Реферати українською » Право » Бюджетний процес у Україні


Реферат Бюджетний процес у Україні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Дніпропетровської облдержадміністрації

Інститут підприємництва “стратегія”

Заочне відділення

за курсом “Фінанси”

на задану тему:

„Бюджетний процес у Україні”

Проверил(а):

_____________________

Оцінка: __________

Выполнил :

студент групи ЗС-99-61

Лисовенко Євген

р. Жёлтые води

2002 р.

 

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У УКРАЇНІ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Провідну, визначальну роль її формуванні та розвитку економічної структури будь-якої сучасної суспільства грає регулювання, що здійснюється на рамках обраної владою економічної політики. Однією з найважливіших механізмів, дозволяють державі здійснювати економічний і соціальний регулювання, є фінансовий механізм – фінансову систему суспільства, головним ланкою якої є до державного бюджету. Саме з допомогою фінансової систем держава утворює централізовані і впливає формування децентралізованих фондів коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених за державні органи функцій.

Економічні і політичні реформи, що проводилися Україні початку дев'яностих років, теж годі було й торкнутися сферу державних фінансів, й у першу чергу, бюджетну систему. Державного бюджету, будучи головним засобом мобілізації і витрати ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш незахищених верств населення.

Вочевидь, що знижує успіх економічного реформування нашій країні значною мірою залежить від цього, у яких напрямах піде перетворення фінансової систем суспільства, наскільки бюджетна політику держави відповідатиме вимог часу.

 

1. ПЛАНУВАННЯ, СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ І УТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ

Бюджетний процес – це регламентований законодавець ством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їхнього виконання контроль над виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що є бюджетну систему України. Бюджетний процес передбачає розробку нормативно-правових і організаційних основ, що дають уявлення про конкретних формах організації цієї роботи у центрі й на місцях, розподілу функцій у виконанні бюджету між органами структурі державної влади, господарського управління, планово-финансовыми органами і установами банків, об'єднаннями, підприємствами, бюджетними установами, але країни.

Зміст бюджетного планування ширше: вона охоплює також питання теорії та методології складання бюд жетов всіх рівнів і зміст усіх фінансових планів народного господарства України.

У процесі бюджетного планування вирішуються завдання як:

- організація складання фінансових планів в народному господарстві, їх органічна ув'язка із загальною фінансової програмою держави щодо майбутній період; ув'язка з відповідними показниками проекту плану соціально-економічного розвитку;

- встановлення загального обсягу фінансових ресурсів немає і, їх розподіл щодо окремих міністерствам, відомствам і галузям народного господарства, регіонам країни; виявлення розмірів собствённых ресурсів господарства, які можна спрямовані з їхньої розвиток; означення й обгрунтування державного (місцевого) бюджету за всіх джерел надходження доходів у відповідність до фінансовими планами господарюючих суб'єктів;

- визначення усіх напрямів витрати Державного (місцевого) бюджету та взагалі виділення їх цільового призначення як у загальному обсязі, і за видами витрат у відповідність до бюджетної класифікацією;

- встановлення загальних фінансових зв'язків в народному господарстві, визначення необхідних пропорцій і співвідношень між централізованими і децентралізованими фінансами, встановлення ступеня участі кожного з фінансових планів у фінансовому забезпеченні потреб розширеного відтворення, розвитку і невиробничій сфери;

- надання розпорядження органів структурі державної влади централізованого фонду коштів, виділені на проведення як загальнонаціональних заходів, і соціально-економічних і культурних заходів окремих регіонів;

- проведення і організація роботи з мобілізації грошових надходжень чи фінансових ресурсів немає і визначення можливостей забезпечення ними всіх галузей економіки, що є на бюджетне фінансування;

- здійснення державного фінансового контролю над хо будинок виконання бюджету.

При здійсненні бюджетного планування важливо керуватися його основними принципами, у тому числі слід виділити:

- демократизацію бюджетних відносин, що складається й те, що з плануванні необхідно враховувати оптимальні взаємозв'язку між Державним чи консолідованим бюджетом та місцевими бюджетами, по-перше, і навіть між бюджетними ланками всередині до місцевих бюджетів, по-друге;

- пріоритетне значення бюджетного планування в усій зі вокупности фінансових планів;

- єдність системи бюджетних планів. Бюджетні плани долж ны узгоджуватися як у дохідної, і по видатковій частині за всі ланкам бюджетною системою України;

- директивність і цільової характер бюджетних призначень та зобов'язання;

- органічну зв'язок бюджетного планування з планами зі циально-экономического розвитку і.

Бюджетне планування реєструють безпосередньо Ми нистерством фінансів України та місцевими фінансовими органами відповідно до наданими правами. Основи бюджетного планування, правничий та обов'язки планових органів визначені у законі "Про бюджетну систему України", соціальній та законі "Про місцевих радах народних депутатів, місцевому і регіональному самоврядуванні", в Правилах упорядкування та виконання Державного бюджету України, у законі "Про внесення і доповнень до Закону Українською РСР "Про бюджетну систему Українською РСР" та інших.

Упорядкування Державного бюджету України предусматри вает розробку плану удвічі етапу.

У першому етапі (стадії) здійснюється сводное бюджетне планування, під час якого визначаються основні направле ния планової роботи, шляху й кошти мобілізації фінансових ресурсів, вишукуються змогу балансовою ув'язування на мечаемых прибутків і витрат держави щодо майбутній період, розглядається можливий дефіцит бюджету та взагалі джерела його покриття.

Головне завдання зведеного планування виступає формування найважливіших народногосподарських пропорцій розвитку на майбутній період. Разом із цим у числі завдань зведеного бюджетного планування слід виділити визначення чинників економічного зростання, і навіть чинників, які впливають бюджетну політику країни.

Основою зведеного бюджетного планування є синтетичні балансові розрахунки, узагальнюючі укрупнені показники, такі як сукупний громадський продукт, валовий внутрішній продукт, національний дохід, прибуток. отримана масштабу всього народного господарства, рівень споживання, рівень доходів громадян, мінімальний споживчий бюджет тощо. Централізованим плановим органом України в стадії насамперед розробляється баланс народного господарства що становить систему зведених економічних таблиць, інакше кажучи, збалансованих і взаємопов'язаних натуральних і вартісних балансів, що дають уявлення про рух (виробництві, розподілі та використання) сукупного суспільного продукту і національної доходу, про співвідношенні прибутків і витрат держави, утворюють відповідність до наміченими проектировками плану; про грошових прибутках і видатках населення, про валютних надходженнях і витратах в іноземній валюті.

Сводное планування служить попередньої стадією планової роботи у умовах багатоваріантності розробки проекту плану.

З другого краю етапі (стадії) виробляється адресне бюджетне планування, встановлення конкретних зв'язку з бюджетом всіх фінансових планів народного господарства. Потім ці бюджети приймають форму фінансових зобов'язань.

Для повного обліку всіх фінансових ресурсів, і навіть выявлений середньої фінансового достатку Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних одиниць відповідними виконавчий орган влади становить територіальний зведений баланс фінансових ресурсів, дані його можуть бути враховані щодо розмірів субвенцій.

Кабінет міністрів України до виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і здати Севастополя такі показники:

- проектні нормативи відрахувань від регулюючих доходів населення і суми контингентів цих доходів;

- розмір дотацій і субвенцій, які передбачаються до виплати з Державного бюджету України та його цільове призначення;   

- перелік витрат, які передбачається передати з Державного бюджету України на фінансування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополя.

Аналогічні показники доводяться виконавчими органами влади вищого рівня безпосередньо Радам народних депутатів та його виконавчих органів нижчого рівня терміни, які б твердження бюджетів на початок бюджетного року.

Составлению проектів бюджетів передує розробка осалевных прогнозних макропоказатївїй економічного та розвитку України в плановий рік із виділенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, національного доходу, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу прибутків і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану. Позначені показники розробляються до 1 червня року, попереднього плановому, Міністерство економіки України з участю Міністерства фінансів України, Національного банку України та інших міністерств та.

З Основних прогнозних макропоказників эконо мического та розвитку України в плановий рік уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі комітети обласних, Київського університету та Севастопольського міського Рад народних депутатів розробляють прогнозні показники економічного та розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць.

Однією з стадій бюджетного процесу є складання проекту державного бюджету. Під час упорядкування проекту вважають, що звучить державний України забезпечує засобами фінансування заходи економічного та розвитку країни, які мають загальнодержавного значення, і навіть міждержавні відносини. З допомогою державного бюджету здійснюється перерозподіл годину ти фінансових ресурсів між административно-территориальны ми одиницями України з урахуванням їхньої економічного, соціального, природного та обмеження екологічного стану. У цьому враховується необхідність вирівнювання їх фінансового становища.

Порядок розробки проекту бюджету у тому, що Вер ховный Рада України ні пізніше 15 червня цього року розробляє і посилає Президента України спеціальну постанову (бюджетну резолюцію) про основних напрямах бюджетної політики на майбутній бюджетний рік.

Правила оформлення проекту закону "Про Державний бюджет України" затверджуються Верховною Радою України. Витрати державного бюджету розписуються у проекті Закону у межах міністерств, відомств і інших органів державної виконавчої. Якщо на статтю (частина, пункт, підпункт) перевищують 0,1% суми усіх витрат Державного бюджету України, ці витрати на законі підлягають подальшої деталізації.

Кабінет міністрів України організує складання проекту Державного бюджету відповідність до правилами державного регулювання економічного та розвитку України, міждержавних відносин, позначених Верховною Радою України у бюджетної резолюції. Відхилення від вимог бюджетної резолюції повинні мотивуватися і "бути є такі окремо.

З "Основних прогнозних макропоказників эконо мического та розвитку України" на плановий рік та можливостей країни Міністерство фінансів України становить попередній проект зведеного бюджету і доводить відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств і інших органів державної виконавчої.

Міністерства освіти й відомства в двотижневий термін розглядають надані ним показники щодо проекту зведеного бюджету та взагалі подають Міністерству фінансів України свої пропозиції, підкріплені економічними розрахунками, і обгрунтуваннями.

Міністерство фінансів України розглядає наведені пропозиції з участю представників відповідних міні стерств та, готує проект зведеного та Державного бюджетів України та до 15 серпня подає їх у розгляд Кабінету міністрів України, а, по питанням, не узгоджених із міністерствами й, доповідає Кабінету міністрів України.

На засіданні Кабінет міністрів розглядає закону "Про Державний бюджет України", приймає остаточне вирішення питань щодо проекту законом і представляє його Президента України, президент України розглядає закону "Про Державний бюджет" у разі згоди з нею виносить його Верховній Раді України до 15 вересня.

Що стосується, якщо президент України до 15.09. не подасть закону "Про Державний бюджет", Верховна Рада України може розглянути питання щодо причин порушення терміну подачі проекту й відповідальності при цьому службових осіб.

До проекту закону додаються: "Основні прогнозні макропоказники економічного та розвитку України" (величина сукупного суспільного продукту, національного доходу, національний продукт, прибутку, продуктивності громадського праці, рівень споживання та інших.); зведений баланс фінансових ресурсів України; основних напрямів бюджетній і податковій політики; пропозиції щодо взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і здати Севастополя; обсяги централізованих капітальних вкладень з розрахунками, і обгрунтуваннями для окремих позицій і спільні показники консолідованого бюджету.

Всім показників прибутків і витрат державного бюджету, внесених закону "Про Державний бюджет України", окремо видаються розрахунки і обгрунтування. Персональну відповідальність за дотримання цієї правила песет Міністр фінансів України.

Проект державного бюджету, розроблений і подано Кабінетом Міністрів України у Верховна Рада України, попередньо обговорюється в Комиссиях з питань планування, бюджету, податкової політики, фінансової політики, політики ціноутворення та інших постійних комісіях і підкомісіях Верховної Ради України. За результатами його постійні комісії Верховної Ради готують і представляють Верховній Раді висновок і щодо вдосконаленню бюджетного процесу.

Верховна Рада України розглядає закону "Про Го сударственном бюджет України" гаразд, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.

Якщо президент України не подає закону "Про Госу дарственном бюджет України" вчасно, Верховна Рада через Комісію Верховної Ради з питань бюджету приймає постанова про порядок розгляду проекту закону, у якому змінюються терміни, вказаних у Регламенті Верховної Ради України.

Проект закону "Про Державний бюджет України" перед ставляет на засіданні Верховної Ради президент України. З доповіддю про проект закону виступає Міністр фінансів України або обличчя, яке виконує його обов'язки.

По Державному бюджету Верховна Рада стверджує:

- граничний розмір дефіциту державного бюджету Ук раины і джерела його покриття;

- суми доходів Державного бюджету України в соответ ствии з бюджетної класифікацією;

- суми витрат державного бюджету щодо каж дого розпорядника кредитів на відповідність до бюджетної класифікацією, суми дотацій, субвенцій й розміри відрахувань від регулюючих доходів у бюджети Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополя;

- розмір зворотному касової готівки Державного бюд жета України.

Доходи й витрати цільових загальнодержавних фондів, вклю ченных у складі Державного бюджету України, стверджують ся в кожному фонду окремо. Поточні витрати цільових загальне твердження державних фондів затверджуються Верховною Радою України у межах доходів цих фондів. Забороняється використовувати наявні кошти Пенсійного фонду України в іншу мету, крім передбачених Положенням звідси фонді.

У закон "Про Державний бюджет України" заборонена встановлення нових, зміну або усунення існуючих податків, зборів і платежів, внесення змін - у чинне законодавство. У разі потреби зміні чи доповнення спочатку вносять у відповідні закони.

Верховна Рада України приймає постанову порядку набрання чинності закону "Про Державний бюджет України". Проект зазначеного постанови розробляється і подається Кабінетом Міністрів України до другого читання проекту закону "Про Державний бюджет України".

Закон "Про Державний бюджет України" публікується для загального відомості. Якщо Верховною Радою буде прийнятий закон "Про Державний бюджет України" до 2 грудня року, попереднього тому,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація