Реферати українською » Промышленность, производство » Технологічні методи підвіщення продуктівності та зниженя собівартості ВИРОБІВ


Реферат Технологічні методи підвіщення продуктівності та зниженя собівартості ВИРОБІВ

>Технологічніметодипідвищенняпродуктивності тазниженнясобівартостівиробів


1.Збільшеннякількостівиробів, щовиготовляються водиницю години

>Найсуттєвішевпливає назниженнясобівартостімашиникількість машинданоїмоделі, щоналежитьвиготовленню.Чимкраще вконструкціїмашинивідображеносучаснідосягнення,тенденції таперспективирозвитку науки йтехніки, тімвищіїїтехніко-економічніпоказники, тім заіншихрівних умів менше якщоїїморальнезношування, тімдовше учасі, акількості, така машина якщовиготовлятись беззмін.

>Зізбільшеннямкількості машин, щовипускаються,змінюєтьсясобівартістьмашинивнаслідокзменшеннячастки витратживої роботи й збільшеннячастки витратуречевленої роботи приодночасномузниженні їхнісуми.Пояснюєтьсяце тім, щозізбільшеннямкількості машин, що належативиготовленню,зростаєможливістьвикористання более дорогого, але й і более продуктивногообладнання,інструмента таіншоготехнологічногооснащення, щосприяєскороченнютрудомісткостівиготовленнямашини.

Звикладеноговиходить, що одним ізосновнихзаходів, щосприяютьзниженнюсобівартостімашини привідомій у якихпотребі,єбудь-яке збільшеннякількості машин, їхньогоскладальниходиниць й деталей, що належативиготовленню занезміннимикресленнями.Заходами для цогослужать:

·розробкаконструкціїмашини ізмаксимальнимврахуваннямдосягнень й перспективрозвитку науки йтехніки йвнаслідок цогоствореннямашини ізнайменшимморальнимзношуванням;

· широкауніфікація машин наосновіконструктивноїспадковості,тобтовикористання врізних машинах одних й тихий жскладальниходиниць й деталей;

·нормалізація таобмеженняноменклатуризастосовуваних вконструкціїмашиниотворів,різей,діаметріввалів,шліців тощо.


2.Скороченнявитрат наматеріал

>собівартістьконструюваннявитратазаробітний

>Основнимишляхамискороченнявитрат наматеріали, щовитрачається навиготовленнямашини,є:скороченнямасиматеріалів, щовитрачаються навиготовленняоднієїмашини;використання, заможливістю, болеедешевихматеріалів;одержаннявідходівматеріалів внайбільшцінномувигляді ізметоюподальшоговикористання їхнього длявиготовленняінших деталей.

>Скороченнямасиматеріалів, щовитрачаються навиготовленняоднієїмашини,залежать впершучергу від того,наскількираціональнорозробленаконструкціямашини.Недостатнєзнаннявластивостейматеріалу,недостатньостабільнаякістьматеріалів йнаближеніметодирозрахункупризводять укінцевомурахунку дозначних величин запасуміцності,тобто дозайвихвитратматеріалів.

>Скороченнярізного родувідходів йвтратматеріалівє одним ізосновнихтехнологічних йорганізаційнихзаходів, щосприяютьскороченнювитрат наматеріали.Значнакількістьвідходів йвтратмаємісце намашинобудівнихпідприємствах приодержанні заготовок деталей. До такого родувідходів йвтратвідноситься чадматеріалів приплавленні,виплески, скрап,залишки уплавильних агрегатах, окалина принагріванні,відходи увиглядізаусениць,обрізки,облой, шлюб заготовок тощо.

Примеханічнійобробцічастинаматеріалуперетворюється в стружку,обрізки прирозкроюванні деталей із листовогоматеріалу,обрізки, щовиникають черезнекратністьдовжинидеталідовжині шматкавихідногоматеріалу припруткових заготівлях увиглядікусків, необходимих длязакріплення деталей приобробці навиготовленняпробних деталей принастроюваннітехнологічноїсистеми.

>Скороченнявтрат йвідходівекономить не лишематеріали,дозволяючизбільшитивипусквиробів, але й інепродуктивнівитратиобохвидів роботи як наданій, то й на всіхпопередніхстадіяхвиробництва.

Длявисновку прораціональністьвикористанняматеріалівзвичайно служитикоефіцієнтвикористанняматеріалу Довм,якийпредставляє собою ставленнямасиматеріалу готовоговиробу Gбуд домасиматеріалу G>p,витраченого на йоговиготовлення:

Довм = Gбуд/G>p.

>Втратиматеріалівскорочуютьсязізменшенням числастадій, котріпроходятьпродуктиприроди до йогоперетворення вготовийпридатнийвиріб. Умашинобудуванніцятенденціязводиться добезпосередньогоодержанняпридатноговиробу ізнапівфабрикату чи доскорочення домінімумукількостіоперацій, котрі винен пройтинапівфабрикат до йогоперетворення вготовийвиріб.

>Ретельневиявленняслужбовогопризначеннякожноїдеталі вмашині йчіткеформулювання всіх умів, в які виннапрацювати та чиінша деталь,даютьможливістьвикористовувати дляїївиготовлення болеедешевіматеріали беззниженняякостімашини.Прикладомможе бутизамінасталевихшпинделів, врядіверстатів,литимичавунними,заміна рядусталевих деталей (>наприклад,важелів, качан тощо) деталями ізкувального чимодифікованогочавуну тощо.

Убагатьохвипадкахекономіяметалуотримується припереведенні ряду деталей навиготовлення ізрізного родузамінників-деревопластики,пластмаси тощо.

>Відходи, щоотримуються приобробці деталей ізрізнихматеріалів,можуть матіррізнувартість, котразалежить відтієї чиіншоїможливості їхніподальшоговикористання.Дійсно,якщо приобробцівідходи,наприклад,металу,перетворюються в стружку,обрізки,заусениці й томуподібне, товартістьвідходівстаєзначнонижчою упорівнянні ізпочатковоювартістюматеріалу.Якщовідходиможуть бутивикористані дляодержанняповноцінних заготовок длявиготовленняінших деталей,вартість їхньогозвичайно невідрізняється відпочатковоївартостіматеріалу чиблизька донеї.

3.Скороченнявитрат назаробітну плату

>Скороченнявитрат назаробітну плату, щоприпадає наодиницюпродукції,може бутиздійснене шляхом:

1)скорочення години, щовитрачається навиконанняоперації;

2) збільшеннякількостіодиницьобладнання, щообслуговуєтьсяробітником чиналадником;

3)зниженнякваліфікації роботи шляхомїїспрощення;

4)зменшеннякількостіоперацій, необходимих, за всіхіншихрівних умів, длявиготовленнявиробу.

>Зменшенняфакторів 1, 2 й 4здійснюється шляхомскорочення години, щовитрачається навиконанняоперацій,тобто їхнітрудомісткості чи,іншими словами, зарахунок збільшенняпродуктивності роботиробітника йналадника.

>Підвищенняпродуктивності роботиможе бутидосягнуторізнимишляхами:

1)скороченням чивиключеннямпідготовчо-заключного години;

2)скороченням штучного години зарахунокзменшення основного йдопоміжного години;

3)зменшеннякількостіоперацій тапереходів;

4)суміщенняоперацій тапереходів;

5)суміщенняобробкирізних деталей.

>Потужнимзасобомпідвищенняпродуктивності роботи таскороченняпитомої вагизаробітної плати усобівартостіпродукціїєавтоматизаціявиробництва,типізаціятехнологічнихпроцесів,підвищеннярівнятехнологічностіконструкційвиробів,багатоверстатнеобслуговування,суміщенняпрофесій, покращання умів роботи,техніки безпеки,промсанітарії.


4.Скороченнянакладнихвитрат

>Зниженнясобівартостізалежить не лише відрозглянутихвищефакторів, але й і відскороченнянакладнихвитрат,основнимишляхамискорочення якіє:

·зменшеннявитрат наамортизацію таутриманняобладнання,технологічногооснащення таінструмента;

·зменшенняінших статейнакладнихвитрат (>спрощенняуправлінськогоапарату підприємства,скорочення циклувиробництва дляприскоренняоборотностіобіговихкоштів,скорочення шлюбу,втрат).

>Зменшеннявитрат наамортизаціюздійснюється шляхомвиборунайбільшдешевихвидівобладнання,технічногооснащення,інструмента,раціональногоплануванняобладнання,цехів таінших служб підприємства ізметоюскороченнявитрат набудівництво новихспоруд.Цій жметі служитипідвищенняпродуктивності роботи зарахунокскорочення годинивиконаннятехнологічнихпроцесів.

>Зменшеннявитрат наутриманняздійснюєтьсяпідвищеннямкоефіцієнтакорисної діїобладнання татехнологічногооснащення,підбором дообладнанняелектродвигунівпотрібноїпотужності дляскороченнявитрат наелектроенергію,підвищенняякостіобслуговуванняобладнання татехнологічногооснащення шляхом їхньогоперіодичногозмащування,очищення,регулювання,профілактичного ремонту.

>Примусова змінурізальногоінструмента, йогоцентралізованезаточування тапереточування, робота напотрібних режимах ізвикористанняммастильно-охолоджуючоїрідини,відновлення тавикористаннязношеногоінструменту,дбайливе йогозберіганняє заходамизменшеннявитрат наутриманнярізальногоінструмента.Правильнийвибірметодів йзасобів контролюскорочуєвитрати наамортизацію.Дотримання умівправильноїексплуатаціїзменшуєвитрати наутриманнявимірювальногоінструменту.

>Вищевказані лишеосновні заходь, щодозволяютьзнизитинакладнівитрати,оскількиці запитання более детальнорозглядаються в курсахорганізації таекономікивиробництва.


>Використаналітература

1.БалакшинБ.С. Основи технології машинобудування. – М., 1969. – 559 з.

2.Маталин А.А. Технологія машинобудування. – Л. – М. 1985. – 496 з.

3. Руденко П.О. Теоретичні основи технології машинобудування:Конспект лекцій. – Чернігів, 1986. – 258 з.

4. Довідниктехнолога-машиностроителя /Під. ред. О.Г.Косиловой,Р.КМищерякова. – М., 1986, Т 2, 496 з.

5. Економічна ефективність нової техніки і технології у машинобудуванні /К.М. Велетнів, Є.Г. Васильєва та інших.; Підобщ. ред.К.М.Великанова. – Л: Машинобудування, 1981.


Схожі реферати:

Навігація