Реферати українською » Право » Види нормативно правових актів і їх публікації


Реферат Види нормативно правових актів і їх публікації

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
Президента РФ, у четвертому — постанови і розпорядження Уряди РФ, в п'ятому — постанови Кон ституционного Судна РФ про розумна нии Конституції РФ і соответ ствии їй законів та інших норматив ных актів, підвідомчих Конституційному Суду РФ.

Порядок опублікування актів (указів і розпоряджень) Президента РФ, актів (Постановлений і розпоряджень) Уряди РФ і нормативних правових актів феє деральных органів виконавець іншої влади визначено Указом Пре зидента від 23 травня 1996 р. Указ исхо дит з принципу обов'язковості офіційного опублікування пе речисленных вище актів, крім актів (чи його окремих положе ний), містять відомості, зі ставляющие державну тань ну, чи відомості конфиденциаль ного характеру. Решта акти Президента РФ і Уряди РФ підлягають офіційному опуб радості в «Російської газеті» і «Собрании законодавства Ріс сийской Федерації» протягом де сяти днів після дня їх підписання. Офіційними є також тексти актів Президента РФ і ак тов Уряди РФ, распростра няемые в машиночитаемом вигляді науково-технічним центром пра вовою інформації «Система». Акти Президента РФ і акти Пра вительства РФ може бути опубли ковані у деяких періодиці, і навіть доведені до загального інформацію про телебаченню та радіо, ра зосланы державних органів, органам місцевого самоврядування, посадових осіб, предприяти ям, установам, організаціям, передані каналами телефонного зв'язку. Нормативно- правові акти федеральних органів виконавець іншої влади, які заторкують права, волі народів і обов'язки людини і громадянина, встановлюють правової статус організацій або мають міжвідомчий ха рактер — минулі государственною реєстрацію у міністерстві юстиції РФ, підлягають обяза тельному офіційному опублико ванию з газети «Російські вести», соціальній та «Бюлетені нормативних актів федеральних органів испол нительной влади» (видавництво «Юридична література»). Якщо такі акти не пройшли реєстрацію чи зареєстровані, але з опубліковані, де вони тягнуть правових наслідків не можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин, ними не можна посилатися при разреше нии суперечок. Нормативно- правові акти законодавчої і виконавчої влади суб'єктів федерації публікуються у газеті, що вважається офіційної для цього регіону. У Пермській області такий газетою є «Зірка». Інші видання можуть використовуватися лише продублювати публікацію нормативно- правових актів після їх опублікування «Звезде», або коментують зміст тієї чи іншої акта. Органи місцевого самоврядування публікують свої акти з газети, що є офіційним органом для цій території. У Сивинском районі (де живе автор даної роботи) таким виданням є районна газета « На землі».

Офіційне опублікування— необхідне попередню умову набрання чинності законів та інших нормативних актів. З дати офіційного опубликова ния, визначається момент їх вступ ления на дію.

Література.

1. «Загальна теорія держави й права» С.А. Комаров

2. «Теорія держави й права»

під ред. Карельського

3. «Теорія держави й права»

Марченко

4. «Теорія держави й права»

В.М. Хропанюк

5. «Мала енциклопедія конституційного права»

М. В. Баглай

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація