Реферати українською » Право » Земельний кадастр як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку міста (з прикладу р. Єкатеринбурга)


Реферат Земельний кадастр як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку міста (з прикладу р. Єкатеринбурга)

Страница 1 из 8 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Уральський державний економічний університет

 

Кафедра регіональною безпекою та муніципальної економіки

Дипломна робота

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОЗВИТКУ МІСТА (з прикладу р. Єкатеринбурга)

 

Робота допущена до захисту:

Дата _____________________

Підпис завідувача

кафедрою ____________О.Г. Анимица

Виконавець:

Студент групи РиМЭ – 96 

Сичов А.А.

Підпис _______________________

Дата ___________________________

Науковий керівник: 

к.э.н., доцент Сабитов Р.К.

Підпис _______________________

Дата___________________________

Робота допущена до захисту:

Дата _____________________

Підпис керівника ____________

Робота захищена:

Дата ___________________________

Оцінка _________________________

Підписи членів комісії:

________________________________

Рецензент:

Топаз В. Г., ІС відділу ФГУ «Земельно-кадастровая палата Свердловській області»

Підпис _______________________

Дата___________________________

Консультант:

  Підпис _______________________

Дата___________________________


Єкатеринбург

2001

Зміст

Запровадження 3

1. Земельні відносини у умовах становлення ринкових взаємин у економіці. Земельний кадастр як інструмент регулювання земельних відносин

5
1.1. Особливості становлення земельних взаємин у сучасної Росії -
1.2. Земельний кадастр Росії. Особливості, структура, зміст 9
1.2.1. Державна кадастрова оцінка земель 12
1.2.2. Особливості земельного кадастру на землях поселень 14
1.3. Стан реформування земельних взаємин у РФ 15

2. Місто Єкатеринбург як об'єкт кадастрових робіт

20
2.1. Коротка соціально-економічна характеристика міста -
2.2. Стан реформування земельних взаємин у РФ 22
2.3.Создание і ведення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (АС ГЗК) МО “місто Єкатеринбург” 24
2.3.1. Кадастровое зонування 26
2.3.2. Інвентаризація земель 32
2.3.3. Економічну оцінку міських земель 33
2.4. Економічну оцінку міських земель 35

3. Роль міського кадастру у соціально-економічному розвитку міста Єкатеринбурга

39
3.1. Роль земельного кадастру у формуванні бюджету міста Єкатеринбурга -
3.2. Розвиток земельного ринку на Єкатеринбурзі 41
3.3. Вплив кадастру на соціальні процеси у місті 43
3.4. Проблеми створення кадастру міських земель 44

Укладання

47

Библиографический список

49

Додатка

55

Запровадження

Природні ресурси є національним багатством народів, природною основою стійкого соціально-економічного розвитку, визначаючи, зрештою можливість існування. Одне з найважливіших природних багатств нашій країні є земельні ресурси. Серед земель різного призначення міські, у яких зосереджено основне національне багатство, створене працею людини, представляють найбільшу цінність. У разі адміністративно-командної системи підприємства були економічно зацікавлені у раціональне використання земельних ресурсів, їх охорони і відтворенні, хоча така обов'язок ними покладалася законодавством. Понад те, Витрати охорону земельних ресурсів були чинником, що знижують підсумкові результати діяльності підприємства.

Бесплатность землекористування, багато років навчаються визначала безгосподарне ставлення до землі нашій країні, сприяла расточительному, нераціонального використання надзвичайно цінного ресурсу - міських земель. Це зумовлювало гіпертрофованого зростанню територій міст й управління промислових комплексів й у з цим до необґрунтованого вилученню під побудову завищених розмірах сільськогосподарських угідь і лесопокрытых територій. Увеличивалась протяжність інженерних і транспортних комунікацій, деградувала природне середовище навколо міст, росли вартість всіх видів облаштування територій витрати експлуатації як виробничих, і у інженерних системах міст. Усе це негативно позначалося на ефективності виробництва та зручності проживання населення.

Перехід до ринкових відносин у сфері землекористування пов'язані з формуванням економічний механізм, покликаного з'єднати інтереси економіки та раціонального використання земельних ресурсів. Розпочата 1991 року земельну реформу не доведено остаточно, не створено систему земельного законодавства. Земельний ринок перебуває на стадії становлення. Відсутня система гарантій прав на земельні ділянки, що зумовлює зниження інтересу інвесторів. Розміри і механізм нарахування земельних платежів недосконалі, які частка у бюджети всіх рівнів мала. Земельні відносини вкрай політизовані. Перед Росією стоїть складне завдання завершення реформування земельних відносин також створення російської національної системи землекористування, яка б з'єднати свободу володіння землею, її ефективне користування та соціальну справедливість під час розподілу землі.

Виходом з такої складного стану справ визначення основних напрямів державної земельної політики й розробка автоматизованої системи земельного кадастру. Достовірна кадастрова інформація дозволяє ухвалювати більш ефективні рішення лише на рівні міста, і навіть впливати ринку землі і нерухомості, забезпечувати надійність операцій із землею.

Надійна інформацію про землі має виключно важливого значення керувати земельними ресурсами, чи це розвиток стійкого сільського господарства чи управління розвитком міст. Автоматизированные системи ведення державного земельного кадастру стають дуже корисним інструментом керувати міськими землями. Цим пояснюється актуальність теми дипломної роботи.

З актуальності створення інформаційних кадастрових систем, визначається мета написання дипломної роботи, що полягає у тому, щоб показати роль земельного кадастру у соціально-економічному розвитку міста Єкатеринбурга.

Відповідно до поставленої метою доведеться вирішувати ряд завдань:

- вивчити теоретичні основи земельного кадастру;

- розглянути земельні відносини у умовах становлення ринкових взаємин держави і показати роль земельного кадастру цих умовах;

- показати місто Єкатеринбург як об'єкт кадастрових робіт та детально описати кадастрові роботи, проведені у місті;

- визначити місце й ролі кадастрової системи у соціально-економічному розвитку міста;

- проаналізувати земельних платежів й показати їхню впливом геть поповнення бюджету міста;

- оцінку ефективності запровадження геоінформаційної кадастрової системи м. Єкатеринбурзі;

- розглянути проблеми створення міського кадастру і можливі шляхи розв'язання.

Для написання роботи використовувалися такі методи дослідження: вивчення джерел літератури, порівняльний метод, діалектичний метод, картографічний метод і статистичний метод.

У процесі роботи використовувалися такі джерела інформації: нормативно-правові документи, які регламентують земельні відносини, статистичні збірники по основними параметрами соціально-економічного розвитку Єкатеринбурга, матеріали правил забудови, економічної оцінки й інвентаризації міської території. З іншого боку, було використано навчальні посібники, періодичних видань, кошти Інтернет з вивчення теорії питання кадастрових систем. Багато дані взято безпосередньо з даних кадастрової системи р. Єкатеринбурга.


1. Земельні відносини у умовах становлення ринкових взаємин у економіці. Земельний кадастр як інструмент регулювання земельних відносин

 

1.1.            Особливості становлення земельних взаємин у сучасної Росії

 

Історія Російського земельного кадастру протягом століть відбиває розвиток земельних взаємин у нашій державі, коли радикальні перетворення і земельні революції чергувалися відкатами та консерватизмом. Тільки XX в. земельний лад Росії змінювався тричі: в 1917 р. столипінська капіталізація землі змінилася націоналізацією землі, але вже 1991 р. розібралися з державною монополією на грішну землю, і ми повернулися до ситуації, що існувала в дореволюційної Росії.

Земля - це основа життя і правоохоронної діяльності народів, жителів відповідних террито риях; як унікальна природна тіло. Земля є просторовим базисом соціально-економічного розвитку, головним засобом виробництва, у сільському і лісовому хо зяйствах, природною комори мінерально-сировинних ре сурсов, і навіть середовищем проживання тваринного світу. Поруч із, відповідно до цивільному законода тельству, земельні ділянки є об'єктом громадян ских прав.

Сьогодні держави — члени Європейського Союзу дедалі більше говорять про ролі землі з позицій просторового розвитку суспільства, а чинник непоправності і ограни ченности земельних ресурсів дедалі більше ставить земельні питання на чільне місце державної політики країн і з юзов [31, c.75].

Російський земельний кадастр бере початок у середині XVII в., коли вперше проведено «писцовые ме жування», що їх через століття пішли генеральне і спеціальний межевания 1766-1882 рр. У цих дій встановлювалася приналежність земель з їхньої власникам, описувалося якість землі, особливо рілля, опре делялись на місцевості і погоджувалися з іншими власниками кордону (межу), що на той час дозволило уникнути міжусобиць. Пізніше визначався склад земельних угідь і виконувалася їх оцінка. Вже ці дані враховувалися при оподаткуванні, і навіть з метою сти мулирования освоєння і раціонального використання земель.

Після встановлення 1917 р. державній монополії на грішну землю, як однієї з головних завоювань Жовтневої революції, з російським кадастром розібралися: дореволюційні архіви переважно безповоротно зникли.

Проте вже 60 років радянської планової економіки терміново знадобився відповідний в цій системі государст венний земельний кадастр, і десяти липня 1977 р. Рада Минист рів СРСР приймає Постанова № 501 «Про порядок Веде ния державного земельного кадастру» [36, c.14].

Під той момент це була передова кадастрова система аграрної ориен тации: вона містила майже всі необхідні дані, включаючи економічну оцінку земель як цілей управ ления сільськогосподарським виробництвом, так про странственного розвитку.

Державний земельний кадастр вівся за єдиною для СРСР системи та з допомогою держав з використанням доброякісних планово-картографічних материа вилов, які залежно від виду зйомок оновлювалися разів у 5-10 років, у своїй держава завжди знаходило для цієї це чи потрібні кошти. За правильність відомостей у державному земельний кадастр відповідали дві особи: головний инженер-землеустроитель району й голова рай (гір) виконкому.

У Росії її 1991 р., вкотре, змінюється земельний лад, у своїй ліквідується державну монополію на грішну землю.

Перехід Росії до ринкової економіки зажадав зі будинку нового та адекватної сучасних умов земельного када стра, який би з'явився інформаційної инфраструкту рій, підтримує зароджуваний ринковий хутра низм.

Постановою Ради Міністрів РРФСР від 18 січня 1991 р. № 30 розробка такої системи було доручено Держкомзему Росії, а термін її створення визначено у п'ять років. Створити таку систему у такому стислі терміни було неможливо (світової цивілізації знадобилося цього кілька століть). Для його реалізації потрібно було провести инвентариза цию земель біля 1/8 земної кулі, створити нір мативно-техническую базу спеціальне програмне обес печение, оснастити 2,5 тис. земельних комітетів современ ными засобами обчислювальної техніки, створити систе ми передачі й захисту.

Усвідомлюючи виняткового значення державного земельного кадастру у справі становлення ринкової эконо мики країни, Уряд Російської Федерації Посту новлением від 23 серпня 1996 р. № 923 затвердив Федераль ную цільову програму «Створення автоматизованої сі стемы ведення державного земельного кадастру Ріс сийской Федерації». Світовий банк виділив Росії позику в 80 млн дол. США до створення та розвитку сис теми земельної реєстрації (проект ЛАРИС). Держкомзем Росії, поруч із силовими відомствами, входить у програму автоматизації федеральних органів виконавець іншої влади у рамках російсько-німецького проекту «Гермес».

Мета цієї програми було розробка й розгортання автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру як державної інформаційної системи, які забезпечують по всій території Російської Федерації проведення єдиної політики у сфері земельного кадастру.

Програма була забезпечення інтересів та населення країни, захисту прав власників, власників, користувачів та орендарів землі, і навіть інформаційне забезпечення функціонування цивілізованого ринку й остаточно що з ній нерухомості.

Досягнення поставленої мети був задуманий шляхом поетапного розгортання і нарощування системи, починаючи зі створення реєстраційної частини, із переходом автоматизований кількісний і якісний облік і суцільну оцінку земель.

Основними завданнями Програми були:

створення з урахуванням новітніх комп'ютерних систем та інформаційних технологій дієвого механізму, забезпечує ведення державного земельного кадастру;

вдосконалення міжвідомчого взаємодії управлінні земельними ресурсами;

забезпечення земельно-кадастрової інформацією Федеральної комісії з нерухомого майна й оцінки нерухомості для ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухомого майна і операцій із ним, і навіть інших споживачів інформації;

сприяння створенню механізму державного соціального захисту прав власників, власників, користувачів та орендарів землі, стимулюючої ефективніше виробництво та інвестиції;

сприяння забезпечення своєчасних й у обсязі надходжень платежів за землю;

підтримка функціонування ринку і той нерухомості;

вдосконалення механізму розрахунку величини земельного податку та інших платежів за землю;

створення умов та управління банками даних про наявність і стан земельних ресурсів;

інформаційне забезпечення й підтримка землеустрою, моніторингу земель, державного контролю над використанням земель, розробки програм по раціонального використання земельних ресурсів, оптимального регулювання розвитку, і навіть встановлення меж територій б із особливим правовим режимом (природоохоронний, заповідний, рекреаційний).

Реалізація програми було розрахована на 1996-2000 року у два етапу, основне завдання яких були відповідно створення нормативної правової та технологічної бази й створення земельно-информационного банку даних.

Слід зазначити, що активний розвиток державно го земельного кадастру 90-х років відбувається у відсутність головних законодавчих актів: Державна Дума Феде рального Збори РФ роками так само Земельний до декс, що стримує розробку закону «Про державне земельний кадастр». І лише 1998 р. приймається реше ние про підготовку Федерального закону «Про державне земельний кадастр», який був у дію з сірці дині 2000 р.

Закон «Про державне земельний кадастр» регулює правові відносини, які під час створенні, віданні державного земельного кадастру.

У законі відбилися такі найважливіші принципи, як несумісність на підходах побудувати кадастру по всій території Російської Федерації, необхідність актуалізації даних, сумісність кадастру коїться з іншими інформаційними системами, захист прав власників земельних ділянок.

Принциповим моментом створення державного земельного кадастру є обов'язковий обміну інформацією і їхню взаємодію з іншими органами і інформаційними системами (реєстраційної палатою, Бюро технічної інвентаризації тощо.), яка потрібна на комплексного подання в кадастр.

Закладений у законі принцип «комплексного подання» об'єднує на єдиній доступному форматі всю наявну в органів управління інформацію про ділянці, розташованих у ньому об'єктах нерухомості і власників (власників, користувачів). Чітка взаємозв'язок і можливість простежити весь ланцюжок - «земля – будинку - власник» - дозволить розв'язати проблеми несплати податків і наявність «безгоспних об'єктів», і навіть сприятиме більшого контролю за стягуванням земельного податку і орендної плати з боку місцевих органів влади.

Попри певні недоліки, цього закону загалом є цілком опрацьоване документ, дозволяє створення у Російської Федерації

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Виборча система в Алтайському краї
  СОДЕРЖАНИЕ: Запровадження ………………………………………………………………………………….…3 1. Вибори глави своєї адміністрації
 • Реферат на тему: Виборче право до
  СОДЕРЖАНИЕ : Стр. Запровадження………………………………………………………………… 2 Виборче право: Вибори: юридична природа,
 • Реферат на тему: Майнові права
  Закон РФ від 9 липня 1993 р. № 5351-1 "Про авторське право і правах" (зі змінами від 19
 • Реферат на тему: Інститут громадянства Російської Федерації
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ Й СЕРВИСА
 • Реферат на тему: Інститут світових суддів
  СОДЕРЖАНИЕ Запровадження ……………………………………………………………………... 2 Глава 1. Причини появи світового судна у

Навігація