Реферати українською » Право » Сутність і завдання юридичної служби


Реферат Сутність і завдання юридичної служби

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Одеський Державний Університет

Миколаївський Навчальний Центр

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

на уроках

«Правова робота у народному народному господарстві України»

Выполнил ст. Шнейдерис Є. Л.

Гр. 317

р. Миколаїв 1998 р.


СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБИ

            У міністерстві, іншому центральному органі державної

виконавчої влади, на державному підприємстві, в установі, залежно від обсягу, характеру та складності правової роботи є, як правило, в формі самостійного структурного підрозділу- юридичне управління (відділ, сектор, бюро, група тощо) чи юридична служба).

Надання правової допомоги підприємству здійснюєтся на підставі договору, укладеного із юридичною чи фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, який має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення юридичної практики, чи із адвокатом, адвокатським бюро, фірмою, конторою чи іншим адвокатським об'єднанням.

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міністерством, підприємством, а також їхні керівниками та працівниками под годину виконання покладених ними завдань й функціональних обовязків.

Юридична служба міністерства підпорядковується безпосередньо керівнику міністерства чи за його рішенням одному з заступників, а підприємства - безпосередньо керівнику підприємства.

Порядок взаємодії юридичної служби із іншими структурними підрозділами міністерства (підприємства) визначається керівником міністерства (підприємства).

            У своїй діяльності юридична служба міністерства (підприємства) керується Конституцією й законами України, Конституційним Договором між Верховною Радою України та Президентом України, постановами Верховної Заради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами й розпорядженнями Кабінету міністрів України, Положенням про юридичну службу та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Мінюсту.

            На посаду керівника, його покровителя, головного юрисконсульта юридичної служби міністерства (підприємства) призначаються особини із вищою юридичною освітою й стажем роботи за спеціальністю не менш як три рокта, а провідного й відповідної

категорії юрисконсультів, що входять у склад юридичної служби, - особини, котрі мають вищу юридичну освіту чи навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Особи, котрі навчаються у вищих юридичних навчальних заставах чи не мають досвіду роботи, после прийняття їхні на роботу до юридичної служби міністерства (підприємства), повинні пройти стажування в управлінні юстиції в області, мм. Києві та Севастополі.

            Міністерство й підприємство повідомляють відповідно Мінюст й управління юстиції в області, мм. Києві та Севастополі про наявність в їхні структурі юридичної служби, зміни її організаційної форми та складу працівників, потребу в юридичних кадрах.

            Міністерство (підприємство) зобов'язане створювати умови для нормальної роботи й підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їхнього окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обовязків, законодавчими та іншими нормативними актами й довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою із правових питань.

Юридична служба міністерства:

організує й бере доля в забезпеченню реалізації державної правової політики у відповідній галузі, захисті законних інтересів міністерства;

забезпечує правильне застосування законодавства у міністерстві та на підприємствах галузі, інформує керівника про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих із порушенням законодавства;

разом із відповідними структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства в галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їхні на розгляд керівництва міністерства для вирішення запитання стосовно необхідності

підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництва, візує їхні за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів чи осіб, що їхні заміщують.

У разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативного акта законодавству та якщо внесені до нього юридичною службою зауваження не враховано, ця служба, не візуючи проект, подає письмовий висновок із пропозиціями щодо законного вирішення

відповідного запитання для прийняття залишкового рішення керівником міністерства.Видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання проекту акта законодавства відповідному державному органу для вирішення запитання щодо його прийняття чи узгодження без попереднього розгляду юридичною службою не допускається;

вносити керівництву міністерства пропозиції щодо подання нормативного акта до Мінюсту для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян чи має міжвідомчий характер;бере доля в підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, котрі надійшли для згоди, із питань, що належати до компетенції міністерства, готує проекти письмових з висновками чи зауважень перед тим;

проводити разом із іншими структурними підрозділами роботу для перегляду відомчих нормативних актів із метою приведення їхні у відповідність з законодавством, готує пропозиції щодо внесення перед тим змін й доповнень чи визнання їхні такими, що втратили чинність;організує облік й зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів чи підтримує їхні у контрольному стані; із використанням сучасних технічних засобів проводити інформаційно-довідкову роботу з законодавства, оперативно

доводити до підприємств галузі інформацію про зміни в нормативних актах й нові акти, рекомендації органів юстиції, роз'яснення Вищого арбітражного суду та Пленуму Верховного Суду; готує керівництву міністерства довідкові матеріали з законодавства, дає

працівникам міністерства консультації із правових питань;

разом із відповідними структурними підрозділами сприяє підприємствам галузі у правовому забезпеченню встановлення та стабілізації господарських зв'язків; бере доля в застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченню захисту майнових прав; надає правову допомогу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності галузі; сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере доля в проведенні аналізу причин їхнього виникнення й підготовці документів про відшкодування збитків; аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних й контролюючих органів, результати претензійної й позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міністерства; розробляє пропозиції щодо усунення

недоліків у правовому забезпеченню діяльності підприємств галузі, вносити їхнього на розгляд керівництва міністерства;

            бере доля в розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;представляє в установленому законодавством порядку інтереси міністерства до судів та інших органах под годину розгляду правових питань й спорів;вносить пропозиції керівництву міністерства (якщо це не віднесено до компетенції іншого підрозділу) про притягнення до відповідальності працівників, із звинувачуй які заподіяна школа.

здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємствах галузі, вносити на розгляд керівництва чи колегіального органу міністерства пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження кращих форм й методів діяльності юридичної служби та до реалізації рекомендацій органів юстиції; разом із відповідними структурними підрозділами визначає перспективну потребу підприємств галузі в юридичних кадрах для забезпечення їхнього постійним правовим обслуговуванням,

організує підвищення кваліфікації працівників юридичної служби підприємств галузі та обмін досвідом їхнього роботи, співпрацює у цих питаннях із Мінюстом;бере доля в організації й проведенні семінарів, інших зайняти із правових питань із працівниками міністерства, у підвищенні правових знань керівників й спеціалістів підприємств галузі. Юридична служба підприємства:організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів й документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства;

            координує роботу й бере безпосередню доля в підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їхні майнову відповідальність; перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства, та візує їхнього за наявності згоди цих проектів заінтересованими підрозділами.Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається; разом із іншими структурними підрозділами складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує й вносити у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів підприємства, що фактично втратили

чинність, не відповідають умовам господарювання чи видані із порушенням вимог законодавства;здійснює контролю над відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає керівнику підприємства для вжиття заходів до їхні зміни чи скасування;

забезпечує облік й зберігання текстів законодавчих і інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підтримує їхнього у контрольному стані;бере доля в підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) із іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їхні проектам; надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а й у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг), зменшення втрат від випуску недоброякісної продукції; рганізує претензійну й Веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства до судів, інших органах под годину розгляду правових питань й спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку із порушенням його майнових прав й законних

інтересів;

контролює додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення й розгляду претензій;

аналізує наслідки розгляду претензій, позовів й судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів); вносити керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності; дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готують відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку й статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними й контролюючими органами;сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу под годину вирішення ним питань виробничого характеру й соціального розвитку; бере доля в підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового

колективу із питань законодавства, що стосуються їхнього повноважень;

разом із відповідними підрозділами підприємства бере доля в підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони роботи на виробництві; надає правову допомогу працівникам підприємства, котрі потребують соціального захисту;забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносити пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав; в разі невиконання

вимог законодавства при звільненні працівника із роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок із пропозиціями щодо усунення порушень;бере доля в забезпеченню додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами арбітражного суду, відповідними документами інших правоохоронних й контролюючих органів.організує й проводити роботу, пов'язану з підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації із правових питань.
Юридична служба міністерства, підприємства має право:

перевіряти додержання законності в міністерствах, на підприємствах та в їхні структурних підрозділах;одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міністерства, підприємства, їхні структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;інформувати керівника міністерства, підприємства у разі покладення на неї виконання роботи, що не належить до функцій юридичної служби чи виходить за її межі, а й у випадках, коли відповідні підрозділи чи посадові особини не надають документи,інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

залучати за згодою керівника структурного підрозділу міністерства, підприємства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а розробки й здійснення заходів, котрі проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї обов'язків;брати доля в засіданнях колегії, інших дорадчих й колегіальних органів, нарадах, котрі проводяться в міністерстві, на підприємстві, у разі розгляду ними питань, щодо практики застосування законодавства;у разі переслідування працівника юридичної служби у зв'язку із виконанням обовязків, передбачених Положенням про юридичну діяльність, інформувати відповідно Мінюст й управління юстиції в західних областях, мм. Києві та Севастополі. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, наказів, інших правових актів міністерства, підприємства, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівником міністерства, підприємствата їхні структурних підрозділів.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених Положенням про юридичну діяльність заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав й законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

 


Право cубъектов економічної діяльності

зверненням до арбітражного суду.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особини (у тому числі іноземні), громадяни, котрі здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особини й в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до арбітражного суду згідно із встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав й охоронюваних законом інтересів.

Арбітражним судам підвідомчі:

1) справ у суперечках, що виникають при укладанні, зміні, розірванні й виконанні господарських договорів та із інших підстав, а й у суперечках про визнання недійсними актів із підстав, зазначених у законодавстві, крім:

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умів;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни й тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; інших спорів, вирішення які відповідно в Україну, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

2) справ про банкрутство;

3) справ за заявами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація