Реферати українською » Право » Шпаргалка з теорії й історію кооперативного руху


Реферат Шпаргалка з теорії й історію кооперативного руху

вступ у нього та його є однією з джерел формування майна споживчого товариства;

                        резервний фонд - фонд, призначеним покриття збитків від надзвичайних обставин і Порядок формування та використання визначається статутом споживчого товариства або сполучника;

Варіант 6.

Образован в 1844 28 ткачами в Рочдейле.

Принципи: пайові внески, купівля товарів в постачальників і продаж їх із крамниці членам за розрахунок готівкою, товари лише погану якість, по середнім цінами, переважна більшість прибутку розподіляється між членами пропорційно сумі куплених ними товарів, частка прибутку для культури, кожен має вони одностайно.

2. Снабженческие кооперативи утворюються у цілях закупівлю та продажу коштів виробництва, добрив, вапняних матеріалів, кормів, нафтопродуктів, устаткування, запасними частинами, пестицидів, гербіцидів та інших хімікатів, соціальній та цілях закупівлі будь-яких інших товарів, необхідні виробництва сільськогосподарської продукції; тестування і за якістю що закуповується продукції; поставки насіння, молодняку худоби і птиці; виробництва сировини й матеріалів і постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам; закупівлю та поставки сільськогосподарським товаровиробникам необхідних їм споживчих товарів (продовольства, одягу, палива, медичних і ветеринарних препаратів, книжок та інших).

3. До заяви про державної реєстрації речових споживчого товариства додаються: протокол установчих зборів споживчого товариства з приводу створення споживчого товариства, про затвердження його статуту і складі ради споживчого товариства, підписаний головою і секретарем установчих зборів: статут споживчого товариства; свідчення про сплату реєстраційного збору. Споживче суспільство вважається створеним з його державної реєстрації речових у встановленому законодавством порядку.

4.

5. субсидиарная відповідальність членів кооперативу - відповідальність членів кооперативу, додаткова до відповідальності кооперативу з його зобов'язанням і що виникає у разі неможливості кооперативу в встановлених термінів задовольнити пред'явлені щодо нього вимоги кредиторів. Розміри й умови субсидиарной відповідальності членів кооперативу визначаються справжнім Федеральним законом і статутом кооперативу;

додатковий пайовий внесок - пайовий внесок асоційованого членства кооперативу чи члена кооперативу, внесений ним за власним бажанням понад обов'язкового пайового внеску, яким то здобуває дивіденди у вигляді і як, передбачених справжнім Федеральним законом і статутом кооперативу;

Варіант 7

Кооперативний рух – цілеспрямована діяльність – організаційна, правова, господарська, просвітницька, освітня. Пропаганда ідей кооперації, фактичне об'єднання людей, законодавча ініціатива тощо.

Томас Мор, Кампанелла, Оуен – «зразкові кооп громади», Фур'є «концепція фаланг», Кінг «теорія відділення праці від капіталу», Бюше «ідея 20% неділимого фонду», совр. Кооп теорії (нацсоциализма, кооп сектора эк-ки, створення кооп на мікрорівні), Жид «Теорія кооп республіки», Теорія общинного селянського соціалізму (Герцен, Черниш), теорія кооп соціалізму (Меркулов), семейно-трудовое кооп хозв-о (Чаянов), кооп форма підприємництва (Тихонов).

2. сільськогосподарський кооператив - організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками з урахуванням добровільного членства для спільної виробничої чи іншого господарську діяльність, заснованої на об'єднанні їхніх майнових пайових внесків у цілях задоволення потребує матеріальних та інших потреб членів кооперативу. Сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) може бути у вигляді виробничого чи споживчого кооперативу;

3. Статут кооперативу мусить мати обов'язкові відомості, які включають у собі:

1) найменування кооперативу;

2) місце перебування кооперативу;

3) термін діяльності кооперативу або зазначення на безстроковий характер діяльності кооперативу;

4) предмет і цілі діяльності кооперативу. У цьому досить визначити одне з головних напрямів діяльності кооперативу із зазначенням, що кооператив може займатися будь-який діяльністю не більше цілей, задля досягнення яких кооператив освічений;

5) лад і умова вступу до кооперативу, основи, а порядок припинення членством кооперативі;

6) умови розмір пайових внесків членів кооперативу;

7) склад парламенту й порядок внесення пайових внесків, відповідальність порушення зобов'язання в їх внесення;

8) розміри й умови освіти неподільних фондів, якщо вони передбачені;

9) умови освіти та ефективного використання резервного фонду;

10) порядок розподілу прибутків і збитків кооперативу;

11) умови субсидиарной відповідальності членів кооперативу у вигляді не нижчих за встановлений справжнім Федеральним законом;

12) склад парламенту й компетенцію органів управління кооперативом, порядок ухвалення ними рішень, зокрема з питань, які вимагають одноголосного рішення або ухвалення рішення кваліфікованим більшістю голосів;

13) правничий та обов'язки членів кооперативу і асоційованих членів кооперативу;

14) характері і порядок особистого трудового участі у діяльності виробничого кооперативу, відповідальність порушення зобов'язання в особовому трудовому участі;

15) час початку й кінця фінансового року;

16) порядок оцінки земельних ділянок, земельних часток й іншого майна, внесеного має значення пайового внеску;

17) порядок публікації даних про державної реєстрації речових, ліквідації й реорганізації кооперативу в офіційному органі; (в ред. Федерального закону від 18.02.1999 N 34-ФЗ) (див. текст у редакції)

18) лад і умови реорганізації та ліквідації кооперативу;

19) прізвища, імена, по батькові, дати народження, місце проживання, серії і номери паспортів чи які заміняють їх документів членів кооперативу, які затвердили статут, і членів і правління кооперативу.

4. МКА – вищий всесвітній кооперативний орган. 94 країни, 800 млн. кооператорів. Створено 19.08.1895 у Лондоні на установчому конгресі представників організацій 15 країн.

5. член кооперативу - фізичну й (чи) юридична особа, що задовольнить вимогам справжнього Федерального законом і статуту кооперативу, що внесло пайовий внесок у встановлених статутом кооперативу розмірі і порядок і що ухвалене до Славкового кооперативу з правом голоси; асоційований член кооперативу - фізичну й (чи) юридична особа, що внесло пайовий внесок, яким то здобуває дивіденди, але з має у ньому права голоси, крім випадків, передбачених справжнім Федеральним законом;


Варіант 8

1. загальні збори членів кооперативу є найвищим органом управління кооперативом і полномочно розв'язувати будь-які питання, що стосуються діяльності кооперативу, зокрема скасовувати чи підтверджувати рішення правління кооперативу і спостережної ради кооперативу.

До виняткової компетенції загальних зборів членів кооперативу ставляться розгляд і був прийняття рішень щодо наступним питанням:

1) твердження статуту кооперативу, внесення зміни й доповнення щодо нього;

2) вибори голови, членів і правління кооперативу і членів спостережної ради кооперативу, заслуховування звітів про їхню діяльність і припинення їхніх повноважень; (в ред. Федерального закону від 18.02.1999 N 34-ФЗ) (див. текст у редакції)

3) ухвалювати програми розвитку кооперативу, річного звіту та бухгалтерського балансу;

4) встановлення розміру пайових внесків та інших платежів та порядку їх внесення членами кооперативу;

5) порядок розподілу прибутків (доходів) і збитків між членами кооперативу;

6) відчуження землі і основних фондів кооперативу, це;

7) встановлення видів і дрібних розмірів фондів кооперативу, і навіть умов його формування;

8) вступ кооперативу до інших кооперативи, господарські товариства суспільства, союзи, асоціації, і навіть вихід їх них;

10) створення умов та ліквідація представництв і філій кооперативу;

11) реорганізація, і ліквідація кооперативу;

12) прийом і що виняток членів кооперативу (для виробничого кооперативу)

У кооперативі, у якому членів перевищує 300 членів, загальні збори членів кооперативу відповідно до статутом кооперативу можна проводити у вигляді зборів уповноважених.

2. Кількість уповноважених встановлюється з числа членів кооперативу наприкінці фінансового року.

3. Встановлені справжнім Федеральним законом і статутом кооперативу норму закону про загальних зборах дійсні у питаннях зборів уповноважених.

4. Уповноважені обираються відкритим чи таємним голосуванням відповідно до статутом кооперативу, у якому встановлюються:

1) членів кооперативу, яких обирається один уповноважений;

2) термін повноважень зазначених осіб;

3) порядок їх обрання.

Правління кооперативу є виконавчим органом кооперативу, що забезпечує поточне керівництво його банківською діяльністю та які представляють кооператив у та інших відносинах. Правління кооперативу підзвітний спостережній раді кооперативу і загальних зборів членів кооперативу.

Правління кооперативу обирається загальними зборами членів кооперативу терміном трохи більше п'яти фінансових років і не менше як із трьох членів.

спостережна рада кооперативу, якщо статутом кооперативу встановлено інше, складається з трьох людей, обраних загальними зборами з членів кооперативу. Порядок прийняття рішень спостережна рада встановлюється статутом кооперативу. Членам спостережної ради кооперативу не дозволяється одержувати ніяке винагороду за результатами діяльності кооперативу. Витрати, їхні і під час своїх повноважень, відшкодовуються за рішенням загальних зборів членів кооперативу. Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути припинені у вирішенні загальних зборів і по закінчення терміну, який вони було обрано. Для прийняття цього рішення потрібно менш як дві третини голосів від кількості присутніх загальні збори членів кооперативу.

2. Перший закон в 1852 в Англії. Визнав кооп юл, дозволяв продавати товари як своїх членів, а й іншим, організовувати своє виробництво. Сша 1865, Німеччина 1867 і 1889, Японія 1891. Кооп тут нах-ся в зародковому стані. Розпад колоніальної системи сприяв пожвавленню руху на 50-і роки. Кооперація бере участь у здійсненні національного відродження молодих держав. У Алжирі 1893, порти Єгипту 1908 і 1910. У Індонезії в 1905 року, таки в Індії в 1912, в Монголії в 1921 р.

3. Споживчий кооператив утворюється, тоді як його складу входить щонайменше двох юридичних або менше п'яти громадян. У цьому юридична особа, що є членом кооперативу, має вони одностайно після ухвалення рішень загальними зборами, якщо інше не передбачено статутом кооперативу. Два і більше виробничих та (чи) споживчих кооперативу можуть утворювати споживчі кооперативи наступних рівнів, до всеросійських та Міжнародних споживчих кооперативів.

З метою освіти кооперативу громадяни і юридичних осіб, котрі схотіли створити кооператив, формують до організаційного комітету, до обов'язків якого входять:

підготовка технико - економічного обгрунтування проекту производственно - економічної діяльності кооперативу, що включає розмір пайового фонду кооперативу і джерела його освіти;

як готувався проект статуту кооперативу; прийом заяв про вступ у члени кооперативу, у яких повинно вказуватися згоду брати участь у виробничої або інший господарську діяльність кооперативу й виконувати вимоги статуту кооперативу;

підготовка і проведення загального організаційного зборів членів кооперативу.

Організаційний комітет вправі встановити розміри вступних членських внесків у цілях покриття організаційних витрат за освіті кооперативу зі звітом про їхнє використання загальні збори членів кооперативу.

Загальне організаційне збори членів кооперативу:

приймають рішення прийняття члени кооперативу;

стверджує статут кооперативу;

обирає керівні органи кооперативом (правління кооперативу й у встановлених справжнім Федеральним законом випадках спостережну раду кооперативу).

Кооператив підлягає державної реєстрації речових гаразд, встановленому законом реєстрацію юридичних.

До заяви про державної реєстрації речових додаються:

протокол загального організаційного зборів членів з приводу створення кооперативу, про затвердження його статуту і складі правління кооперативу, підписаний головою і секретарем цих високих зборів;

статут кооперативу, підписаний членами - учасниками загального організаційного зборів із їхніх прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання, серій і номерів паспортів чи які заміняють їх документів.

Кооператив вважається створеним з його державної реєстрації речових.

4. Потреб кооп – будь-які кооп, які безпосередньо задовольняють переважно особисті потреби своїх членів продукти харчування, одязі, взуття. Потреб кооп самі распр у світі.

5. сільськогосподарська кооперація - система різних сільськогосподарських кооперативів та його спілок, створених сільськогосподарськими товаровиробниками з метою задоволення якихось своїх економічних пріоритетів і інших потреб;

сільськогосподарський кооператив - організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками з урахуванням добровільного членства для спільної виробничої чи іншого господарську діяльність, заснованої на об'єднанні їхніх майнових пайових внесків у цілях задоволення матеріальних й інших потреб членів кооперативу. Сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) може бути у вигляді виробничого чи споживчого кооперативу;

Варіант 9

Ці кооперативи самостійно, чи з іншими юридичних осіб - сільськогосподарськими товаровиробниками - з метою координації своєї діяльності, соціальній та цілях уявлення та захисту спільних майнових інтересів, здійснення аудиторських перевірок кооперативів - членів спілки (асоціації) можуть за договором між собою створювати об'єднання формі спілок (асоціацій) кооперативів (далі - союз (асоціація)), є некомерційними організаціями.

Німеччина 1859, Англія 1869, Франція 1885, Росія 1898.

2.

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Про ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ Прийнято Державної Думою 10 квітня 1996 року

Глава I. Загальні засади Глава II. Освіта кооперативу Глава III. Права й обов'язки члена кооперативу Глава IV. Майно кооперативу Глава V. Управління в кооперативі Глава VI. Регулювання трудових взаємин у кооперативі Глава VII. Взаимоотношение кооперативів і держави. Глава VIII. Реорганізація і ліквідація кооперативу Глава IX. Прикінцеві положення

4. 1. Реорганізація споживчого товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення) здійснюється за рішенню загальних зборів споживчого товариства й іншим підставах, передбачених законодавством Російської Федерації.

                        2. Перетворення споживчого товариства здійснюється за одностайним рішенням всіх пайовиків споживчого товариства.

                        1. Ліквідація споживчого товариства здійснюється за рішенню його загальних зборів або за рішенням судна у відповідно до законодавства Російської Федерації.

                        2. Під час ухвалення загальними зборами споживчого товариства рішення про ліквідацію споживчого товариства рада споживчого товариства негайно в письмовій формах повідомляє звідси органу, здійснюючому державної реєстрації юридичних.

                        3. загальні збори споживчого товариства чи який вирішив про ліквідацію споживчого товариства орган призначає за узгодженням із органом, що забезпечує державної реєстрації юридичних, ліквідаційну комісію (ліквідатора) й встановлює лад і терміни ліквідації споживчого товариства.

                        4. При ліквідації споживчого товариства майно його неділимого фонду поділу заборонена і передається іншому (іншим) споживчому суспільству (споживчим товариствам) за рішенням загальних зборів ліквідованого споживчого товариства.

                        5. Майно споживчого товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, крім майна неділимого фонду споживчого товариства, розподіляється між пайовиками, якщо інше не передбачено статутом споживчого товариства.

5.


Варіант 10

Кооп принципи – сукупність орг., эк., норов., інших основ здійснення кооп. Деят-сти. Принципи: добровільне членство, демократич.упрвление, економічна членів, самостійність і, навчання й інформація, співробітництво між кооперативами, турбота про суспільство.

Перше сільське потребобщество – 1869 в г.Серафимович. Суспільство «Взаємна вигода» в Вологді – 1870. 1898 – Московський союз потребобществ. Засновники – 18

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація