Реферати українською » Промышленность, производство » Виготовлення текстильних оболонок для ковбасніх ВИРОБІВ


Реферат Виготовлення текстильних оболонок для ковбасніх ВИРОБІВ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

Привиробництвіковбаснихвиробів у усічасивеликезначення малаоболонка.Спочатку вона винна був простооберігатиготовий продукт від діїзовнішніхчинників,здатних привести до йогопсування (>механічніпошкодження,забруднення,проникненнявологи,мікроорганізмів йін.). З годиноюоболонка сталазабезпечуватитоварний вид продукту,надаючийомупевну форму йрозміри. Інарешті, дооболоноксталіпред'являти йіншівимоги — бутиміцними,еластичними, газо- йводонепроникними (дляоболонок, щопіддаютьсясушці йкопченню).

Упаковкатакожзавжди лагодила йпсихологічнудію.Наприклад, вЯпоніїцеважливаскладова ритуалупідношення, яквиразповаги йвияв культури. Алі надЯпонії, практично увсьому світі гарна йякісна упаковка — жестповаги повідношенню долюдини. Іцей жест неможе не бутиоціненийзвичайнимипокупцями, котріприйдутьнаступного разусаме по товар,якщо,звичайно,вміст упаковки не обдурити їхніочікувань.

>Першізгадки пропродукти, щонагадуютьсучасніковбаснівироби,відносятьсяще дочасівДавньогоЄгипту.Технології йтрадиціїковбасноговиробництва до тоговигляді, вякому смердотідійшли до нас, сталискладатися вНімеччині в XIVстолітті.Логічно, що назорірозвиткуковбасної справ усіоболонкивироблялися ізкишковоїсировини.

>Проте заостанні 25 років бувдосягнутийзначнийпрогрес вобластівиготовленнятекстильнихоболонок дляковбаснихвиробів, йнатуральніоболонкипочаливтрачати своїпередовіпозиції.

Це й не чудово,оскількитекстильнаоболонкамає широкий, спектр длязастосування,її можнавикористовувати як для сухих,напівкопченихковбас, то й дляварених.

>Певніперевагидозволяютьвикористовувати їхнього як альтернативунатуральнимоболонкам (простота внабиванні,міцність,добрівластивості длядозрівання продукту,еластичність, добрапроникність,добрий захист продукту відцвілі).Проте у тій годинутекстильніоболонкимаютьістотнийнедолік при практичномувикористанні — смердотіпроникні дляжирів. І припорушеннітемпературнихрежиміввиробництва тазберіганняможевиникнутинебажаневиділення жиру, щопсуєзовнішнійвигляд продукту.

Доти ж,якщо жити не лишесьогоднішнім днем,ковбаснаоболонка виннавідповідатиекологічнимвимогам, котрі уже теперпред'являються до упаковки,зокрема,можливостіїїзнищення йутилізації безнанесеннязбиткунавколишньомусередовищу, а ви тутмайбутнє — занатуральними табілковимиоболонками!

>Багатом'ясокомбінатів своїм слоганомвибралисловосполучення «>якістьковбас».Дійсно,підвищенняякості товару,доданняйому такихвластивостей, при якіпокупець просто більше незможе пройти повз — один ізосновнихшляхівпідвищенняпопиту напродукцію, щовипускається. Алі длямайбутніхінженерів-технологів винна ставитисящескладніша позначка —максимальнепідвищенняякості життя людей.


>Уточненняпродуктивності

>Данийкурсовий проектрозрахований длякишкового цехупотужністю 9 тм’яса зазміну.

Призапланованійпродуктивності наданомупідприємстві якщоперероблятисям’ясо ВРХ та свиней успіввідношенні 50 до 50, таким чиномпереробляється 4,5 т та 4,5 твідповіднояловичини тасвинини. Уживійвазі наданепідприємство якщовідвантажено 9574 кг ВРХ та 7258 кг свиней, чи 28 та 81голіввідповідно.

Таким чином відданогопоголів’я миотримаємо 521,55 кгяловичих кишок та 436,05 кгсвинних.

Нами будутьповністюрозбиратисякомплекти кишок. Таким чином миотримаемонаступнийасортимент кишок:

-яловичі:

->черева

- кола

-синюги

-прохідники

-міхури

-пікало

-свинні:

-черева

-гезенки

-міхури

 

>Описаннятехнологічногопроцесуобробки

>Технологічний процесобробкикишковоїсировинискладається ізнаступнихоперацій:розчленовування комплекту кишок наскладовічастини,звільнення їхнього відвмісту,видалення із них жиру,видаленнявнутрішньоїслизистоїоболонки (длядеяких йзовнішньоїсерозної чисередньоїм'язовоїоболонки),охолоджування,розділення заякістю йрозмірам (>довжині,діаметру),скріплення втоварніодиниці (пучки, пачки,зв'язки),консервація (посол) й упаковка.

Узалежності відступеняобробкиотримана із кишокпродукціямаєрізноманітніназви:розібраний,звільнений відвмісту йпромитий комплект кишокназиваєтьсясвіжимсирцем; кишки,повністюоброблені,законсервовані але й нерозсортовані,називаютьсянапівфабрикатом, а послесортування увідповідностізі стандартом —фабрикатом.

>Розподіл кишечнику ізбрижою начастининазиваютьрозборкою.їївиконують наспеціальномуприймально -розборочномустаціонарному чиконвеєрномустолі. Доробочих місць винна бутипідведена вода йвлаштованіканалізаційні спуски.Зняті приочистці кишокслизова,мускульна йсерознаоболонкиназиваютьшлямом. Приобробціяловичихчеревшлямзбирають відпензеловочних,шлямовочних йшлямодробильних машин.

До столусортування кишокобов'язкова подача води (дляпромивання), астолиповинні бутиукомплектованікалібровочнимиприладами, ножами ізпідставкою дляобрізкикінців кишок,розприділюючимигребінками,мірнимиінструментами (планки, метр йін.). Приобробцікишечноїсировининеобхіднодотримуватисьсанітарних правил.Якщовиявлені впроцесіобробкикишечноїсировинипатологічнізміни (>запальні ділянки,крововиливи,виразки,гнійники йін.),обробкупідозрілого комплекту кишокзупиняють йсповіщають проце ветеринарноголікаря,якийдаєвказівки намиття,дезинфекцію йвикористаннязатриманого комплекту.

 

>Розборка комплекту

>Післяпромиваннявідділяютьпряму кишку ізсечовимміхуром,потімтонкі кишки,обідкову йсліпу. Комплекткладуть на спе-ціальнуметалевугребінку йвідділяютьтонкі кишки відбрижіножем, завиняткомчеревжирних свиней йовечих. Приразбірцітовстих кишоквідділяють кола разом ізсинюгою йводночастовсту кишку.Комплектирозбирають наспеціальнообладнаних столах.

>Технологічний процесобробкикишковоїконсервованоїсировинивключаєнаступніоперації:промивка длязвільнення відсолі чирозморожування,якщосирець бувзаморожений,звичайно прикімнатнійтемпературі,розмочування уводі йрозв'язування,обезжирення, принеобхідностівивертання,шлямовка,охолоджування,сортування,скріплення втоварніодиниці (пучки, пачки),консервація й упаковка.

У годинуствореніпотоково-механізованілінії,призначені дляобробкичерев потехнологічних схемах,представлених в табл. 1.

>Черевиобробляютьзалежно відрозміріввиробництва чи машинами йапаратах (>віджимнівальці,машини дляобезжирення —пензеловочні,чани длявивертання,машини дляочищення відслизистоїоболонки —шлямовочні), чи на агрегатах (>потоково-механізованихлініях), чивручну задопомогоюінструментів й центрифуг.

>Таблиця 1.

>Операції >Устаткування
>Відділеннячерев відбрижі >Стіл длярозбираннякомплектів кишок
>Віджиманнявмісту >Віджимнівальці
>Обезжирення >Пензеловочна машина
>Вивертання Чан длявивертання
>Розпушуванняслизистоїоболонки >Шлямодробильна машина
>Остаточнеочищення Машина для залишковогоочищення
>Охолоджування (температура 4 — 18 °З,тривалість 12-16 рік.) Чан дляохолоджування

 


>Звільненнябідвмісту

>Товсті кишки йміхури непізніше ніж через 30хв. после вибоюхудобизвільняють відвмістувручну водою, ачереви — придопомозівіджимнихвальців,покритихгумою (для"попередженнярозривів кишок) йтканиною (для збільшеннякоефіцієнтутертя йпопередженняпроковзування кишок).Несвоєчаснепроведення цогопроцесу Веде допотемніння кишок йзниженняїхньоїміцності, томувміствидаляютьнегайно после їхнівідділення.

До числапоказниківсортності кишок (>кишковоїсировини йфабрикатів)відносятьсяколір й запах.Якщо облишититеплі кишки до послові, те в нихзмінитьсяколір відсвітлого досірого,потім темного,зменшитьсяміцність, а запах станінеприємним.

Вода (35—40° З) унеобхіднійкількостіподається на кишки черезперфоровані сурми.Кишки, щопройшли через машину,поступають настрічку, котранаправляє їхнього дованни длявивертання, щорухається.

>Віджимнівальцізабезпеченіваріаторомшвидкостей, щодозволяєзмінюватишвидкістьобертаннявальців йзастосовувати їхнього длявіджиманнявмістуяловичих кишок, авидаленняроздробленогошляму.Вальцірозраховані напродуктивність нарівні 200черев в годину.

 

>Обезжирення

>Кишковусировинунеобхіднознежирюватищобуникнутиїїпсування. Жир,залишений на кишках, призберіганнірозщеплюється йгіркне.

>Всі кишки, щомістять наповерхніжировутканину,ретельнознежирюють. Дляяловичихкругів йсинюгвикориствуютьтупоконечнівигнутіножиці.Остаточно колаобезжирюють машинами.Прохідники йяловичіпікаласпочаткузвільняють від жируножем, а после цого із нихзрізаютьм'язевий кулю. Приобробцідовгих кишоквикористовуютьщіточку машину ізгумовими лопатями длязнежирюванняяловичихчерев йкругів й машину «>Стрид №2» дляяловичих кишок. Упроцесізнежирювання намашині кишки раз в разорошаютьтеплою водою.

 

>Вивертання

Дляповноговидаленняслизистоїоболонки ізвнутрішньоїповерхні кишечнику усі кишкививертають.

 

>Шлямовка

>Слизистаоболонкавнаслідоквмісту внійзначноїкількостігнильних йіншихмікроорганізмівпіддаєтьсягнильномурозкладаннюрізногоступеня.Крім того, вонахарактеризуєтьсянезначноюмеханічноюміцністю, томуїїнеобхідновидаляти.Такий процесназиваєтьсяшлямовкою.

>Шлямовкупроводять длявилученнязайвихшарів.Зі всіх кишоквидаляютьслизовуоболонку ймайжезі всіх (>крімяловичихчерев)серознуоболонку.М'язевуоболонку,якщо вона недужетовста,залишають длязміцненняяловичихчерев,кругів,синюг,сечовихмихурів.

Длявилученняслизовоїоболонки кишки великогодіаметру (>яловичічереви, кола,синюги,прохідники)вивертаютьструмом води. Передвилученнямслизовоїоболонки їхнівитримують утеплійводі.Слизовуоболонкувидаляють машинами чивручну.Застосовуютьщітковімашини, як длязнежирювання кишок, ймашини ізгумовими лопатями.

>Короткікишки-круга,прохідники,синюги,кінці кишок —обробляють вшлямовочномубарабані, їхніочищають врезультатітертя доперфорованоїбоковоїповерхні й лопатей барабана при йогообертанні.

Настанинімашинирозташованізавантажувальні відчини,чотириметалеві вали,розпушуючихслизистуоболонку йочищаючихшлям із кишок, йелектродвигун.

>Кишки,відокремленіножем відбрижі,промиті відвмісту,вивертають йпоміщають на 10—15хв. в теплу (45—50° З) воду длярозпушуванняслизистоїоболонки.Робочий процеспротікає нормально,якщо на кишки й валибезперервнопоступає тепла водатемпературою 45—50° З.Одночасно через машину можнапропускати паралельно кола йчереви на чотири нитки. Машинуобслуговує одинробітник.

 

>Замочування

>Замочуваннясприяєрозпушуваннюстінок кишок, особливополегшуєочищеннясвинячих йбаранячихчерев відслизистоїоболонки (>шляму) безвивертання кишки.Процесзамочуваннязводиться дообводнення,набухання

>пучківколагенових; волокон йослабленню зв'язку, щосполучаєпідслизистуоболонку ізм'язовою йслизистою.

Приобробцісвіжих кишок їхньогозвільняють відвмісту незмотують в пучки, авішають напалиці йзамочують уванні ізтеплою водою 0,5—2 рік (>залежно відвигляду).

>Консервованусировинузамочують вхолоднійводі (16 — 18 °З)приблизно 3діб.Тривалістьзамочуваннявизначаютьзалежно віджорсткості води (>рекомендуєтьсяжорсткість 10-20°).

>Тривалістьзамочування кишок 12 — 15 рік.

 

>Охолоджування

Дляпригніченняжиттєдіяльностімікроорганізмів йзатримкибіохімічнихпроцесів (>автолізу) кишки,звільнені відзайвихшарів,охолоджують уванні ізхолодноюводопровідною водою 20-50хв. Урезультатіскладнихбіохімічних йпосмертнихвнутріклітиннихзмінорганолептичніпоказники їхньогопогіршуються.Щобуникнутипсуваннякишковусировину й продукціяохолоджують. До пословікишковусировинуохолоджують одним ізнаступнихспособів:

- >заливають чипромивають (>проливають)міцнимсольовимрозчином (25%) чи водою,заздалегідьохолодженою до 4—9° З, вспеціальнихпристроях;заливаютьхолодною водою ізльодом.

 

>Комплектування кишок втоварніодиниці

>Післяохолодження їхнінаправляють насортування заякістю йдіаметром.Калібр кишоквизначають (>надуваютьповітрям чи водою)пластинкою із дерева чипластмаси ізвирізамивідповіднихрозмірів.Череви Першого сортукалібрують наекстра (>діаметр понад 44 мм),широкі (37-44 мм),середні (32-37 мм) йвузькі (27-32 мм). Колаподіляють накалібри від №1 (>діаметром 40 ммвключно) до №5 (понад 55 мм).

>Післясортування кишкивимірюють подовжині задопомогою планок йвимірювальнихлінійок (>рейок),з'єднують у пучки, пачки чив'язки йперев'язують. Пучокскладається із одного виду кишок.Яловичічеревив'яжуть у пучки по 18 м, кола — по 10.Короткі із широкимдіаметром кишкиформують у пачки.Яловичісинюгиформують по 10, аіншілегші — по 25 прим.

>Метрованікишки-череви, кола,кудрявки,призначені для послові,формують (>складають чизмотують) в пучки чизв'язкизавдовжки 0,5 м йперев'язують в одномумісці

>Міхуриукладають в пачкирівно,шийками впротилежністорони.Під шпагатпідкладаютьчистий картон чищільний папір. Накінцяхшпагату чимачулироблятьдодатковівузли дляпозначеннякалібру кишок.Вищийкалібрв'яжуть бездодатковихвузлів,середні — із однимвузлом,дрібні — іздвомавузлами.Вільнікінцішпагату чимачулироблять недовше 2 див, а разом ізвузлами — недовше 7 див.


>Консервація

>Кишковусировину якшвидкопсувний продуктконсервують,якщо немаєможливостісвоєчаснообробити йогосвіжим чиякщо йоготребавідправити дляобробки наінші підприємства.Кишковусировину йобробленікишки-фабрикатконсервують послом.

>Призначені дляконсервації кишкивідділяють відотоки,ретельно

>звільняють відвмісту йв'яжуть в пучки (пачки).

Принеможливостіобробкисвіжусировинуконсервуютькухонноюсіллю.Кишки,призначені дляконсервування, послевідділення відотокиретельновизволяють відвмісту йв'яжуть у пучки (пачки).Яловичічереви й колазбирають у пучкипевноїдовжини,синюгив'яжуть у пачки по 10 прим.Зібрані пучки й пачкиперев'язують шпагатом.Кишки,зв'язані в пучки (пачки),охолоджують йсолятькухонноюсіллюпомелу №2 ненижче Першогоґатунку. Припосолікожний пучок чи пачкунатираютьсіллю, особливо вмісцяхзав'язок, после цогокладуть вперфорованіємкості на 20-24 рік..Післястіканнярозсолу кишкиупаковують.

>Яловичукишечнусировину можнаконсервуватизаморожуванням —природним холодом чи в холодильниках.Кишковусировинупідготовляють длязаморожування як і, як й для послові:вкладають в бочки чи ящики,пересипаючикожний рядсіллю, йзалишають навідкритомуповітрі чипоміщають уморозильнікамери ізтемпературоюповітрямінус 12-20 °З.Упаковку,маркіровку йзберіганняпроводять увідповідності ізтехнологічноюінструкцією поприйманню,упаковці,маркіровці йзберіганнюкишечноїсировини.

 

Посол

Це один ізнайпоширенішихспособівконсервації кишок. Припосолі врезультатіпротікаючихдиффузійно-осмотичнихпроцесівтканини кишокзневоднюються йнасичуютьсясіллю дотакоїконцентрації, приякійприпиняютьсярозвиток йжиттєдіяльністьгнильнихмікробів.Сіль,торкаючисьповерхніряснозволожених водою кишок,розчиняється йперетворюється нанасиченийрозсіл.Різницяміжконцентрацієюсолі врозсолі йтканинах кишокобумовлюєпроникненняїї в продукт.

>Швидкістьдифузійнихпроцесів прямопропорційнатемпературі йрізниціосмотичноготиску.Чимвище температура йконцентраціярозсолу, тімшвидшевідбудутьсяпросолення йобезводнення кишок.Проте притемпературізверху 10° Зприскорюютьсяпроцесипсуваннясолоних кишок.

>Щобзберегтиякість кишок,необхідно перед посломохолоджувати їхнього уводі чи наповітрі до 6—9 °З.

>Процес пословіскладається із >наступнихоперацій: посол,стікання йпідсолювання.Кишкисолять на столах із бортами.Поміщають їхні вдерев'яні чипластмасовіперфоровані ящики, девитримують 16—24 рік длястіканнярозсолу. Пристіканнірозсолумаса кишокзнижуєтьсяприблизно на 30%.Потім кишкипідсолюютьсвіжоюсіллю йукладають рядами в бочкимісткістю 150 й 200 л.

>Кишки в бочкиукладають по сортах йкалібрах,підпресовуючи задопомогоюгвинтовогопресу чиретельноуплотнюючи їхньоготрамбовкою. Наверхній рядукладених кишоккладутьдерев'яну бирку.Бирки й бочкимаркірують.

>Післястіканнярозсолу кишкиукладаютьправильними рядами встандартні бочки. Дно йстінки бочкиобкладаютьбілоютканиною чипергаментнимпапером. Назаповнену бочкунакладаютьспеціальнеденце ізвантажеммасою 20—30 кг.Діаметрденця наЗ—5 див менше ніжвнутрішнійдіаметрторця бочки. Через 1добурозсілзливають, в бочкудодають кишки й повторно їхньогопресують.


>Збіршляму й шлюбу кишок

>Шлям—білковий продукт,багатийпротеолітичними ферментами (трипсин,хімотрипсин,еластаза йін.), гормономгепарином,секретином (вдванадцятипалійкишці), щоміститьвелику (до 90%)кількість води.

При ручномуочищенні кишокхудоби всіхвидівшлямзбирають втази (рис. 2),відра, йвізки.

>Шлям ізяловичих кишок примашиннійобробцізбирають увідра, чанкі йвізки. Упроцесіобробки кишок йогорозріджують водою.

>Обробкаконсервованихкишок-сирця в продукція

Передобробкоюкишки-сирецьзвільняють відсолі шляхомструшування йпрополіскування уводі ізтемпературою 15-20 °З,замочуютьпротягом 1-2 року впроточнійводі притемпературі 35-40 °З длярозм'ягчення жиру йпридбанняеластичності.Пучки кишок ізсальним шнуромвідбирають йзамочуютьокремо відчерев ізнезначнимизалишками жиру йрозмотують.Післязамочуваннячереви ізсальним шнуромдодатковознежирюють. Для цого їхньогорозміщують уємкості ізтеплою водою йзакріплюютьметалевимигачками.Знежирюванняпроводятьвузькимножемзгори вниз принатягнутому вертикальномуположенні кишок.Після цого усічеревиполиваютьтеплою водою дляполегшеннявивертання , вкожну кишкунабирають воду.Подальшуобробкуконсервованихчеревпроводятьтакож, як йсвіжих.

 

>Розрахуноккількостісировини таготовоїпродукції

 

>Визначаємокількістьм`яса по видаххудоби заформулою:

Ай= А • вй / 100


де: Ай -Кількістьмясапевного видухудоби,т/зм;

А –зміннапродуктивність,т/зм;

вй - часткапевного видумяса;

АВРХ = 9 • 50 / 100 = 4.5т/зм

А>СВИН. = 9 • 50 / 100 = 4.5т/зм

>Знаходимо живумасухудоби заформулою

АЖ = Ай / n • 100

де: АЖ – живамасахудоби, т;

n –нормивиходумяса доживої ваги, %;

Ай -кількістьм’ясапевного видухудоби,т/зм;

АВРХ= 4.5 / 47 • 100 = 9,574 т

А>СВИН, (безшкури)= 4,5 / 62 • 100 = 7,258 т

>Розраховуємокількістьголівхудоби заформулою

П = АЖ / а

де: П –кількістьголівхудоби, щопереробляється зазміну, гол;

а –масаоднієї голови, кг;

ПВРХ = 9,574 / 0,35 = 28 гол

П>СВИН, (безшкури) = 7,258 / 0.09 = 81 гол.


>Таблиця 1.Розрахуноксировини позабійному цеху

Виглядхудоби

>Масам’яса,

кг

>Масаоднієї голови,

кг

Живемаса,

кг

>Кількістьголів,

прим

>Вихід,

%

ВРХ 4500 350 9574 28 47

 >Свині(без шкурі)

4500 90 7258 81 62
>Загальна 9000 - - 109 -

 кишкаобробкаобладнаннявиробництво

>Наприкладрозраховуємокількістьголів ВРХ,результатизаносимо втаблицю

Про = 9574 3.1 / 100 = 296,79 кг

 

>Таблиця 2 >Розрахунокготовоїпродукції взабойному цеху

>Назвапродукції
>Вихід в % доживоїмаси

 

ВРХ

>Свині

(безшкури)

%

кг

%

кг

1

2

3

4

5

>М`ясна туша

47.0

4500

62

4500

Голова 3.1 296,79 4.67 338,95 >Вуха 0.1 9,57 0.36 26,13 >Язик 0.39 37,34 0.5 36,29 Ноги 1.77 169,46 1.5 108,87 >Вим`я 0.33 31,59 - - >Лівер 2.64 252,75 3 217,74 >Нирки 0.27 25,85 0.3 21,77 >Рубець (безвмісту) 1.72 164,67 - - >Сичуг 0.32 30,64 - - >Шлунок - - 0.54 39,19  >М`яснаобрізь,діафрагма 1.08 103,4 0.83 60,24 >Стравохід 0.11 10,53 0.1 7,26 >М`ясокістковийхвіст 0.15 14,36 0.09 6,53 >Міжсосковачастина - - 0.42 30,48

>Всьогосубпродуктівнеоброблених:

11.98

1146,97

12,31

893,46

Комплект кишок (ізвмістом) 5.49 525,61 6.12 444,19 >Сечовийміхур (ізвмістом) 0.10 9,57 0.22 15,97

>Всього

5.59

535,18

6.34

460,16

>Сальник 0.69 66,06 0.42 30,48 >Навколонирковий жир 0.71 67,97 0.28 20,32 Жир ізшлунку 0.22 21,06 0.11 7,98 Жир із шкур (>крупона) - - 1.57 113,95 >Жироваобрізь із туш 0.12 11,49 0.06 4,35 >Всього

1.74

166,59

2.44

177,09

>Ендокреннасировина 0,06 5,74 0.06 4,35 >Спеціальнасировина 0,087 8,33 0.04 2,9

>Всього

0,14

13,40

0.1

7,26

>Шкура (>крупон) послеобрядки 5,97 571,57 4.33 314,27 >Репиця 0,05 4,79 - - >Волосянийхвіст 0,06 5,74 - - >Щетинадрібна - - - - >Щетинахребтова - - 0.16 11,61

>Всього

6,08

582,10

4.49

325,88

>Кров:  >харчова 1,56 149,35 1.39 100,89  >нехарчова 1,64 157,01 1.39 100,89

>Всього

3,2

306,37

2.78

201,78

>Жовчнийміхур 0,04 3,83 0.01 0,73 >Статевіоргани 0,41 39,25 0.7 50,81 >Роги 0,24 22,98 - - >Обрізьнехарчова 0,2 19,15 0.8 58,06 >Конфіскати 0,3 28,72 0.22 15,97 Книжка 1,02 97,65 - - >Селезінка 0,17 16,28 0.2 14,52 >Прирізи ізшкури 0,12 11,49 - -
>Розраховуємокількістьоброблених кишок заформулою

Про =А • е / 100

де: А –кількістьмясаотриманого призабої, кг;

е – нормавиходуоброблених кишок домасимяса,%

>Наприкладрозрахуємокількістькругівнеоброблених:

Про = 4500 0.75 / 100 = 33,75 кг.


>Рештурозрахунківпроводимоаналогічним способом, арезультатизаносимо втаблицю 3

 

>Таблиця 3.Кількістьоброблених кишок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

 >Сировина,продукція

>Вихід домасимяса
ВРХ
>Свині

%

кг

%

кг

>Сировина :
>Стравохід необроблений 0,06 2,7 -- -
>Сечовийміхур 0,21 9,45 0,33 14,85
Комплект кишок 11,32 509,4 9,36 421,2

разом

11,59

521,55

9,69

436,05

>Продукція:
1.Очищення кишок:
>Черева 1,60 72 0,31 13,95
Кола