Реферати українською » Право » Громадянство України


Реферат Громадянство України

1. Запровадження

У правову державу, важливого значення набуває проблема конституційного закріплення основ взаємовідносин обличчя і держави, пріоритет громадянського суспільства, визначення правами людини та його гарантированность. Під правами людини розуміються права індивіда як члена суспільства, права особистості, куди входять сукупність її прав незалежно від цього, громадянином якої держави вона є.

Права людини відбивають сутність суспільного телебачення і політичного устрою, соціальне становище усіх прошарків та груп населення. Наявність і реальність здійснення права і свободи особи є важливим критерієм оцінки концепцію діяльності будь-якого держави й свідчить про його демократичному характері.

В усіх життєвих теренах суспільного життя обличчя є суб'єктом відповідних прав, свобод і управлінських обов'язків, які визначають громадське положення особи, тобто. його місце у виробництві й розподілі громадських благ, під управлінням державними й суспільними справами, у системі громадських взаємин у цілому.

Сукупність найважливіших прав, свобод і управлінських обов'язків особи, які потребують правовому регулюванні та відповідній захисту з боку держави, називають правовим статусом особи. Отже, правової статус особи - це закріплена у праві сукупність прав, свобод і управлінських обов'язків громадян, які визначають фактичний стан обличчя на суспільстві і державі. Центральне місце у правовий статус особи належить основам правового становища громадянина, оскільки вони проголошені Конституцією України та визначають найважливіші права, волі народів і обов'язки, які випливають із приналежність до громадянства України.

Основи правового статусу громадян України складаються із трьох елементів:

1. Наявність громадянства, тобто. правова належність до Українській державі і регулювання відносин щодо громадянства. Належність особи до громадянству є важливою умовою, що слід поширення на громадянина встановлених державою права і свободи для захисту особи як у країні, і поза межами.

2. Основні права, волі народів і обов'язки громадян України. Вони є ядром правового статусу громадян, і основними й інших їх правий і обов'язків, які випливають із норм різних галузей права.

3. Основні принципи правового статусу громадян, призначені основою користування правами і свободами, виконання обов'язків і є вихідними, тобто. поширюються попри всі сфери реалізації прав громадян незалежно від цього, яка галузь права регулює деякі суспільні відносини.

Ці принципи закріплені у Конституції України та знаходять подальший розвиток у чинному законодавстві.

2. Поняття громадянства. Основні засади громадянства України.

Громадянство визначає постійну правову зв'язок людини і держави, яка має своє прояв у тому взаємних права й обов'язки.

Право на громадянство є невід'ємною правом людини. Громадянин України ні то, можливо позбавлений громадянства чи права змінити громадянство.

Громадяни незалежно від підстав і близько придбання громадянства України рівні конституційними правами і волі народів і рівні перед законом.

Держава гарантує і захищає конституційними правами і свободи своїх громадян, і забезпечує виконання ними обов'язків перед суспільством.

Україна має існує єдине громадянство. Підстави придбання і припинення громадянства визначаються Законом про громадянство.

Громадянами України є:

1) всіх громадян колишнього СРСР, котрі з момент України (24 серпня 1991 року) постійно мешкали території України;

2) особи, котрі з час набуття дії Закон України "Про громадянство України" від 13 листопада 1991 року, постійно мешкали України, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних й переконань, статі, етнічного та високого соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовного інших чи ознак і який є громадянами інших держав;

3) особи, які народилися або мешкали території України, і навіть їх нащадки (діти, онуки), якщо на 13 листопада 1991 року поза межами України, не перебувають у громадянство інших держав і по 31 грудня 1999 подали позов в встановленому Законом порядку заяву про визначення свою належність громадянства України;

4) особи, які отримали громадянство України у відповідність до чинним Законом про громадянство.

Громадянство України регулюється Конституцією України, Законом про громадянство та інші нормативно-правовими актами України, прийнятих у відповідність до ним.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,

ніж, які у Законі, застосовуються правила міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховна Рада України.

3. Порядок й умови придбання і припинення громадянства

Громадянство України купується:

· з народження;

· з походження;

· прийняття в громадянство України;

· для поновлення в громадянство України;

· інших підставах, передбаченими Законом про громадянство;

· на підставах, передбаченими міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховна Рада України.

Дитина, батьки якого на даний момент народження його перебували громадянство України, є громадянином України незалежно від цього, народився він території України, чи її межами.

При різному громадянство батьків, одна з яких на даний момент народження дитини був у громадянство України, дитина є громадянином України:

· коли він народився території України;

· якщо вона народився за державними кордонами, але батьки чи них тим часом постійно мешкали території України.

При різному громадянство батьків, одна з яких на даний момент народження дитини був у громадянство України, тоді як цей час обидва із батьків постійно мешкали поза межами України, громадянство дитини, який народився поза межами України, визначається за письмовим згодою батьків.

Дитина, батько чи мати якого на даний момент народження його перебували громадянство України, а інший був обличчям без громадянства чи невідомим, є громадянином України незалежно від місця народження його.

У разі встановлення батьківства дитини, мати якого є обличчям без громадянства, а батьком визнається громадянина України, дитина, який досяг 16 років, стає громадянином України незалежно від місця народження його.

Дитина, який народився території України від осіб без громадянства, котрі проживають України, є громадянином України.

Дитина, які перебувають території України, якщо обидва із батьків невідомі, є громадянином України.

3.1. Ухвалення рішень у громадянство України

Іноземці й обличчя без громадянства може бути з їхньої клопотанню ухвалюватимуть у громадянство України.

Умовами прийняття у громадянство України є:

· визнання і виконання Конституції України та Законів України;

· не перебування на іноземному громадянство;

· безупинне проживання на засадах території України впродовж останніх п'яти.

Це не поширюється на людей, котрі виявили бажання стати громадянами України, за умови, якщо вони народилися чи довів, що тільки одне із їхніх батьків, дід чи баба народилися її території;

· володіння українською мовою обсягом, достатньому для спілкування;

· наявність законних джерел існування.

У громадянство України не приймаються особи, які:

· виявлено проти людства, здійснювали геноцид, виявлено до держави чи тяжкі злочини проти особистості;

· засуджені до позбавлення волі до зняття судимості;

· перебувають під наслідком, ховаються від покарання або зробили злочин біля іншої іноземної держави;

· складаються військовій службі, в службі безпеки, у правоохоронних органах, органах юстиції чи органах структурі державної влади іноземної держави.

Обличчя, що раніше стояв у громадянство України, то, можливо оновлено в громадянство України у її клопотанням через процедуру прийняття не враховуючи положень про безупинному проживанні.

3.2. Підстави припинення громадянства України

 

Громадянство України припиняється:

· внаслідок виходу з громадянства України;

· внаслідок втрати громадянства України;

· на підставах, передбаченими міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховна Рада України.

Вихід із громадянства України здійснюється за клопотанню громадянина, проте, у виході з громадянства України можуть відмовити, якщо має невиконані зобов'язання перед державою чи майнові зобов'язання, із якими пов'язані інтереси юридичних чи фізичних осіб території України, або якщо вихід із громадянства потягне до статусу особи без громадянства.

Громадянство України втрачається:

· якщо громадянина України добровільно придбав громадянство іншої іноземної держави;

· внаслідок запровадження особи на військову службу, до служби безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції чи органи структурі державної влади іноземної держави без згоди те що державні органи України, але над наданням відповідних органів України;

· якщо громадянство України придбано внаслідок надання явно неправдивих відомостей чи фальшивих документів;

· якщо проговорилася особа, яке перебуває поза межами України, бракувало без поважних причин на консульський облік котрі сім років.

Уважительными причинами вважаються:  

· відсутність дипломатичних представництв чи консульських установ України у країні постійного проживання;

· тривала хвороба;

· воєнних дій;

· інші ситуації надзвичайного характеру.

За громадянином України ні визнається належність до іноземному громадянству до ухвалення рішення про втрати громадянства України.

4. Порядок зміни громадянства дітей

Що стосується зміни громадянства батьків, завдяки якому обидва стають громадянами України або обидва виходять із громадянства України, змінюється відповідно громадянство їхніх дітей, які досягли 16 років.

Якщо відомий із батьків дитини, то разі зміни громадянства цієї особи відповідно змінюється громадянство дитини, який досяг 16 років.

Якщо обидва із батьків або із батьків дитини, який живе території України, виходять із громадянства України та у своїй беруть участі у виховання дитини, з якого встановлено опіка чи піклування громадян України, дитина за клопотанням батьків, опікуна чи попечителя зберігає громадянство України.

Якщо громадянином України стає із батьків, а другий залишається іноземцем, вона може придбати громадянство України з клопотанню звідси того із батьків, який здобуває громадянство України, але з згоди другого із батьків.

Якщо громадянином України стає із батьків, а другий залишається обличчям без громадянства, дитина, який живе території України, стає громадянином України.

Якщо громадянином України стає із батьків, а другий залишається обличчям без громадянства, дитина, який живе поза межами України, може отримати громадянство України з клопотанню звідси того із батьків, який здобуває громадянство України.

Якщо з громадянства України виходить із батьків, а другий залишається громадянином України, дитина зберігає громадянство України.

За клопотанням з батьків, який виходить із громадянства України, але з письмового згоди другого із батьків, що зберігає громадянство України, і з повним дотриманням вимог статті 27 Закону з громадянство дитині то, можливо дозволено змінити громадянство.

Дитина, що є іноземцем або посадовою особою без громадянства і був усиновляють громадян України чи понад яким встановлено опіка чи піклування громадян України, стає громадянином України.

Дитина, є іноземцем або посадовою особою без громадянства і був усиновляють чоловіки або з якого встановлено опіка, піклування подружжя, одна з яких є громадянином України, а другий - обличчям

без громадянства, стає громадянином України.

Дитина, що є обличчям без громадянства і був усиновляють чоловіки або з якого встановлено опіка, піклування подружжя, якщо з них громадянином України, стає громадянином України.

Дитина, що є іноземцем і був усиновляють чоловіки або з якого встановлено опіка, піклування подружжя, одна з яких є громадянином України, а другий - іноземцем, стає громадянином України з згоди усиновителів, опікунів чи опікунів.

За дитиною, громадянин України та усиновлена подружжям, одне із якого є громадянином України, а другий - іноземцем, зберігається громадянство України. За клопотанням усиновителів такої дитини то, можливо дозволено змінити громадянство.

За дитиною, громадянин України та усиновлена особами без громадянства чи подружжям, одне із якого є громадянином України, а другий - обличчям без громадянства, зберігається громадянство України.

   

Дітей, усиновленими іноземцями, зберігається громадянство України. У разі придбання громадянства іншої іноземної держави, з досягнення 18-річного віку, вони мають визначитися щодо громадянства України.

Зміна громадянства дітей віком від 16 до 18 років у разі зміни громадянства їхніх батьків, соціальній та разі усиновлення, може відбуватися лише за згодою дітей.

5. Завдання

Гончаренко У., сім'я якої переїхала на місце проживання США, звернулася до дипломатичне представництво України з жаданням припинення громадянства України. У заяві йшлося й про яке припинення громадянства України та 17-річного сина. Чоловік Гончаренко У., який вирішив залишитися громадянином України, згоди зміну громадянства України в громадянство США - не дав.

Чи ж зміниться громадянство Гончаренко У. у певній ситуації?

Якщо Гончаренко У. добровільно придбає громадянство США, це потягне у себе автоматичну втрату громадянства України, відповідно до статті 20 закону про громадянство.

Проте, за 57-ю статтею 19 закону про громадянство, досі придбання громадянства США у виході з громадянства України можуть відмовити, т.к. вихід із громадянства потягне статус особи без громадянства.

За статтею 24 Закону, припинення громадянства України 17-річного сина Гончаренко У. можливе лише за письмової згоди її його й з повним дотриманням вимог статті 27 Закону.

Стаття 27 Закону визначає, зміна громадянства дітей віком від 16 до 18 років у разі зміни громадянства їхніх батьків може відбуватися лише за згодою дітей у порядку, передбаченому статтею 34 Закону.

За статтею 34 згоду неповнолітнього віком від 16 до 18 років має бути викладено в письмовій формі й засвідчено дипломатичним представництвом України.

6. Список використаної літератури

1. Конституцію України від 26.06.1996

2. закон України "Про громадянство України" від 08.10.1991

3. закон України "Про внесення змін в Україну " Про громадянство України"" від 16.04.1997

4. указ президента України "Про порядок розгляду питань, пов'язаних із громадянством України" 1992

5. Європейська Конвенція про громадянство ETS N 166 від 07.11.1997

6. Костюченко О.А. Основи Конституційного права України.

Схожі реферати:

Навігація