Реферат Страхування

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство загального характеру і спеціальної освіти Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний університет

економіки та фінансів

Заочне відділення

 

Контрольна робота з курсу

"Страхування"

Тема "Страхування космічних ризиків"

Лектор: Н.М.Фомичёва

 

Студент 4 курсу

Ускоренного 4-x річного навчання

Жемякин Олександре Вікторовичу

Спеціальність  Фінанси і Кредит

Спеціалізація Фінансовий менеджмент

 

Місце праці та зайнята посаду:  начальник відділу Комітету фінансів Адміністрації Санкт-Петербурга.

Дата реєстрації роботи факультетом: __________________

Зачетная книжка №  9684097

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

1999

Зміст:

Загальні поняття страхування ………….…………………...….….…....3.

Майнове страхування …………………………….…….………5.

Страхування космічних ризиків ……....…………………………..…7.

Выводы……………………………….……………………..……….19.

Література ………...………………………………………………...21.

           

Загальні поняття страхування

            Страхування, у редакції Закону РФ "Про організацію страхової справи Російській Федерації" [1] є відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій).

У разі початку ринкової економіки страхування при слід до найшвидше та розвитку галузей хо зяйственной діяльності. Він з'явився в народному господарстві недержавний сектор пред'являє попит різні види страхування, оскільки приватна власності, на відміну государ ственной, потребує всеосяжної страхової захисту. Без над своєю спиною фінансових гарантій із державного боку, соб ственники хочуть застрахуватися від ризиків.

Система державного страхування, існувала в Ріс ці за умов соціалізму, будь-коли займалася страхуванням настільки численних і багатьох ризиків. По-перше, у тому був необхідності, оскільки не було приватне предпри нимательство. По-друге, будучи монополістом в страховій справі, цю систему не відчувала особливої потреби у розширенні сфе ры своєї діяльності. Через війну методичний апарат частий ного недержавного страхування та її історичні тради ции значною мірою виявилися утраченими. Новим страхо вым компаніям, активно яке освоює дедалі ширший страховий ринок, багато чому повинні починати наново.

Тим більше що страхування належить до найбільш давніх і стійких форм господарському житті, що йдуть своїми корів нями у далеку історію. За своєю суттю страхування є створення цільових фондів коштів, призначений ных за захистом майнових інтересів населення приватної і заполітизованість господарської життя від несподівано наступаючих, випадкових за своєю природою нещасть, що супроводжуються ущербами. Страхо шиї фонди можуть формуватися у грошової, а й у мало териальной формі, проте грошова форма найбільш представи тельна і універсальна. Джерелами формування страхових фондів суспільства є платежі фізичних юридичних осіб, стягнуті на обов'язкової чи добровільних засадах. Созда ние цільових грошових фондів для страхування, управління ними та його розподіл — це частина системи фінансових відносин, нерозривно що з іншими формами акумуляції і расхо дования фінансових ресурсів суспільства.

Кількість ризиків, загрозливих суспільству, і окремої людини, велика, що страхові фонди неминуче створюють у різних організаційних форми і служать до різних цілей. Основні організаційні форми страхових фондів такі:

- державні (фонди соціального страхування);

- фонди самострахования;

- фонди страхових компаній.

Кожна з цих форм використовується і має соб ственную сферу застосування.

Держава формує страхові фонди як фонди социаль іншої підтримки з допомогою обов'язкових платежів громадян, і юриди ческих осіб. Ці засоби використовують згідно із чітко встановленими нормативами й за наявності певних усло вий для матеріального забезпечення громадян в разі настання не працездатності, старість і за іншими передбачені законами випадках. Можливості держави у наданні соціальної помо щі обмежені. Слід зазначити, що за умови ринкової еко номики держава ставить собі мети всебічної опе кі своїх громадян. Відповідальність за себе, власну сім'ю, своє иму щество переважно лежить самих громадян, а держава забезпечує лише мінімум гарантій у межах проведеної соціальної полі-тики.

Фонди самострахования створюються на підприємствах і домаш них господарствах на добровільних засадах. Виняток припадає лише певні організаційно-правові форми предприя тий (акціонерні товариства), котрим законом предписыва ется створення резервних фондів, мінімальний розмір яких складає 15% від статутного капіталу. Громадяни використовують із компенсації несподіваних збитків особисті накопичення. Цей метод відшкодовується у разі покриття потреби у грошах, розміри та палестинці час появи якої заздалегідь відомі або дуже великі. Якщо ж ідеться про серйозних ущербах, то резерв ные накопичення громадян, і підприємств виявляються недостаточ ными їхнього компенсації.

А надійний спосіб компенсації збитків, що з ризиками, це що у фондах страхових компаній. Фонди, стра ховых компаній утворюються з урахуванням передачі функцій стра хования із боку клієнтів, які не збираються займати ся самострахованием, а брати участь у колективних страхових фондах, керованих професіоналами.

Майнове страхування.

Під майновим страхуванням в Цивільному кодексі Ріс сийской Федерації [2] мається на увазі процес упорядкування та испол нения договорів, у яких страховик за певну премію зобов'язується в разі настання страхового події відшкодувати стра хователю чи іншій юридичній особі, на чию користь укладено договори, убыт кі, завдані застрахованій майну або іншим суб'єктам имуще ственным інтересам страхувальника.

Цей поділ страхування призначений покриття іду щих ризиків:

- загибелі, ушкодження чи часткової втрати застрахованої майна,

- неотримання чи недоотримання очікуваних доходів через на рушения партнерами своїх зобов'язань чи з інших причин, т. е. фінансових ризиків,

- виникнення цивільну відповідальність перед третіми особами, у разі заподіяння шкоди їх здоров'ю чи збитків їх майновим або іншими інтересам.

До майновому страхуванню повному обсязі застосовні все класичні принципи страхування:

- страхового інтересу, т. е. наявності юридично обгрунтованою фінансової зацікавленості страхувальника у цьому, що застра ховано;

- вищої сумлінності, т. е. обов'язки страхувальника і стра ховщика бути гранично чесними друг з одним при викладі фактів, мають матеріальне значення;

- відшкодування, коли страхувальник проти неї зробити лише компенсацію шкоди, подій у результаті страхового зі буття, але з прибуток;

- суброгации, т. е. право страхової компанії після виплати нею компенсації отримання відшкодування від винної особи;

- контрибуції, т. е. наявності певних розрахункових отноше ний між страхові компанії у процесі відшкодування при виявленні випадку подвійного страхування;

- безпосередньої причини, т. е. право страхової організації виплачувати відшкодування збитків лише за тими страховим собы тиям, які зазначені у полісі.

З усіх перелічених принципів саме принцип возмеще ния повною мірою притаманний лише майновому страхуванню, оскільки вона мало застосуємо у страхуванні життя. Це саме можна сказати і до принципу контрибуції, позаяк у особистому страхо вании не накладаються обмеження на сумарну страхову суму за всі ідентичним договорами, наприклад страхування життя людини, пов'язаним із різними страховими кому паниями.

Целю майнового страхування (до якої належить страхування космічних ризиків) є відшкодування збитків. Принцип відшкодування збитків у тому, що страхувальник після наступу страхового випадку має стояти у таку ж фінансове становище, коли він перебував безпосередньо проти нього. У зв'язку з цим постає проблема оцінки вартості стра хуемого майна України та визначення страхової суми.

Страхова сума це сума, не більше якої страховик несе страхову відповідальність за договором. Максимальна ве машкара страхової цифру майновому страхуванні определя ется страхової вартістю страхового інтересу вчасно наступ ления страхового випадку.


Страхування космічних ризиків

Страхування ракетно-космічних ризиків - нова, розвиваю щаяся галузь страхування, історія якої почалася 1965 р., коли було підписано перший договір страхування громадянської від ветственности з відшкодування збитків, заподіяних на етапі передстартової підготовки космічного апарату.

Особливістю перших договорів із страхуванню космічних ризиків була обмовка про франшизе, тобто. непокрываемой частини ущер ба за першим страховому випадку під час запуску серії космічних об'єктів. Ця обмовка називалася "привілеєм однією запуск". З цією умовою були застраховані дві серії з п'яти запусків апаратів типу "Intelset". У кожній серії лише одне запуск ока зался невдалим, і завдяки застереженню страхові виплати були зроблено.

З 1975 р. страхова практика змінилася: договори на запуск стали оформлятися без привілеїв, покриття було розширене через включення ризиків, що з виробництвом космічних об'єктів та його функціонуванням на робочої орбіті.

Нині вже нагромаджено досвід зі страхування ракет но-космической техніки всіх етапах її виготовлення й эксплу атации, проте це вид страхування продовжує залишатися слож ным через специфічних особливостей космічної індустрії. Специфіка галузі й викликані їй особливості страхування наведені у таблиці.

Специфіка космічної галузі Особливості страхування
Велика капиталоёмкость на запуск деяких геостаціонарних супутників потрібно понад 300 млн. дол., включаючи вартість ракети-носія Відповідно, великі страхові суми і вартість страхування, що пов'язаний з потребою размеще ния ризику в багатьох страховиків
Висока технологічність і шая конкурентоспроможність отрас чи: конструкції супутників і ракет безупинно вдосконалюються у бік зростання потужності, дли тельности праці та т.д. Затруднённость зіставлення статистичних даних із страхових випадках
Велика ступінь відновлення: по стоянно пропонуються нові види послуг: прямі телетрансляції, циф ровые радіопередачі, нові види інформаційних послуг тощо. буд. Затруднённость зіставлення статистичних даних із страхових випадках
Період проектування, изготовле ния і запуску геостаціонарного супутника становить більше трьох років, а супутника для навколоземній орби ти — понад півтора року Великі терміни дії страхових договорів (зазвичай 3 роки)

Мелкосерийное, а деяких слу чаях одиничне виробництво

Необхідність розробки нових умов страхування, і навіть мето дов оцінки ризиків і обгрунтованість розрахунків стра ховых тарифів

Невелика кількість громадських організацій і предприятий—изготовителей кіс мических об'єктів: збій у роботі однієї з підрядників неодмінно веде затримки у виконанні всього проекту

Розширення страхового покриття поширюється на затримки у реалізації всієї програми

Статистика аварійності: частка підлогу ных чи конструктивних втрат комерційних супутників коливає ся не більше 13 — 15%, тобто майже завжди пов'язані з помилками проек тирования, виготовлення чи конт роля

Страхова сума зазвичай принима ется що дорівнює вартості заміни кіс мического апарату

Величинам страхового покриття відповідають суми виплат за договорами страхування космічних апаратів. Останніми роками зафіксовано дані про великим претензіям в космичес кому страхуванні (наведені у таблице)[3]

Рік Претензії (млн. USD)
1985 290,6
1986 84,2
1987 57,0
1988 136,4
1990 390,1
1991 130,4
1992 280,6
1993 200,2
1994 759,3
1995 160,0
Разом 2488,8

У Росії її початком страхування космічної діяльності счи тается 1986 р., коли було оголошено готовність колишнього Рада ского Союзу страхувати космічні апарати. А практично цей вид страхування став вітчизняними компа ниями початку 90-х після ухвалення дуже важливих законода тільних актів для Російської Федерації, як Закон про космичес дідька лисого діяльності, Закон страхування та інших.

Розвиток страхування космічних апаратів нашій країні зумовлюється такими основними причинами:

- міжнародним статусом Росії як одна з головних космічних держав;

- великими обсягами страхових сум і страхових премій.

            Вартість російських програм зі страхування набагато мень ше, ніж відповідних зарубіжних проектів, але вітчизняні страховики останніми роками уклали кілька великих до говірок зі страхування космічних об'єктів.

У травні 1994 р. запущено супутник зв'язку й телемовлення «Горі парасолю» із конкретним висновком на орбіту ракетою-носієм «Протон». Вартість страхового покриття було визначено у сумі 12,5 млрд. крб. (ста рых). У страхуванні взяли участь 37 вітчизняних компаній, найбільші обсяги покриттів взяли він страхові компа нии «АСКО-Красноярск» і «Вікторія» (по 1,5 млрд. крб.).

У 1996 р. були застраховані передстартова підготовка і запуск ракети-носія «Протон», яке на орбіту супутник свя зи. приналежний Міжнародної організації морської спутни ковой зв'язку Immarsat. Страховое покриття від усіх ризиків состави ло 33 млрд. крб. Договору було полягає у користь Державного космічного науково-виробничого центру їм. М. У. Хруничева. У розміщення цього ризику російському страховий ринок учачи ствовало 40 страхових компаній, зокрема Інгосстрах, Косми ческая страхової компанії, Військово-страхова компанія і др.[3]

Предпочтительную страхову захист у Росії у час отримують спільні космічні програми з участю іноземних партнерів. Наприклад, супутник серії «Космос», при надлежавший военно-космическим силам Російської Федерації і загиблий під час запуску у травні 1996 р. на космодромі Байконур, застрахували у сумі 2,7 млн. дол. Цей супутник крім сво їх основних цілей мав виконати топографічну з'їм ку Землі, зокрема і території США. На про изводство зйомки уклали контракт між російської ас социацией «Совинформспутник» і американською компанією "AriaL Images Inc". Супутник застрахували на користь Совинформ-спутника, а ризик був серед 45 російських страховиків, найбільшу відповідальність взяв він Інгосстрах (200 тис. дол.).

За результатами експертизи міжвідомчої комісії при чиной аварії стало порушення технології виготовлення голів ного обтічника, бо як супутник застрахували від усіх ризиків, зокрема і південь від аварій через помилок персоналу, то возме щение асоціації «Совинформспутник» виплачено на підлогу ном обсязі.

Нині у світі поширена практика страхова ния комерційних, телекомунікаційних і наукових супутників зв'язку. Страхователями є власники космічної техніки, страхующие свої інтереси. Космічні объек ти, запущені за державними військовим програмам, стра хуются рідко й нашій країні, за кордоном.

У червні 1996 р. під час запуску з космодрому в Плисецке розбився іще одна російський супутник і також через шлюбу голів ном обтічнику. Але що у проекті участі коммер ческие організації, супутник ні забезпечений страхової защи тієї.

Для російських страховиків традиційні складності рас сматриваемого

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація