Реферати українською » Промышленность, производство » Автоматизація котельні на ТЗВ "Волинь-Шифер"


Реферат Автоматизація котельні на ТЗВ "Волинь-Шифер"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Національнийуніверситет водногогосподарства таприродокористування

Кафедра автоматики таелектротехніки

>СпеціальністьАУТП


>ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту

на задану тему:

>Автоматизаціякотельні наТЗВ „>Волинь-Шифер” м.Здолбунів

>Виконав: студент 5 курсу

>ФПМіКІС,

Маркович В.В.

>Керівник:ДанченковЯ.В.

>Рівне 2010 р.


 

>ЗМІСТ

 

1. >Техніко-економічнеобґрунтування проекту

1.1Вступ

2.Технічні характеристикиоб’єкту

2.1Опистехнологічногопроцесупароутворення наТЗВ ">Волинь-шифер"

2.2Підготовка води дляживленнякотлів

2.3 Пуск йзупинка казанаДКВР 10-13

2.4Описконструкціїоб'єкта

2.5Паровий казанДКВР 10-13

2.6Тепловий баланскотловихагрегатівДКВР 10-13

3. Системаавтоматизації

3.1Необхідність контролю,регулювання йсигналізаціїтехнологічнихпараметрів

3.2Розробкаавтоматичноїсистемикеруваннятехнологічнимпроцесом

3.3Підбіртехнічнихзасобівавтоматизації

3.4Встановленнястатичних йдинамічних характеристикоб’єктуавтоматизації

3.5Дослідженнясистемиавтоматичногорегулюваннятиску парі

3.6РозробкаSCADA-системиTRACEMODE

4.Розрахунокекономічноїефективності

4.1Tехніко-економічнеобґрунтування АСУ ТП

4.2Розрахуноккапітальних витрат заавтоматизацію

4.3Розрахунокекономічноїефективностіпроектованої АСУ ТП

5.Охорона роботи

5.1Організаціяохорони роботи приексплуатаціїкотлів наТЗВ ">Волинь-Шифер"

5.2Електробезпека

5.3Розрахунокзаземлення

5.4Розрахунокстійкостіоб’єкта довибухугазоповітряноїсуміші

5.5 Правилаексплуатаціїкотелень

5.6Інструкція ізтехніки безпеки дляобслуговуючого персоналуКВПіА

5.7Пожежна безпека


1.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

 

1.1Вступ

>Автоматизація –цезастосування комплексузасобів, щодозволяютьздійснювативиробничіпроцеси безособистоїучастілюдини, але й подїї контролем.Автоматизаціявиробничихпроцесів приводити до збільшеннявипуску,зниженнюсобівартості йполіпшеннюякостіпродукції,зменшуєчисельністьобслуговуючого персоналу,підвищуєнадійність йдовговічність машин,даєекономіюматеріалів,поліпшуєумови роботи йтехніки безпеки.

>Автоматизаціязвільняєлюдину віднеобхідностібезпосередньогокеруваннямеханізмами. Уавтоматизованомупроцесівиробництва рольлюдинизводиться доналагодження,регулювання,обслуговуваннязасобівавтоматизації йспостереженню заїхньоюдією.Якщомеханізаціяполегшуєфізичнупрацюлюдини, тоавтоматизаціямає міткуполегшити то йрозумовупрацю.Експлуатаціязасобівавтоматизаціїжадає відобслуговуючого персоналувисокоїтехнічноїкваліфікації.

Зарівнемавтоматизаціїтеплоенергетиказаймаєодне ізведучих місцьсередіншихгалузейпромисловості.Теплоенергетичні установкихарактеризуютьсябезперервністюпроцесів, щопротікають вони. При цьомувиробленнятеплової іелектричноїенергії в останній момент години винневідповідатиспоживанню (>навантаженню).Майже усіоперації натеплоенергетичних установкахмеханізовані, аперехідніпроцеси у якихрозвиваються порівняношвидко.Цимпояснюєтьсявисокийрозвитокавтоматизації втепловійенергетиці.

>Автоматизаціяпараметрівдаєзначніпереваги:

1)забезпечуєзменшеннячисельностіробочого персоналу,тобтопідвищенняпродуктивності його роботи;

2) приводити дозміни характеру роботиобслуговуючого персоналу;

3)збільшуєточністьпідтримкипараметрівнагрітої води;

4)підвищує безпечу роботи йнадійність роботиустаткування;

5)збільшуєекономічність роботикотельної установки.

>Залежно відобсягуавтоматизаціяможе бутиповною,частковою, чикомплексною.

Приповнійавтоматизації - персоналвідсутній й йогофункціїзведені доперіодичногонагляду. Прикомплекснійавтоматизації -обслуговуючий персоналпостійнонаглядає зароботоюобладнання, а причастковій -обладнанняавтоматизується уобмеженомуобсязі.

>Автоматизаціякотельних установокмістить усобіавтоматичнерегулювання,дистанційнекерування,технологічний захист,теплотехнічний контроль,технологічніблокування йсигналізацію.

>Автоматичнерегулюваннязабезпечуєхідбезупиннопротікаючихпроцесів упарогенераторі (>живлення водою,горіння,перегрів води іін.)

>Дистанційнекеруваннядозволяєчерговому персоналупускати йзупинятикотельну установку, а так самепереключати йрегулюватиїїмеханізми навідстані, із пульта, дезосередженіпристроїкерування.

>Теплотехнічний контролю надроботоюкотельної установки іустаткуванняздійснюється задопомогоюпоказуючи йсамописнихприладів, щодіютьавтоматично.Приладиздійснюютьбезупинний контрольпроцесів, щопротікають упарогенераторнійустановці, чи жпідключаються дооб'єктавиміруобслуговуючим персоналом, чиелектронно-обчислювальноюмашиною.Приладитеплотехнічного контролюрозміщають на панелях, щитахкерування поможливостізручно дляспостереження іобслуговування.

>Технологічніблокуваннявиконують узаданійпослідовності рядоперацій при пусках йзупинкахмеханізмівкотельної установки, а то ввипадкахспрацьовуваннятехнологічногозахисту.Блокуваннявиключаютьнеправильніоперації приобслуговуваннікотельної установки,забезпечуютьвідключення внеобхіднійпослідовностіустаткування привиникненніаварії.

>Пристроїтехнологічноїсигналізаціїінформуютьчерговий персонал про станустаткування (уроботі,зупинене й т.п.),попереджають пронаближення параметра донебезпечногозначення,повідомляють провиникненняаварійного станукотельної установки йїїустаткування.Застосовуютьсязвукова йсвітловасигналізація.

>Експлуатаціякотлів винназабезпечуватинадійне і ефективноговиробленнянагрітої води необходимихпараметрів йбезпечніумови роботи персоналу. Длявиконанняцихвимогексплуатація виннавестися вточнійвідповідності іззаконоположеннями, правилами, нормами йпровіднимивказівками,зокрема,відповідно до “Правилбезпечноїексплуатаціїпаровихкотлів”Держтехнагляду, ”Правиламитехнічноїексплуатаціїелектричнихстанцій ймереж”, ”Правиламитехнічноїексплуатаціїтепловикористовуючих установок йтепловихмереж” йін.

Наосновізазначенихматеріалів длякожноїкотлової установкиповинні бутискладеніпосадові йтехнологічніінструкції ізобслуговуванняустаткування, ремонту,техніці безпеки,попередженню йліквідаціїаварій й т.п.Повинні бутискладенітехнічніпаспорти наустаткування,виконавчі,оперативні йтехнологічнісхемитрубопроводіврізногопризначення. Знанняінструкцій,режимних карт роботи казана йзазначенихматеріалівєобов'язковим для персоналу. Знанняобслуговуючого персоналуповинні систематичноперевірятися.

>Експлуатаціякотліввиконується повиробничихзавданнях, щоскладаються за планами йграфікамивиробленнянагрітої води,витратипалива,витратиелектроенергії навласнінестатки,обов'язкововедетьсяоперативний журнал, уякийзаносятьсярозпорядженнякерівника й записичергового персоналу про роботуустаткування, а так самеремонтну книжку, у якоїзаписуютьзведення прозаміченідефекти й заходьщодоїхньогоусунення.

>Повиннівестисяпервинназвітність, щоскладається іздобовихвідомостей пороботіагрегатів йзаписівреєструючихприладів йвторинназвітність, щовключаєузагальненідані по казанах завизначенийперіод.Кожному казанаприсвоюєтьсясвій номер,усікомунікаціїзабарвлюються увизначенийумовнийколір, установлень ДСТУ. Установкакотлів уприміщенні виннавідповідати правиламДержтехнагляду,вимогамтехніки безпеки,санітарно-технічним нормам,вимогампожежної безпеки.Паливно-енергетичний комплексєважливоюскладовоюекономіки й від йогоефективності взначніймірізалежитьзагальнаефективність народногогосподарства. При цьомупровідну рольвідіграютькотельні установки, котріділяться наенергетичні,промислові таводогрійні.Водогрійнікотельнінагрівають воду длятехнологічнихцілей таопалюванняприміщень.

>Котельні установкимістять один, чикількакотельнихагрегатів, котрізнаходяться в одномуприміщенні. Доосновнихелементів котельного агрегатувідносяться: казан, топка,паронагрівач,економайзер,повітрянагрівач, атакож постановка й каркас. Казанєосновнимелементом котельного агрегату йявляє собоютеплообміннийпристрій, черезметалевістінкиякоговідбувається передача тепла (відпродуктівгоріння —палива, до води).Топказабезпечуєзгорянняпалива йперетворення йогохімічноїенергії в теплонайбільшекономічним способом.Воднийекономайзер таповітронагрівачпризначені длянагрівання тепломвихіднихпоточнихгазіввідповідноживильної води, щонадходить у казан, таповітря, щонадходить утопковийпристрій.Топка йгазоходизабезпечуютьсягарнітурою, у складякоївходять дверці,пристрій дляспостереження,лази йшибери вгазоходах, люки для продувки котельного агрегату відсажі й золі, атакожвибуховізапобіжніклапани.

>Допоміжнимипристроями котельного агрегатуєживильні установки,станціїводопідготовки татяго-нагнітальнеустаткування.Живильна установкаскладається зживильнихнасосів дляподачі води до котла подтиском тасистемитрубопроводів.Тяго-нагнітальнеустаткуванняміститьнагнітальнівентилятори, газо- таповітропроводи,димосос йдимову трубу.Воназабезпечує подачунеобхідноїкількостіповітря в топку, атакожвідведенняпродуктівзгоряння погазоходах замежі котельного агрегату.

>Технологічніпроцесисучаснихкотельних установокхарактеризуютьсяоптимальнимизначеннямипараметрів стану,малимидіапазонами їхнідопустимихвідхилень, атакожзабезпеченнямпевнихспіввідношеньміж ними.

>Відхиленняпараметрів стану від їхніоптимальнихзначеньсуттєвознижуютькоефіцієнткорисної дії (до. до. буд)котельної установки, аінколиможуть привести доаварійнихситуацій. У зв'язку ізцим припроектуваннікотельних установокдужеважливимє забезпеченнянадійного контролю над перебігомтехнологічнихпроцесів та їхніавтоматизація. Тому смердотіобладнуютьсяконтрольно-вимірювальнимиприладами (манометрами, термометрами,рівнемірами,витратомірами таіншимиприладами),пристроямиавтоматичногокерування йрегулювання, тависоконадійноюарматурою (>електрифікованимизасувками йзаслінками;електромагнітними,зворотніми тазапобіжними клапанами).

