Реферат Римське право

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Приватне публічне право в Др.Риме (Ульпиан)

Публічне право є те, яке належить до стану Римської держави, приватне – яке належить до користь окремих осіб( Ульпиан – римський юрист III століття)

Закони 12 табл. – джерело всього публічного й приватного права( за словами Тита Лівія- римського історика 59-17 е.). Ульпиан каже що публічне право включає у собі святині, служіння жерців, становище магістратів, тобто.

сюди ставляться норми, що визначають правове становище д-ви та її органів прокуратури та рег. стосунки із приватними особами. Відносини частий. осіб між собою - і в інститутах св. з виробництвом, обміном речей та надання послуг рег. частий. правом. Част право ділиться але комплекс имущ.( по речам) та особистих прав (абсолютні, невідчужувані – родинні перекази й ін.) Держава мінімально втручається у частий. право, тут свобода договору. РЧП – сама оформлена і закінчено- ная.

 

Рецепция РЧП в Зап. Європі

Римська імперія простиралася на майже всю Європу. Разом із нею туди прийшло право. Рим центр торгівлі, центр приватних відносин. Рим взяв він роль лаборанта і злив норми межд. обороту у єдиний струнке ціле (Покровський) Після розвалу РІ право прод. діяти у Візантії й у пожежних частинах бывш. РІ. Римське право – писаний розум. Римське ПП – краще право приватної власності. Усі верстви підприємництва західного суспільства були зацікавлені у рецепції РЧП. О дев'ятій в. созд. школа в Равенні, Павії, Орлеані та інших. Вони вивчали РЧП. Глоссаторы в партії 11 столітті у Болонському університеті. Жодна країна Європи, вкл. Англію не уникли впливу РЧП. Сущ. впливом геть правотворчество. Швабский зерцал в 1275 р. сод. чимало з кодиф. Юстиниана(Германия). Кодекс Наполеона в 1804 р. реципировал чимало з РЧП. КН є основою кодифікацій всіх частин світла (До. Маркс). У середньовіччі РЧП часто мало пряму юридичну дію. РЧП-самая найкраща розробка по НС. Теорія і термінологія.

Основоположники марксизму про РП

Фактично римляни вперше розробили право приватної власності, абстрактне право, приватне право, право абстрактної особистості. (Маркс). РЧП-совершеннейшая, яку ми лише знаємо, форма права, основу якої лежить приватна власності. (Енгельс) Ленін принижував роль РЧП. “Батеньки – ми нічого приватного не визнаємо”.

Поняття й особливо сенатус-консульта

сенат вважає, радить і рекомендує. інструкції магістратам. Принцепсы давали пропозиції через сенат. Сенатусконсульт виконувався як закон.

Сенат складалася з 300 чол. за кількістю римських пологів. Призначали цензорами, обрані народним зборами. Практично довічне призначення. право тлумачення закону- початок правової науки.

Юридична особа зараз- організації та учрежд. явл. суб'єктами цивільних правий і зобов'язаний., які мають обособ. имущ-еством і південь від своє ім'я участв. в гражд. обороті, суді, тож арбітражі. Головне юр. обличчя Римі- римський народ. Громади- корпора-ции,

Поняття законів й ті види законів  закон- те, що народ наказує й встановлює. Lex lata: рішення народних зборів (курії, центурії, триби). Три частини: 1) імена ініціаторів + вид СР

2) нормативне преписание (гіпотеза + диспозиція)

3) Санкція. Lex data- преторское право – едикти магістратів утв. сенатом чи дійств. 1 рік, йшли разом із претором.

lex dicta – видавалися певної категорією власників. Устанавли-вались особливі правові становища конкретних видів власності. Досконалі –предусматр. нікчемність запрещ. акта

менш соверш., кіт. предусм. штраф чи ін.

несоверш. ті, кіт не видут ні з скасування немає штрафу (без санкции),более соверш. штраф + недейств. акта. 

Правове положення па-терфамилиас домовлады- ка на початку мав абсолют- ное право над подвластны-ми, вкл. право жизи і смер-ти. Усі майно подвлас-тных- його майно. Пре- кращалась із смертю чи з волі домовладыки. Згодом владу взрос- лыми синами була хв. Наприкінці влада пф. форм.

Позови в РЧП

позов- цього права особи здійснювати судовим порядком своє вимога. Делятся на цивильные(строгого права)- випливають із літери договору ЄС і преторские (доброї совісті)- випливають із рішення претора про справедливість. Вещные

(ті, кіт спрямовані проти будь-якого посадовця котрий може виявитися порушником соотв. права, позов спрямований проти 3-х осіб) та особисті

( проти відомого особи, можливий порушник був відомий із договору чи зобов'язання) Различ.

персекуторные- повернення тій чи іншій речі , штрафні- про стягнення штрафу чи возмещ. ущер- ба, арбитрарные – у яких суддя на власний розсуд визначав обсяг відшкодування збитків (справедливо) популярні- проти будь-якого які у потенціалі міг комусь порушити право. Преторы у позові використовували сувору формулу закону, для схожих ситуацій використовували фікцію.

РЧП: немає позову - немає і право.

Зараз: немає немає і позову.

Легесакционный процес

(Legis actio- позов на закон)

дві стадии-in jure і in judicio 1 ст. обличчя, чиє право було порушено у суворій формалізованої формі, безпомилково. Помилка- проиг-рыш справи. Магистрат вуст. дозволенность претензії, його законність. Є позов ? Ні позову, немає і право. Сущ. п'ять форм розгляду позову на уроках требо-вания: процес парі, нало-жения руки, вимога призначити суддю, требо-вание опред. суми чи кол-ва речей, взяття застави кредитором. Парі- навколо спірною речі. Запорука –якщо річ <1000 ас то 50 >1000 – 500 ас. litis con-sestatio- закреп. спору при свидет. При уч. маг замова. суддя. 2 ст. щонайменше як за 30 днів. Не прийшов по полудня – програв. Явка на першу стадію обов'язкова, якщо відп. по уваж. причини неспроможна з'явитися, то позивач обяз. надати транспорт. Особливості захисту суб'єктивного права Існували позови, вуст. магістратами. Ні позову, немає і право. Зараз- немає права, немає і позову.

Види контрактів-догово-ры, захищені позовами. Вербальний контракт нас- тупает при проголошенні певних слів. Лите- ральный контракт- письмен-ный. Громозкая форма їх укладання. При неправиль іншої формі вело до недейств. контракту. Хоча вважався дійств. при правил. формі, але з пороками волі. до класу епоху з'явилися реальні і консенсуальные кін. Реальні – засновані на соглаш. і передачі речі (позику, позичка, зберігання) консесуальные і безымян-ные контракти.

Право юристів: спочатку прерогатива тлумачення належала жрецам-пон-тификам, потім до світської юриспреденции. Гней Фла-вий (Исковые формулы-304) Тіберій Коруканий зробив свої консультації свобод- ным всім 254, інституції, інструкцією, і т.д. 3 виду: у віданні суд. справ, редак. формальних актів, тлумачення права.

Агнатское кревність в ДР  

Агнат- підвладний патер- фамилиас. Право наслед.

Агнатами були кревні (син, дочка, онуки) і некровные (дружина сина, усыновленные).По мужск. лінії. У когнат. кревність разл. лінії (пряма восх- від нащадка до предку і пряма нисх.- від предка до нащадку і бічна – особи имеющ. общ. предка -брат, сестра, дядько і племінник) і рівня (число народжень між родств.) 1-ша ступінь – матір та син. 2-га братик i сестра. 3-тя дядько і племінник. Боковое кревність то, можливо повно- родным(от загальної матері та батька) і неполнород.(едино- кревним і єдиноутробним). Властивості- отнош. між чоловіком і дружиною.  

Конституції імператорів

приймають силу джерела права з кінця 1 століття. Види- едикти, сод. імперативні постанови. Декреты- рішення з суд. справам. Рескрипты- тлумачення законів. Мандаты- инст-рукции чиновникам по осущ. правосуддя та управління. Эдикты і мандати йшли разом із принцепсом. У 2 в. конст. приймають знач. хіба що законів. У період домінанта конст.= од. закон.

Консенсуальные контракти – засновані лише з угоді, без яких- або формальних актів. 1 Купівля-продаж. Вважається заключен-ным, коли домовилися ціну, хоча ціна продажу та була ще сплачено. Продавець проти неї вимагати суму, а по-купатель- річ. Під час продажу речі за суму, дешевше поло-вины її реал. вартості про-давец міг вимагати реститу-ции, якщо покупець не оп-латил різниці цінується. Ризик за втрату речі лягав на поку-пателя. 2 Наем – наймання речі, наймання послуг, поспіль (наймання роботи) Предметом може бути речі, крім непотреб-ляемых, чужі речі. Возни-кает при винагороду грошима або врожаєм. Ризик случ. загибелі лежав наймо-дателе Наймання послуг- наняв-шейся особисто зобов'язаний выпол-нить опр послугу. Оплата відрядна чи погодинна. Подряд- коли обличчя працює із матеріалом наймодавця. По створенню закінченою речі. Має право користей. працею 3-х осіб. Ризик випадкової загибелі лежав підрядчику. 3 Доручення: обличчя безоплатно здійснювало дія з дорученням іншої особи. Можливо гонорар, назн. магист. у разі порушення право повіреного. Поручите-ль зобов'язаний сплатити витрати.

Экстраординарный про-цесс. в 294 р. конституція Діоклетіана вуст. эо як єдностей. форму процесу. Річ від поч. до кін. рассмат. чиновником, приймав заявл., назн. день, викликав відповідача. Суд. мита. Писм. процес. Огран. пуб-личность судоговорения. Участв. представники – адвокати. Рішення на писм. формі. Можна частково. Аппеляция. Рішення втілювалося силою исп. влати. Диспозитивность і спроможність.

 Позови з фікцією : покладе. фікція- начебто факт стався і отриц.- начебто факту був. Застосовувалися коли преторе в материально-правовом плані був безсилий. Перестановка осіб- коли відповідальність возлаг. на опікуна відповідача.

Бонитарная собствен-ность На зміну маници-пации приходить традиція – без громозкой процедури. У 1 в. е. отримує захист Публициановым позовом. Переходить в квиритскую через 1г для движ. і чер. 2г для недвиж. Бывш. собств. мав голе квиритское пра- у. По истеч. приобретат. давн. станів квиритск. власником. При Юст. бон.= кирит. собств.  

 Сервитуты- декларація про чужі речі. Рабство речі, служіння її. Предиальные (земельні) –форма поповнення господарської корисності ділянки. Потреба доступу до води чи дорозі через чужій ділянку. Крім сільських були й міські серви-туты- право оперти будинок на стіну сусіда, відвести дощову воду у вікно сусіда, щоб сусід не загороджував світла. Бессроч ность і неподільність серви- тутечки. Особисті сервітути: заповідальні відмови. Наприклад право пожизнен- ного проживання, у завещ. домі годувальниці. Узуфрукт. У ДК є всі види сервітутів, крім особистих. Але предусм. компенсацію принесенен ный шкода ділянці. Узуфрукт право користей. чужій річчю і його плодами, зберігаючи цілою субс-танцию речі. Не був отчуждаем і переходив до спадкоємцям. Узуфруктуа-рий мав права здавати у найм, распоряж. плодами. Немає право распоряже-ния. Узус-право користей. чужій річчю, але нераспор. плодами. Habitatio-право жити у чужому домі. Operae –право особистого користей. ра-бом чи тваринам.

Кодифікація Юстініана

120 печат. аркушів. Включает у собі підручник – составл. інституцій Гая, Флорентина, Марциана, Уль пиана та інших. Антологія сочі нений классиков-Дигесты, подгот. спец. комісією- 530-533.Собр. императорс-ких конституцій. Структура дигестов: 1 кн.- форми права, права осіб, классиф. речей і должн. обличчях імперії. 2-46- едикти. 47-48- карному праву, 49- апеляції, фінанси, воєн- ное право.50-муници-пальному і между-народному праву. 275 тв. 38 юристів.

Поняття маниципации

Маниципируемые речі відчужені на присутності 5 свідків і вагаря за плату. Публічність. Покупець собственноруч-но накладав руку на річ чи його символ. Суворий формалізм. 12 таблиць 6 таб. п. 5б.

Суперфиций- це речове, спадкове і отчуж-даемое право спорудження споруди чужому міському ділянці право користування цим ділянкою. Предоставлялась захист від третіх осіб і зажадав від самого власника землі. Бес-срочное користування, ста-бильная орендної плати.

Прейм. прод. собств. 2% 3г.

Термін давності. час- основу появи, зміни і припинення правовідносин. Приобре-тательская давність. Погасительная давність (погашається декларація про позов). Певне і неопре ділене час ( з незапам ятных часів- высш. сила). Час обчислюється по рухомим дням( точно- точно) і з повним дням( з першого дня коли сталася подія і по последнего(если право купується з наступ. останнього дні якщо втрачається, те з кінця останнього дня. Исковая давність- погасительная давність, устан. окремих позовів. Законні терміни Преторские- рік, эдильские, у зв'язку з недоліком купленої речі- 6 місяців, про спадщину- 5 років. Термін позовної давності в 424 р. було встановлено 30 років, для церкві та благ. учрежд- 40 років. У ДК 3 року. Предъявл. позову не більше термін давнини перериває його протягом як і дію особи, наруш. права, але визнав свою неправоту. Перебіг позовної давності можуть припинити (описування майна). 1 рік 365 буд. 1 місяць- 30 днів. Законна давність небессрочна, а позовна бессрочна, якщо вони відбуваються дії исца.

Класифікація речей в римському праві річ- це частина живий або неживої природи ізольованій фізично і пространст-венно чи невіддільною з інших частин природи (Иоффе).Такие речі- телестные. Бестелестные (in-corporales) –юр. отноше-ния і право спадщини, узуфрукт, зобов'язання. Маниципируемые (предме-ты господарств. обороту- раби, худобу, земля)- відчужувалися через маниципацию і неманиципируемые речі (й інші). Недви-жимые- зроблені від поверхні йдуть за поверхнею (земля, будинки і т.д.) Охоплені- ті, які можна Г.Калетник мобілізувати або ті, що рухаються. Недвижи-мость маниципируется. Делимые і неподільні речі. Потребляемые і не-потребляемые. Родовые (вино, зерно), индивидуаль- ные. Прості (які однорідні) складні( з двох частин пов'язаних загальним найменуванням чи сост. з птд. речей- стадо, народ тощо.). Головні і придаточ-ные (служать предназн. головною речі, підпорядковуючись її юр. становищу- частини речі, приналежності, плоди). Частини речі були об'єктом права толь-

далі буде

Класифікація речей в РП продовження

до у разі птд. від головною. При неможливості отде-ления частиною, і головною речі права на частина прек-ращались. Позов про 2-му відшкодування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація