Реферати українською » Право » Банківська система Республіки Казахстан: проблеми і перспективи.


Реферат Банківська система Республіки Казахстан: проблеми і перспективи.

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Алматинский філія санкт-петербурзького гуманітарного університету профспілок

                                                                                 Факультет економічний

Кафедра економіки та управління

Курсова робота

По курсу економічна теорія

Тема: Банківська система РК: проблеми і перспективи.

                                                                                  Виконала студентка

                                                                                   102 групи 1 курсу

                                                                             заочно-городского відділення

                                                                                   Бехтольд О.В.

                                                                       Перевірила: Боровська И.Л.

Алмати, 2004.

План:

1. Запровадження.

2. Роль банків ринкової економіки.

3. Теоретичні і практичні аспекти розвитку банківської системи Республіки Казахстан.

4. Роль банків у сфері ринку послуг.

5. Аналіз інноваційних банківських послуг CSFB, запропонованих Казахстанскими комерційними банками.

6. Проблеми стабільності банківської системи Республіки Казахстан.

7. Укладання.

1.Введение.

У Казахстані розвинена система ринкових відносин також банк стає а то й головною, то однією з найважливіших структур. Коли раніше насип у Казахстані перебувало досить низький рівень, як розвитку, і по уделяемому увазі у навчальних закладах, той зараз це одне з наук, та розвитку найшвидшими темпами.

Поняття «система» широко використовується сучасної наукою. Тоді терміном «система» охоче оперують як вчені, філософи, а й діячі культури й мистецтва, організатори виробництва й роботи банків.

     У одному із кращих німецьких підручників «Банківська справа» під редакцією проф. Х.Е. Бюшгена відзначається, що банківсько системо складається з універсальних і спеціалізованих банків, емісійного банку. Ценральный банк грає провідної ролі – роль банку банків.

     У Казахстані власна банківсько системо з'явилася після отримання суверенітету, у грудні 1990 р. Вже січні 1991 р. було прийнято закон " Про банки та надійної банківської діяльність у Казах ской РСР", було сутнісно початком банківської реформи, у країні. Республіканський Державний банк був у Національний банк Республіки Казахстан з обласними управ лениями і відділеннями. У 1993 р. акционерно-комерческие банки були перетворені на акціонерні банки, а Ощадбанк перейменований на Народний банк Республіки Казахстан.

     Після, Республіка Казахстан відповідно до статті 3 указу Президента РК “Про банки та надійної банківської діяльності” має дворівневу банківську систему. Національний банк є банком держави й є верхній рівень банківської системи. Завдання, принципи діяльності, правової статусу і повноваження Національного банку України визначаються Указом Президента РК, що має силу закону, “Про Національного банку Республіки Казахстан”. Усі інші банки є нижній рівень банківської системи.

2. Роль банків ринкової економіки.

Банки є головними фінансовими посередниками в ры нічний економіці. У процесі своєї діяльності вони створюють але шиї вимоги, і зобов'язання, стаючи товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, банк створює нове зобов'язання — депозит, а видаючи позичку — нові требова ния до позичальнику. Цей процес відбувається створення нових зобов'язань та нових вимог лежить в основі фінансового посередництва. Рух, переме щение, переливи фінансових ресурсів від кредитора до позичальникам пов'язана з ними діяльність фінансових установ называ ется фінансовим посередництвом.

У процесі управління економікою банки використовують переважно економічні методи управління, які висловлюють економічних відносин, а економічних відносин кожного цього товариства виявляються передусім інтереси, а еко номические інтереси є метою виробництва, його рушійним чинником. Виходячи, від цього управління з допомогою економічних методів полягає у вплив на економічних інтересів. З та кого розуміння інтересів слід, що вплив них можна надавати у вигляді задоволення потреб. Банки через економічні методи управління, наприклад кредитування, удов летворяют потреби різних ланок економіки позикових засобах різними кредитами чи через здійснення безналич ных розрахунків задовольняють потреби в бесперебой ном її функціонування, забезпечують безперебійне рух суспільного продукту.

Оскільки банки є органами економічного управле ния, їх перед своїми клієнтами носить экономи ческий характер. Економічна відповідальність банків пов'язана насамперед із результатами господарської та фінансової складової діяльності обслу живаемых ними господарських органів незалежно від форм собст венности, відомчої приналежності, тобто. своїх акціонерів. Навколо банків групуються фірми та самої компанії, залежні від нього чи самі що визначають діяльність тих чи інших банків. По следние проводять ту кредитну політику, яка за інших рівних умов забезпечує прибуток, організують операції у иболее вигідно собі своїм клієнтам.

Банки через ведення рахунків підприємств, громадських організацій і населення осу ществляют контролю над сукупним грошовим оборотом, а ще через нього — над перебігом господарських процесів і впливають для цієї процеси. У банківській системі зосереджено всі грошові кошти загальне твердження ства: державні кошти, кошти господарських ланок, сбере жения населення тощо. Банки активну участь у формуванні цих фондів, ведуть контролю над використанням, регулюють грошовий обіг та цим впливають перебіг відтворювального процесу.

З переходом економіки Казахстану до ринків перед банками відкриваються цілком нові перспективи. Через війну привати зации і роздержавлення власності дедалі ширше розвиваються приватна власності, колективні і акціонерні форми собст венности, кооперативний рух, створюються підприємства на ос нове змішаних видів власності. Розрахунок число селянських господарств, їх об'єднань, орендарів й з, котрі займаються ін дивидуальной трудовий діяльністю.

З розвитком ринкових взаємин у економіці, і, посилюється економічна роль банків. У тому роботи місце замість адміністративно-командних висуваються економічні методи. Підвищується значення сто имостных інструментів банківського на економіку.

У умовах велика роль банків зниженні інфляції економіки і його перекладі ринкові рейки, насамперед у при ватизации і роздержавлення власності. У цьому важливіше ши завданням банківської системи є вдосконалення кредитного механізму, методів регулювання грошового обраще ния, прискорення розрахунків й дотримання платіжної дисципліни.

Одне з найважливіших завдань банківської реформи — надання під держки приватизації підприємств й створення приватного сектору економіки. Отже, банківська реформа мусить бути підпорядкована інтересам приватизації державної власне сти. Інакше банки що неспроможні позбутися поганих кредитів, убыточ ных клієнтів, бо у час багато державних підприємства мають низьку якість кредитних портфелів.

Банківська реформа повинна внести свій внесок у реорганиза цию приватизованих підприємств і ліквідацію чи реоргани зацию великих збиткових підприємств. Це обмежить доступом до кредитування неплатоспроможних і збиткових підприємств привабить ширшу можливість кредитування життєздатних предприя тий. Збиткові великі підприємства вже повинні відокремлюватися від жиз які можуть підприємств, передаватися обслуговування новоствореному банку розвитку, цим запобігається накопле ние поганих, недіючих кредитів на інших банках.

Реформа банківської системи забезпечить доступом до кредитах банку приватним підприємствам, сприятиме розвитку приватного сектору. У той самий час вона стимулює перебудову убы точних державних підприємств.

Значну допомогу приватизованим підприємствам можуть зробити іпотечні банки, які потрібно під час банківської реформи створювати республіки. Йдеться можливості переді ставления іпотечним банком довгострокового кредиту приватизиру емым підприємствам під заставу належить майна. Та цього треба спочатку створити законодавчу базу.

У 1998 р. Нацбанком РК прийнято постанови "Про питання переходу банків другого рівня міжнародних стандартів", відповідно до якими 30 банків другого рівня віднесено до перекл виття групі - вони мають досягти міжнародних стандартів вчасно остаточно 1998 р., 30 банків віднесено до другої групи - повинні сягнути міжнародних стандартів вчасно остаточно 2000 року. Решта 17 банків або перетворюються на кредитні товариші ства, або станеться злиття його з великими банками.

Відповідно до Указом Президента Республіки Казахстан, у яких закону, "Про банки та надійної банківської діяльність у Республіці Казахстан" на Національний банк покладено функ ция ліцензування банківського аудиту. Нацбанком розроблений нормативний документ ліцензування банковкого аудиту, у якому встановлено високі вимоги, і визначено від ветственность банківських аудиторів.

3.Теоритические і практичні аспекти розвитку банківської системи Республіки Казахстан.

Через війну реорганізації державних галузевих банків та наділенням республи канских відділень Держбанку СРСР функціями центральних банків держав, і навіть створення перших комерційних банків 1991 голові республіки склалася дворівнева банківсько системо. Перший рівень нової банківської системи представлений Національного банку РК та її філіями в обласні центри республіки. Другий рівень банківської системи представлений банками, створеними як у основі існуючих раніше спеціалізованих банків, і знову організованих з ініціативи фізичних юридичних осіб.

Початок 90-х минулого століття, у Республіці Казахстан характеризувалося бур ным зростанням чисельності різних финансо вых організацій: комерційних банків та організацій, здійснюють окремі види банківських операцій. Зокрема, лише тоді комерційних банків перевищувала 200. Згодом, багато, у тому числі виявилися фінансово невтішними (табл. 1-2).

                                                                                                                    Таблиця 1

Кількість банків другого рівня Республіці Казахстан.

1993 р 1994 р 1995 р 1996 р 1997 р 1998 р 1999 р 2000 р 2001 р 2002 р
Кількість банків другого рівня 204 184 130 101 85 67 55 48 44 38
Кол-во створених банків 63 13 2 2 6 2 1 1 1
Кол-во філій банків 724 1042 1036 949 83 59 426 418 400 368
Кол-во банків. які мають відкликана ліцензія для проведення банк-х операції, в т год.: 14 33 54 31 5 4 18 8 - 3
За недоліки у роботі 7 16 42 28 6 - 7 5 - 3
у зв'язку з злиттям (приєднанням) з іншим банком 1 3 6 7 1
У святий з перетворенням - - - - - - 1 1 - -
У зв'язку з добровільної ліквідацією - - - 1 - 3 1 - -

* Джерело: Річні звіти Національного банку України РК за 2001 • 2002гг.

Табличный матеріал наочно демонструє динаміку скорочення загальної кількості банків другого рівня республіці, то якщо ми в 1993 року кількість банків становила 204 одиниці, то 2002 року  їх зменшилося до 38 одиниць.

                                                                                                                    Таблиця 2

 Організації, здійснюють окремі види банківських операцій.

1993 р 1994 р 1995 р 1996 р 1997 р 1998 р 1999 р 2000 р 2001 р 2002 р
Кол-во орг-ций, осуществл-х окремі види банківських операції, зокрема : 5 6 27 36 51 7 97 109 97 117

Кол-во кредитних

товариств

- - - - 2 - 7 8 19 29
Ко.ч-во ломбардів 5 6 27 36 35 6 42 46 45 52
Кол-во інші організації - - - - 14 9 48 55 33 36

* Джерело: Річні звіти Національного банку України РК за 2001-2002гг

Наблюдаемая тенденція пов'язана з проведеної Національним Банком Казахстану політикою послідовного жорсткості вимог банків другого рівня, як наслідок поліпшення їхньої фінансової стійкості й надійності. Поруч із зменшенням загальної кількості банків другого рівня відзначається збільшити кількість організацій, здійснюю щих окремі види банківських операцій, то якщо ми в 1993 року їх кількість було якихось 5 одиниць, то 2002 року їх загальну кількість виросла до 117 одиниць.

На момент запровадження тенге у листопаді 1993 року банківсько системо Казахстану зазнала істотну реформу: функціонувала дворівнева банківсько системо, все спеціалізовані банки були перетворені на акціонерні банки, а центральний банк наділили поруч функцій центрального банку. Усе, це значною мірою полегшило перехід до власного нацио нальной іноземній валюті та проведенню Казахстаном власної грошово-кредитної політики.

На подальше зміцнення банківської системи була Програма переходу банків другого рівня на міжнародні стандарти фінансової звітності, ухваленої у грудні 1996 року.

Відповідно до, даної Програми всі діючі банки Казахстану мали остаточно 2000 року досягти міжнародних стандартів у частині достатності капіталу ліквідності, якості активів, рівень менеджменту, бухгалтерського обліку, запровадження і передачі.

Кількість банків упродовж свого реалізації Програми (1996-2001 роки) значно зменшилася рахунок тих, фінансове становище яких неможливо було хистким (табл. 3).

                                                                                                                    Таблиця 3

 Структура банківського сектора залежать і є дані перехід банків другого рівня міжнародних стандартів 2001 року.

на01.01.01г. Ha01.01.02r.
Кількість банків (БВУ), зокрема.: 48 44
Банки, виконали вимоги рівня міжнародних стандартів 1 12
Банки, віднесені до I групі 11 4
Банки, віднесені до II групі 24 17
Банки, не виконували вимоги Програми 7 4
Банки, не включені до Програми 1 2
Дочірні банки, чиї батьківські байки-нерезиденты мають рейтинг категорії «А» 3 3
Банки, у яких вимоги Програми не поширюються 1 2 1

* Джерело Річний звіт Національного банку України РК за

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація