Реферати українською » Право » Фірма за умов чистої монополії


Реферат Фірма за умов чистої монополії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 Міністерство освіти і науки України

Севастопольський національний технічний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки та маркетингу

Курсова робота

на задану тему: Фірма за умов чистої монополії

з дисципліни “Микроэкономика”

                                                                                            Выполнил: студент групи ЭП-28

                              

                                                                                                Зінченка В.А.

Прийняв: ас. каф.ЭиМ Баранов О.Г. 

                                                                          Севастополь

                                                                          2004

Зміст

Введение……………………………………………………………………………………3

1. Загальна характеристика ринку чистої монополии…………………………………….5

      1.1 Сутність і монополий…………………………………………..5

      1.2 Види монополій …………………………………………………………..………7

             1.3 Умови максимізації прибутку монополістом і монопольна влада …….11

             1.4 Монопольне равновесие………………………………………………………...18

2. Ціноутворення за умов монополії і монополии………….20

      2.1 Монопольний ціна, лимитирующая ціна продажу та дискримінація цен……………....20

      2.2 Громадські витрати монопольної власти…………………………..……..28

      2.3 Антимонопольная политика………..………………………………………….....35

3. Монополізм у сучасних умовах України …………………………………… 41  

Заключение………………………………………………………………………………...48

Список використаної литературы……………………………………………………..50

Запровадження

Наприкінці ХІХ століття ринок хіба що за своє багатовікове історію розвитку зіштовхнувся зі складними проблемами. Виникла реальна загроза для функціонування конкуренції — цієї необхідної атрибута ринку. Дорогою конкуренції виникли суттєві перешкоди для вигляді монополістичні утворень економіки.

З початку 1990-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних заходів проти монополізму не можна прагнути успіх економічної реформи і до ринкової економіки. Успіх економічних змін у значною мірою залежить від виваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. У нашій країні, промисловості якої у спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався ціле пасмо гигантов-монополистов, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки та недопущення посилення ролі які діють над ринком монополій.

Розгляд монополізму актуально для економіки України, через те, кожен стикається з цією проблемою у тому чи іншою мірою . актуальність цієї теми також розмірковує так, у країні, нині стає дедалі більше монопольних об'єднань, унаслідок чого держава приймає активні заходи для регулювання своєї діяльності .Україна має процес створення здійснення державного контролю з недопущення недобросовісної конкуренції з фактично розпочався з нуля, оскільки присутня у ще зовсім недавно управлінні економікою командно-адміністративна система, за своєю сутністю виключала наявність вільної конкуренції в господарську діяльність. Тому на згадуваній цьому етапі важливого значення має створення умов та вдосконалення законодавчої бази для щодо регулювання монополістичні процесів та посилення конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у цій сфері.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення поведінки фірми за умов чистої монополії. Для й детальний розгляд цієї теми необхідно уявити у тому, які головні причини виникнення монополій, чим є монопольна влада та яка соціальна ціна її влади, які особливості ціноутворення у умовах чистої монополії як і монополізм впливає економіці України.

Проблема монополій економіки є одним із основних нічого для будь-якого держави, незалежно від цього, ринкова це економіка або ж розподільна.

  Завданнями курсової праці є розгляд економічної сутності монополії, її влади, витрат суспільства; дослідження умов максимізації прибутків і монопольного рівноваги, розгляд монопольного ціноутворення, вивчення антимонопольної політики, дослідження монополізму України та антимонопольної політики держави.

Розробкою цієї теми займалися такі економісти як: Еге. Дж Долан., Д. Линдсей, К.Р. Макконнелл, С.Л Брю, Р. Пиндайк, Д. Рубенфельд, П. Самуэльсон, З. Фішер, у своїх книжках і наукових працях (“Економікс”, “Микроэкономика”, “Економіка”).

1. Загальна характеристика ринку чистої монополії

                1.1 Сутність і монополії

            

Cуть монополії передано самим словом «монополія». По-гре чески «моно» - один, «полео» - продаю. Це означає, що монополія характеризує ситуацію наявності над ринком одного продавця. Тут у силу тих чи інших причин продавець володіє винятковим правом про дажи будь-якого товару над ринком.

Наявність такої права дає можливість диктувати свої вус ловия над ринком, насамперед у області ціноутворення. Ціна вуста навливается перевищує номінальну вартість не оскільки є підвищений попит товару, тому, що товар перебуває у руках одного продавця, котрий здатен визначати пропозицію товару, а ще через нього та його ціну. Така ціна постає як монопольно висока.

Встановлення ціни перевищує номінальну вартість через монопольного поло жения продавця над ринком означає отримання продавцем монопольної прибутку як різниці між монопольно висока ціна та вартістю товару. Можливість отримання такої прибутків і спонукає великих компаній до встановлення своєї монополії над ринком, дає декларація про виняткову продаж товару.

Таке декларація про виняткову продаж будь-якого товару найчастіше є наслідком політичною або економічною влади.

Політичну влада завжди мало держава, і це з давнини користувалося нею, встановлюючи свою монополію, наприклад, продаж вина, тютюну, солі, і завдяки високі ціни поповнюючи скарбницю. Іноді держава надавало таку монополію окремим тор говцам, становившимся монополістами на ринках даних товарів. Це називалося «віддати на відкуп» торгівлю якимось товаром.

Економічна влада встановлюється зі зростанням величин капіталу і зосередження виробництва якогось товару окремими руках. Таке зосередження є наслідком концентрації та цін трализации виробництва, у окремих галузях, перемоги над конкурен тами, зазвичай дрібнішими. З великими конкурентами нерідко досягається угоду про поділ ринків збуту вироблених товарів, інколи ж можливо, їхні об'єднання, отже галузь виявляється під кін тролем однієї великої компанії об'єднання компаній, тобто монополизируется [16].

У країнах, де товарне господарство досягло досить високого рівня розвитку, процеси створення монополій спостерігаються у вищій третини XIX - початку XX в. Ці процеси знайшли докладний висвітлення книзі В.І.Леніна «Імперіалізм як вища стадія капи тализма».

Процеси монополізації відбуваються досі. У результаті до сьогоденню половина світового виробництва зосереджена руках приблизно тис. великих компаній, що свідчить про через вычайно високого рівня концентрації виробництва.

Ми, що найважливішим чинником якого виникнення монополії є конкуренція. Вона веде до концентрації та централізації про изводства й освіті цій основі монополій.

У деяких галузях існування монополії може бути зумовлене галузевої специфікою. І тут свідчать про наявність у яких природних монополій. До таких галузям ставляться, напри заходів, залізничному транспорті, електропостачання, водопостачання, газопостачання тощо. Мати кілька залізничних компаній, до торые конкурували б між собою, забезпечуючи проїзд пасажирів, наприклад, з Челябінська до Уфи, економічно невигідно. Отримано ные доходи У цих компаній ми змогли покрити витрати производ ства. Мати у таких галузях однієї компанії цілком і нормально, тобто економічно вигідно, як з погляду інтересів окремих компаній, і всього суспільства [21].

З іншого боку, монополія то, можливо породжена системою патенто вания, за якою закріплюється право одноосібного использова ния якогось винаходу, авторської ідеї на протягом певного терміну. Отож той, хто робить і продає запатентовану продук цию, постає як монополіст.

Монополія може б виникнути й у результаті застосування како го-то унікального чинника виробництва, якого в інших това ропроизводителей. Коли ділянці землі виробляється осо бый сорт винограду, який більше ніде не зростає, продавець цього винограду постає як монополіст. Якщо з такої винограду робить ся вино - цілком неповторне й побачивши унікальне за своїми властивостями -продавець вина також постає як монополіст.

Тут бачимо, що у принципі монополістом може бути лю бій товаровиробник, що проводить унікальний товар, не схожий інші товари. Якщо талант людини проявляється у спосіб ности створювати оригінальні речі чи ідеї, то талановита людина може теж бути монополістом. Таким, приміром, вважатимуться художника, який виставив свої, неповторні полотна продаж. Зна чит, монополія то, можливо породжена талантом окремих осіб.

Отже, бачимо, що монополія виникає з різних причин. Проте за ринку виділяються монополії, мають у своїй основі еко номические коріння, породжені самої системою товарно-грошових відносин. Саме такою монополіям ми присвятимо подальший аналіз [16].

 

1.2 Види монополії

Є різні види монополій, які можна класифікувати втричі основних: природна, адміністративна ні економічна.

Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит даний товар у кращій ступеня задовольняється одна чи кілька фірмами. У його основі — особливості технологій виробництва та обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива чи небажана. Прикладом можуть бути енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок тощо. У цих галузях існує обмежене число, а то й єдине національне підприємство, і тому, природно, вони займають монопольне становище над ринком.

Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державні органи. З одного боку, це надання окремим фірмам виняткового права виконання певного роду діяльності. З іншого боку, це організаційні структури для державних підприємств, що вони об'єднуються і підлягають різним главкам, міністерствам, асоціаціям. Тут, зазвичай, групуються підприємства галузі. Вони виступають над ринком одностайно господарський суб'єкт й між ними існує конкуренції. Економіка колишнього Радянського Союзу належала до найбільш монополізованим у світі. Домінуючою була саме адміністративна монополія, передусім монополія всесильних міністерств та. Понад те, існувала абсолютна монополія держави щодо організацію та влитися управління економікою, що грунтувалася на пануючій державної власності коштом виробництва.

Випадкова монополія має місце тоді, коли хто – то непередбачено виявляється єдиним виробником унікальної продукції.

Економічна монополія є найпоширенішої. Її появу зумовлено економічними причинами, вона розвивається з урахуванням закономірностей господарського розвитку. Йдеться підприємців, які стали запорукою монопольне становище над ринком. До ньому ведуть двома способами. Перший залежить від успішний розвиток підприємства, безперервне збільшення його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий (швидший) полягає в процесах централізації капіталів, цебто в добровільному об'єднанні чи поглинанні переможцями банкрутів. Тим чи шляхом або за допомогою обох, підприємство сягає таких масштабів, коли починає домінувати над ринком.

Що причиною появи та розвитку монополістичні тенденцій? З цього питання у економічній літературі є дві погляду. За першим монополізм сприймається як випадковий, не властивий ринковому господарству. Що ж до інший погляду, то монополістичні освіти визначаються як закономірні. Одне з предпочитателей таких поглядів — англійський економіст А. Пигу. Він наполягає у тому, що “монополістична влада випадково”*. вона є логічною кінцівкою стратегії підприємств. Перефразувавши відомий вираз, можна сказати, що це дороги ведуть до монополії. Ще сформульований А. Смітом принцип за економічну вигоду змушує підприємства постійно шукати можливостей збільшення своїх прибутків. Однією їх, найбільш притягальної і найнадійнішою, є створення чи досягнення монопольного становища. Отже, можна дійти невтішного висновку, що монополістичні тенденції економіки випливають із закону максимізації прибыли[9, с.326].

Інший двигуном дій підприємців у цьому напрямі є закон концентрації виробництва й капіталу. Як відомо, чинність закону спостерігається всіх етапах розвитку ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба. Щоб вижити у такому боротьбі, отримати значні прибутки, підприємці змушені впроваджувати нову техніку, збільшувати масштаби виробництва. У цьому з безлічі середніх і підприємств відокремлюється трохи більше великих. Коли це відбувається, у найбільших підприємців виникає альтернатива: або продовжувати між собою збиткову конкурентну боротьбу, чи дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту тощо. Зазвичай, вони вибирають другого варіанта, який призводить до появи змови з-поміж них, що однією з основних ознак монополізації економіки. Отже, напрошується висновок, що підприємств-монополістів зумовлено прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг великого над малим.

Сучасна теорія виділяє три типу монополій:

1) монополія окремого підприємства;

2) монополія як угоду;

3) монополія, яка грунтується на диференціації продукту.

Найпоширенішим способом монополізації якийсь галузі є об'єднання великих компаній. Компанії, ввійшли до об'єднання, над ринком відповідного товару постають як еди ное ціле, тобто як монополія. Такі об'єднання може бути раз особистими, варіюючись від дуже простих до дуже складних форм.

Найбільш простими монополістичними об'єднаннями явля ются тимчасові угоди між окремими компаніями, именуе мыми пулами, рингами, конвенціями тощо. Назва таких об'єднань залежить від предмета угоди. Це може бути домовленості про ціні на вироблену у галузі продукцію, про спільні дії у отно шении конкурентів, які у дане об'єднання, щодо правил поведінки над ринком цього товару тощо. Оскільки угоди носять тимчасовість, то такі монополістичні об'єднання явля ются нестійкими.

Більше стійкою формою монополії є картель - согла шение між окремими компаніями ціни на вироблену про дукцию, про ринки збуту цієї категорії продукції, про квоти їхньому виробництво. Картельными може бути домовленості про цінах сировини, з яких про переводиться продукція. Ці угоди ще означають повну моно полизацию галузі, оскільки полягають між компаніями, зі храняющими свою виробничу та комерційну самостоятель ность і виступаючими над ринком у ролі продавців, согласовывающих свої дії друг з одним.

Якісно інший формою монополії є синдикат, перед ставляющий собою об'єднання окремих компаній до створення зі вместных підприємств із збуту готової продукції. Тут у підлогу ном сенсі виникає монополія від імені одного збутового підприємства, що його одержує можливість визначати умови продажу това ра, передусім ціну.

Наступною, вже завершеною формою монополії є трест. Трест є об'єднання компаній як для совмес тного збуту, а й виробництва якихось товарів. Вхідні в трест кому пании позбавляються як збутової, а й виробничої самостоя тельности, перетворюючись, сутнісно, на єдину компанію.

У основі освіти трестів лежить процес централізації про изводства, яка може бути як горизонтальній, і вертикальної. Горизонтальна централізація об'єднує підприємства, що відносяться до вторинному сектору виробництва, тобто до галузям, виробляють окремі напівфабрикати, заготівлі, вузли, які будучи з'єднані, утворюють кінцевий продукт. за таким трест як монополіст входить у ринок. Вертикальна централізація об'єднує підприємства, відносячи щиеся всім секторам виробництва. Підприємства первинного секто ра зайняті виробництвом сировини, яке переробляється і превраща ется в готовий продукт на підприємствах вторинного сектора. Послуги підприємств третинного сектора, які

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Судова влада
  МІЖНАРОДНИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЭКОЛОГО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДРУГИЙ КУРС
 • Реферат на тему: Судова влада і судова система РК
  Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан Актауский коледж «Кайнар» КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з
 • Реферат на тему: Судова влада, її загальну характеристику
  Запровадження. У нашій роботі ми розглянемо судову владу, брак якої просто неможливо у державі. Ми
 • Реферат на тему: Судову реформу
  Зміст Запровадження 2 1. Сучасне пристрій судової системи 4 2. Зміна статусу суддів 10 3. Зміна
 • Реферат на тему: Судову реформу 1864 року
  Тема: Судову реформу 1864 року. Формування принципів буржуазного судочинства. П Л А М Судова

Навігація