Реферати українською » Право » Економічна безпеку РФ


Реферат Економічна безпеку РФ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

1. Нормативно – правова основа економічній безпеці Росії

2. Поняття і структура економічної безпеки держави

3. Класифікація загроз економічній безпеці

4. Механізм забезпечення економічній безпеці

Укладання

Література

Запровадження

 

Потреба захисту небажаних зовнішніх впливів і радикальних внутрішніх змін, інакше кажучи, потреба у безпеки - це базова, основна потреба, як житті окремої людини, сім'ї, і різних об'єднань людей, включаючи суспільство і державу. У разі формування ринкової економіки сфера безпечного існування настільки звузилася, що сталий розвиток і масове незадоволення цієї потреби надає негативний вплив в розвитку функціонування окремих особистостей, сімей, організацій, держави і загалом, збільшуючи кризовий стан всі сфери його життєдіяльності.

Економічна забезпечення безпеки держави є складну і багатопланову конструкцію. Як частина системи національної стратегії безпеки, вона водночас лежить в основі на формування всіх які входять у її структуру елементів:

· військової,

· технологічної,

· продовольчої,

· екологічної безпеки й ін.

Досвід свідчить, що тільки надійна, ефективну систему забезпечення економічній безпеці може бути гарантом суверенітету і української незалежності країни, її стабільного та сталого соціально-економічного розвитку.

Основним зброєю зараз стають економічні методи. Багато країн немає свого конкурентоспроможного науково-технічного потенціалу повністю залежить техніки і технологією розвинутих країн. Він дотримувався думки, і тепер до них відбувається і Росія, залежить від політики МВФ і МБРР - фінансових структур розвинутих країн.

Економіка СРСР із часом дедалі більш відставала економік розвинутих країн. Коли у період після війни незалежності до середини 60-х рр. за рівнем техніко-економічного розвитку СРСР відставав розвинених капіталістичних країн на 10-15 років, чи до середині 1980-х розрив досяг 20-25 років. Проведення неадекватною господарським умовам політики реформування ще більше збільшило становище. Відкритість економіки дозволила закордонним виробникам захопити російський ринок, унаслідок чого економіки Росії розпочалося різке зменшення кількості виробництва, який усе ще триває. Під загрозою перебуває національна безпека Росії. Різке зниження рівня доходів населення і життя населення загрожує державності Росії. Усьому цьому виною - стан економіки. Як його оцінити, брати рішення з висновку її з затяжної кризи? Проблема економічній безпеці у закордонній літературі розглядається, очевидно, досить давно, оскільки початок цьому поклав ще Ф.Рузвельт в 1934 року початком використання терміну економічну безпеку. В Україні у СРСР ці проблеми будь-коли рассматривались,(КГБ звертало свою увагу лише з економічні злочини минулого і зовнішньоторговельні відносини). Із початком перебудови до нашої країни стали проникати ідеї економічній безпеці.

У 90-ті роки в статтях економістів і в масової інформації став звучати термін “економічну безпеку”. Перші статті з проблемам економічній безпеці Росії з'явилися наприкінці 1994 року. Найповніше теоретичну бік питання розглянули у журналі Питання економіки №12 за 1994 рік Л.Абалкін, А.Архипов та інших. Пізніше, у полеміку з цього питання вступили та інші найбільші російські економісти.

Тривалий час проблема економічній безпеці Урядом Росії ігнорувалася . Ми мали спроби створення федеральних органів з моніторингу й вивчення них (Комітет із захисту економічних інтересів Росії за Президента, Робоча група з економічній безпеці при Уряді РФ), але вони мали успіху. Але сьогодні, хоч і із запізненням, але - йде формування концепції економічній безпеці. На початку 1995 року в засіданні міжвідомчої комісії Ради Безпеки обговорювалися і прийнято основні тези державної стратегії європейської (пізніше вони було затверджено Президентом). У квітні та липні 1996 року двічі проходили парламентських слухань у Раді Безпеки, присвячені проблемам економічній безпеці. Погано, що ні Концепції середньостроковій програми на 1997-2000гг., але у Концепції соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2005 року ні до слова щодо проблемах економічній безпеці Росії, немає аналізу такої положення у економіці.

    Проблеми забезпечення економічній безпеці Росії виглядала як неодмінного умови його відродження привертають до всі більше уваги політичних діячів, учених, найширших верств населення. Таку увагу зовсім випадково. Масштаби загроз і навіть реальний шкоди, завданий економічній безпеці країни, висувають названі проблеми на авансцену життя.

 

1. Нормативно – правова основа економічній безпеці Росії

Найважливішим елементом державної безпеки Росії є економічну безпеку. Відповідно до Указом президента Російської Федерації від 29.04.96 р. №608 "Про Державної стратегії економічній безпеці Російської Федерації (Основних положеннях)" економічну безпеку Росії цей стан захищеності економічних інтересів особистості, й держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, заснований на незалежності, ефективності та конкурентоспроможності економіки нашої країни. Об'єктами економічній безпеці Російської Федерації, відповідно до Указом, є особистість, суспільство, держава й основні елементи економічної системи, включно з системою інституціональних відносин.

Без забезпечення економічній безпеці неможливо вирішення поставлених перед державою, як у національному, і міжнародному. Отже, державну стратегію економічній безпеці, будучи невід'ємною частиною національної стратегії безпеки Росії, має на меті забезпечення захисту населення через підвищення рівня та якості його життя, розв'язання внутрішніх економічних та соціальних завдань, і навіть впливу світових процесів з урахуванням національних державних інтересів.

Ситуація, що склалася у Росії, має визначити стратегії економічній безпеці. Але всі проведені економічні заходи носять переважно імпульсивний, фрагментарний характер.

Попри складність затяжного перехідного періоду, Росія величезний потенціал задля забезпечення свого економічного безпеки як у країні, але й її межами. Зовнішньоекономічна спрямованість державної стратегії європейської залежить від ефективної реалізації переваг міжнародного поділу праці, щодо участі країни у її рівноправної інтеграції в господарські зв'язку, в усуненні її залежність від країн у питаннях економічного і технічного співробітництва. Об'єктами економічній безпеці, крім особи і держави, є основні елементи економічної системи та економічної діяльності.

Державна стратегія економічній безпеці включає:

1) характеристику зовнішніх і управління внутрішніх загроз економічній безпеці Росії взаємопов'язані як сукупності умов і внутрішніх чинників, створюють небезпеку обману життєво важливих економічних інтересів особистості, й держави; визначення та моніторинг чинників, котрі підривають стійкість соціально-економічної системи держави, на короткострокову і середньострокову (3-5 років) перспективу;

2) визначення критеріїв і параметрів, характеризуючих національні інтереси щодо економіки та відповідальних вимогам економічній безпеці Росії;

3) формування економічної політики, інституціональних перетворень та необхідних механізмів, дозволяють усунути чи пом'якшити вплив чинників, котрі підривають стійкість національної економіки.

Реалізація економічної державної стратегії європейської має здійснюватися системою конкретних заходів, реалізованих з урахуванням якісних індикаторів і кількісних показників - макроекономічних, демографічних, зовнішньоекономічних, економічних, технологічних та інших.

 

2. Поняття і структура економічної безпеки держави

 

А, аби і усвідомити значення категорії "економічну безпеку" треба дати характеристику терміну "безпеку" і безпомилково визначить у яких його суть. Безпека - це такий стан суб'єкта, у якому ймовірність зміни властивих цьому суб'єкту якостей і параметрів його довкілля невелика, меншою від визначеного інтервалу. " Желательное" стан суб'єкта визначається конкретним поєднанням параметрів життєдіяльності. Залежно через зміну цього поєднання, змінюватиметься і поняття "бажане" зміна. Отже, щонайменше важливим для суб'єкта є правильна оцінка рівня безпеки. Оцінка безпеки суб'єктом може збігатися з її реальним рівнем. Глибина цього розбіжності залежить від повноти і глибини інформації про що складається ситуації, від рівня впливу її змін стан безпеки тощо.

Взагалі, категорія економічній безпеці по-різному трактується у науковій літературі. Приміром, на думку В.Тамбовцева, "...під економічної безпекою тій чи іншій системи треба розуміти сукупність зазначених властивостей стану її виробничої підсистеми, що забезпечує можливість досягти цілей всієї системи".

В.А.Савин вважає, що "економічну безпеку є системою захисту життєвих інтересів Росії. Як об'єктів захисту можуть виступати: господарство країни загалом, окремі регіони країни, окремі сфери, і галузі господарства, юридичні і особи як суб'єкти господарської діяльності". По Л.И.Абалкину "економічну безпеку - цей стан економічної системи, що дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно й вирішувати соціальні завдання й у якому держава має можливість виробляти й здійснювати життя незалежну економічну політику".

Отже, загалом буквальному розумінні, під економічної безпекою слід розуміти найважливішу якісну характеристику економічної системи, визначальну її здатність підтримувати нормальних умов життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства.

Сама економічну безпеку має досить складну внутрішню структуру. Можна виділити три її найважливіших елементи:

 - економічну незалежність, що у умовах сучасного світового господарства зовсім на носить абсолютного характеру. Міжнародне розподіл праці робить національні економіки взаємозалежними друг від друга. У умовах економічна незалежність означає автоматичну можливість контролю держави над національними ресурсами, досягнення цього рівня виробництва, ефективності і забезпечення якості продукції, що забезпечує її конкурентоспроможність і дозволяє однакові брати участь у торгівлі, обміні науково-технічними досягненнями;

- стабільність і стійкість національної економіки, які передбачають захист власності у всіх її формах, створення надійних умов і гарантій для підприємницької активності, боротьби з кримінальними структурами економіки, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, які загрожують викликати соціальні потрясіння, тощо.;

- здатність до саморозвитку і прогресу, що особливо важливо у сучасному динамічно не зовсім розвиненому світі. Створення сприятливого клімату для інвестицій і інновацій, стала модернізація виробництва, підвищення професійного, освітнього й загальнокультурного рівня працівників стають необхідними і обов'язковими умовами стійкості й самозбереження національної економіки.

Отже, економічну безпеку - це сукупність умов і внутрішніх чинників, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, спроможність до постійному оновленню і самовдосконалення.

3. Класифікація загроз економічній безпеці

 

Найімовірнішими погрозами економічній безпеці Російської Федерації, на локалізацію яких має спрямувати діяльність федеральних органів структурі державної влади, є:

1. Збільшення майнової диференціації населення і підвищення рівня бідності, що веде спричиняє порушення соціального світу й суспільного згоди. Досягнутого відносний баланс соціальних інтересів може бути порушений у дії наступних чинників: розшарування суспільства до вузьке коло багатих і переважну
масу бідних, невпевнених у своїй майбутньому людей; збільшення частки бідних верств населення місті проти селом, що створює соціальну і кримінальну напруженість та ґрунт поширення щодо нових для Росії негативних явищ - наркоманії, організовану злочинність, проституції тощо; зростання безробіття, що може спричинити до соціальних конфліктів; затримка виплати зарплати, зупинка підприємств тощо.

2. Деформированность структури російської економіки, обумовлена такими чинниками, як: посилення паливно-сировинний спрямованості економіки; відставання розвідки запасів з корисними копалинами від своїх видобутку; низька конкурентоспроможність продукції більшості вітчизняних підприємств; згортання промисловості в життєво важливих галузях обробній промисловості, насамперед у машинобудуванні; зниження результативності, руйнація технологічного єдності наукових і розробок, розпад сформованих наукових колективів і основі підрив науково-технічного потенціалу Росії; завоювання іноземними фірмами внутрішнього ринку Росії з багатьох видів товарів народного споживання; придбання іноземними фірмами російських підприємств у цілях витіснення вітчизняної продукції і з зовнішнього, і з внутрішнього ринку; зростання зовнішнього боргу же Росії та пов'язане з цим збільшення видатків бюджету його погашення.

3. Зростання нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів.

Найважливішими чинниками загрози є: об'єктивно існуючі розбіжності у рівні соціально-економічного розвитку регіонів, наявність депресивних, кризових і відсталих стосовно економіки районів і натомість структурних зрушень на промисловому виробництві, що супроводжуються різким зменшенням частки обробних галузей; порушення виробничому - технологічних перетинів поміж підприємствами окремих регіонів Росії; збільшення розриву в рівні виробництва національного доходу душу населення між окремими суб'єктами Російської Федерації.

4. Криміналізація нашого суспільства та господарську діяльність, викликана переважно такими чинниками, як: зростання безробіття, оскільки значної частини злочинів скоєно особами, які мають постійного джерела доходів; зрощування частини чиновників державні органи з організованою злочинністю, можливість доступу кримінальних структур до управління певної частини виробництва та їх проникнення різні владні структури; ослаблення державного контролю, що призвело до розширення діяльності кримінальних структур на внутрішньому фінансовому ринку, у сфері приватизації, експортно-імпортних операцій та торгівлі. Основні причини, що викликають виникнення зазначених загроз, є нестійкість фінансового стану підприємств, несприятливий інвестиційний клімат, охорону інфляційних процесів також інші проблеми, пов'язані з дестабілізацією економіки.

Запобігання чи пом'якшення наслідків дій загроз економічній безпеці Російської Федерації має визначити і моніторингу чинників, котрі підривають стійкість соціально-економічної системи держави.

4. Механізм забезпечення економічній безпеці

Заходи і механізми економічної політики, розроблювані й швидко реалізовувані на федеральному і регіональних рівнях, мають бути спрямовані на запобігання внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці Російської Федерації.

1. Моніторинг чинників, визначальних загрози економічній безпеці Російської Федерації

Найважливішими елементами механізму забезпечення економічній безпеці Російської Федерації є моніторинг та прогнозування чинників, визначальних загрози економічній безпеці.

Моніторинг як оперативна інформаційно-аналітичну систему спостережень за динамікою показників безпеки економіки має значення для перехідного стану економіки за наявності серйозних міжгалузевих пропорцій і гострої недостатності ресурсів (передусім фінансових).

2. Розробка критеріїв і параметрів (граничних значень) економічній безпеці Російської Федерації

Задля реалізації Державної стратегії необхідно розробити кількісні і якісних параметрів (пороговими значеннями) стану економіки, вихід межі яких викликає загрозу економічній безпеці країни, що характеризують:

· динаміку і структуру валового внутрішнього продукту, показники обсягів продажів і темпів промислового виробництва, галузеву і регіональну структуру господарства і надасть динаміки окремих галузей, капітальні вкладення тощо;

· стан природно-ресурсного, виробничого та науково-технічного потенціалу;

· здатність господарського механізму адаптуватися до мінливим внутрішнім і зовнішніх чинникам;

· стан фінансово-бюджетної та кредитної систем;

· якість життя населення .

3. Діяльність держави за забезпечення економічній безпеці Російської Федерації здійснюється за наступним основним напрямам:

1. Виявлення випадків, коли фактичні чи прогнозовані параметри економічного розвитку відхиляються від граничних значень економічній безпеці, й розробка комплексних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація