Реферати українською » Право » Господарське право України


Реферат Господарське право України

Відповідальністю є застосування до правопорушника вста новлених законом чи договором санкцій, внаслідок чого він зазнає майнових втрат. Поняття господарсько-правової відповідальності включає у собі й майнові наслідки застосу вання санкцій. Під час перебування чергу, господарсько-правова санкція становить собою визначену безпосередньо законом чи дого злодієм міру (масштаб, величину) відповідальності правопоруш ніка. Це гранична величина майново-примусового впливу на правопорушника, який може застосувати до нього кредитор чи відповідний орган (суд, арбітражний суд).

Господарсько-правові санкції у своїй сутності є економічно-юридичними. Тому в законодавстві визначення економічні й майнові можуть вживатися як тотожні.

Види господарсько-правової відповідальності розрізняються залежно від видів господарських правопорушень й санкцій, встановлених за ці правопорушення. За цим критерієм в теорії права розрізняються: 1) відшкодування збитків; 2) штрафні санкції; 3) оперативно-господарські санкції.


    Відшкодування_збитків як вид відповідальності різнобічне врегульоване законом. По-перше, визначено юридичні підстави його застосування: "У разі невиконання чи нена лежного виконання зобов'язання боржником він зобов'язаний відшкодувати кредиторові завдані цим збитки" (год. 1 ст. 203 Цивільного кодексу). По-друге, визначено види втрат креди тору, котрі визначаються як збитки. Це витрати кредитора; втра та чи пошкодження його майна; доходи, котрі він здобувши бі, якби зобов'язання було б виконане боржником (год. 2 ст. 203 ЦК). як правило, збитки не є майновою санкцією заздалегідь ві значеного розміру. Саме в цьому полягає універсальність їхнього застосування. Проте труднощі в обрахуванні їхнього розміру зумовлюють складність застосування зазначеної санкції. По-третє, законодавець застосовує офіційне тлума чення збитків та певні способи визначення їхнього розміру.

Відшкодування збитків застосовується як майнова санкція, виходячи із аналізу відповідних статей Цивільного кодексу та інших законодавчих актів в різних відносинах, до того числі


згідно із договором підряду на капітальне будів ництво відповідальна за невиконання чи неналежне виконання обовязків сторона сплачує встановлену неус тойку (пеню), а також відшкодовує збитки в сумі, за критій неустойкою (год. 1 ст. 356 ЦК).

Штрафна господарсько-правова відпо відальність відрізняється від відшкодування збитків насампе ред тім, що вона виконує каральну чи дисциплінуючу функцію. Господарське законодавство встановлює штрафну відповідальність щодо тихий видів господарських правопору шень, за скоєння які до суб'єктів господарських відносин доцільно застосовувати штрафні (каральні) економічні санкції. Розмір цієї відповідальності загалом залежить від ступеня серйозності господарського правопорушення, а чи не від суми завданого кредиторові збитку. Крім того, штрафна відпові дальність може застосовуватися "понад завдані збитки", якщо законом чи договором не визначено інше.

Штрафна відповідальність застосовується згідно з законо давством у вигляді штрафних економічних санкцій. Ці санкції встановлені, як правило, нормативними актами, що регулю ють окремі види господарських відносин .

Загальне поняття штрафів як відповідальності у господарсь ких відносинах визначає законодавець. Згідно з ст. 179 Цивільного кодексу "штрафом визнається визначена законом чи договором грошова сума, якої боржник винен сплатити кредиторові в разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання".


    Закон розрізняє три види штрафних економічних санкцій:

штраф у власному розумінні, пеню, неустойку. Всі смердоті по кликані виконувати штрафну, каральну функцію, хоча мають й певні відмінності.

Розмір штрафу як економічної санкції регулюється законо давством трьома способами:

• штраф у твердій сумі;

• штраф у процентному відношенні до суми всього зо бов'язання чи невиконаної частини зобов'язання;

• штраф у кратному розмірі доти предмета, який захищається штрафом.

Неустойка є різновидом штрафної економічної санкції, розмір якої визначається законом чи договором у процентно му відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання. Неустойка застосовується, як правило, як штрафна санкція в разі прострочення виконання майнових зобов'язань (постачання, купівля-продаж, міна тощо). Розмір неустойки за прострочен ня виконання зобов'язань загалом не залежить від терміну прострочення виконання


разом із тім законом чи договором передбачаються так звані залікові неустойки (ст. 204 ЦК). Залікова неустойка має місце до того разі, коли правопорушник відшкодовує іншій стороні збитки у частині, не покритій неустойкою.

Пеня як штрафна економічна санкція застосовується в ос новному в разі прострочення виконання грошових зобов'язань суб'єктами господарської діяльності.

Особливістю пені є ті, що вона встановлюється у відсоток ному відношенні до простроченої суми, причому протягом дня прострочення, доки зобов'язання не якщо виконане (ст. 214 ЦК). Тобто це санкція, розмір якої збільшується за лежно від продовження правопорушення. Залежністю суми пені від кількості днів (терміну) прострочення виконання вон відрізняється від неустойки як санкції за господарське право порушення.

Оперативно-господарські санкції - це передбачені законодав ством чи договором засоби оперативного впливу на правопо рушника, спрямовані на попередження господарського право порушення чи зменшення його шкідливих наслідків.

Такі санкції застосовуються безпосередньо самими суб'єк тами господарських правовідносин в оперативному порядку. На відміну від майнової відповідальності оперативні санкції діють на правопорушника не загрозою державного примусу, а оперативним втручанням, яку хоч й зачіпає майнову сферу правопорушника, але й не дає ніяких видимих компенсаційних благ його контрагентові, що вдався до оперативних санкцій. Завдяки цьому оперативні санкції можуть застосовуватися не залежно чи поряд зі стягненням штрафних санкцій й збитків, чим досягається більший профілактичний ефект.

Оперативно-господарські санкції за своєю спрямованістю поділяються на два види. До Першого належати санкції, спря мовані на одностороннє припинення правовідносин в інтересах сторони, чиї права порушене. Такі санкції можуть виражатися у вигляді односторонньої повної чи часткової відмови від виконання договору, а й у відмові від прий няття виконання та від зустрічного виконання. Інший вид оперативних санкцій становлять тих, що спрямовані на зміну правовідносин (переведення несправного платника на акреди тивну форму розрахунків чи на попередню оплату).


Схожі реферати:

Навігація