>Застосуванняпрограмнихмікропроцесорнихзасобівуправління -мікроконтролерівнадаєможливість забезпечитибагатофункціональність йгнучкістьуправління,покращити йогоякість танадійність.

>Зв'язокміж сигналамидавачів йкеруючими сигналамивиконавчихмеханізмівзафіксований упрограмі, в якоїтрансльований алгоритмуправління.Наявністьмікроконтролерадаєможливістьскоригуватипохибкидавачів йзменшитивпливвипадковихпохибок задопомогоюбагаторазовихвимірювань ізнаступнимусередненнямрезультатіввимірів. разом із тімстаєможливимвизначеннякомплекснихпоказниківтехнологічнихпроцесів задопомогоюодночасноговимірюваннякількохконтрольованих величин йобчислення на їхніосновіпотрібноївеличини, атакожреалізація адаптивного принципуавтоматичногоуправління.

>Підвищеннянадійностіобробкиінформаціїзабезпечується зарахунокавтодіагностики,завадозахисту,записуробочихпрограм венергонезалежнупам'ять таблочно-модульноїбудовиавтоматичнихпристроїв.

Дляавтоматичногоуправліннятепловимипроцесамидоцільновикористовуватиспеціалізованийпристрій: - блокавтоматичногоуправліннятехнологічнимипроцесами (>БАУ ТП) ">Альфа-М".

 


2.ТЕХНІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИОБ’ЄКТУ

 

2.1Опистехнологічногопроцесупароутворення наТЗВ ">Волинь-шифер"

>Паровим казаномназивається комплексагрегатів,призначених дляодержанняводяної парі.Цей комплексскладається із рядутеплообміннихпристроїв,зв'язанихміж собою дляпередачі тепла відпродуктівзгорянняпалива до води й парі.Вихіднимносієменергії,наявністьякогонеобхідно дляутворення парі із води, служитипаливо.

>Основнимиелементамиробочогопроцесу, щоздійснюється вкотловійустановці,є:

1) процесгорінняпалива;

2) процестеплообмінуміж продуктамизгоряння та водою;3)процеспароутворення, щоскладає ізнагрівання води,їївипару йнагріванняотриманої парі.

>Під година закотлоагрегатахутворяться двавзаємодіючих один із одним потоки:потікробочоготіла йпотіктеплоносія, щоутвориться втопці.

Урезультатіцієївзаємодії навиходіоб'єктавиходить паразаданоготиску йтемператури.

>Однієї ізосновних завдань, щовиникає приексплуатації котлового агрегату,є забезпеченнярівностіміжвиробленою йспоживаноюенергією. У своючергупроцесипароутворення йпередачіенергії вкотлоагрегаті однозначнозв'язані ізкількістюречовини в потокахробочоготіла йтеплоносія.

>Горінняпаливаєсуцільнимфізико-хімічнимпроцесом.Хімічна сторонагорінняявляє собою процесокислюванняелементівпаливакиснем, щопротікає привизначенійтемпературі йсупроводжуєтьсявиділенням тепла.Інтенсивністьгоріння, а так самеекономічність йстійкістьпроцесугорінняпаливазалежать від способупідведення йрозподілуповітряміжчасткамипалива.Умовноприйнято процесспалюванняпаливаподіляти втричістадії:запалювання,горіння йдопалювання.Цістадії в основномупротікаютьпослідовно вчасі,частковонакладаються одна наіншу.

>Розрахунокпроцесугоріннязвичайнозводиться довизначеннякількостіповітря в м3,необхідного длязгорянняодиниці чимасиобсягупаливакількості й складу теплового балансу йвизначеннютемпературигоріння.

>Значеннятепловіддачіполягає втеплопередачітепловоїенергії, щовиділяється приспалюванніпалива, води, ізякоїнеобхідноодержати пару, чи парі,якщонеобхідно підвищитиїї температурувищетемпературинасичення.Процестеплообміну в казанахйде черезводогазонепроникнітеплопровідністінки, щоназиваютьсяповерхнеюнагрівання.Поверхнінагріваннявиконуються увиді труб.Усередині трубвідбуваєтьсябезупиннациркуляція води, аззовні смердотіомиваютьсягарячимитопковими газами, атакожсприймаютьтепловуенергіювипромінюванням. Утакийспосіб укотлоагрегатімаютьмісцеусівидитеплопередачі:теплопровідність,конвекція йвипромінювання.Відповідноповерхнянагріванняпідрозділяється наконвективну йрадіаційну.Кількість тепла, передано черезодиницюплощінагрівання водиницю години -зветьсятепловоюнапругоюповерхнінагрівання. Розміртепловоїнапруги обмежена,по-перше,властивостямиматеріалуповерхнінагрівання,по-друге, максимальноможливоюінтенсивністютеплопередачі відгарячоготеплоносія доповерхні, відповерхнінагрівання до холодноготеплоносія.

>Інтенсивністькоефіцієнтатеплопередачі тім вищий,чим вищийрізниця температуртеплоносіїв,швидкістьїхньогопереміщеннящодоповерхнінагрівання йчим вищий чистотаповерхні.

>Утворення парі вкотлоагрегатахпротікає завизначеноюпослідовністю.Вже векранних трубахпочинаєтьсяутворення парі.Цей процеспротікає при великихтемпературі йтиску.Явищевипаровуванняполягає до того, щоокремімолекулирідини, щознаходяться вїїповерхні йволодіютьвисокимишвидкостями, аотже, йбільшої впорівнянні ізіншими молекуламикінетичноюенергією,переборюючисиловівпливисусідніх молекул (>поверхневийнатяг),вилітають унавколишнєсередовище.Зізбільшеннямтемпературиінтенсивністьвипаровуваннязростає.Процесзворотнийпароутвореннюназиваютьконденсацією.Рідина, щоутвориться приконденсаціїназивають конденсатом.Вонавикористовується дляохолодженняповерхоньметалу впароперегрівниках.

Кілька,утворена вкотлоагрегаті,підрозділяється нанасичену йперегріту.Насичену пару у своючергуподіляють насуху йвологу.Якщо натеплоелектростанціяхпотрібнаперегріта пара, то тут для йогоперегрівувстановлюєтьсяпароперегрівники, у які дляперегріву парівикористовується тепло,отримане врезультатізгорянняпалива йвихіднихгазів.

 

2.2Підготовка води дляживленнякотлів

 

2.2.1 Характеристикаприродних вод

>Природні води можнарозділити надвікатегорії: на водивідкритихводойм (моря,ріки, озера, ставки й т.п.) й напідземні чиґрунтові води (>артезіанські,ключові й т.п.).Природні водизавждимістятьдеякукількістьрізнихдомішок, як,наприклад,кухонноїсолі, солейкальцію ймагнію, атакожгазів —кисню,вуглекислоти й т.п.), щододаютьїммутність. Складприродних воддужерізноманітний йзалежитьголовним чином від того, у які породахпротікаютьці води й котріречовини смердотівимивають, атакож й від рядуінших причин.Усяка вода, щомістить усобірозчиненісолі,називається ">твердою " водою, й,навпаки,якщо вода таких солей немістить (>наприклад,дощова чидистильована), вонаназивається ">м'якою".Зовнішньоюознакоюм'якої водиєгарнеомилення.Твердість водивимірюєтьсяособливимиодиницями - градусамитвердості. Заодиницютвердості водиприймаєтьсявміст одногоміліграм-еквівалентакальцію чимагніюв1л води (>мг-екв/л) читисячначасткаміліграм -еквівалента ->мікрограм -еквівалентав1л води (>мкг-екв/л).Вміст луці уводітакожвимірюється вмг-екв чи вмкг-екв/л.

>Загальнатвердість водискладається ізкарбонатної (>тимчасовий)твердості йнекарбонатної (>постійної)твердості.Карбонатнатвердістьхарактеризуєтьсянаявністю уводі врозчиненомувидібікарбонатів (>двовуглекислих солей)кальціюСа(НСОз) ймагніюМg(НСОз), анекарбонатнатвердість -наявністю уводісульфатів (>сірчанокислих солей) йхлоридів (>хлористих солей)кальцію ймагнію -СаSО4,МgS04,СаС12 йМgС12.Якщо ">тверду " водунагрівати дотемпературивище 70 °С, тосолітвердості, щознаходяться вній, будутькристалізуватися йпоступововипадати ізрозчину навнутрішніповерхнінагрівання увидітвердихвідкладеньрізногохімічного складу, котріутворюютьнакип.Основнимджереломвідкладеньнакипоутворювачів в казанах йтеплообмінникахєсолікальцію (>СаSО4) ймагнію (>МgSО4), щопотрапляють із водою, уякій смердотізнаходяться врозчиненомувиді.

 

2.2.2Якість води дляпарогрійнихкотлів

Для забезпеченнянормальної роботипарогрійнихкотлів йтепловихмереж вода, Яка у якихвикористовується винна матірвизначенуякість.Основнимипоказникамиякості води дляпарогрійнихкотлів ймережєвмістагресивнихгазів (ЗІ2 й Про2),прозорість води,тобтовмістзваженихречовин, котрівидаляються легко прифільтруванні, йтвердість води,тобтовміст уводі солейкальцію ймагнію.

>Вартотакожвідмітити, щоприродна водаявляє собоюслабкийрозчинелектролітів,дисоційованих на позитивнозарядженііони чикатіониСа +,Na+,Мg2+,Fе2+, H йін. й негативнозарядженііони чианіони ВІН, НСЗ,SО,Сl йін.Якщоконцентраціяводневихіонів Hдорівнюєконцентраціїгідроксильнихіонів ВІН, то вода нейтральна; приперевазігідроксильнихіонів водалужна.

>Концентраціюводневихіоніввиражаютьпоказникомступеня без знакамінус;цейпоказникпозначається рН йназиваєтьсяводневим.ЯкщоН=10, торН=7. ПрирН<7реакціякисла, прирН=7 - нейтральна й прирН>7 -лужна.

Широкепоширення здобувшиобмінний методпом'якшення води - так званьнатрій-катіонний метод.Сутність йогополягає до того, що водуфільтрують через кулюглауконіту чисульфовугілля, щоміститься вспеціальномуапараті -катіонномуфільтрі (>рисі).

>Катіоннийфільтр -цеметалічний резервуарциліндричноїформи,всерединіякогоміститьсясульфовугілль.Висота кулісульфовугіллязалежить відтвердостівхідної води; прибільшійтвердості кулювище. Унижнійчастиніфільтра под кулеюсульфовугіллярозташовуєтьсядренажнийпристрій, щоскладається ізколектора йсистеми труб,приєднаних донього. Доверхньоїчастиницих трубприварені патрубки ізрізьбленням длянагвинчуванняспеціальнихщілиннихдренажнихковпачків,виготовлених зпластмаси.Ціковпачки межахмаютьвузькіщілини, ширина якіменшанайменшого зернасульфовугілля, щозапобігаєвиносуматеріалу із водою под годину його роботи йрегенерації.

>Сульфовугілля -цекам'яневугілля,обробленеміцноюсірчаноюкислотою.Насипна вагиповітряносухогосульфовугіллядорівнює 0,55т/м3,розмір зерен - 0,3 до 1,2 мм йємністьпоглинання 280-360г-екв/м3.Сульфовугіллявилучає із водикатіоникальцію ймагнію йобмінюєтьсякатіонаминатрію.Обмінкатіонамивідбувається у суворорівнозначних (>еквівалентних)кількостях.Температуру води принатрій-катіонномуметодірекомендуєтьсятримати невище60°С.Цей методдозволяємайжецілкомвилучити із водинакипоутворювачі;залишковатвердістьпом'якшеної водизвичайно неперевищує 35мкг-екв/л. Урезультаті такогопом'якшення водизамістьсульфатів йхлоридівкальцію ймагніюутворюютьсялегкорозчинні, що не дуже донакипоутворення,сірчанокислийнатрійКа2>SО (>глауберовасіль) йхлористийнатрійNаСІ (>кухоннасіль);замістьбікарбонатівкальцію ймагніюутворитьсяеквівалентнакількість добророзчинного уводібікарбонатунатріюNaНСО3.

>Рис. 1Вертикальнийнатрій-катіоннийфільтр

>1-вхідсирої води;2-вихідпом'якшеної води;3-підведеннясольовогорозчину;4-сульфовугілля;5-бетон;6-дренажнийпристрій;7-корпусфільтра;8-спускна труба;9-щільовийдренажнийковпачок.

Упроцесі роботисульфовугілля, врезультатіпоглинаннякатіонітівкальцію ймагнію,поступововтрачає своюздатність дообмінукатіонами. Величинаобмінноїздатностісульфовугіллявизначаєтьсяхімічниманалізомпом'якшеної води.Якщотвердістьїїпідвищується, тофільтрнеобхіднорегенерувати,цеозначаєзробитивідновленняздатностісульфовугілля шляхомрозпушеннязворотним потоком води йпропусканням черезнього5-10-процентногорозчинукухонноїсолі (>NаСІ), щоготується всолерозчиннику. При цьомупроцесікатіонітинатріюкухонноїсолізаміщають всульфовугіллісолікальцію ймагнію,розчин яківідводиться вканалізацію. Длязвільненнявихідної води відмеханічнихдомішокїї насосомпроганяють черезкварцовийфільтр, послеякого вонанадходить укатіонний, деобробляється.

 

2.2.3 >Регулюваннятемпературивихідної води

Вода, щонадходить на установкуводопідготовки,підігрівається втеплообмінниках дотемператури, щозабезпечуєоптимальнепротіканнятехнологічногопроцесу.Регулюваннятемпературипідігрітої водиздійснюється регуляторомтемператури, щозмінює подачугріючогосередовища, (води) утеплообмінник.

як регулятордоцільнозастосовуватиелектронний регуляторЕР-С, щовикористовуєімпульс потемпературі води затеплообмінником, Якавимірюється термометром опору. Регуляторзабезпечуєхорошупідтримкутемператури ізточністю ± 1°С.

У тихийвипадках, колиспостерігаютьсячастіколивання вподачівихідної води регуляторпідігрівуможе не забезпечитизазначеноїякостірегулювання. У цьомувипадку всхемірегулюваннявикористовуєтьсядодатковийвипереджальнийімпульс пошвидкостізмінинавантаження, щоотримується віделектронногодиференціатора типуЭД, наякийподається сигнал віддифманометра ДМ, щовимірюєвитратувихідної води.

Таким чином,регулюванняведеться потемпературі запідігрівником, адодатковийімпульсзабезпечуєшвидкийвплив регуляторазізміноювитрати води; припостійномунавантаженніцейдодатковийімпульсдорівнює нулю.


Рис.2. Схемарегулюваннятемператури води, щонадходить наводоочищення.

2.2.4Автоматизаціяпроцесіввідновленняфільтрів

>Іонообмінніфільтриводопідготовчих установокявляють собоюапаратиперіодичної дії. Напротязіробочогоперіодуіонітногофільтрависнажуєтьсяобміннаємністьзавантаженого уфільтрматеріалу.Відновленняобмінноїємностідосягається перепусткою нихрегенераційногорозчину ізнаступнимвідмиваннямфільтра,крім того, проводитисяпопереднєрозпушення кулііоніту.

>Автоматизаціяфільтрівполягає в:

1)відключенніфільтрів нарегенерацію;

2)виконанняоперацій порегенераціїфільтра позаздалегідьзаданійпрограмі;

3)зворотнєвключенняфільтра в роботу.

>Першаопераціяможездійснюватися чиавтоматично задопомогоюавтоматичнихприладівхімічного контролюякості води, чи занепрямимипоказниками (>опірфільтра,кількістьпропущеної черезфільтр води, годину роботифільтра), чивручну заданимихімічниханалізів.

>Автоматичніприладихімічного контролюякості водиповинні бутидоситьнадійними й матірдостатнюточність, томувідключенняіонітнихфільтрів нарегенераціюздійснюєтьсяавтоматично, занепрямимипоказниками (>наприклад, покількостіобробленої води чи за годиною) чивручну.

>Існуєдвісхемиуправлінняфільтрами -індивідуальна йгрупова (малий. 3).Індивідуальна схемапередбачаєоснащення шкірногофільтраповним комплектомприладів автоматики й всіхзапірнихорганів,необхідними дляпроведенняпромивання.

>Рис. 3.Структурнісхемиавтоматизаціїфільтрів

а-індивідуальна схемаавтоматизації; б-групова схемаавтоматизації;

>1-фільтри;

2-командніприлади;

3-центральнийавтоматичнийпристрій;ВВ-вихідна вода;

ВВ-оброблена вода

Загруповоюсхемою усіопераціївідновленняфільтрівздійснюютьсяцентральнимавтоматичнимпристроєм, щопідключається добудь-якогофільтраданоїгрупи.Фільтр, щопідлягаєрегенерації,апаратниквідключає відробочихмагістралейвручну йпідключає його доавтоматичноговузла.

>Витрати наавтоматизацію загруповоюсхемоюменші, ніж заіндивідуальної, зарахунокзменшеннявитрати кабелю,силових (>імпульсних) трубок,електрогідравлічних реле йскорочення числаавтоматизованихзасувок. Однакгрупова схемаменшгнучка йнадійна: принесправності одногоелемента центральногоавтоматичного прилаштуюоперації повідновленнюфільтрівусієїгрупи доводитисяпроводитивручну.Індивідуальна схемаавтоматизаціїдозволяєвраховуватиособливості окремихфільтрів,встановлювати для шкірногофільтраоптимальний режимрегенерації. Це особливоважливо,якщофільтривідрізняютьсяконструктивнимирозмірами чизавантаженііонітами, щомаютьрізніобмінніємності.

Упроектованих схемахавтоматизаціїрегенераціїіонітнихфільтрівпередбачаютьсяпристроїблокування, щовиключаютьможливістьодночасноговиходу нарегенерацію двохфільтрів й более.

 

2.2.5Індивідуальна схемаавтоматизаціїфільтрів

>Розглянемоіндивідуальну схемурегенераціїфільтрів.

>Na-катіонітніфільтри Іступенівідключаються нарегенераціюіндикаторомжорсткості (>мал.4).

>Рис.4. СхемаавтоматизаціїрегенераціїКа-катіоннихфільтрів

1,2,3,4,5,6 -мембранніклапани (>виконавчімеханізми); -індикатортвердості; -сигналізаторвитрати; 7-КЕПіндивідуальний; ВВ -зворотня вода.


Одиніндикаторжорсткості 7обслуговуєгрупу у трьох -чотирифільтри й почерзіпідключаєтьсягруповимконтрольно-електричнимпристроєм (>КЕП) дляпроведенняаналізу води довихіднихтрубопроводівфільтрів. Придосягненні гранично припустимогозначенняжорсткостіфільтратуіндикатортвердості черезгруповийКЕПвмикаєвідповіднийкоманднийелектрогідравлічнийприлад, щоздійснюєпрограмурегенераціївиснаженогофільтру.

>Регенераційнийрозчинкухонноїсоліподається протягомвизначеного годиниежектором,необхіднаконцентраціярозчинузабезпечуєтьсяустановкою регуляторавитратиежектованої води йпідтримкоюпостійногорівня (натиску) увитратномубаціконцентрованогорозчинусолі.

>Розпушення йвідмиванняфільтравідбувається за годиною;інтенсивністьрозпушеннязабезпечується регуляторомвитрати, аінтенсивністьвідмивання -відкриттямдренажного клапана 6. Контроль над перебігомцихопераційздійснюється задопомогоюіндикаторіввитрати.

>Na-катіонітніфільтри IIступенівідключаються нарегенерацію за годиною задопомогоюКЗП, щовключає почерзікомандніелектрогідравлічніприлади, щоздійснюютьпрограмурегенераціївідключеногофільтра.Процесрегенераціїфільтрів IIступенітакий як й дляфільтрів Іступені.

2.3 Пуск йзупинка казанаДКВР 10-13

 

2.3.1Підготовка казана дорозпалювання

1.Розпалювання казанавиробляється подкерівництвомстаршогомашиніста чимашиніста, а послевиходу ізкапітального чисереднього ремонту - подкерівництвом начальника цеху чиінженера.

2. Перед пуском казана із ремонту читривалого резерву (более 3-хдіб)повинні бутиперевіренісправність йготовність довключення основногоустаткування,КВПіА,засобівдиспетчерськогокеруванняарматурою ймеханізмами,авторегуляторів,захистів йзасобів оперативного зв'язку.Виявлені при цьомунесправності, щодіють назупинку казана,необхідноусунути. Увипадкунесправностей, пуск казаназдійснювати,звичайно,забороняється.

3.Зовнішнійогляд казана передрозпалюваннямнеобхідноробити внаступному порядку:

3.1.перевіритисправність топки,обмуровування казана,газоходів.

3.2. послеогляду (черезлазигазоходів казана)щільнозакрити усілази, люки йоглядовівіконця.

3.3.перевірити шляхомзакриття йвідкриттялегкість ходу йсправністьгазових йповітрянихшиберів,відповідністьнаписів, щовказуютьїхнєположення (>відкрито,закрито),справністьдистанційнихприводів.

3.4.перевіритисправністьзапобіжнихклапанів набарабані йсправністьвибуховихклапанів накотлі таекономайзері.Запобіжніклапаниповинні бутиобладнаніпристроями, щодозволяютьможливістьперевіркисправностіїхньої дії вробочомустані шляхомпримусовоговідкриття клапана.

3.5.перевіритисправність всіхзасувок йвентилів казана.Штокивентилів,засувокповинні бутиочищені відшумовиння ііржі,болтисальниківповинні матір запас дляпідтяжки.Переконається всправностіводовказівних шибок,приладів, угарномуїхньомувисвітленні.Перевіритисправністьводовказівнихстовпчиків (>КВПіА).

3.6.перевіритивідсутністьсторонніхпредметів йсміття на майданчиках, сходустаткування.

>3.7.оглянутиготовність до пускувсьогодопоміжногоустаткування (>димососу,дуттєвого вентилятора).Перевіритирівеньолії вмасляних ваннах, надимососівідкритиохолодження,перевіритинаявність видимого контуру (>заземлення)електродвигуна.

>3.8.перевіритиосвітлення казана йКВП й А (>основне тааварійне).

>3.9.відкрити наверхньомубарабані казанаповітряник.Заповнити казандеаерованою водою, довідміткинижньогорівня уводовказівнихскельцях. Часзаповнення - 2-3години.Заповненнягарячого барабана дляпроведеннярозпалюваннядозволяється притемпературіметалу верхи порожнього барабана невище 160 °З.Під годинузаповнення казана водою,необхідноперевіритищільністьфланцевихз'єднань йсальниківарматури. Зпоявоютечінеобхіднопідтягти їхні.

>Якщовитікання неприпиняється,припинитизаповнення,спустившипотрібнукількість водиусунутидефекти.Післязаповнення казана водоюперевіритищільністьживильних,продувних йспускнихвентилів.Зниженнярівня води вбарабані казанавказує нанещільністьзакриттяживильнихвентилів.Несправностіусунути.

3.10Підготуватиекономайзер.Відкрити вентиль -повітряник.Після того як через вентильповітряникпіде вода,закрити його (увипадкупрацюючихкотлів).

3.12.Зібрати схемумазутопровода до форсунок.Переконатисьзовнішнімоглядом усправностімазутопровода.Тиск мазуту винен бутирівним 20кгс/см2, температурадорівнює120-135°С.

3.13Підготувати форсунки.Форсунки передустановкою накотліповиннівипробуватися на водяникустенді ізметоюперевіркиїхньоїпродуктивності,якостірозпилу йкутарозкриттясмолоскипа.

3.14Повідомитистаршогомашиніста проготовність до роботи.

 

2.3.2Розпалювання казана

1.Одержавширозпорядження відстаршогомашиніста,включитидимосос, вентилятор призакритихшиберахгазоповітряного тракту.Провентилювати топку неменш 10хв. ізвитратоюповітря неменш 25% відномінального. Передрозпалюваннямкотлів ізгарячого стану призбереженомунадлишковомутиску впароводяномутрактівентиляція виннапочинатися не було за 15хв. дорозпалупальників.

2. З моментурозпалювання,встановити контролю надрівнем води вбарабані казана.Зниженіпокажчики водиповинні бутизвірені ізводовказівнимиприладами впроцесірозпалювання (ізурахуваннямвиправлення).

>3.Установити форсунку.Відрегулювати подачуповітря задопомогоюшибера напальниковомупристрої так і незірвалосмолоскип. Запровадити врозпалювальнийотвір факел, податіпаливо наполум'ярозпалювального смолоскипу.

4.Якщо мазут незагоряється,необхіднонегайноприпинити подачупалива на форсунки,забрати із топкирозпалювальний факел.

5.Зновупровентилювати топку передповторнимрозпалюваннямпротягом 10хв.

6.Усунути заподійнезагоряння мазуту (>низька чи температуранизькийтиск мазуту передфорсункою,засмічення форсунки,обводнений мазут).

7.Зновурозпалити форсунку згідно п. 3

8.Розпалюючи форсунку нестоятипротирозпалювальнихлюків,щобуникнутиопіків приможливомувикидіполум'я.

9.Відрегулюватигорінняподачеюповітря.Стежити за тим, щобсмолоскип невідривався потокомповітря від форсунки.Тиск мазутуустановити 15кгс/см (1.5МПа).Поставити казан на захист.

10.Розпалювання казанаповинневироблятисяпротягом 3-х часів, при цьомурозпалювання тапрогрів казана до початкупідйомутискуповиннівестися неменш 1,5години.Підйомтиску вкотлінеобхідно вести заграфіком:

-через,.5години (90хв) послерозпалювання -1ата 0,1МПа)

- через 2,5години (150хв) послерозпалювання - 4+5ата (>0,4-Ю,5МПа)

- через Згодини (180хв.) послерозпалювання 13ата (1,3МПа)

>11.Зробитипродувкунижніхколекторів всіхекранів ізметоюрівномірногопрогрівувсієїтрубноїсистеми притиску вбарабані казана 0,5 -и 1кгс/см2 (0,05 –р 0,1МПа). Час продувки казана 1-2хв.кожної точки.Зробитипродувкуводовказівнихскелець йпереконається вправильностіїхньої роботи.Продувкуводовказівнихскелецьробити внаступному порядку:

-відкритидренажний вентиль;

-закритинижній (>водяник вентиль);

-продутисклопором уплині 8-10 сек.;

-відкритиверхній (>паровий) вентиль;

-закритидренажний вентиль.

>Під годину продувкизнаходитьсяпотрібнозбоку відводовказівногоскла.Всіопераціївиконувати в окулярах йбрезентовихрукавицях,стежити зарівнем води в іншомусклі.

12.Підтяжкуболтівфланцевихз'єднань варторобити притиску невище 5кгс/см2 (0,5МПа).Добивкусальниківробити принадлишковомутиску не более 0,02МПа (0,2кгс/см2), притемпературітеплоносія невище 45° З.Замінятичепцевенабиваннядозволяється послеповногоспорожнювання трубопроводу. На всіхфланцевихз'єднанняхболтизатягувати почерзі іздіаметральнопротилежнихсторін

13. Передвключенням казана вголовнийпаропровідперевіритисправність діїзапобіжнихклапанів;КВП й А.

 

2.3.3Зупинка казана

1.Зупинку казана у всіхвипадках,крімаварійних,здійснюється за Розпорядженнямстаршогомашиніста котловогоустаткування.

2. Прививоді казана в резерв чи ремонтпотрібноприйнятіміри дляконсерваціїповерхоньнагрівання казанавідповідно додіючихвказівок поконсерваціїтеплоенергетичногоустаткування.

3. Призупинці казананеобхідно:

3.1перекрити подачупалива на форсунки;

3.2закрити вентиля напальниковихпристроях;

>вийняти форсунки;

3.4 перейти наручнепідживлення казана;

3.5 через 5хв. послеприпиненнягоріння втопцівиключитидуттєвий вентилятор, а ще через 10хв. -димосос;

3.6докластистаршомумашиністу прозупинку казан.

4. Пускдимососу длярозхолоджуваннядозволяється нераніше ніж через 10 часів.Розхолоджування казана после йогозупинкиздійснюється призакритихшиберахгазоповітряного тракту.

5. Узвіз води іззупиненого казанадозволяється послезниженнятиску вньому до атмосферного й притемпературі невище 80 ° З.

6.Наглядчергового персоналу зазупиненим казаномповиннийвестися доповногозниження вньому лещата йзняттянапруги ізелектродвигунів.

 

2.3.4Аварійназупинка казана

1. Проаварійнийвипадокповідомлятистаршомумашиністу внаступнихвипадках,якщо:

1.1Пересталодіяти более 50%запобіжнихклапанів.

1.2Тискпіднявсявищедозволеного более ніж на 10% йпродовжуєрости Незважаючи наприпиненняподачіпалива, йпосиленеживлення казана водою,зменшення тяги йдуття.

1.3Відбувсявитік води із казана (>нижченижньоїкрайкиводовказівногоскла).Підживлення при цьому категоричнозабороняється.

1.4Рівеньшвидкознижується Незважаючи напосиленеживлення казана водою.

1.5Рівеньпіднявсявищеверхньоїкрайкиводовказівногоскла йпродувкою казана невдаєтьсязнизити його.

1.6Припиненадія всіхживильнихнасосів (>пристроїв).

1.7Припиненадія всіхводовказівнихприладів.

1.8Розриву трубпароводяного тракту чивиявленітріщини,прогини восновнихелементах казана, упаропроводах,живильних трубопроводах йпароводянійарматурі.

1.9Вибуху втопці, чивибухузагорянняпальнихвідходів угазоходах,розігрівудочервонанесучих балок каркаса, приобваліобмуровування, атакожіншихушкодженнях, щозагрожують персоналу чиустаткуванню.

1.10Зникненнянапруги напристрояхдистанційного чиавтоматичногокерування, але в всіхКВП.

1.11Пожежі, щозагрожує персоналу,устаткуванню чиланцюгамдистанційного іавтоматичногокеруванняарматури, щовідключає та укладати системузахисту казана.

1.12Згасання смолоскипу втопці казана.

1.13Відбуласязупинкадимососа чи вентилятора.

1.14Неприпустимогозниженнятиску мазуту (>нижче 5кгс/см2).

1.15Розривумазутопроводу вмежах казана.

 

2.3.5Зупинка казана заузгодженням ізголовнимінженером

1. Казанповинний бутизупинений увипадках:

1.1Виявленнясвищів у трубахповерхоньнагрівання,пароводоперепускних, атакожводоопускних трубах казана,паропроводах,колекторах, йрізнихз'єднаннях.

1.2Неприпустимогоперевищеннятемпературиметалуповерхнінагріву,якщознизити температурузміною режиму роботикотлоагрегату невдається.

1.3Виходу із ладу всіхдистанційних покажчиківрівня води вбарабані казана.

1.4Різкогопогіршенняякостіживильної водипротивстановлених норм.

 

2.4Описконструкціїоб'єкта

>Котельна установкаскладається із одного чидекількохробочих йрезервнихкотельнихагрегатів (рис. 5) йдопоміжногоустаткування,розташовуваного вмежах котельного цеху чи поза ним.

>Рідке чигазоподібнепаливо попаливо проводахкотельні 1 й котельного агрегату 2подається вмазутні форсунки, чигазовіпальники 4 й вмірувиходу із нихзгоряє увидісмолоскипа втопковійкамері.

>Стінитопковоїкамерипокриті трубами 5,називаютьсятопковимиекранами. Урезультатібезупинногогорінняпалива втопковійкамеріутворятьсянагріті довисокоїтемпературигазоподібніпродуктизгоряння.Продуктизгорянняззовніомиваютьекранні сурми йвипромінюванням (>радіацією) йчастковоконвективним шляхомпередають теплотуводі йпароводянійсуміші, щоциркулюєусерединіцих труб.

>Продуктизгоряння,охолоджені втопці дотемператури1000-1200°С,безупиннорухаючись погазоходах котельного агрегату,омиваютьспочаткурозріджений пучоккип'ятильних труб 7,потім сурмипароперегрівника 9,економайзера 12 йповітропідігрівника 14,прохолоджуються дотемператури150-200С0 йдимотягом 16 черездимар 17видаляються у повітря.

Рухповітря йпродуктівзгоряння погазоходах котельного агрегатузабезпечуєтьсятягонагнітальноюустановкою (вентилятор 15,димотяг 16 йдимар 17).

>Живильна вода (конденсат йдодатковапопередньопідготовлена вода) послепідігрівуживильним насосомподається вколектор 13 водяногоекономайзера 12. Уекономайзері воданагрівається дотемператури,близької дотемпературикипіння притиску вбарабані казана, аінодічасткововипаровується векономайзерахкиплячого типу йнаправляється в барабан 8 казана, доякогоприєднані сурмитопковихекранів 5 йфестона 7. Зцих труб у барабан казананадходитьпароводянасуміш, щоутворилася. Убарабанівідбуваєтьсявідділення (>сепарація) парі від води.Насичена парапотімнаправляється взбірнийколектор 11 йпароперегрівник 9, девінперегрівається дозаданоїтемператури.Перегріта паразізмійовиківпароперегрівниканадходить узбірнийколектор 10.Звідсивін черезголовнийзапірний вентиль попаропроводу котельного агрегату 18направляється вголовнийпаропровід 19котельні доспоживачів. Вода, щовідокремилася від парі вбарабанізмішується ізживильною водою, поопускних трубах, що необігріваються,підводиться доколекторів 6екранів й із нихпіднімальніекранні сурми 5

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація