Різницяміжвитратами танадходженнями вчасістановитиме вашобіг.Щоденнийта/чищотижневийзвітобігукоштів виненробитиськошторисноюслужбоюкампанії тапереглядатись на зборах ізкошторису.

>Великірахунки

>Внутрішній контрольцінєключовимелементомбудь-якогокошторису. Нащотижневих зборах ізкошторису ваш бухгалтермаєподавати усівеликірахунки. Вашакампаніямаєзапровадити тавиконуватисувору процедуру заявок на чеки тавідшкодування.

Привидів увідповідністькошторис

>Кошторис винен бути приведень увідповідність, колипроектованівитратистаютьдійсними, у томущобпоказати вам дійснавитрати.Наприклад, коли віотримуєтерахунок за телефон зачервень 7.65 й віоплачуєте його, колонкакошторису зачервень всеще викличе 0.00, а колонкадійснихвитрат викличе 7.65. Укінцімісяця віматимете длярозглядудвісумарніцифри: колонкакошторису та колонкадійснихвитрат.

Персоналфінансового відділення

Менеджеркампаніївідповідає вцілому застворення,аналіз,ревізію тавиконаннякошторису. Цеозначає, що смердотімаютьповністюрозуміти,звідкинадходятьгроші такудивитрачаються.Проте смердоті неможутьробитице увакуумі. Томузвісно, ви якщопевний штатпрацюючих уфінансовомувідділі.

>Фінансовий директор:відповідає зазбіркоштів, контроль всіхвитрат назбіркоштів танаданнящирих іумілихоцінокпроектованихнадходжень.

Бухгалтер:відповідає заотримання тавизначенняпріоритетностірахунківкампанії, законсультації із менеджеромкампанії длявизначеннярозкладу оплат.Наглядає забанківськими депозитами,виплатами таусієюфінансовоюзвітністю.

>Скарбник:відповідає заперегляд тапідписанняфінансовихзвітів унаціональній чи жмісцевійвиборчійкомісії.

>Кошторискампанії – не щоінше, як планкампанії у гривнях такопійках.

>Раціональнопродуманий тапостійноконтрольованийкошторис – реальна картинавашоїкампанії, вашнайважливішийстратегічнийінструмент.

 


 

Списоквикористаноїлітератури

 

1.Бабкіна О.В.,Горбатенко В.П. «>Політологія»:підручниквидання 2 –ге,перероблене йдоповнене – До.: «>Академія», 2001. – 526 з.

2.Бебик В.М. «>Політологія:теорія,методологія, практика»:Підручник – До.: МАУП, 1997. – 248 з.:іл. –Бібліограф.: з. 236 – 245 з.

3.Брегеда О.Ю. Основиполітології:навчальнийпосібник. – Вигляд. 2 –ге,перероблене йдоповнене – До.:КНЕУ, 2000. – 312 з.

4.Горбатенко В.П. «>Політологічнийенциклопедичнийсловник»: 2 –гевидання,доповнене йперероблене – До.: «>Ґенеза», 2004. – 736 з.

5. КирилюкФ.М.,ОбушнийМ.І.,ХилькоМ.І. таінші «>Політологія» – До.:Здоров’я, 2004. – 776 з.


Схожі реферати:

Навігація