Реферати українською » Промышленность, производство » Технологія виробництва цементу


Реферат Технологія виробництва цементу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Сумськийдержавнийуніверситет

Кафедра маркетингу

>Курсова робота

на задану тему

>Технологіявиробництва цементу

>Суми 2011


>Зміст

>Вступ

1.Технологіявиробництва цементу

2. Характеристики цементу

3.Зберігання татранспортування

4.Тенденціїрозвиткуринку цементу

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>Вступ

>Приблизно 3000-4000 років дон.е. булизнайденіспособиотриманняштучних терпкихречовин шляхомвипаленнядеякихгірськихпорід й тонкогоподрібненняпродуктів цоговипалення.Першіштучнітерпкіречовини -будівельнийгіпс, апотім йвапно - булизастосовані прибудівництвіунікальнихспоруд:бетонноїгалереї легендарноголабіринту вдавньомуЄгипті (3600рік дон.е.),фундаментівякнайдавнішихспоруд вМексиці,ВеликоїКитайськоїстіни,римськогоПантеону.

Глина,гіпс йвапноздатнітверднути йслужити лише наповітрі, томуцітерпкіматеріалиотрималиназвуповітря.Всіповітрянітерпкіречовинихарактеризуютьсящодоневисокоюміцністю. З годиноюнавчилисяпідвищувативодостійкістьвапнянихрозчинів,вводячи у якихтонкомолотіобпалену глину,бійцеглини чивулканічніпороди,відомі подназвою ">пуццолани". Так їхньогоназивалидревніримляни помісцюпокладівпоблизумістаПоццуоллі.

На територїРусі,розвитоквиробництва терпкихматеріалівпов'язаний ізвиникненням стародавніх міст - Києва, Новгорода,Москви йін.Терпкіматеріаливикористовували призведеннікріпоснихстенів,башт,соборів. У 1584 р. вМоскві був установлень «>Кам'яний наказ»,який разом ззаготівкоюбудівельногокаменя йвипускомцеглинивідавтакожвиробництвомвинищити.

>Декількатисячолітьгіпс йповітряневапно булиєдиними терпкимиматеріалами.Проте смердотівідрізнялисянедостатньоюводостійкістю.Розвитокмореплавання в XVII-XVIII ст.зажадало длябудівництвапортовихспорудстворення нових терпких,стійких до дії води.

У 1756роціанглієць Д.Смітвипаленнямвапняку ізглинистимидомішкамиотримавводостійкетерпке,названегідравлічнимвапном. У 1796роціанглійцем Д. Паркером бувзапатентованийроман-цемент,здатнийтверднути як наповітрі, то й уводі. У наш годинуцітерпківтратилипрактичнезначення, але й додругоїполовини XIX ст. смердоті булиосновнимиматеріалами длябудівництвагідротехнічнихспоруд.Інтенсивнийрозвитокпромисловості вРосії в XVIII ст.., коли було бпобудовано 3тисячіпромисловихпідприємств, нерахуючигірськихзаводів,зажадалосистематизаціїнакопиченогодосвідувиробництва йзастосування терпких,створенняефективніших їхнівидів. У 1807роціакадемік В.М.Севергин давшиопистерпкоїречовини,отримуваноговипаленняммергеля ізподальшим помелом.Отриманий продукт заякістю бувкращийроман-цемента.

УРосії цементпочалипроводити вминуломустолітті. На початку 20-х років XIX ст Є.Делієвотримавобпалювальнетерпке ізсумішівинищити ізглиною йопублікуваврезультатисвоєї роботи вкнизі,виданій вМоскві в 1825 р. У 1856 р. бувпущенийперший вРосії заводпортландцемента,якийрозташувався в р.Гроздеце,потім булипобудовані заводі вРизі (1866),Щурове (1870),Пунане-кунда (1871),Подольське (1874),Новоросійську (1882), й так далі.

На початку 20століття, в Україніпрацювало 60цементнихзаводівзагальноюпродуктивністюблизько 1,6 млн. тонн цементу.Проте послеПершоїсвітовоївійнибільшістьцементнихзаводів булизруйновані. З приходомрадянської владицементнупромисловість Українипріщлосьстворювати практично із нуля.

>Вже в 1962році, СРСРзайняв першемісце в світі повипуску цементу. У 1971роцівипуск цементу в странеперевищив 100 млн. тонн.Цементнапромисловість СРСРвідрізняласявисокоюконцентрацієювиробництва.Середняпотужність цементного заводу в СРСР бувмайже у два разивище, ніж США, й на 30%вище, ніж вЯпонії.

>Сьогодні, Україназаймаєп'ятемісце в світі пообсягахвиробництва цементу,поступаючись Китаю,Індії, США йЯпонії.

Українськацементнапромисловістьзнаходиться лише ушвидкорослихсвітовихіндустрій із темпамиблизько 9%, при цьомунайближчимироками можнапрогнозувати збільшеннятемпівзростання.

>Сьогодні,головнимнедолікомросійськихцементнихзаводівє ті, що смердотівикористовуютьмокрийспосібвиробництва цементу,якийнабагатоенергоємніший, ніжвикористовуваний врозвиненихкраїнах світусухийспосіб. Тому длякомпанійповажнопоступовопереходити напрогресивнішіенергозбережнітехнології.

>Перш ніжрозглядатипромисловість ізвиробництва цементубажанорозкритизагальну структурубудівельного комплексу України,оскількирозуміння комплексу вціломудастьзмогукращезрозумітиособливостірозміщення тарозвиткуцементноїпромисловості в Україні.

>Цементнапромисловість. Цематеріаломісткагалузь, томуцементні заводірозміщуються околицяхвидобуткусировини.Найбільшіцентри цементноговиробництва України -Амвросіївка,Краматорськ,Єнакієво (>Донецька обл.),КривийРіг,Дніпродзержинськ,Дніпропетровськ (>Дніпропетровська обл.), Балаклея (>Харківська обл.),Миколаїв (Львівска обл.),Здолбунів (>Рівненська обл.),Ямниця (>Івано-Франківська обл.),Кам'янець-Подільський (>Хмельницька обл.), Бахчисарай (>АвтономнаРеспубліка Крім),Ольшанка (>Миколаївська обл.),Одеса.

>Виробництвозбірногозалізобетону йзалізобетоннихконструкцій.Виробничіпотужностігалузітяжіють до великихпромисловихцентрів йвузлів, атакож донаселенихпунктівзізначнимобсягомжитлового йцивільногобудівництва.

У странедіє 25виробничихоб'єднань повиготовленнюкомплектівзбірнихзалізобетоннихконструкцій й деталей,основними із якієХарківське,Львівське,Криворізьке,Луганське,Сумське.Домобудівнікомбінатирозміщені в західних областях країни (>найбільшпотужнікомбінатизосереджені вКиєві,Донецьку,Луганську,Запоріжжі,Одесі).

Цемент (ньому.Zement),збірнаназвапорошкоподібних терпкихречовин,здатних призмішуванні із водою (>іноді ізводнимирозчинами солей)утворюватипластичнумасу, котраодержуєпотімкаменеподібний стан.Основнівиди:портландцемент,шлакові йпуцолановіцементи,глиноземистий цемент,спеціальнівиди цементу (>наприклад,силікатна).

>Сировиною дляньогослужатьвапняні,маргелисті,глинистіпороди йрізнідобавки-шлак,боксити й ін.

Цементволодієважливоювластивістютверднути уводі.


 

1.Технологіявиробництва цементу

Цементзастосовують для кладкицегли, фундаменту й ін.

>Йоговикористовують дляотримання бетону, а своючергу дляотриманнязалізобетону.

>Залізобетонвикористовують убудівництвіжитловихбудинків таіншихспоруд,оскількивінволодієособливоюміцністю, йпідтвердження цьому служити ">Останкінськателевежа", котра на свійчергузроблена іззалізобетону.

>Всіціматеріализнайшлиширокезастосування в нашомужитті, без які бі ми незмоглиуявитисобісучаснуспоруду.

Цемент неєприроднимматеріалом.Йоговиготовлення - процесдорогий йенергоємний,проте результаткоштує тоговиходіотримують один ізнайпопулярнішихбудівельнихматеріалів,якийвикористовується яксамостійно, то й якскладовий компонентіншихбудівельнихматеріалів (>наприклад, бетону йзалізобетону).Цементні заводі, як правило,знаходятьсявідразу ж намісцівидобуткусировиннихматеріалів длявиробництва цементу.

>Виробництво цементувключає дварівні:перша -здобуттяклінкеру, друга -доведенняклінкеру допорошкоподібного стану іздодаванням доньогогіпсу чиінших добавок. першийетапнайдорожчий,саме нанього доводитися 70%собівартості цементу. Авідбуваєтьсяце таким чином:першастадія -цевидобутоксировиннихматеріалів.Розробкавапняковихродовищведетьсязазвичайзносом,тобточастину міські ">зносять вниз",відкриваючи тім самим кулюжовтувато-зеленоговапняку,якийвикористовується длявиробництва цементу.Цей кулюзнаходиться, як правило, наглибині до 10м-коду (доцієїглибинивінзустрічаєтьсячотири рази), й потовщинідосягає 0,7 м.Потімцейматеріалвирушає транспортером наподрібнення дошматківрівних 10 див вдіаметрі.Після цоговапнякпідсушується, ййде процеспомелу йзмішування його ізіншими компонентами.Даліцясировиннасумішпіддаєтьсявипаленню. Такотримуютьклінкер. Другастадіятежскладається іздекількохетапів. Це:дробленняклінкеру, сушіннямінеральних добавок,дробленнягіпсовогокаменя,помелклінкеруспільно ізгіпсом йактивнимимінеральними добавками.Протетребавраховувати, щосировиннийматеріал небуваєзавждиоднаковим, та йфізико-технічні характеристики (>такі якміцність,вологість й т. буд.) всировинирізні. Тому видусировини буврозробленийсвійспосібвиробництва. Доти жцедопомагає забезпечити хорошийодноріднийпомел йповнеперемішуваннякомпонентів. Уцементнійпромисловостівикористовують триспособивиробництва, воснові які лежатирізнітехнологічніприйомипідготовкисировинногоматеріалу:мокрий,сухий йкомбінований. Для шкірного способувикористовуєтьсяпевнийвиглядустаткування й суворопевнапослідовністьоперацій. Без цементу не обходитисяжоднебудівництво, ацекращийпоказник йоговисокихексплуатаційних характеристик.

Цементготується ізособливогожовтувато-зеленоговапняку, званого ">зеленкою"; кулю йогодоситьтовстий (до 0.7 м) йзустрічається подземлею 4 рази наглибині до 10 м;віндужем'який й томулегшеіншихвиламуються.Частіше для прилаштую цементного заводувапняну горурозроблялизносом,тобточастина міські разом ізверхнімисуглиннихвідкладеннями ">зносять вниз",вибираючипопадаютьсякамінь йсортуючи його.Потім "зеленкарозбивалася на шматки до 10 див вдіаметрі йскладалася внизькі, до 1. М штабелі дляпідсушування.Частина берегарозрівнюється дляукладаннярейок, установкивипалювальних печей йвивозуматеріалівз-під міськінагору.Одержаннясилікатної цементу (>портландцементу)Звичайнийсилікатна цемент, чипортландцемент,являє собоюзеленувато-сірий порошок,який призмішуванні із водоютвердіють наповітрі (чи уводі) вкаменеподібнумасу.Портландцементотримуютьмокрим чи сухим способом.

При мокромуспособісировинурозмелюють умлині,дроблять,потімзанурюють убасейн,розмішують йчастковоподрібнюють йпотім увиглядінапіврідкоїмаси-шламуподають подобертовупічдіаметром понад 7 йдовжиною понад 200 м.Шламструмкомтеченазустрічпалаючимгазів, щоутворюються призгоранніпалива,висихає,звільняється відвуглекислоти.

>Сірініздрюватішари-клінкерирозмелюють укульовихмлинах у тонкий порошок,отримуючи цемент.

При сухомуспособі,яким,ймовірноналежитьмайбутнє цементноговиробництва,назустрічпалаючимгазівподають не шлам, арозмелені на порохсировина:вапняк, глину, шлаки. При цьомуекономитьсяпаливо, яку при мокромуспособівитрачається навипаровування

>Способивиробництва цементу:

>Мокрийспосіб

>Мокрийспосібвиробництвавикористовують привиготовленні цементу ізкрейди (>карбонатний компонент),глини (>силікатний компонент) йзалізовмісних добавок (>конверторний шлам,залізистий продукт,піритові недогарки).Вологістьглини при цьому не виннаперевищувати 20%, авологість крейди - 29%.Мокримцейспосіб назв боподрібненнясировинноїсумішівиробляється у водногосередовищі, навиходівиходить шихта увиглядіводноїсуспензії -шламувологістю 30 - 50%.Далі шлампоступає впіч длявипалення,діаметрякої - 7 м, адовжина - 200 метрів і понад. Приопалюванні зсировинивиділяютьсявуглекислоти.Після цогокулі-клінкери, котріутворюються навиході ізпечі,розтирають на тоненький порошок,який йє цементом.

>Сухийспосіб

>Сухийспосібполягає до того, щосировинніматеріали перед помелом чи в йогопроцесівисушуються. Ісировинна шихтавиходить увиглядітонкоподрібненого сухого порошку.

>Комбінованийспосіб

>Комбінованийспосіб, як ужевиходить ізназви,передбачаєвикористання й сухого й мокрого способу.Комбінованийспосібмає дварізновиди.Першапередбачає, щосировиннусумішготують замокрим способом увиглядішламу,потімїїзневоднюють нафільтрах довологості 16 - 18% йвідправляють впечі длявипалення увиглядінапівсухоїмаси. Іншийваріантприготуванняє прямопротилежнимпершому:спочаткувикористовуютьсухийспосіб длявиготовленнясировинноїсуміші, апотім,додаючи 10 -14% води,гранулюють,розмір гранулскладає 10 - 15 мм йподають навипалення.

>Маркування цементу

Цементмаркірується по двох характеристиках -цездатністьвитримуватипевненавантаження йпроцентнеспіввідношення дозагальногооб'єму цементурізних добавок. перший параметрпозначається літерамиМ-коду чи ПЦ ізтією, щостоїтьпорядцифрою. Цифравказуватимемаксимальніякості цементу.Наприклад,маркіровкаМ-кодом 500вказує, що данийвигляд цементуздатнийвитриматинавантаження на 500 гривенькг/см.Найбільшпопулярніцементи ізмаркіровкою від 350 до 500,протезустрічаються йцементи ізвідміткою 700. Інший параметр цементу,відбитою в йогомаркіровці,єпроцентнийвміст добавок.Вонопозначаєтьсябуквою Д.Наприклад, цемент ізмаркіровкоюД20міститиме 20% добавок.Ця характеристикаважлива бо відсоток добавоквпливає напластичність йміцність цементу.Якщо цементволодієякими-небудьдодатковимиспецифічнимивластивостями, то, нацевказуютьспеціальніпозначення. як уже було б сказановище,найпопулярнішими марками цементує марки від 350 до 500.Розглянемоосновні характеристики йвживаннядеяких із них. Марка цементуМ-коду (ПЦ) 400 -Д20вказує тих, щоцейвигляд цементуволодієпідвищеноюморозостійкістю йводостійкістю.Основна сферавживання такого цементу -будівництво (>сюди входити якжитлове, то йпромислове,сільськогосподарське).Йоговикористовують привиготовленнізбірногозалізобетону,стіннихперекриттів, фундаменту й так даліПрактичноаналогічнимивластивостями йсфероювживанняволодіє цемент маркиМ-коду 500 -Д20,окрімхорошоїводостійкості йморозостійкості данийвигляд цементуволодієзниженоюопірністюкорозійнимдіям.Йогозастосовують, як й цемент марки ПЦ 400 -Д20 длябудівництва, а так самевінличить дляштукатурних, кладок йіншихремонтно-будівельнихробіт йвиготовленнярізнихбудівельнихрозчинів. Цемент маркиМ-коду 500 -Д0 уведень у склад бетону,додаєостанньомутакі характеристики, як:підвищенаморозостійкість,водостійкість,довговічність.Віннезамінний впромисловомубудівництві, особливо привиконанніаварійних йвідновнихробіт. Прибудівництвіспоруд, так чиінакшепов'язаних іздієюпрісною чимінералізованою водою,требавикористовувати цемент марки ПЦ (М) 400 -Д0. Безнього необійтися привиготовленнібетоннихконструкцій ззастосуваннямобробки. Так самецей цемент хороший длявиготовленнябетонних йбудівельнихрозчинів.Щеоднієюважливоюхарактеристикою цементує його годинутверднення.Цей процес проходити удекількаетапів:перший -схоплювання (вушкотверднення) цементу.Вінзаймає 40 - 50хвилин. Інший -кінецьтверднення.Віннастає через 10 - 12 часів.

2. Характеристики цементу

>Типи цементу

Тип 1. До нихвідносяться: ПЦ I - 600, ПЦ I - 500, ПЦ I - 400.Ціцементитверднутьдужешвидко враннітерміни.Вже на 2 добиміцність цементускладає понад 50% відпроектної. Тип 2.Цементи ізмінеральними добавками від 6 до 35%.Позначаються ПЦIi/А - Ш - 400, ПЦIi/Б - Ш - 400.Відмінністю двох груп цементуєрізний темп наборуранньоїміцності. На 2 добитверднення ПЦIi/А - Ш - 400набирає 45-50%міцності, а ПЦIi/Б - Ш - 400 - 35 - 40%.Проте 28добоваміцністьоднакова, авартість ПЦIi/А - Ш - 400вище. Тип 3. До нихвідносятьсяшлакопортландцементи іздобавкою шлаку понад 35%.ПозначаютьсяШПЦIii/А - 400,ШПЦIii/А - 500. Уцих цементівдекількасповільненийнабірміцності вранньомувіці.Наприклад, ПЦIi/Б - Ш - 400 увіці 2дібнабирає 35%міцності, аШПЦIii/А - 400 у два доби 25%. Алі на 56діб цементШПЦIii/А - 400набираєміцністьпорівнянну ізмаркою 500. Цевідбувається бо шлакпочинаєвступати вхімічнуреакцію ізновоутвореннямиклінкеру, тім самим,зміцнюючи структуру бетону. А цемент ПЦ I - 500 на 56дібнабираєміцністьвище 550кгс/см2.Шлакопортландцементиєнайбільшдовговічним типом терпкого.

>Міцність цементу

>Найбільшважливоюхарактеристикоюцементівє межаміцності пристискуванні.Залежно відміцності настискуванняцементиділяться на марки.Найбільшпоширена марка цементу вбудівництві - 400.Визначити марку цементу можна у суворолабораторнихумовах придотриманні всіхвимог ДСТУ. Длявизначення марки цементунеобхідноприготуватицементно-піщанийрозчин зспіввідношенням помасі 1:3 йвідношенням води до цементу (>В/Ц)рівнимблизько 0,4.Данийрозчиннеобхідноукласти вформи йущільнити.Після 1 добизберігання вспеціальнійвологійкамерібалочкирозформовують йкладуть на подалізберігання у воду! Через 28діббалочкинеобхідновитягувати йвипробувати напресі.Межаміцності пристискуванні увіці 28дібпокаже марку цементу. Для марки цементу 400 -цеозначає, щоміцністьпризми настискуваннямає бути не менше 400кгс/см2.Якщофактичнаміцність (>активність цементу) - 460кгс/см2, тоцетеж марка 400,лише з запасомміцності.Існують марки - 300, 400, 500 й 600. Нацементівищої марки можназробитиміцніший бетон, але йтакож нацементі марки 400 можназробити бетон марки 500 йвище, але вцементі марки 500 бетон марки 300.Поважновстановитиоптимальнувитрату цементу,співвідношеннязаповнювачів йзапроектуватинайбільшекономічний склад бетону.

>Гідратація цементу

>Портландцементєтонкоподрібнений порошок, щоскладається ізбезлічічастокрозміром від 0,2мкм до 100мкм йвище.Вартолишедодати води, якпочинаєтьсянеоборотнареакціявзаємодіїцементних зерен із водою -гідратація.Клінкернімінерали, щоотримуються послевипалення впечі,взаємодіють із водою йутворюютькристали,цікристализростають впросторі,заповненому водою,вростають як одного й урезультатіформуютьтверду структуру. Вода наранньомуетапіграє рольпластифікатора чирозжижувача.Самецим йобумовленарухливістьбетонноїсуміші. Умірупротіканняхімічноїреакціїпростірміжчастками цементузаповнюється продуктамихімічноїреакції.Починається процессхоплювання бетону.Цей годинузазвичайскладає від 2 до запланованих 4 часів й более, якузалежить відпогодних умів, типу цементу, умівтверднення,хімічних добавок. Черездекількаднів, коли бетонокріпне,створюєтьсявідчуття того, що бетон ужезатвердів. Аліцебрехливо. Простовін набравшидеякуміцність,наприклад 5- 15МПа (>це 50-150кгс/см2). Аліпроцесихімічноїреакціїпродовжуватимуться до тихийпір,покисприяютьнеобхіднітемпературно-вологіумови йзалишаються зерна цементу, що непрореагували.

>Схоплювання цементу

>Схоплювання - процес переходу цементного тесту із пластичного стану втвердий (зарахунок збільшеннякількостікристалів входігідратації). Для цементуважливі характеристикипочала йкінцятермінівсхоплювання.Початоктермінівсхоплювання - годинупротягомякогонеобхідноприготувати бетон,розчин,доставити його набудмайданчик йукласти у форму.Кінецьтермінівсхоплювання -визначає годину, послеякогонеобхіднопроводитиобробкуповерхні.Схоплювання цементурегулюються нацементних заводахдобавкоюгіпсу припомеліпортландцементногоклінкеру.Термінисхоплюваннязалежать відтемпературибетонування. При 20° Ссхоплюваннянастає через 1,5-2,5години. Притемпературі 10°Стермінисхоплюванняподовжуються.Також смердотізалежать відтемпературисамоїбетонноїсуміші.Якщо в бетонпотрапляєгарячий цемент (>зверху60°С)використовуєтьсярозжарений насонціщебінь,пісок,використовуєтьсягаряча вода, щоприведе до проблемсхоплювання. У зимовищперіодякщо температуравиявитьсянижчим 5°С, а температураповітрянижче 0°С, тобетоннасумішможезамерзнути.Регулюваннятермінівсхоплювання можнадодаваннямхімічних добавок (>сповільнювачів чиприскорювачів).

Теплотагідратації

>Хімічніреакції притвердненні цементувідбуваються ізвиділенням тепла.Наприкладвеликевиділення тепламоже позитивнопозначитися натвердненні бетону вумовахзнижених температур, але йцей жефект длямасивного бетонуможе привести доутвореннявнутрішніхтріщин,оскількивиникаєістотнарізниця температур наповерхні бетону йусередині бетону. Температураусерединімасивного бетонуможепідвищуватися до60°С йвище. Аризикутвореннятермічнихтріщинвиникає тоді, колирізниця температур на 1 м бетонуперевищує 20° С. Тому длямасивного бетонунеобхіднозастосовуватицементи ізнизькимтепловиділенням. У основномукількість тепла, щовиділяється,залежить від марки цементу. Прибудівництвігребель,гребель,масивнихфундаментів йіншихспоруд, деможливіістотніпідвищення температурусередині бетонувикористовують маркуШПЦIІІ/А - 400, але й в зимовищперіодцей цементвідрізнятиметьсяістотнимуповільненнямміцності,оскільки щовиділяється цементом тепла якщонедостатньо длязахисту від холоду.

3.Зберігання татранспортування

 

>Вартість цементу вумовах нормальногоприготуваннясумішіскладаєблизько 2 / 3загальноївартості необходимихматеріалів, томуорганізаціїзберіганняприділяютьвеликуувагу, боактивність цементу із годиноюзменшується й тімзначніше,чим понадумовизберігання йвнутрішньозаводськихпереміщення невідповідаютьвисунутимвимогам.

Накожнупартію цементуспоживачунаправляютьзаводський паспорт.Зберігання за сортамидаєзначнийекономічнийефект, бо призмішуваннісортів доводитися вестирозрахунок нанижчий сорт.Доцільнокожен сорт й марку цементу ззазначеннямзаводу-виготовлювачазберігати в окремих бункерах чисилосних складах.

Запас удобізберігається наскладі цементувизначаєтьсяпотребою убетоннійсуміші,віддаленістюзаводу-постачальника, способами доставки,оборотністю складу, й томуколивається взначнихмежах.

>Основнимитехніко-економічними характеристикамискладівє числосилосів,місткість складу,річнийвантажообіг,питоміенерговитрати,трудомісткістьзберігання 1 т цементу.

>Ефективний йекономічнийспосібзберігання цементу - всилосах, котріможуть бутипрямокутно-пірамідальними ізпрямокутним корпусом йвертикальнимистінками,циліндричними ізконічним днищем.Перевагуслідвіддаватициліндричнимсталевимсилосу.

>Промисловістьвипускаєсилоснісклади вкомплекті ізпнемо-транспортнимпристроєммісткістю 200, 240, 400 й 720 т. Цескладизазвичайпритрасові.Автоматизованівеликіприрейковихскладивипускаютьмісткістю 1100, 2500, 2700 й 4000 т.

Длядорожніхорганізацій при невеликих роботівдоцільно матірпересувний складмісткістю 25 т (рис. 1).

Складскладається ізцистерни, установленої подкутом 7° до обрію, йпересувногокомпресора (>ротаційноговакуум-компресора із приводом).

>Рис. 1.Пересувний склад цементу

1 -пересувнийкомпресор; 2 - цистерна (>циліндричний резервуар); 3 -вантажно-розвантажувальнепристрій; 4 -причіпнийпристрій; 5 – домкрат

>Рис. 2Розвантаження цементу ізкритого вагона ізвикористаннямвсмоктувально-нагнітальний установки:

1 - вагон; 2 -всмоктуючийматеріалопровід; 3 -фільтр; 4 -осаджувач; 5 -вакуум-насос; 6 -гвинтовий насос; 7 -нагнітальнийтрубопровід; 8 -осаджувальна камера (>видатковий бункер); 9 -фільтр; 10 - затворосаджувач.

>Цистернаобладнанааероднищем йвантажно-розвантажувальнимипристроями 3.Йогозавантажують як ізавтоцементовозів ізпневматичноюрозвантаження, то й ізнеспеціалізованого транспорту задопомогоюсаморозвантажуючогообладнання.

>Розвантаження цементу ізкритого вагонавиробляютьмашинами-Розвантажникивсмоктуючої йвсмоктувально-нагнітального дії (рис. 2).

>Критівагонимають багатонедоліків,основними із якієвеликівтрати цементу притранспортуванні,можливістьзволоження цементу,відносноскладнамеханізаціярозвантаження.Нерідко увагоні, в йогокутах,залишаєтьсядосить великакількість цементу.

>Більшефективнівагони-цистернимісткістю 60 м3 ізпневмо-розвантаження цементу. Принцип діїзаснований навластивостіаерованого цементувитікати ізцистерниподібнорідини й далі вструменістисненогоповітряпереміщатися трубопроводомбезпосередньо складу.

Правила йумовизберігання цементу вдомашніхумовах:

>Перше, щослідрозуміти:купуючи цемент,розраховуйтевикористовувати йогощонайшвидше.Річ у бо ізкожним днемвінвтрачає своїякості.Наприклад, купили цементм-коду 500, черезмісяцьвін ужем-код 400, а ще через два –м-код 300.Нічого страшного, але й потакійлогіцікращекупитим-код 300відразу передбудівництвом. Таким чином,термінзберігання цементу – не понаддекількохмісяців.Містити йогонеобхідно в темному сухомумісці.Сухість – вісь застава хорошихвластивостей цементу,якщо доводитисязберігати йоговзимку,стежите за тим, щобволога не потрапила домішки. Ужодномувипадку неслідоброблятизаводську упаковку. Одинзіпсованиймішокможе привести дозараженняостанніх, котрізнаходятьсяпоруч.Якщо візберігаєте цемент впідвалі чисараї, деєволога,постарайтесяпідвести його надпідлогою.Зберігання цементу впромисловихумовахздійснюється задопомогоюспеціальнихпристосувань –силосів.Вонимають великийоб'ємідозволяютьтривалий годинузберігатипервиннівластивості.

Доставка цементуможездійснюватисяавтоцементовозів,обладнанимипневморозвантаженням.Раціональнадальністьвізки в цьомувипадкустановить до 300 км.

>Рис. 3.Аерожолоби:

1 –масло-водорозподільник; 2 -верхнячастина ізаерожолобами; 3 -пориста перегородка; 4 - силос; 5 -Шлюзовий затвор; 6 -фільтр; 7 –компресор.

Длярозвантаженнябезтарного цементу наскладівикористовуютьпневмо-розгрузчикивсмоктуючої йвсмоктувально-нагнітальної дії.

Доустаткуваннявнутрішньозаводського транспортувідносятьпнемо-гвинтовінасоси тапідйомники,призначені длятранспортування цементу по трубах.Дальністьподачі всумі погоризонталі івертикалі до 200-400 м,висотаподачі до 20-36 м.

>Досить широко длятранспортування цементувикористовуютьаерожолобами (рис. 3).Цейтранспортнийзасібявляє собоютрубопровідпрямокутногоперерізу,складений із двохкоробів -верхнього танижнього,міжякимипоміщенаповітропроникнамікропористакерамічна чим'яка перегородка 3. Унижнючастину подтискомподаютьповітря, а й уверхню 2, Якаєтранспортнимлотком, череззавантажувальний патрубок - цемент.Насиченийстисненимповітрям цементнабуваєплинність йпереміщається по ятки,встановленому подкутом 5-7 ° до обрію.Необхіднийтискповітря длятранспортування цементускладає 0,005МПа.Навантаження цементу, щовідправляється вмішках,здійснюємомалогабаритнимакумуляторнимнавантажувачем.

>Аналогічно проводитисярозвантаження цементу.

>Залежно від постановкиавтомобілів поднавантаження (>розвантаження)маневруваннявилочногонавантажувачамаєбільш-меншскладний характер, бовінможевиробляти ПР роботи лише із боціпопередньовідкритого бортуавтомобіля.Траєкторія рухунавантажувачазалежитьтакож від того, чи вартоавтомобіль паралельно чи перпендикулярно штабелівантажу йвиробляється чивантаження (>розвантаження) із боцізаднього, одного чиобохбічнихбортів.

Режимзберігання.Спосібскладування

Длязберіганнязастосовують штабелівантажів у пласких,стійковихпіддонах;стелажібезполичні такаркасніклітинні,стелажі.

>Складипромисловихпідприємствпредставляють собоюневід'ємнучастинузагальноготехнологічногопроцесувиробництва.Вонивпливають назагальний ритм йорганізаціювиробництва,внутрішньозаводськихвантажопотоків,простоївзовнішнього транспорту навантажних фронтах підприємства, йогокомпонування та т.д.

Запризначеннямскладипромисловихпідприємствпідрозділяються нанаступні:складиматеріально -технічногопостачання,складиготовоїпродукції,виробничо-технологічнісклади.

Доскладівматеріально -технічного забезпечення можнавіднести усізагальнозаводськісклади, через котріпідприємствоодержуєсировину,матеріали,вироби;заготівки,необхідні длявиробництва. Одним із такихє складтоварно-штучнихвантажів, вякомузберігаютьсярізноманітнівантажі у шухлядах, бочках,мішках й т. буд.

>Складиматеріально-технічногопостачаннявиконуютьнаступніфункції:прийомпродукціївиробничо-технічногопризначення закількістю таякістю відпідприємств йтранспортнихорганізацій;завантаження йрозвантаження ізтранспортнихзасобів;замовленняавтомобільного транспорту дляцентралізованоговивезеннявантажівспоживачам;зберіганнявантажіввідповідно до необходимих норм від моментуприбуття довидачі на транспорт для доставкиспоживачам;відбірки,комплектацію йвидачуматеріалів за заявкамиспоживачів;оформленнядокументів наприйняття тавидачзі складувантажі,облік йзвітність ізприймання,видачі танаявностівантажів наскладі;періодичнуінвентаризаціюскладськихзапасів йвантажів.

>Характернимиособливостямискладівматеріально -технічногопостачанняєвеликітермінизберіганнявантажів (від 20-25діб на яких складахпромисловихпідприємств, до 70-90діб й понад напостачальницько-збутових базахматеріально-технічногопостачання);прибуттявантажівзовнішнім транспортом, азвідси йможлива великанерівномірністьвантажопотокуприбуття йвеликі партіїприбуттявантажів;необхідністьгарною зв'язку йчіткихтехнічних,економічних таюридичнихвідносин ззалізничноюстанцією йавтотранспортнимипідприємствами, щодоставляютьвантажі;необхідністьзв'язків із великоюкількістюпостачальниківвантажів й т. буд.

цемент порошоксхоплювання бетон

4.Ринок цементу

У Українідіє 25виробничихоб'єднань повиготовленнюкомплектівзбірнихзалізобетоннихконструкцій й деталей,основними із якієХарківське,Львівське,Криворізьке,Луганське,Сумське.Домобудівнікомбінатирозміщені в західних областях країни (>найбільшпотужнікомбінатизосереджені вКиєві,Донецьку,Луганську,Запоріжжі,Одесі).

Українськівиробники цементу, яквтім, й багатоіншихпідприємств України,переживають некращічаси. як правило, усі їхнізусиллянаправлені наподолання проблем,пов’язаних ізпідвищеннямРосійськоюФедерацієюціни на природний газ.Листуванняпідприємств ізкерівництвомрегіонівскладає вельмизначнийдокументообіг, але йобіцяноїпідтримкинаціональнийвиробник то й неотримав.

Один ізпровіднихвиробників цементу й сухихсумішей на йогооснові ЗАТ «>Бахчисарайськійкомбінат»зупинив своюосновну діяльність. Узв’язку ізпідвищеннямціни на природний газ на 64% до 2470 гривень затисячукубометрів,керівництвокомбінатуприйнялорішення пронедоцільністьвипуску цементу вперіодкризи.Провівшиоптимізацію штату, максимальноскоротившиодиниці,основнимобов’язком які бувдокументообіг,власники усе ж таки такизбереглибільшістьробочих місць,переорієнтувавшивиробництво.

>Лідериукраїнськогоринку цементу «Балцем» й «>Хайдельбергцемент Україна», котрі навідміну від того ж «>Бахчисарайськогокомбінату»можутьрозраховувати напідтримкуіноземнихматеринськихкомпаній,скоротилисвоєвиробництвоще в лютому поточного року. Наступного дня смердотіблизькі доти,щобповторити часткукримського заводу. Переговори із уряд Українивідносносубсидій неувінчалисяуспіхом, що натлі проблемкомпанії «>Хайдельбергцемент» ізантимонопольнимкомітетомЄвропейського Союзу,швидше на,приведе дозупинкивиробництва й на його заводах в Україні.

Запідсумкамитрьохкварталів 2009 рокуДержкомстат Україниконстатуєпадіннявиробництва цементу йвиробів на йогооснові в Україні более ніж на 70%, що у своючергу Веде дозростаннябезробіття йнедоотримання бюджетомподатків йзборів впорівнянні ізпопереднім фатальністю.

>Якщо впершомукварталі цого рокувиробництво

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація