Реферати українською » Право » Земельное право (шпаргалка)


Реферат Земельное право (шпаргалка)

Страница 1 из 11 | Следующая страница

1. Земельні відносини.

    Стаття 6. Об'єкти земельних відносин 1. Об'єктами земельних відносин є: 1) земля як природний об'єкт і природний ресурс; 2) земельні ділянки; 3) частини земельних ділянок. 2. Земельну ділянку як об'єкт земельних відносин - частина землі (зокрема грунтовий шар), кордону якій описано і засвідчені у порядку. Земельну ділянку то, можливо діленим і неподільною. Делимым є земельна ділянку, що може бути розділений на частини, кожна з яких після розділу утворює самостійний земельну ділянку, дозволене використання якого не може здійснюватися не перекладена його до складу земель інший категорії, крім випадків, встановлених федеральними законами.

Залежно від змісту правовідносин, правий і обов'язків їх учасників земельні правовідносини класифікуються по основним інститутам земельного права. З цієї класифікації все земельні правовідносини поділяються на виборах 4 виду: право-отнош. власності на грішну землю ,у сфері гос-ного управління землями, у сфері використання земель і охорони земельних прав. Кожен з цих 4 видів за усталеними у науці зем.права класифікаційним критеріям підрозділяється своєю чергою на різновиду

2. Земельний кадастр.

    Стаття 70. Державний земельний кадастр 1. Державний земельний кадастр є систематизований звід задокументованих відомостей про об'єкти державного кадастрового обліку, про правовому режимі в Російської Федерації, про кадастрової вартості, місце розташування, розмірах земельних ділянок та міцно що з ними об'єктів нерухомого майна. У державний земельний кадастр включається інформацію про суб'єктів прав на земельні ділянки. 2. Державний земельний кадастр ведеться за єдиної для Російської Федерації системі. Об'єктами державного кадастрового обліку є земельні ділянки й остаточно пов'язані із нею інші об'єкти нерухомого майна. 3. Порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється федеральним законом про державному земельний кадастр.

ФЗ від 02.01.00 №28 «Про держ. земельний кадастр»:

     Стаття 1. Основні поняття

     Для цілей справжнього Федерального закону використовуються такі засадничі поняття:

     державний земельний кадастр - систематизований звід задокументованих відомостей, одержуваних у результаті здійснення державного кадастрового обліку земельних ділянок, місце розташування, про цільове призначення і правове становище земель Російської Федерації і даних про територіальних зони і наявності

розташованих на земельні ділянки й остаточно пов'язаних із цими земельними ділянками об'єктів (далі - відомості державного земельного кадастру);

     державний кадастровий облік земельних ділянок - письмо речей та індивідуалізація в Єдиному державний реєстр земель земельних ділянок, у результаті кожну земельну ділянку отримує такі характеристики, що дозволяють однозначно виділити його з деяких інших земельних ділянок та здійснити з його якісну і економічне оцінки. Державний кадастровий облік земельних ділянок супроводжується присвоєнням кожному земельної ділянки кадастрового номери;

     земельну ділянку - частина землі (зокрема поверховий грунтовий шар), кордону якій описано і засвідчені у порядку уповноваженим державним органом, і навіть усе, що перебуває над й під поверхнею земельних ділянок, якщо інше не передбачено федеральними законами надра, про використання повітряного простору й іншими федеральними законами;

ФЗ «Про держ. рег-и прав на недвиж. майно і операцій із ним»:

кадастровий і технічний облік (інвентаризація) (далі також - облік) об'єкта нерухомості - письмо речей та індивідуалізація об'єкта нерухомого майна (земельних ділянок, будинку, споруди, житлового чи нежитлового приміщення), у результаті то здобуває такі характеристики, що дозволяють однозначно виділити його з деяких інших об'єктів нерухомого майна. Облік об'єкта нерухомого майна супроводжується присвоєнням йому кадастрового номери.

3. Поняття й захопити основні ознаки земельного права як галузі права.

Предметом галузі права, зокрема та Земельного, явля ется певна група громадських відносин, регулируе травня відповідними нормами права. Отже, отноше ния, що виникають у із розподілом, використанням і охороною земель і регульовані нормами земельного права, зі ставляют предмет цій галузі права.

Метод земельного права.

 Для характеристики галузі земельного права важливо виявлення особливостей мето так регулювання земельних відносин. Під методом галузі права розуміється засіб впливу норм цієї галузі права на поведінка учасників громадських відносин, т. е. земельних відносин.

Надання землі для господарських потреб виготовляють підставі рішення (постанови) компетентного государст венного органу. Ті ж органи виносять рішення про вилучення (выку пе) землі чи якихось змін у праві землекористування. Виникнення, зміну або припинення земельних правоот ношень відбувається виходячи з адміністративно-правового акта — рішення (постанови) державний орган. Але цього разі даний державний орган виступає у ролі господарюючого суб'єкту, інакше кажучи "управляючого госу дарчим земельним майном", ніж як "влада".

Учасники таких відносин не рівноправні, бо один дає обов'язкові виспівати розпорядження, а інший зобов'язаний їх саме і вчасно виконувати. Так, адміністративно-правовим методом регулюється надання і вилучення (викуп) землі з метою оборони, охорони навколишнього середовища, прокладки комунікацій, і навіть не які інші відносини, наприклад, у області державного контролю над правильним використанням земель; при регулирова нии відносин первинного і вторинного землекористування — у частині цих відносин, де є общегосударст венний інтерес; при міжгосподарському і внутрихозяйственном землеустрій — знов-таки у тієї частини, як і органи землі устрою небезпідставні давати обов'язкові розпорядження землі користувачам; під час вирішення земельних суперечок тощо. п

Найбільш тісний і обмежена зв'язок у зем.права - з конституційним правом ,норми якого визначають основні конституц-ые принципи всіх галузей правової системи. Зв'язок зем. права з адміністративним правом має місце у сфері госуд-ного управління земельним фондом, притягнення до админ-ной ответств-сти осіб, винних у вчиненні адм -но-правовых порушень зем-ного зак-ва. Важливе значення для зем.права має його зв'язку з цивільним правом.Будучи заснованим на праві власності на грішну землю і є за своїм характером майновими земельні відносини близькі цивільним відносинам. Тісна зв'язок між зем.правом з водним, лісовим, гірським правому й правової охороною природи . Розмежування норм земельного і цивільного права

Як відомо, предметом громадянського права є иму щественные та особисті немайнові відносини, а предме тому адміністративного права — управлінські відносини (ст. 2 ДК РФ). А предметом земельного права є земельні від носіння, які представляють комплекс майнових і управлінських відносин. Названі три види суспільних відносин не можна ототожнювати, хоча потрібно помічати їх відомої близькості. Особливість предмета земельного права состо ит у цьому, що, з одного боку, земля — майно, відносини з використанню що його певній його частині можуть регулюватися нормами громадянської непокори і земельного законодавства; з іншого боку, коли земля постає як об'єкт владних повноважень, регулювання земельних відносин залучається метод пекло министративного права з його владними вказівок про поряд ке проведення державного земельного кадастру, землеустрой ства, державної реєстрації речових прав на грішну землю, зонування зе мілину, ведення державного земельного контролю.

Три виду норм, регулюючих земельні відносини

Питання розмежування сфери дії норм громадянського, зе мельного і адміністративного законодавства при регулюванні земельних відносин метушні кает оскільки не всім земельних відносин припустимо при менение норм громадянського чи адміністративного права.

Оскільки Закон допускає операції з землею і вона стає об'єктом товарного обороту, остільки можливість застосування до земельних відносин норм громадянського права значно рас ширяється.

Далі, правила про купівлю-продаж землі допускають примене ние норм громадянського законодавства під час проведення цих сде лок між власником земельної ділянки й його новим приоб ретателем, під час проведення конкурсів і аукціонів з землі. Але є і заборони, встановлені земельним законода тельством. Не підлягають про продаж у приватну власність земель ные ділянки, що мають важливе природоохоронне призначення. Під час продажу

земельних ділянок не можна без дозволу государствен ных органів, вказаних у земельному законі, змінювати цільове на значення землі, певне до її продажу.

Земельні відносини галузі земельного права є складними відносинами, оскільки можуть регулюватися нормами як земельного, і громадянського законодавства. І це цілком виправдана, оскільки земельне право — це комплексна норма права

Поняття галузі земельного права. Якщо земельне право як законодавства та    галузі регулює однорідний вид общест венних відносин, т. е. земельних відносин, то земельне законодавство може виходити за стро гие цих взаємин держави і регулювати також суміжні області відносин. Аналогічно ситуація з законодавством про землеустройст ве, і навіть про юридичну відповідальності, норми якої при надлежат до карному, адміністративному, трудовому, громадян скому праву

4. Перехід права на земельну ділянку як виникнення права власності.

    Стаття 35. Перехід права на земельну ділянку під час переходу права власності будинок, будова, спорудження
    1. При переході права власності будинок, будова, спорудження, що перебувають у чужому ділянці, до іншого особі воно набуває декларація про використання відповідної частини земельної ділянки, зайнятою будинком, будовою, спорудою та забезпечити необхідною їхнього використання, тих-таки умовах у тому ж обсязі, як і колишній їх власник.
    Що стосується переходу права власності будинок, будова, спорудження до кількох власникам порядок користування земельною ділянкою визначатиметься з урахуванням часток на праві власності будинок, будова, споруда чи усталеного порядку користування земельною ділянкою.
    2. Площа частині земельної ділянки, зайнятою будинком, будовою, спорудою та забезпечити необхідною їхнього використання, визначається відповідно до пункту 3 статті 33 справжнього Кодексу.
    3. Власник будинку, будівлі, споруди, що є чужою ділянці, має переважного права купівлі або оренди земельних ділянок, яку здійснювався гаразд, встановленому цивільного законодавства для випадків продажу частки праві загальної власності сторонньому особі. Що стосується, якщо земельну ділянку перебуває у державній чи муніципальної власності, застосовуються правила, встановлені пунктом 1 Статті 36-ї справжнього Кодексу.
    4. Відчуження будинку, будівлі, споруди, що є на ділянці і що належать одній особі, проводиться разом із земельною ділянкою, крім наступних випадків:
    1) відчуження частини будинку, будівлі, споруди, вона може бути виділено в натурі разом із частиною земельних ділянок;
    2) відчуження будівлі, будівлі, споруди, що є на ділянці, вилученому з обороту відповідно до статтею 27 справжнього Кодексу.
    Відчуження будинку, будівлі, споруди, що є обмеженій в обороті ділянці і що належать одній особі, проводиться разом із земельною ділянкою, якщо федеральним законом дозволено надавати таку земельну ділянку у власність громадян, і юридичних.
    Не допускається відчуження земельних ділянок без що є у ньому будинку, будівлі, споруди разі, якщо вони належать одній особі.
    Відчуження частки праві власності будинок, будова, спорудження, що перебувають у ділянці, що належить на праві власності кільком особам, тягне у себе відчуження частки праві власності на земельну ділянку, розмір якої пропорційний частці у праві власності будинок, будова, спорудження.
    5. Іноземні громадяни, особи без громадянства й іноземні юридичних осіб - власники будинків, будівель, споруд, що є чужою ділянці, мають правом купівлі чи оренди земельної ділянки у порядку, встановленому справжньої статтею, і згідно з пунктом 2 статті 5, пунктом 3 статті 15, пунктом 1 статті 22 і пунктами 4 і п'яти статті 28 справжнього Кодексу. Президент Російської Федерації може встановити перелік видів будинків, будівель, споруд, куди цього правила не поширюється.
5. Земельні правовідносини.

Поняття і змістом земельних правовідносин

Що стосується розподілу, використання коштів і охорони земель між ду органами влади, організаціями та приватними особами складають ся певні відносини, регульовані нормами земель ного права. Тим самим було виникають земельні правовідносини.

Структуре земельних правовідносин як й іншим правовідносин, властиво наявність кількох елементів:

1) норма права, яку слід керуватися під час вирішення тих чи інших земельно-правовых питань;

2) суб'єкти права, т. е. учасники земельних відносин;

3) об'єкт права— индивидуально-определенный земельну ділянку, на що виникають земельні відносини. У сфері управління об'єктом земельних отноше ний то, можливо весь земельний фонд загалом, його складові не більше кордонів суб'єктів Російської Федерації, администра тивно-территориальных утворень, окремі ділянки;

4) зміст земельних правовідносин, т. е. правничий та обя занности їх учасників, які роблять свої дії точному зі ответствии до нових норм права, маючи на меті, заради якої скла дываются дані земельні відносини. У цьому враховуються особливості і суб'єкта, і об'єкта даних відносин.

6. Функції управління землями.

У дореформеної літературі: ведення державного земельного кадастру; планування використання землі; надання і вилучення земельних ділянок; землевпорядкування; контролю над використанням землі; організація меліорації земель; рекультивація земель; дозвіл земельних суперечок. У сучасному літературі є ще: забезпечення належного використання землі, тобто. застосування податкових заходів, заходів економічного стимулювання, заходів відповідальності, встановлення нормативів діяльності на земельні ділянки, здійснення усіма користувачами землеустрою, охоронна функція. У чинному законодавстві варто виокремити такі функції управління: планування використання земельних ресурсів; землевпорядкування; державний земельний кадастр; контролю над дотриманням законодавства.

7. Принципи земельного права

Принципи: пріоритет сельско-хозяйственного використання земель над іншими можливими варіантами їх використання. Цей пріоритет викликаний життя обшегосударственной завданням розв'язання проблеми продовольчої проблеми; Екологічна безпеку як ведушее початок під час виборів засобів і методів використання землі; Турбота про інтереси майбутніх поколінь при осушествлении контролю над діяльністю землекористувачів - передусім, хто експлуатує ґрунтові та рослинні ресурси, дику фауну. Методи: Імперативний - виявляється у встановленні обов'язків суб'єктам правовідносин і заборони, які підлягають виконанню. Диспозитивный - у якому суб'єктам земельних правовідносин надається свобода у реалізації ними своєї мети і завдань. Також

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація