Реферати українською » Право » Законодавчі і підзаконні акти.


Реферат Законодавчі і підзаконні акти.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

      До законодавчих актів ставляться Конституція України та закони,

прийняті Верховною Радою, до підзаконним - укази Президента,

постанови Верховної Ради, крайових, обласної влади і гордских

Рад народних депутатів, а як і постанови Ради Минис-

тров та інших виконавчих органів. За дорученням Ради Минис-

тров підзаконні акти які можна розробляти директивними органу-

ми, наприклад Міністерством РФ з охорони навколишнього природної

середовища проживання і природних ресурсів, комітетом РФ за працею, Госкомсанэпи-

демнадзором. На базі підзаконних актів розробляються различ-

ные становища, встановлюють принципи організації робіт з

гарантуванню безпеки життєдіяльності.

      Законодавство про працю регламентує основні правові

гарантії у частині забезпечення охорони праці. Воно включає основи

законодавства про працю, і навіть кодекс законів про працю, кото-

рый визначає основні обов'язки адміністрації з обеспече-

нию безпеки і умов праці; спеціальні вимоги,

які пред'являються робітникам і службовцям, зайнятих на важких роботах, і

на роботах з шкідливими і з тяжкими умовами праці; вимоги бе-

зопасности на виробничі будівлям, спорудам, оборудова-

нию; встановлює матеріальну відповідальність підприємств,

установ, організацій за збитки, заподіяний робітникам і служачи-

щим ушкодженням здоров'я.

      Серед законодавчих актів, вкладених у забезпечення

охорони праці, основними є Закони РФ "Про санитарно-эпиде-

миологическом добробуті населення" (1991 р), "Про підприємства і

підприємницької діяльності", (1990 р), "Про захист прав піт-

ребителей" (1992 р).

      Прикладами підзаконних актів з охорони праці є Пос-

тановление Ради Міністрів РФ "Про широкому проведенні атестації

робочих місць та його раціоналізації у промисловості та інших від-

раслях народного господарства РФ" (1985 р), Постанова Ради Ми-

нистров СРСР "Про державну експертизі умов праці"

(1990 р), "Постанова президії ВЦРПС і Госпроматомнадзора про

затвердженні Положення розслідування і свідомому урахуванні нещасних слу-

чаїв з виробництва" (1989г), Постанова Госкомтруда СРСР і

Секретаріату ВЦРПС "Про типовому переліку робіт із тяжкими і шкідливі-

ми , особливо небезпечними і особливо шкідливими умовами праці, на кото-

рых можуть встановлюватися доплати робочим за умови праці в

підприємствах машинобудівної і металообробній промыш-

ленности" (1986 р).

      Нормативно-техническая документація з охорони праці вклю-

сподівається у собі правила технічно безпеки та виробничої

санітарії, Санітарні норми і правил, Систему стандартів без-

пасности праці, інструкції з охорони праці для робітників і служачи-

щих.

      Відповідно до ст. 143 КЗпП РФ, правила з охорони праці подраз-

деляются на єдині, міжгалузеві і галузеві. Єдині распрос-

траняются попри всі галузі народного господарства. Межотраслевые задо-

репляют найважливіші гарантії забезпечення безпеки т гтгтены

праці кількох галузях, або у окремих видах виробництв,

або у окремих видах робіт.

      Інструкції з охорони праці діляться на типові і дествую-

щие на підприємства, організації, або установи.

      ССБТ містить стандарти державні та підприємств.

Структура ССБТ, зміст окремих підсистем, порядок согласо-

вания стандартів цією системою докладно викладаються у літературі.

      Стандарти підприємств із організації праці та його безопас-

ности розробляються безпосередньо для підприємства і согласо-

вываются з профспілковим комітетом. Вони регламентують принципи

робіт з гарантуванню безпеки праці, організації контролю

умов праці, нагляд за установками підвищеної небезпеки обуче-

ние працюючих безпеки праці, аттестованию осіб, обслуговую-

щих установки підвищеної небезпеки, і робочих місць на предприя-

тии тощо. буд..

      Систему керування охороною праці в підприємстві предусмат-

ривает участь у ньому всіх представників адміністрації, починаючи

від бригадирів і майстрів, і закінчуючи головного інженера і директо-

ром. Кожен у своїх посадових обов'язків відповідає

забезпечення безпеки праці. З іншого боку ряд підрозділів

виконує спеціальні функцій управління охороною праці. Органи-

зация і координація робіт з охороні тру покладено на служби ох-

рани праці. З іншого боку, цю службу відповідно до Положенням

про відділах охорони праці проводить аналіз гніву й причин

виробничого травматизму, й професійних захворювань,

организуе роботу в підприємстві з проведення паспортизації са-

нитарно-техническогосостония цехів, атестації робочих місць у

частини умов праці та техніки безпеки, щодо забезпечення здо-

ровых умов праці, проводить вступний інструктаж і допомагає по-

могутність у організації навчання працівників із питанням охорони праці

і нині діючим нормативних документів, бере участь у роботі аттес-

тационной комісії і комісій з перевірки знань инженерно-тех-

ническими працівниками та представниками правив і норм з охорони праці,

інструкцій по техніки безпеки, і навіть виконують деякі

інші функції.

      Для вироблення управлінські рішення необхідний облік, ана-

лиз, оцінка показників стану умов охорони праці. Для це-

го використовуються спеціальні, зазвичай інтегральні, показате-

чи.

      Для оцінки стану охорони праці в підприємстві рекомен-

дутся використовувати узагальнений показник, що характеризує соблю-

дение вимог безпеки трудаработающими, безпеку

виробничого устаткування, виконання планових заходів

з охорони праці та т.п..

         ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ І СЛУЖБ,

      ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАДАЧ З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

______________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ | ГОЛОВНЫЕ | ИСПОЛНИТЕЛИ

                                       | ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |

_______________________________________|_______________|______________

Навчання які працюють у безпеки | ОТО |ООТ,ОГМ,ОГЭ,РП

праці | |

Пропоганда питань охорони праці | ООТ |РП

Безпека производст- | |

венного устаткування: | |

-виробленого | ОГК |ВТК

-експлуатованого | ОГМ,ОГЭ |РП,ООТ,ПК,ОГМе,

                                       | |СПЛ

Безпека производст- | ОГТ |ООТ,ПК,ОГМ,РП,

венних процесів | |СПЛ,ОГМе

Забезпечення безпечного стану | |

будинків: | |

-споруджуваних | ВКБ |ООТ,ОМТС

-експлуатованих | ОГМ |РП,ООТ,ИПБ,ОМТС

Нормалізація санітарно-гігієнічних | РП |ЛНОТиУ,ООТ,ПК,

умов праці | |СПЛ,ОГТ,ОГЭ,МСЧ

Забезпечення працюючих засобами | ОМТС |РП,ООТ,ПК

індивідуальної захисту | |

Забезпечення оптимальних режимів праці | ООТиЗ |РП,ООТ,ПК

відпочинку | ЛНОТиЗ |

Організація лікувально-профілактичного | МСЧ |РП,ПК,ООТ

обслуговування працюючих | |

Санитарно-бытовое обслуговування | РП |ООТ,ОМТС,ОКС,ПК

працюючих | |

Професійний відбір робочих | ОК |ЛНОТиУ,МСЧ

окремих фахів | |

______________________________________________________________________

Умовні скорочення:

ООТ - відділ охорони праці;

ЛНОТиУ - лабораторія наукову організацію праці та управління;

МСЧ - медсанчастина;

ПК - профспілковий комітет;

РП - керівник підрозділи;

ОГМ - відділ головного механіка;

ОГТ - відділ головного технолога;

ОМТС - відділ метериально - технічного постачання;

ОГК - відділ головного конструктора;

ВКБ - відділ капітального будівництва;

ОТО - відділ технічного навчання;

ОК - кадри;

ООТиЗ - відділ організації праці та зарплати;

СПЛ - санітарно - промислова лабораторія;

ОГЭ - відділ головного енергетика;

ОГМе - відділ головного метролога;

ИПБ - інженер з пожежної безпеки;

ВТК - відділ технческого контролю.

      Для оцінки стану охорони праці в виробничих

ділянках й у цехах рекомендується використовувати узагальнений коэффи-

циент рівня охорони праці Кот , що визначається за такою формулою:

                    Кот = (КСП + Кб + Квпр )/3 де

    КСП - коефіцієнт рівня дотримання правил охорони праці ра-

    ботающим

    Кб - коефіцієнт безпеки устаткування,

    Квпр - коефіцієнт выплнения планових робіт з охорони праці.

      Коефіцієнт рівня дотримання правил охорони праці опреде-

ляется ставленням кількості які працюють із дотриманням правил до

загальної кількості працюючих. Для визначення рівня цього коэф-

фициента для підприємства вводиться карта рівня дотримання охорони

праці для ділянки чи цеху.

      Коефіцієнт безпеки устаткування визначається отноше-

нием кількості показників безпеки, відповідних норма-

тивно - технічної документації за безпеку праці до спільного

кількості показників безпеки, які стосуються даному про-

рудованию.Для контролю над рівнем безпеки производственно-

го устаткування дільниці вводиться коефіцієнт безпеки

ділянки, що є середнім арифметичним коэфффициентов

безпеки одиниць експлуатованого устаткування.

      Коефіцієнт виконання планових робіт з охорони праці оп-

ределяется ставленням фактичного виконання і передбачених

даний місяць заходів із всіх видах планів, розпоряджень,

указів, наказів.

      Для комплексної оцінки умов праці використовується гигиени-

ческая класифікація Мінздоров'я РФ. Вона передбачає облік каж-

дого чинника, що характеризує шкідливість і небезпека производ-

ственной середовища, і навіть чинників, характеризуючих тягар і нап-

ряженность трудового процесу. Цим документом встановлюється

три класу умов й правничого характеру праці: оптимальні, допустимі,

шкідливі і небезпечні. 3-й підрозділяється по ступенів, чам вище

клас, тим більш шкідливе і небезпечніше працю. Віднесення певних усло-

вий й правничого характеру праці до якогось класу залежить від величи-

ны чинників, визначальних умови і характеру праці. Чим вони

більше, ніж більш шкідливе і небезпечніше умови праці, то вище клас.

      Важлива функція документа - контроль стану охорони і вус-

ловий праці, результати якого є підвалинами определе-

ния показників, а остаточному підсумку - до ухвалення управленчес-

ких рішень.

      Основними видами контролю охорони праці є: оператив-

ный контроль керівника робіт та інших посадових осіб, пас-

портизация умов праці, контроль вимог безпеки тру-

і за атестації робочих місць, контроль служби охорони праці

підприємства, відомчий контроль вищих організацій,

контроль органів державного нагляду та програмах технічної инспек-

ции праці.

      Оперативний контроль здійснюється адміністрацією усім

рівнях щодня масштабах керованих нею підрозділів,

груп, бригад. Особлива роль у своїй належить майстрам і брі-

гадирам, що забезпечує до початку робіт перевірку соответ-

ствия вимогам безпеки устаткування, засобів захисту, ін-

струмента, пристосувань, організації робочих місць, а процес-

се роботи - контролю над застосуванням безпечних її прийомів.

      Паспортизация санитарно-технического стану умов

праці проводиться зазвичай щорічно. Мета програми - контроль усло-

вий праці в робочих місць. У результаті паспортизації виявляється

відповідність рівня шкідливих виробничих чинників установ-

ленним нормативним значенням. Нормативні значення параметрів,

визначальних умови праці, і навіть вимоги до воздухообмену

систем громадської вентиляції визначаються з требова-

ний стандартів, санітарних і гігієнічних норм Мінздоров'я РФ.

Методи вимірів встановлюються зазвичай МОЗом РФ. Ве-

дение паспортів доручається керівників підрозділів. Ра-

ботники, проводять паспортизацію умов труда,выявляют усло-

вия виникнення небезпечних і шкідливих чинників, з урахуванням яких

керівники підрозділів розробляють заходи щодо улучше-

нию умов праці.

      З 1985 р. у промисловості широко ведеться атестація рабо-

чих місць, у межах якої поруч із оцінкою технічного рівня

оснащення робочих місць та його організацією проводитсяанализ їх

відповідності вимогам охорони праці як і частини умов праці,

і у частини проведених технологічних процесів, используемо-

го устаткування й засобів захисту. Атестація робочих місць перед-

ставляет собою нове форму контролю охорони праці.

     За результатами перевірки відповідності робочого місця требо-

ваниям безпеки заповнюється карта атестації цього робочого

місця, у якій фіксується нормативне і фактичне значення

чинників, характеризуючих умови праці, їх відхилення від норми,

наявність важкої фізичної і монотонного праці, наявність соот-

ветствие вимог безпеки індивідуальних і колективних

засобів захисту, відповідність вимогам безпеки оборудова-

ния і технологічних процесів.

     Аттестационная комісія ухвалює рішення про атестації рабо-

чого місця, або його раціоналізації чи ліквідації. У основі

прийняття рішень може бути техніко-економічний аналіз, кото-

рый включає у собі розгляд оцінки робочого місця та предло-

жений з його вдосконаленню, визначення потреби у каж-

будинок робоче місце з погляду наявних виробничих пла-

новий, аналіз техническихпроцессов і результатів контролю, розрахунок

ефективності від доведення робочого місця до нормативного уров-

ня і необхідні цього витрат, виявлення технічних, маті-

риальных та можливостей підприємства щодо

раціоналізації робочого місця.

     Контроль важких, особливо складних, шкідливих і особливо шкідливих

умов праці є одним із найважливіших завдань адміністрації

при паспортизації умов праці та атестації робочих місць. Це

пов'язані з наявністю цілого ряду пільг і компенсацій, належних

особам, зайнятим цих роботах. Правильність проведення аттеста-

ций контролюється Головною державній експертизою умов

праці при Міністерстві праці та зайнятість населення, якої пре-

доставлено право виносити висновок про характер умов праці та

давати адміністрації ставлення до преостановлении дій її

рішень, як і відповідних законодавству.

     Метрологическое забезпечення робіт у царині безпеки

праці тому числі за оцінкою умов праці та атестації робочих

місць визначено гостами, за якими служби метрології обя-

заны давати пропозиції що стосуються вибору стандартних методик

вимірювання, і відповідних вимірювальних приладів.

     Відомчий контроль вищих органів реалізується у

вигляді цільових і комплексних перевірок виробничого оборудова-

ния і технологічних процесів, що проводяться комісіями

на чолі із головними фахівцями міністерств і територіальних

управлінь. Такі комісії здійснюють відомчий контроль

над виконанням стандартів.

     Державний нагляд над втіленням дотримання умов

охорони праці спеціальними органами: Госкомсанэпи-

демнадзором, Госэнергонадзором, Госпожарнадзором, Госатомнадзо-

ром, Росстандартом, Госгортехнадзором і деякими іншими орга-

нами.

     Госкомсанэпидемнадзор здійснює перевірку виконання

прдприятиями санітарно - гігієнічних і правил.

     Госэнергонадзор контролює правильність встановлення і эк-

сплуатации електричних і теплоиспользующих установок.

     Госпожарнадзор покладено контролю над виконання підприємства-

ми і міжнародними організаціями заходів пожежної безпеки під час проектування

і експлуатації виробничих приміщень та будинків на цілому.

     Госатомнадзор контролює роботи з джерелами ионизирую-

щих випромінювань.

     Росстандарт контролює впровадження й дотримання стандартів.

     Держгіртехнагляд здійснює перевірку правильності установ-

кі і експлуатації установок підвищеної небезпеки, зокрема

подьемно - транспортних машин й установки під тиском. Класси-

     фикация несчасных випадків. Для обгрунтування розробки ме-

роприятий по профілактики травматизму важливим є своевре-

менное і це правильне виявлення його причин. Порядок оформлення і

     розслідування несчасных випадків залежить від своїх классифика-

ции. Розрізняють такі несчасные випадки: побутові, непроизвод-

ственные трудові каліцтво і трудові каліцтва з виробництва. По-

ряд їх розслідування різний, як й розміри посібників з вре-

менной непрацездатності. При тимчасової непрацездатності,

     приходу у слідстві побутового несчасного випадку, посо-

бія виплачуються починаючи з шостого дня. Розмір посібники постра-

дав у своїй залежить, як і за зоболеваниях, від загального неп-

рерывного стажу роботи. При трудових каліцтвах посібник выплачи-

     вается з першого дні, у 100% розмірі. І тут при нас-

туплении у слідстві травми інвалідності призначається підвищена,

проти побутовими травмами пенсія. При несчасных випадках

з виробництва постраждалий, ставши інвалідом, має право

компенсацію втраченого заробітку підприємством. Несчасный слу-

     чай визнається трудовим каліцтвом коли він стався:

- і під час трудових обов'язків ( зокрема в команди-

ровке ), і навіть під час проведення жодних дій у сфері

підприємства чи установи, хоча б без доручення адміністрації;

- їсти дорогою роботу і з роботи;

- біля підприємства чи установи під час робочого

часу, під час перерви, протягом часу який буде необхідний

підготовки й збирання робочого місця та інструментів, приведення в

порядок одягу;

- поблизу підприємства чи установи у час, включаючи

перерви, якщо перебування там не суперечило правилам внутрен-

нього трудового розпорядку;

- і під час громадянського обов'язку порятунку людської

життя, з охорони державної, колективної, особистої собствен-

ности, і навіть з охорони правопорядку;

- при втрати працездатності і під час донорських функцій.

     За відсутності зазначених ознак травма вважається быто-

виття. Несчасные випадки з виробництва. Відповідно до "Положе-

нием розслідування і свідомому урахуванні несчасных випадків з виробництва"

пов'язані з виробництвом вважаються несчасные випадки, проишед-

шие:

- і під час трудових обов'язків ( зокрема в команди-

ровке ), і навіть під час проведення жодних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація