Реферати українською » Право » Трудове це право України


Реферат Трудове це право України

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАВДАННЯ

у розділі навчального плану:   Трудове право

Ф.И.О. методиста     __________________________________


Варіант 6.

Забезпечення зайнятостi працiвникiв, звiльнених за скороченням штату чи внаслiдок лiквiдацii пiдприемства.

     Об’ектом регулювання трудового права в перiод переходу до ринкових вiдносин е вiдносини по працевлаштуванню, трудовi вiдносини, колективнi правовi вiдносини. Вирiшення соцiальних та економiчних проблем, якi в сучасних умовах стояти перед Украiною, значною мiрою залежить вiд того, чи якщо забезпечена кожна працездатна людина роботою, мобiлiзованi ii можливостi по пiдвищенню активностi як працiвника і господаря. З переходом краiни до ринкових вiдносин появилися ознаки безробiття, першими жертвами якого стали люди із вищою та середньою освiтою, переважно жiнки та люди передпенсiйного вiку. У нових умовах господарювання значно зменшилась потреба у робочiй силi, і це призвело до вивiльнення надлишковоi робочоi сили. Та хоча безробiття став нас реальнiстю, квалiфiкованi кадри, як і ранiше, потрiбнi. Забезпечення зайнятостi і рацiональне розмiщення трудових ресурсiв травні не тiльки соцiально-економiчне, а і глибоке полiтико-юридичне значення, бо “кожна людина травні декларація про працю, на вiльний вибiр роботи, на справедливi і сприятливi умови працi і на захист вiд безробiття” (стаття 23 Загальноi декларацii прав людини 1948 року). Тому, щоб полегшити громадянам пiдшукання роботи, а пiдприемства, установи, органiзацii забезпечити робочою силою, був створена державна служба зайнятостi.

     Дiяльнiсть служби зайнятостi визначаеться Законом Украiни “Про зайнятiсть населення”, прийнятим Верховною Радою Украiни 1 березня 1991 р. із наступними змiнами та доповненнями. Вiдповiдно до статтi 1 цого Закону, зайнятiсть - це дiяльнiсть громадян, пов”язана iз задоволенням особистих та суспiльних потреб, Яка приносити iм дохід у грошовiй чи iншiй формi. Зайнятiсть громадян, якi проживають на территорii Украiни, забезпечуеться Державою шляхом проведення активноi соцiально-економiчноi полiтики, спрямованоi на задоволення iх потреб у добровiльному виборi виду дiяльностi, стимулювання створення нових робочих мiсць і розвитку пiдприемництва. Основнi принципи державноi полiтики зайнятостi населення проявляються у забезпеченнi рiвних можливостей усiм громадянам незалежно вiд походження, соцiального і майнового стану, расовоi та нацiональноi належностi, статi, вiку, полiтичних переконань, ставлення до релiгii, в реалiзацii права на вiльний вибiр виду дiяльностi вiдповiдно до здiбностей та професiйноi пiдготовки із урахуванням особистих iнтересiв і суспiльних потреб; в сприяннi забезпеченню ефективноi зайнятостi, запобiганню безробiття, створенню нових робочих мiсць та умів для розвитку пiдприемництва.

     Гарантii забезпечення права громадян на працю визначенi в статтi 5” Кодексу законiв про працю Украiни в редакцii Закону вiд 5 июля 1995 року:

     “Держава гарантуе працездатним громадянам, якi постiйно проживають на територii Украiни:

     вiльний вибiр виду дiяльностi;

     безплатне сприяння державними службами зайнятостi у пiдборi пiдходящоi роботи і працевлаштуваннi вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти, із урахуванням суспiльних потреб;

     надання пiдприемствами, установами, органiзацiями вiдповiдно до iх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професiйних навчально-виховних закладiв;

     безплатне навчання безробiтних нових професiй, перепiдготовку в навчальних заставах чи у системi державноi служби зайнятостi із виплатою стипендii;

     компенсацiю вiдповiдно до законодавства матерiальних витрат у зв”язку із направленням на роботу в iншу мiсцевiсть;

     правовий захист вiд необгрунтованоi вiдмови у прийняттi на роботу і незаконного звiльнення, а також сприяння у збереженнi роботи”.

     Для реалiзацii полiтики зайнятостi населення і забезпечення громадянам гарантiй по всiй терiторii Украiни створенi служби зайнятостi. Послуги громадянам, пов”язанi iз забезпеченням зайнятостi, державними службами зайнятостi надаються на основі. Громадяни Украiни мають декларація про працевлаштування і вибiр мiсця роботи шляхом звернення до работодавця безпосередньо чи до державноi служби зайнятостi за сприянням у пiдшуканнi роботи. За сприянням в працевлаштуваннi можуть звертатись як незайнятi на роботi громадяни, якi бажають працювати, так і зайнятi громадяни, якi бажають помiняти мiсце роботи чи знайти додаткову роботу.

     “При вивiльненнi працiвникiв у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва і працi, до того числi лiквiдацiею, реорганiзацiею чи перепрофiлюванням пiдприемств, установ, органiзацiй, скороченням чисельностi чи штату працiвникiв пiдприемства, установи, органiзацii незалежно вiд форм власностi, повiдомляють про це не пiзнiше як протягом двох мiсяцi в письмовiй формi державнiй службi зайнятостi, вказуючи пiдстави і рядки вивiльнення, найменування професiй, спецiальностей, квалiфiкацii, розмiр оплати працi. ...” (Закон Украiни “Про зайнятiсть населення” вiд 1 березня 1991 р., стаття 20, п.4).

     У разi проведення на пiдприемствах, в установах і органiзацiях скорочення чисельностi чи штату працiвникiв у розмiрi, що перевищуе п”ять процентiв загальноi кiлькостi робочих мiсць, мiсцевi Заради народних депутатiв зменшують чи взагалi не встановлюють квоти для зазначених пiдприемств, установ та органiзацiй.

     “Працiвникам, вивiльнюваним із пiдприемств, установ, органiзацiй, при розiрваннi трудового договору у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва і працi зберiгаеться середня заробiтна плата - на перiод працевлаштування, але й не бiльш як втричі мiсяцi із дня звiльнення із урахуванням виплати вихiдноi допомоги.

     Виплата мiсячноi вихiдноi допомоги і середнього заробiтку, що зберiгаеться, провадиться за попереднiм мiсцем роботи. За зазначеними працiвниками зберiгаеться безперервний трудовий стаж, якщо перерва в роботi пiсля звiльнення не перевищила трьох мiсяцiв” (Кодекс законiв про працю, стаття 49-3).

     Громадяни, трудовий договiр із якими було б розiрвано із iнiцiативи власника чи уповноваженого ним органу у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва і працi, до того числi лiквiдацiею, реорганiзацiею, перепрофiлюванням пiдприемства, установи чи органiзацii, скороченням чисельностi чи штату працiвникiв (пункт 1 статтi 40 КЗпП Украiни), рееструються в центрi зайнятостi як такi, що шукають роботу, не пiзнiше десяти календарних днiв до закiнчення тримiсячного рядок пiсля звiльнення. У разi порушення зазначеного рядок реестрацii без поважних причин (зернятко, смерть чи зернятко близьких родичiв, якi були на утриманнi громадянина, iншi випадки, що перешкоджали своечасно зарееструватися), пiдтверджених вiдповiдними документами, чи у разi вiдмови вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи, смердоті втрачають декларація про передбаченi законом пiльги і рееструються на загальних пiдставах нарiвнi із iншими незайнятими громадянами.

     Громадяни Украiни, якi звiльненi із роботи за скороченням чисельностi чи штату працiвникiв із пiдприемств, установ чи органiзацiй, розташованих на територii Росii чи iнших краiн СНР, і прибули на постiйне проживання в Украiну, рееструються в державнiй службi зайнятостi на загальних пiдставах, якщо iнше не передбачене чинними нормативними актами та мiжнародними договорами чи угодами.

     Зареестрованим в державнiй службi зайнятостi громадянам як таким, що шукають роботу, протягом десяти календарних днiв із моменту реестрацii пiдшуковуеться пiдходяща робота. До цого рядок входять вихiднi та святковi днi. При вiдмовi вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи громадянин втрачае декларація про надання статусу безробiтного строком втричі мiсяцi із подальшою перереестрацiею. Якщо реестрацiя вiдбулася ранiше, нiж за ці десять календарних днiв до закiнчення тримiсячного рядок збереження середнього заробiтку, то пошуковий перiод може тривати до закiнчення тримiсячного термiну із дня звiльнення.

     Пiдходящою вважаеться робота, що вiдповiдае освiтi, професii (спецiальностi), квалiфiкацii працiвника і надаеться в тiй ж мiсцевостi, де вiн проживае. Заробiтна плата винна вiдповiдати рiвню, який особа мала за попередньою роботою із урахуванням ii середнього рiвня, що склався в галузi вiдповiдного регiону за минулий квартал. При пропонуваннi громадяниновi пiдходящоi роботи враховуеться його трудовий стаж за спецiальнiстю, його попередня дiяльнiсть, вiк, досвiд, становище на ринку працi, тривалiсть перiоду безробiття. У разi неможливостi надання громадяниновi роботи за професiею (спецiальнiстю) пiсля закiнчення перiоду виплати допомоги по безробiттю, пiдходящою може вважатися робота, що потребуе змiни професii (спецiальностi) із урахуванням здiбностей громадянина, колишнього досвiду і доступних для нього засобiв навчання. Якщо пiдходяща робота вiдсутня, громадяни, якi звернулися за допомогою до державноi служби зайнятостi, мають декларація про безплатну професiйну орiентацiю, консультацiю, пiдготовку, перепiдготовку, одержання вiдповiдноi iнформацii із метою вибору виду дiяльностi, професii, мiсця роботи, режиму працi.

     Гарантiя Державою права на працю полягае у проведеннi певноi соцiальноi полiтики, спрямованоi на створення робочих мiсць і надання iх тім, хто шукае роботу і бажае працювати. Вiдповiдно до статтi 2 Закону Украiни “Про зайнятiсть населення”, безробiтними визнаються працездатнi громадяни працездатного вiку (у жiнок - вiд 16 до 55 рокiв, у чоловiкiв - вiд 16 до 60 рокiв), якi із незалежних вiд них причин, не мають заробiтку чи iншого передбаченого чинним законодавством прибутку через вiдсутнiсть пiдходящоi роботи, зареестрованi у державнiй службi зайнятостi, дiйсно шукають роботу та здатнi приступити до працi. Зареестрованi службою зайнятостi громадяни набувають статус безробiтного у випадку, коли протягом десяти календарних днiв із дня реестрацii iм не було б запропоновано пiдходящоi роботи. Громадянин, визнаний безробiтним, травні декларація про допомогу по безробiттю. Допомога надаеться із одинадцятого дня пiсля реестрацii громадянина у державнiй службi зайнятостi до вирiшення запитання про його працевлаштування, але й не бiльше, як 12 мiсяцiв протягом наступних трьох рокiв (у перший рiк - не бiльше, як на 6 мiсяцiв, у другий рiк - небiльше, як на 3 мiсяцi, у третiй рiк - залишок). Особам передпенсiйного вiку, якi стали безробiтними протягом двох рокта до настання права на повну пенсiю, допомога надаеться не бiльше, як 18 мiсяцiв. Громадянам, якi мають декларація про одержання допомоги по безробiттю, гарантуеться ii виплата у розмiрi не менш 50% середньоi заробiтноi плати за попереднiм мiсцем роботи, але й не нижче встановленоi законодавством мiнiмальноi заробiтноi плати - при втратi роботи на пiдприемствi, в установi та органiзацii, якщо громадянин протягом 12 мiсяцiв, що передували початку безробiття, мав оплачувану роботу не менш, як 12 тижнiв. Максимальний розмiр допомоги не може бути вищим вiд середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi. Розмiр допомоги по безробiттю пiдлягае iндексацii у встановленому законодавством порядку. У перiод одержання громанянином допомоги по безробiттю його зберiгаеться безперервний трудовий стаж.

     Особливi гарантii встановленi працiвникам, якi втратили роботу у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва і працi. Допомога по безробiттю таким громадянам призначаеться у розмiрi 75% середньоi заробiтноi плати за останнiм мiсцем роботи протягом наступних трьох мiсяцiв і 50% протягом наступних шести мiсяцiв, але й не бiльше середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi, і не нижче встановленоi законодавством мiнiмальноi заробiтноi плати.

Якщо працiвник вступивши на нову роботу за умови професiйного перенавчання із вiдривом вiд виробництва, його зберiгаеться на новому мiсцi роботи середня заробiтна Плата попереднiм мiсцем роботи все перiод перенавчання. Громадянам, якi втратили роботу і заробiток, зареестрованим у державнiй службi зайнятостi, в перiод професiйноi пiдготовки і перепiдготовки виплачуеться стипендiя у розмiрi 75% , а тім, хто не травні дiтей чи iнших утриманцiв, - 50% iх середньоi заробiтноi плати за останнiм мiсцем роботи, але й не бiльше середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi і не нижче мiнiмальноi заробiтноi плати.

Членам сiм”i, якi перебувають на утриманнi безробiтного, а також громадянам, якi втратили декларація про допомогу по безробiттю у зв”язку iз закiнченням рядок ii виплати, подаеться матерiальна та iнша допомога, включаючи дотацii на користування житлом, комунальними послугами, громадським транспортом, у розмiрi 50% мiнiмальноi заробiтноi плати у розрахунку на шкірного із них за рахунок коштiв державного фонду сприяння зайнятостi населення.

     Виплата допомоги по безробiттю припиняеться при працевлаштуваннi безробiтного; при проходженнi професiйноi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii за направленням державноi служби зайнятостi; в разi закiнчення рядок виплати допомоги по безробiттю; одержання допомоги по безробiттю обманним шляхом; засудження безробiтного; призначення пенсii вiдповiдно до законодавства Украiни (можливий достроковий вихiд на пенсiю за пiвтора рокта).

Законом Украiни “Про зайнятiсть населення” передбачене ряд випадкiв, коли виплата допомоги по безробiттю може бути припинена на рядків до трьох мiсяцiв. Це можливо при вiдмовi безробiтного вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи; при прихованнi вiд державноi служби зайнятостi вiдомостей про працевлаштування на тимчасову роботу у перiод одержання допомоги по безробiттю; при порушеннi безробiтним умів його реестрацii та перереестрацii як безробiтного; при вiдсутностi безробiтного бiльше одного мiсяця за мiсцем проживання без згоди із державною службою зайнятостi; при вiдмовi вiд роботи за спецiальнiстю, набутою пiсля перенавчання за направленням служби зайнятостi; при припиненнi навчання у навчальних заставах пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовки кадрiв без поважних причин. Перiод, на який припиняеться виплата допомоги по безробiттю, зараховуеться в загальний перiод виплати допомоги по безробiттю.

     Система органiзацiйно-правових заходiв, що проводитися державними органами зайнятостi населення, надае суттеву допомогу громадянам у пiдшуканнi iм роботи і тимчасовому матерiальному забезпеченнi в перiод, поки така робота пiдшуковуеться.

     Лiтература:

1. В.I. Прокопенко, Трудове право, До., Вентурi, 1996.

2. Нормативнi акти Украiни про працю (Кодекс законiв про працю), До., МАУП, 1998.

3. Нормативнi акти Украiни про працю (Збiрник законодавчих актiв), До., МАУП, 1998.

     Особистий пiдпис студента: ________________

 

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Трудової договір
  Оглавление: Глава 1. Поняття трудового договора………………………………………2 стор. Глава 2. Укладання трудового
 • Реферат на тему: Трудової договір New
  Міністерство Освіти Російської Федерації СПбГАСУ Інститут автомобільно-дорожній Кафедра політології
 • Реферат на тему: Трудової стаж за законодавством України
  Поняття трудового стажу. Види трудового стажу. Порядок обчислення трудового стажу. Порядок
 • Реферат на тему: Збитки
  1. Поняття і різноманітні види збитків. Під збитками у російському цивільному законодавстві
 • Реферат на тему: Кримінальна відповідальність
  Запровадження Сутність будь-якої відповідальності, зокрема кримінальної, обумовлюється взаємодією з

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація