Реферати українською » Политология » Лобізм та Його регулювання


Реферат Лобізм та Його регулювання

>Національний банк України

Українськаакадеміябанківської справ

>Харківськафілія

>Наукова робота

іздисципліни ">Політологія"

на задану тему:

">Лобізм та йогорегулювання"

>Виконала: студентка МарчукІрина

>Перевірила:викладач ТопаловаС.О.

>Харків

2008


>Зміст

>Вступ

1.Визначення,форми таметодилобізму

1.1Визначеннялобізму

1.2Механізмвиникненнялобізму

1.3Форми йметодилобіювання

1.4Умови йструктурилобіювання

1.5Плюси імінусилобізму

1.6 Дваосновнітипипредставництваінтересів

2.Законодавчерегулюваннялобізму

2.1 Контроль залобізмом

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

>Теорія держави й прававивчає державу й право якявищагромадського життя,закономірностіїхньоговиникнення,функціонування,їхнюкласово-політичну йзагальнолюдськусутність,зміст йформи,юридичнівідносини йзв'язки,особливостіправовоїсвідомості йправової культури. Дананауковапраця ставити собі за завданнядослідити йпроаналізуватилишедуженевеликучастину одного ізявищгромадського життя -лобізму вправотворчійдіяльності.

Уліберально-демократичномусуспільстві,яким мипрагнемо статі,визнано, щовсілякісоціальнігрупи,класи,націїмають своїзаконніінтереси й правозахищати їхні всімазаконними способами. Прирозглянутомуполітичномурежимі одним ізнайдійовішихспособівє правозазначенихсуб'єктівсуспільнихвідносинбрати доля вформуванні державної влади,приводячи донеї, із тім чиіншимступенемуспіху,своїхпредставників. Зарідкіснимивинятками,ціпредставникиінтересів,одержавши посаду в державномуапараті,зв'язану ізприйняттямрішень йправових норм,прагнутьприймати їхнього накористь груп, що привели їхні до влади. Таким чином, держава й йогоапаратвиступають уролісоціальногоарбітра,тенденційністьрішеньякогоскладається впроцесі демократичногоформування влади. У демократичномусуспільствівищевказанийспосібєосновним,однакіснуєтакожбезлічінших, щоанітрошки несуперечать духу демократичного закону,способівзахищати своїінтереси,впливаючи наприйнятідержавноювладоюрішення, у томучислі і унормотворчомупроцесі. Одним із нихє процеслобіювання, щоє предметомданоїнаукової роботи.

>Тобтолобізм як бідоповнюєконституційну систему демократичногопредставництва,дозволяючибрати доля вприйнятті йреалізаціїполітичнихрішень тімгрупам, що немаютьіншоїтакоїможливості. Через систему й практикулобізмуодержуютьсвоєвираження йпредставництво взагальнонаціональномумасштабіінтереси, що віншомувипадкузалишилися бневираженими. У цьомузмістілобізмвідповідає духудемократичної політики.

У Україні, як такого,законодавства, щорегулюєлобізм неіснує, але й самлобізмвживається. І тому колилобізм нерегулюєтьсявінперетворюється вкорупцію. Тому уряд України виненстворитиприйнятипевнізакони, щовміло бконтролювалирозвитоклобізму.

Усвоїйроботі янамагаласяпідкреслитизначення контролюлобізму у чиякій стране.


1.1Визначеннялобізму

>Якби в нас булидані про усі держави всіхчасів, ми,імовірно,знайшли б, щолобізм утій чиіншійформі -неминучийсупутникурядів.Термінвиник вамериканськомуполітичномужиттіблизько1830року.

>Представникирізнихзацікавлених груп проводили багатогодинник у кулуарах (>lobby -кулуар, хол,вестибуль)залівзасіданьзаконодавчихорганівСполученихШтатів,сподіваючисьпоговорити іззаконодавцями й, тім самим,спробувативплинути наїхнірішення.Поступовотермінввійшов у політичний жаргон йпридбав более широкийзміст, ставшивідноситися до всіх,хто так чиінакшенамагаєтьсявплинути наурядовірішення.Термін частовикористовуєтьсядужевільно дляпозначення всіхвидівполітичноговпливу.

>Лобізм –цеагітаціяпредставлення й “>продавлювання”чиїх якбиполітичних чиекономічнихінтересів.

>Умовивиникнення:

>Багатоманітністьінтересів, котрівиникають всуспільстві внаслідокпостійноїсоціальноїдиференціації.

>Розширення доступу до влади, що притаманнодемократичнихрежимів.

>Незважаючи наявнунеточністьсучасноговикористаннятерміна, можнаокреслитидеякістрогіграниці цогопоняття.

1)Лобіюваннязв'язанелише ізприйняттямдержавнихрішень.Рішення,прийнятіприватними особами,організаціями чикорпораціями,можутьтакож бутипідданівпливуінтересіввизначенихзацікавлених груп,однактакийвплив неприйнятоназиватилобізмом;

2)Усівидилобізмумотивованібажаннямуплинути.Багатоподійможутьвпливати на процесприйняттяурядовихрішень, але йякщо смердоті невикликанібажаннямуплинути, тіце нелобізм.

3)Лобіюваннямає наувазінаявністьпосередника чипредставника яксполучної ланкиміжгрупоюгромадян країни йдержавнихофіційнихосіб.Громадянин, що посвоїйвласнійволі йкористуючисьдоступнимийомузасобами,прагневплинути наурядового чиновника, неможевважатисялобістом.

4)Усякелобіюваннянезміннозв'язане ізустановленнямконтактів дляпередачіповідомлень,оскількице Єдиний шлях, поякому можназдійснювативплив.

Таким чином,лобізм –цевстановленняконтактів й передачаповідомлень (особами, що неєгромадянами, щодіють від своговласногоімені),адресованихпредставникам влади ізнаміромвпливати наїхнірішення.

Хочабільшістьлобістівпредставляютьгрупи, щоволодіютьособливимиінтересами,лобізм неможе бутиототожнений іздіяльністю йповодженням таких групузагалі.По-перше, не лишегрупи, але й іокремі особиниможутьздійснюватилобіювання.По-друге,групи, щопереслідуютьзагальніінтереси,можуть бутизалучені добагатьохінших формдіяльності надодаток долобіювання;деякігрупи, на самом деле,можуть йзовсім небрати доля влобізмі.По-третє,групи чиіндивідиможутьзнайтиспосіб прямогопредставництва.Лобіювання, таким чином,лише один ізпроцесів чиспособівпредставленнясвоїхінтересів, щоможуть бутивикористанігрупами чиіндивідами.

>Розрізняютьтаківидилобізму:

Узалежності від цього у які органах владивирішується запитання.

>Законодавчий;

>Виконавчий;

>Судовий

Узалежності від характеруінтересів:

>Політичний;

>Економічний;

>Соціальний;

>Аграрний;

>Промисловий

Узалежності від години дії:

>Одноразовий;

>Постійний;

Узалежності від тогоякомурівнівідбуваєтьсялобіюванняінтересів:

>Загальнодержавний чифедеральний

>Місцевий

>Регіональний

Узалежності від тогочиюкористьвирішується запитання:

>Лобізмрізнихсоціальних структур;

>Відомчийлобізм;

>Регіональнийлобізм;

>Іноземний;

Узалежності відвзаємовідносинсуб’єкта йоб’єкталобіювання:

>Плюралістичний (>здійснюєтьсятиск наоргани влади,знизу,збокурізнихсоціальних груп);

>Корпоративний (>Приховані догодиорганів влади зпевноюгрупою урозрахунку напідтримку ними влади);

1.2Механізмвиникненнялобізму

Одним ізнайважливішихфакторів, що лежати восновіданого феномена,є ті, щодинамізм Сучасної політикисприявбезпрецедентномурозширеннюролі державноїбюрократії.Вонаможе якприскорити, то йзастопоритиприйняттярішень побудь-якомупитанню.Причомурізнідержавні йполітичніінститути незавжди й надусьомудіютьузгоджено.Механізмиприйняттярішень на всіхрівнях державної владизнаходяться впостійномурусі, смердотіпостійнозіштовхуються один із одним. Цепояснюєтьсянасамперед тім, щорізнівідомства,відділи,міністерствабудуються за принципомбільш-меншвузькоїспеціалізації,відповіднопропоновані нимипрограми йрішеннявідбивають якпрофесійніінтересиїхніхукладачів, то йінтереси тихий сфергромадського життя,якими смердотіпокликанікерувати.Крім того,державніустанови йпосадові особини, у прерогативу які входитиприйняттярішень,відрізняютьсяплюралізмом думок,позицій,симпатій. Тому смердотідоступнівпливурізноманітнихекономічних,соціальних,етнонаціональних йінших груп,кожна із якіпрагнереалізувати своїінтереси.

>Поняттялобізмуширше, ніжкорупція. Ос-кількикорупціяє одним ізчисленнихпроявівлобізму, заподійвиникненнякорупціїскладаютьчастину причинвиникненнялобізму.Механізм жпоявикорупціїмайже вусьому схожий ізмеханізмомпоявилобізму, але й, недивлячись наце,безумовно,вимагаєдодатковогодослідження.

>Корупція (від латів.соrruрtіо -підкуп,псування,занепад)трактується всучаснійвітчизнянійдовідковійлітературі якпідкуп,продажністьсуспільних йполітичнихдіячів,посадовихосіб,тобто якзлочинна діяльність уполітичній,економічній,військовій йіншій сферах, щополягає увикористанніпосадовими особамисвоїхвладнихможливостей йслужбового стану ізметоюособистогозбагачення.Формоюнерегульованоголобізмуєкорупція.,отжедужеважливоконтролюватилобізмзаконодавством,щобвін непереріс вкорупцію

1.3Форми йметодилобіювання

Напервіснихстадіяхрозвиткулобізму вСполучених Штатах,деякігрупинамагалисяодержатиперевагу впроцесіконкуренції,засилаючилобістів у стан уряду.Лобіювання на тихийстадіях було б вбільшомуступеніфункцієюпрямихособистихвзаєминміжлобістами іофіційними особами, щоприймаютьрішення.Групи, щоволодіють болеекомпетентнимилобістами, малі понадшансівдосягтисвоїхцілей, тоді якгрупи, що немаютьданогоінструмента,виявлялися вневигідномуположенні.Поступовоцентри державної влади встолиці і у штатах булизаповненіюрбамилобістів, щошукаютьможливостівстановленняособистихпрямихконтактів зпредставниками влади.Легкаможливість длябезпосереднього контакту пересталаіснувати.Зіштовхнувшись зситуацією коликанали дляпрямихконтактів сталиперевантажені,лобісти сталивикористовувативториннихпосередників, що наїхню думку, малі более надійна йчастий доступ довідповіднихосіб –родичів чидрузівофіційнихдіячів.Крім того, смердоті сталиорганізовуватимасовікампанії повідправленнюлистів йтелеграм ізрозрахункомстворитивраженнянаявностіширокоїсуспільної думи за чипротитієї чиіншої політики.

>Ця зміну тактики ізухилом нанепряміметоди здобуланазву ">лобіювання накорені".Кампанії ">лобіювання накорені",проведенісильнимиконкуруючимигрупами, часто наводили дозбереження статус-кво.Кампанії, щоорганізованілобістами, часто легкорозпізнаютьсяофіційними особами, на якітакікампаніїнацілені.Успішніпублічнікампаніївимагаютьдуже далекихобхіднихшляхів йакуратнихметодів йдуже дороги. Урезультатітруднощів такого родунамітиласятенденціявідходу від методики ">лобіювання накорені".

>Сучасна практикалобіювання уВашингтоніявляє собоюсумішпрямих йнепрямихметодів.Прямим методам, таким якособистийвиклад точкизору,надаєтьсяперевагабільшістюлобістів, але й ними незавжди можнапокластися:ніколи не можнагарантувати легкий доступ доофіційнихосіб у потрібен момент.Лобістизвертаються донепрямихметодів, колипряміперестають бутидіючими.Вонизастосовуютьрізноманітнізасоби,щобздобутиприхильністьдержавнихчиновників,утертися перед тим удовіру,щоб забезпечитишвидкий йефективний канал унеобхідний момент.


1.4Умови йструктурилобіювання

>Специфічністьконкретноїгрупиінтересівбезпосередньовиявляється утім, щосамеконкретнийінтересвідрізняєцюгрупу від всіхіншихсуб'єктівгосподарськоїдіяльності,самецейінтересможе невписуватися вдіючінорми, правила чинавітьзакони, йцігрупиповинні матірможливістьпредставити своїустремліннядержавним структурам. Цедужеважливо прирозробці державної політики вобластіекономіки.Специфічністьінтересує одним ізбазовихознакгрупи.Іншаознака -можливістьреалізуватисвійінтерес чи,принаймні, донести його до особини чиструктури, щоприймаєрішення.

>Термін" групатиску"фіксуєувагу на дії, але йвкладаєнегативнийемоційнийзміст. Направду вданомувипадку мипопадаємо до сферипсихолого-філософськихобґрунтуваньдій, щовиникаютьзавдяки такимякостям, якнаполегливість,цілеспрямованість,активність, йміруїхньоїпогодженості ізінтересами й думкамиіншихсуб'єктів, щодіють у цьому жполі.Імовірністьреалізаціїінтересугрупизалежить від комплексуможливостей,якимиця група й членигрупиволодіють.

У числонайбільшістотнихможливостейвходять:

–близькість до особини чиорганізації, щоприймаєрішення;

–наявністьзасобів,достатніх длявсього комплексудій, щозабезпечуютьреалізаціюінтересу;

–можливістьнаданняполітичноготиску в найширшомузмісті (відпогрозстрайків до голосів упарламенті);

–можливістьнаданняекономічноготиску (унайбільш явномувиглядівиявляється увидіпогроз проприпиненняперерахуванняподатків,вимогекономічноговідділення,самостійності увидачі квот,ліцензій,самостійностівисновкуекономічнихдоговорів йугод);

–інформаційніможливості ізметоюформуваннясуспільної думи.

>Збігінтересів окремихсуб'єктів натім чиіншомуетапіможесприятиствореннютимчасовихкоаліційних груп, щорізкорозширюєможливостілобістськоїструктури прирішенні конкретного запитання. Алінадаліцеможе привести допротиріч йнавітьрозпадулобістськоїструктури,зниженнюїїможливостей упорівнянні ізіншимигрупами.

Таким чином, групаінтересу, щодіє яклобістська структура в сферіекономіки,являє собоюдоситьскладнеутворення, щовключає:

–підприємство чигрупупідприємств;

–інформаційно-аналітичний центр, щопідготовляєобґрунтування,

–оформлення конкретногоінтересу,програмудій по йогореалізації;

–громадськуорганізацію щонадає конкретномупитанню статусзагальноїпроблеми й тімсприятливувинесеннюінтересу врізнісферисуспільної думи іорганізації,відповідальні заприйняттярішень;

– зв'язку взасобахмасовоїінформації,використовувані дляствореннясуспільноїпідтримки йпосиленнявпливу наорганізаціїприймаючірішення;

–засоби, щоможуть бутиспрямовані нафінансуванняаналітичнихцентрів,підтримкугромадськихорганізацій, оплатупослугзасобівмасовоїінформації, оплатуорганізаційних йрекламнихвитрат й т.д.

>Об'єктомвпливу групінтересівнайчастішеєумовигосподарськоїдіяльності:

–власність й праворозпорядження нею;

– декларація прозаняттяконкретноюдіяльністю;

–податки,квоти,ліцензії;

–державнезамовлення.

>Усіперерахованіструктурніелементивідносяться впершучергу до групінтересу,організованих наекономічнійоснові,навколоекономічнихінтересів.


1.5Плюси імінусилобізму

>Плюсилобізму

1.Впливаючи науправлінськірішення,лобізмзмушує ">триматися уформі"органи державної влади йкерування, увизначеномузмістіконкурує,змагається із ними,додаєїмвеликудинаміку йгнучкість.

2.Лобізмвиступаєінструментомсамоорганізаціїцивільногосуспільства, задопомогоюякогомобілізуєтьсясуспільнапідтримка чиопозиціяякому-небудь законопроекту,виявляєтьсявплив наполітику.

3.Лобізмстворюєможливості для забезпеченняінтересівменшості, бовиступає якспецифічна формапроявуполітичногоплюралізму.

4.Лобізмутілює собою принципволісоціальнихнедержавних структур.

5.Лобізмвиступає якспосібактивізаціїяких-небудьпроцесів йявищ.

6.Віндозволяєрозширитиінформаційнуорганізаційну базуприйнятихрішень.Лобістизабезпечуютьоргани влади потокомінформації із того чиіншого запитання, що йвиноситься напарламентськеслухання, ">інформуютьзаконодавців про ті, щовідбувається на самомунижньомусуспільномурівні ііншихрівнях".

>7.Лобізм можнарозглядати якінструментвзаємодіїпредставницької йвиконавчої влади.Поділ влади непротиставляє їхнього один одному,вінповинний матірробочий характер.

8.Лобізм можнаоцінювати й як более широкийзасібдосягненнякомпромісів,спосібвзаємногозрівноважування й примиренняміж собоюрізноманітнихінтересів.Лобістськігрупи, щовідстоюють годиноюдіаметральнопротилежніінтересисвоїххазяїнівсприяютьзбереженнюрівновагирізних сил йдосягненню консенсусу приприйняттіуправлінськихрішень

>Мінусилобізму

1.Вінможе статіінструментомпріоритетногозадоволенняіноземнихінтересів на шкодуінтересамвітчизняним.

2.Таїть усобічималунебезпеку ">розмивання"народовладнихпідвалинсуспільства,перетвореннядемократичнихінститутів умогутнійінструмент окремихвладних груп.

3. Заходьвиступають упевнихумовах уформіпроявусоціальноїнесправедливості.

4.Найчастішеблокуються дійснопотрібніуправлінськірішення,виникаютьперешкоди дозадоволеннясуспільнокоштовнихінтересів, щосприяютьздійсненнюінтересівчиновницьких.

5.Інодіістотнозаважаєстабільній іоперативнійдержавнійполітиці.

6.Лобізмможевикористовуватися якінструмент длязбагачення окремихшарів.

>Лобізммає потребу вупорядкованомуюридичномуоформленні.Суспільство й державаповинніспільнобрати доля вналагодженнімеханізмівтрансформації негативноголобіювання впозитивне,зводити домінімуму йогошкідливірезультати йнаслідки.

Ащобвінприносивкористьусьомусуспільству вбільшомуступені,необхіднівідповідніумови: реальнадіядемократичнихінститутів й норм,економічна йполітичнастабільність, волязасобівмасовоїінформації,стійкегромадянське сус-пільство.

>Безумовно,краществорюватилегальніформилобіювання у тому,щобїхній можна було бконтролювати. Алі абсолютного контролю надданимявищемустановитинеможливо.Лобізмбагатогранний,утілюєтьсянайчастіше вунікальних формах.


1.6 Дваосновнітипипредставництваінтересів

>Варіантлобізму –це практикатискузнизунагору із боціінтересівпевних груп населення надержавніоргани ізметоюодержанняпевнихпереваг,пільг,привілеїв дляцих груп. При цьомупередбачається, що держава суверенна йконтролюєрозподілресурсів,статусів,економічних йсоціальнихпільг.Групиінтересівнамагаютьсявпливати на державу, але й вкінцевомурахункуприйняттярішень багато вчомузнаходиться до рук держави.

Аліце не Єдинийспосібвзаємодії держави іорганізованихінтересіврізних груп населення.Іншийспосібполягає до того, що державаукладає ізякоюсь з груптиску чи групінтересів свого родуконвенцію,одержуючи вобмін напевні наданііїйпривілеї,їїлояльність йгарантіюсприяннядержавнимінтересам.

Упершомувипадкуцеіменуєтьсяплюралістичним типомпредставництваінтересів, у іншому –цекорпоратистський типпредставництва.

>Плюралізм –цетакий типпредставництваінтересів, колигрупитискуорганізуються спонтанно, смердотічисленні,конкуруютьміж собою й неорганізовані вдеякуієрархічну систему.Вони самзовсімнезалежно від державивизначаютьсвійінтерес,своїхлідерів. Уодній йтій ж сферідіяльностіможе бутикілька таких груп.Жодна із нихмаємонополії напредставництвоінтересів.Досягненняякої-небудь із нихсвоїхцілей,тобтонаданнявпливу на державу – результатконкурентноїборотьби.

>Відплюралистскогодокорінновідрізняєтьсякорпоратистський типпредставництваінтересів. У цьомуостанньомувипадкугрупиінтересівнечисленні,функціональноупорядковані. Джерело цого порядку – держава.Саме вонавизнає зацієюгрупоюмонопольне декларація пропредставництвопевногоінтересу вобмін на правопевним чиномвпливати навизначення цогоінтересу,добірлідерів й т.д..

>Союзи іоб'єднання,щоб бутидіючими,повинні матірпевнийступіньмонополії напредставництвоінтересів. Ценеобхідно ізпоглядуефективностіполітичнихрішень, бо держава,формуючиполітику,неминучевізьме доуваги не усізацікавленігрупи, алише тих із них, щомають усвоємурозпорядженнівідповідніресурси,тобто встанімобілізувати йконтролюватизначнігрупи населення.


2.Законодавчерегулюваннялобізму

>Майжекожний,хтосерйознозадумується пролобізм,зіштовхується ізпитанням, як його можнаконтролювати.Цілкомявнимєприпущення, щоякщо процес облишити без контролю, тосуспільне благоможепостраждати.Численнізловживання, що малімісце вминулому,дозволяютьзробитивисновок проправильністьданогоприпущення.

>Існує двазагальновизнанихстандарти, щоповинні бутидотримані привиробленнізаходів длярегулюваннялобізму.Результати вжевжитихзаходівзаконодавчого чиіншого характеруповиннівідповідатицимдвомвимогам.

>Перша із них -дотримання того,щобніякий контролю надлобі непротидіявреалізаціїконституційного праваподачіпетицій. Це правоєнастількифундаментальним при демократичному йліберально-демократичному режимах, щокращетерпітиможливінегативніявища, щовиникають прилобіюванні,чимвідмовлятися від цого права. Другавимога –цевидимістьданогопроцесу.Якщогромадяниберуть доля вреалізаціїсвоєї влади, то смердотіповинні знаті, щовідбувається приприйняттідержавнихрішень.Якщо жлобіювання якщовідбуватисятаємно, тоцетакожможе привести додуженебажанихрезультатів.

Отжеосновноюформулоюрегулюваннялобізмуєзбереженняконституційного правапетицій плюс максимальнавідкритістьпроцесу.

Уамериканськомузаконодавствііснує Закон проРегулюванняЛобізму (>1946р.) [>Збірник законів США-титул18, гол.8А].Згідно267-му параграфу цого законубудь-яка особа, щозаймаєтьсядіяльністю, Якамаєметоювпливати наприйняття чивідхиленняКонгресомСполученихШтатівякого-небудьзаконодавчого акта, винна перед тім, якприступити дояких-небудьдій поздійсненнюзазначеної метизареєструватися в клеркаПалатипредставників й секретаря Сенатові йпредставити подприсягою вписьмовомувиді заяву, уякійприводяться:ім'я і адресиустанови особини, щореєструється,ім'я і адреси особини, Якаїїнаймає і учиїхінтересах вонавиступає,термінинаймання, сумавинагороди, сума й метивиділюваних навитратизасобів.Особа,зареєстрована втакийспосіб уперіодміжпершим йдесятим днем шкірного кварталу календарного року,представляє клерку й секретарю подприсягоюдокладнийзвіт, уякомуприводятьсяусізасоби,отримані йвитрачені назазначеніцілі впопередньомукварталі.

>Відповідно до закону, лишезареєстровані вміністерствіюстиціїлобістиіноземнихурядів йіноземнихкомпанійможутьзайматисялобіюванням чипідготовкоюсуспільної думи.Кожні 6місяців смердотіповинніповідомляти вміністерство продоходи,отримані за контрактом й врезультатісвоєїдіяльності.

>Особливонеобхіднорозглянути запитання прорегулюваннялобізму нарівніштатів.Вартопам'ятати, що влегіслатурах рядуштатів воно таіснуєскоріше втеорії, удеклараціях законів, ніж напрактиці.Порушення законів пролобізмтрактуються якнезначніпровини йкараються штрафом від 100 до 10000 дол.Існує точказору, щолобізм нарівніштатівповиннийконтролюватисясильніше йсуворіше, ніж на федеральномурівні, болобісти влегіслатурахштатівменшпрофесійні,чим уВашингтоні. Тому нарівніштатівпідвищуєтьсяімовірністьпорушень черезнедосвідченість. Однак тут немаємісця й регуляторамсоціальноїсправедливості.Наприклад, в Орегоні задесятиліття числолобістівподвоїлося,однак, як й вминулому,переважалисеред нихзахисникиінтересівкапіталу. 66%складалилобістибізнесу; 18,4%-місцевихорганів влади,релігійнихгруп,соціальних служб й т.п.; 8%-асоціаційфахівців; 6%-профспілок.

Одним ізнепрямихрегуляторів,керуючихлобіюванням,єформалізм.Законодавці, на які,вплинулилобісти, у тій чиіншомупитанню,звичайно нескладаютьбільшоїчастини влегіслатурі, томуїхні дії – діїменшості.

Регламентголосування взаконодавчих зборахштатів складнопідвести подзагальнийзнаменник. Утретинілегіслатурнеобхіднеголосуванняпростоїбільшостіприсутніхзаконодавців, аінших -більшості за списком (>конституційнабільшість).Останняумовадозволяє членамлегіслатурвідкидатизаконопроекти простоювідсутністю впалаті. Цезручно дляполітиканів, котріпотімзавждиможутьпослатися тих, щозустрічалися ізвиборцями, не чувоповіщення й т.п.Звичайно влегіслатурахштатівпотрібновеличезнабільшість (до двох читретинтрьохчвертей всіхобраних чиприсутніхчленів) у тому,щобвідхилити вето губернатора,прийнятинадзвичайний чи законокремітипизаконопроектів проасигнування.

У США в 1946 р. бувприйнятийспеціальний закон прорегулюваннялобізму, уякому встановленовимога пронеобхідністьреєстрації всіхпрофесійнихлобістів.Докладним чином описана процедурареєстраціїлобістів секретарем сенатові й клеркомпалати.

>Крім того,лобістизобов'язаніпредставляти подприсягоюдокладнізвіти, у якіуказуються усізасоби,отримані йвитрачені назазначеніцілі, атакожіншізведення.

Практикареалізаціїданого законусвідчить,наскількиважкобуваєвиробити іоформитиоднозначніпринципи йнорми,застосовні додіяльності великого числанеоднозначних йрізнохарактернихорганізацій.Такий закон якщопрацюватилише до тоговипадку,якщоіснує йфункціонуєспеціальнийконтрольний орган,наділений широкимиповноваженнями йпривабливийдостатнімизасобами.

У Україні такого бути неіснує, але й сам пособілобізмвживається

Від приклад ізНімецькогодосвіду.Безпосереднявзаємодіяміжгрупамиінтересів йдержавно-адміністративнихорганів уформіконсультацій.Різнінаради, заради,комітети йкомісіїдіють практично при всіхфедеративнихвідомствах.Більшість приміністерствіекономіки й роботи.

>Консультативніоргани приурядових заставах неволодіютьпевнимюридичним статусом, длястворення йскасування невимагаютьякої-небудьуніфікованоїадміністративноїпроцедури, щоробить їхнізручною йпрактичноюформоюконтактів групінтересів іздержапаратом.

У своючергу для уряду,міністерств йіншихадміністративних структурзначенняцих групвизначеноїхньоюорганізаційноюміццю й великимиінформаційними ресурсами,якими смердотіоперують.Використання цогопотенціалупомітнополегшуєпідготовку йпрактичнезастосування законів йуказів,істотнопідвищуючи тім самимефективністьадміністративноїдіяльності.

Очевиднаперевагаполягає втім, щоблизькістьсоюзів донайважливіших сфер життясуспільства, дореальнихпрофесійних,економічних,соціальних йіншихтурботсвоїхчленів,робитьціорганізаціїбажаними партнерами.

>Форми йметодивпливу групінтересів напарламентські партії вчималомуступенізалежать від того,наскількиблизькічерговівибори. Упередденьвиборівособливогозначеннянабуваютьтакіфактори, якрозмірифінансовихзасобів союзу. Томузокрема васоціаціяхнімецькихпідприємців віддавнапрактикуєтьсястворенняспеціальнихвідділів посправахдруку й роботи ізгромадськістю.Величезну рольграють зв'язку із великими журналами.

>Законодавці вНімеччинівиходять із того, щолобізм як системаорганізованогооформлення,вираження йпредставництвавизначенихінтересів черезурядовіінститути,єневід'ємним йнайважливішимелементом життядемократичної країни.Міжцивільнимсуспільством й Державоюповиннийвідбуватисябезупинний йвільнийкомунікаційнийобмін. Без такогообмінубільшістьгромадян країниможутьвиявитися візоляції йвідчуженні,позбавитисяможливостіробитискільки-небудьдіючийвплив на процесвироблення йприйняттявладнихрішень, щоторкаютьїхнійжиттєвоважливіінтереси.

УАвстрії,Франції,Голландіїпішли по шляхуствореннявідповідноїструктури,спеціальногоінституту – ">соціально-економічної заради", Яка,маючидужечіткийюридичний статус,виконує рольсвоєрідноголобістського парламенту.Вінможевиступати і уякості консультативногодорадчого органу, аможе й матір правовирішального голосу взаконотворчомупроцесі.

Однак уціломузакордонна практика наочносвідчить, щоіснуючіспособиоформленнядіяльностілобістських группокище недозволяютьвирішити запитання про ті, якефективноконтролювати їхнього, ненакладаючи у тій годинузайвихобмежень на сус-пільство.

Колистосуєтьсязагальнихтенденційлобізму взакордонних державах,розходженняскладаютьсяголовним чином утім,наскільки гласноздійснюєтьсялобіювання,наскількипідконтрольне воно та закону й демократично,наскількирізноманітнізв'язки йканалитиску йвпливу. Тутлобізмбільш-меншоднотипний,механізми забезпеченняприйняттярішеньвідомі йпрості, бовідпрацьовувалисясторіччями.

>Інша справа -лобізм у СРСР йпострадянськійРосії, десоціальне іекономічне життя булискованіжорстоким,директивно-ідеологічним корсетом.Специфікарадянського йросійськоголобізмуобумовлена,насамперед,граничноюідеологізацією йбюрократизацієюсуспільства.

>Вважається, щолобізмнайчастішездійснюється органіввиконавчої влади.Фактичноцевідбувається черезпрезидентськіукази йпостанови уряду, щовідіграютьдомінуючу роль усистемі правовогорегулювання, ймаютьпрямудію.

У лютому 1995 року Фондрозвитку парламентаризму вРосіїорганізував йпровів ">круглийстіл",присвяченийпроблеміінституціоналізаціїлобізму. В частности,обговорювався законопроект прорегулюваннялобістськоїдіяльності вРосії. Предметом правовогорегулюваннявідповідно дозмістурозробленого законопроектує,насамперед, порядокствореннялобістських структур,їхняреєстрація, йзвітність перед органами влади.Відповідно ">лобісти" за законом –цефізичні йюридичні особини,зареєстровані в,тобто законпоширюється не так налобістівузагалі, а лише на тихий,хто увстановленому порядку здобувшиліцензію на правозаняттялобістськоюдіяльністю.


2.1 Контроль залобізмом

>Безумовно,існуютьдеяківзаємозв'язкиміжрізнимигрупамиучасниківполітичногопроцесу, щопоєднують їхні до однієї систему.Жодна людина немаєодноособової влади дляухваленнярішення.

>Кожнерішеннявимагаєсхваленнябагатьохвідповідальних заньогоосіб;крім того,ці особинизалежать відрізнихіншихучасниківсистеми до того, щостосуєтьсяінформації,підтримки й т.д.Взаємозв'язокдаєучасникамполітичногопроцесу уладові один над одним йпримушує їхньогореагувати нанестатки один одного. Усистемі,побудованої навзаємозв'язку, мети й правиласистемистаютьважливіше, ніж мети йбажаннябудь-якогоіндивідуума.

>Крімможливостіперекрити доступ, чиновники йполітичнідіячіможутьвідмовитися відспівробітництва і в інших формах. Зогляду напідозріле ставленнягромадськості долобізму, можнасказати, щомайже усішанси будуть тодіпротилобістів. Одна ізнайбільшихтурботлобістів –уникнутигнівуофіційнихдіячів.

Чиновникиможуть підгримуватисвійвплив налобістів не лишенегативними, але й йпозитивнимидіями.Наприклад,цеможеполягати вспівробітництві вїхніхполітичнихкампаніях, удопомозі припоширенніїхніхпоглядів, урекламіїхніхуспіхів передколегами йможливимиклієнтами, упередачіїмважливоїінформації й т.п.Крім тогоофіційнийдіячможепідсилитисвійвплив налобіста,установивши із нимдружнівідносини.

Системаможесправитися ізокремимипорушеннями, але й чи взмозі вонапротистояти широкомунастанню зла?Якщо великакількістьчиновників йлобістівтаємнодомовляться провтіленняпотрібнихїмрішень,щоб крутоповернути уладовіпротисуспільнихінтересів,регулятори,закладені до системи,можутьвідмовити.Імовірністьтакоїподіїнадзвичайно мала, але йтреба матір наувазітакуможливість.Тількипостійнапильність із боцігромадян йвідповідальнездійснення праваголосуванняможезапобігти такому результату.

>Найбільшефективний контролю надлобізмом, й,імовірно, усє, що дійснопотрібно –цеобраннявисококваліфікованих,відповідальнихполітичнихдіячів йчиновників.Голосивиборцівуказуютьнапрямоксистемі йзабезпечуютьїїчесне йсправедливефункціонування.Офіційні владимають скількиможливостей длякеруваннядіяльністюлобістів, що смердотіфактичновизначають, якця діяльність якщопротікати.Вони сам, своїмвласнимповодженням,можутьдомагатисявиконаннявизначених правил.Наприклад, смердотіможутьчіткоустановити, що смердоті будутьодержуватиінформацію лише відосіб, щомаютьбездоганнурепутацію.Вониможутьобмежуватисялишеділовимивідносинами ізлобістами,відмовляючись відрозваг,послуг йхабарів.Вониможуть бутистійкі до заузятоготиску, але й у тій годину,чуттєві до голосіввиборців.Вониможуть забезпечитисобінезалежніджерелаінформації,щоб незалежати відінформації й радийлобістів.Конгресзменшує свою залежність від груптиску,удосконалюючи своїпроцедури йзабезпечуючипослугамицілкомпрофесійнихекспертів своїпідкомітети і окремихчленів. Чиновники, щообираються,повиннітримати подпостійним контролем діїпризначуваних; смердотіповинніпіклуватися провідносиниостанніх ізлобістами.Моральнийрівеньлобізмузалежить в залишковомупідсумку, від моральногорівняофіційнихдіячів.


>Висновок

Упершійчастинінаукової роботи ярозглянуласамевизначеннялобізму,,дізналась, щолобізм –цеагітаціяпредставлення й ">продавлювання"чиїх-небудьполітичних чиекономічнихінтересів органів державної влади.

>Також ті, щолобізммає своїпереваги танедоліки. Вісьдеякі із них:

1)стимулюєоргани державної влади доефективноїдіяльності;

2)створюєможливості длязахистуінтересівменшості;

3)єзасобомдосягненнякомпромісу йузгодженнярізноманітнихсуспільнихінтересів.

>Недоліки:

1) врядівипадківлобізмзаважаєоперативності державної політики;

2)можепризводити досоціальнонесправедливихрезультатів;

3)єнебезпекаперетвореннявладнихінститутів вінструмент длядосягненнясвоєї мети.

Отже,лобізм для політикиможеспричиняти якнегативнінаслідки, то йпозитивні. Алі, на мою думку,це усе ж таки такинегативнінаслідки. Іцемабуть, бо в Українілобістська діяльність над рамках закону.

>Також внауковійроботі ярозглянулапередумовивиникнення,форми таметодилобіювання.Дізналась, щовидилобізмурозподіляються взалежності від цього у які органах владивирішуються запитання, від характеруінтересів, взалежності від години дії таін.

Отже,вивчивши тадослідившинаукову роботу ядізналасьдуже багатоцікавоїінформаціїстосовнополіпшенняполітичного стану в Україні.


Списоклітератури

Політологія: Енциклопедичний словник. М.; 1993.

Політологія: Підручник // під ред. Н.І.Матузова,А.В.Малько. – М.:Юристъ, 1999.

Фрідман Л. В. Введення ЄІАС у американське право М., 1992 ">Віче", 2001 -2002 рр

Ілларіонов А. Уряд капітулював перед горілчаним лобізмом //Вісті 1994, 24 лютого.

>Карханин З.Лоббист проходить крізь стіну. Федеральні відомства шукають контактів із парламентом //Російська газета 1994, 13 жовтня

Ларін З. Хто править Америкою ?… Лобісти // Російська газета. 1993, 6 березня

Лєпєхін В.А. Лобізм у Росії проблеми його правовим регулюванням// Полис. 1998. №4

Лобізм як інструментполитики//Актуальная політика 1993, №2-6

Лобізмпо-немецки//Полис.1993 №1

Малютін М.,Нещадин А.Лоббизм–всего лише засіб збагачення // Вісті 1994, 16 листопада

Остапчук А. Лобізм стане цивілізованим. Готуються відповідні законодавчі акти // Незалежна газета. 1995, 14 лютого. "Політична думкасучасності",2000р.


Схожі реферати:

Навігація