Реферати українською » Промышленность, производство » Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку


Реферат Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ТЕМА

>ОрганізаціяШВАЦЬКОГОвиробництва.Розрахунок тааналіз потоку


1.Попереднійрозрахунок потоку

Метарозрахунку потокурозподіласортименту за потоками цеху,надання характеристики потокам й цеху,визначення їхніпараметрів (>потужності,чисельностіробітників,кількістьробочих місць,площі потоку та цеху).

>Попереднійрозрахунокпотоківвиконують у тому,щоб із самого початкупроектування наосновіаналізувихіднихданих тапоказників роботипотоківвиконатирозміщення їхні у цеху,визначитинайбільшвдосконалені таефективніформиорганізаціїпотоків.

Упершучергувиконуютьрозрахункипоказників роботи основного потоку. Укожномупотоцівизначають такт потоку,чисельністьробітників,потужність потоку,кількістьробочих місць,довжинупоточноїлінії,площу длярозміщення потоку.

>Вихіднимиданими дляпопередньогорозрахункує :

-Асортиментвиробу,трудомісткістьвиготовленнявиробу;

-Потужність потоку,вираженавипускомвиробів узміну (уодиницях) чикількістюробітників, котріберуть доля ввиготовленнівиробу.

>Попереднійрозрахунок потоку представлено втаблиці 1.

>Таблиця 1.Параметри потоку.Назвавиробу: Костюмжіночий

>Найменування параметру >Умовнепозначення >Розрахункова формула >Розрахунок параметру >Значення параметру
>Трудомісткістьвиготовленнявиробу, з Т Зтехнологічноїпослідовності  - 5850
>Потужність потоку, од М >М=R/t >М=28800/79 364
>Кількістьробітників,чол. N >N=S/Sн >N=504/6,8 74
Такт потоку, з >t >t=T/N >t=5850/74 79
>Кількістьробочих місць >Крм. >Крм.=N*Кср. >Крм.=74* 1,1 81
>Довжинапоточноїлінії, м L >L=Крм*l >L=81*1,2 97,64
>Площа потоку, м кв. P.S >S=N*Sн >Зтехнічного заподіяння 504

>Примітка:

>Кср –коефіцієнт,якийпоказуєкількість місць однієїробітника, взалежності відасортименту;

R –тривалістьробочоїзміни, 28800 з;

L –крокробочогомісця, взалежності відасортименту;

>Sн –санітарна нормаробочоїплощі однієївиробничогопрацівника,залежить відасортименту таорганізаційноїформи потоку,береться іздовідника.

Приреорганізаціїдіючого потокувихіднимиданими дляпопередньогорозрахунку потоку,якийпроектується, якщоплоща, якоїзаймаєпотік.

>Згідно зсанітарноюнормою однієївиробничогопрацівникавизначаютькількістьробітників заформулою:

>N=S/Sн (1)

 

>Таблиця 2Трудомісткістьвиготовленнявиробу застадіями тавузламиобробки

>Стадіявиготовлення тавузолобробкивиробу Часобробки, з >Розрахунковачисельністьробочих >Довжинапотоковоїлінії, м >Площа потоку, м кв.
>Підготовка крою допошиття
Запуск деталейсспідниці 79 1
>Обробкаспідниці
>Заготовчасекція
>Обробкапереднього полотнищаспідниці 123 1,56
>Обробказадньоьго полотнища 455 5,76
>Обробкапередньоговідлітного полотнищаспідниці 473 5,98
>Обробкаволанів 195 2,46
>Обробкаобшивок 108 1,36
разом позаготовчійсекції 1354 17,12
>Монтажнасекція 1530 19,4
Запуск деталейблузи 79 1
>Обробкаблузи
>Заготовчасекція
>Обробкапілочок 330 4,17
>Обробкарукавів йобшивок 237 3
>Обробкакоміру 161 2,04
Разом позаготовчійсекції 728 9,21
>Монтажнасекція 1355 17,15
>Оздоблюючасекція 725 9,17
Разом повиробу 5850 74,1

>Примітка:

1. Часобробкибереться ізтехнологічноїпослідовності.

2.Розрахунковачисельністьробітниківвизначаєтьсявідношенням годиниобробкивузла до такту потоку,розраховується ізточністю до 0,01.

3.Довжинапоточноїлініїрозраховується лише дляагрегатного,конвеєрногопотоків.

4.Площарозраховується засекціями.


2.Аналізвихіднихданих,вибіріобґрунтування типу потоку, йогоструктури виду запускувиробів употік, характеристикаживлення потоку,транспортнихзасобів

Нашвейнихпідприємствахцеховіметодиорганізаціївиробництва ізхарактерним їмгрупіровкоюобладнання за його видами, а чи не в порядку ходутехнологічногопроцесувитісненіпоточними методами.Поточніметодинайбільшефективні йвідповідаютьвимогампередовоїорганізаціївиробництва. Припоточних методахвиробництвашвейні підприємствавиготовляютьоднотипні (>однорідні)вироби великимипартіями, завісьсявиробничий процесвиконуєтьсябезперервно йзаснований натехнологічнопослідовномупереході відоднієїоперації доіншої за тактом.

>Формиорганізаціївиробничихпотоків, котрівикористовуються нашвейнихпідприємствахрізноманітні.Можливістьвикористовувати ту чиіншу формузалежить відспіввідношеннябагатьохвиробничихфакторів.

>Усіфактори, котрівизначаютьорганізаційніформивиробничихпотоків,взаємнопов’язані:підсилення одних із нихпризводить доінтенсифікаціїінших. Так, відстепенірозподілу роботизалежитьмеханізаціявиробничихпроцесів;степіньмеханізаціївпливає наудосконаленнятехнологічнихрежимів;розширенняасортиментупродукціїускладнюєорганізаціюуправліннявиробничими потоками й т. буд. Тому припобудовіорганізаційноїформи потокунеобхідно комплекснорозв’язувати запитанняудосконаленнятехнологічнихрежимів,конструюваннявикористовуємихзасобів роботи,організації роботи йзаробітної плати,визначеннякваліфікації йступініспеціалізаціївиконавціввиробничихоперацій.

Тип потоку, його структура, вид йспосіб запускувиробів та деталей употік,транспортувальнізасобиможуть бутивизначенітехнічнимзавданням чиобиратися,аналізуючивихіднідані тапараметрирозрахунку,враховуючидосягнення науки татехніки,використовуючипередовийдосвід роботи підприємствашвейноїгалузі.

>Необхіднообгрунтуватипотік,якийпроектується ізпозиції:

-потужності (>малої,середньої,великої,раціональної,оптимальної);

-структури (>секційний,несекційний);

-кількостісекцій тарозміщення їхнього наплані цеху, рухвантажопотоку)

-рівняспеціалізації (>одномодельний,багатомодельний);

- ритму роботи (>вільний,регламентований,комбінований);

- способупередачінапівфабрикату тавикористаннятранспортуючихзасобів (>конвеєр,автоматичнеадресування,безпривіднізасоби);

- вид рухунапівфабрикату (>паралельний,послідовний);

-види запуску деталей употік (поштучний,пачковий,централізований,децентралізований);

-наступностізмін (>змінні,незмінні);

-формиорганізації потоку (>агрегатний,конвеєрний,агрегагно-груповий );

Привиборі типу потокусліднадаватиперевагувисокопродуктивнимсекційним потоком ізвисокоюмобільністю.

Доорганізаційноїформи потоку ізвільним ритмом можнавіднестиагрегатно-групові потоки (>АГП).АГПвідрізняються відсекційнихконвеєрнихпотоківсистемоюрозташуванняробочий місць, способамипередачінапівфабрикатівміжокремимигрупамиробочих йорганізацією роботи.

>ХарактерноюрисоюАГПєсекційнерозміщенняробочих місць.Робочімісцярозташовуються увигляді невеликих групрізнимрозміщеннямробочихстоліввідносно один одного.Різноманітнерозташуванняробочих місцьвикористовується длязменшення шляхунапівфабрикату й для збільшеннярухливості потоку припереході із одного циклу моделей надругий.

>Агрегатно-груповийпотікскладається ізтрьохсекцій-заготовчої,монтажної йоздоблюючої. Укожнійсекціїробочімісцярозташованігрупами ввідповідності із ходомтехнологічногопроцесувиготовленнядеталі чивузла. Усерединігрупи передачавиробіввиконується пачками.

Запуск крою пачкамидозволяєвиконуватиоперації длявсієї пачки деталейбезпереривно (>ланцюгом), що задопомогоюскороченнятриивалостідопоміжнихприйомівпідвищуєпродуктивність роботи.

>Особливістюагрегатно-груповихпотоківєпопереднєкомплектуванняоперацій не було за тактом, а й за принципом їхньоготехнологічноїоднорідності йспеціалізаціїробочих навиготовлення окремих деталей. При такомупринципікомплектуванняоперацій врезультатінаступногорозрахунку уже по тактугрупиробочих місць будуть матір одного, двох,трьох й понадвиконавців.

Кількість групробочих місцьзалежить в основному відпотужності потоку й числа деталей увиробі.

УАГПвідсутнійорганізований ритм роботи.Коженвиконавецьвиконуєдорученуйомуопераціютемпі,відповідному йогоіндивідуальнимздібностям, аобробка деталей пачкамидаєможливістькожномуробочомупрацюватиспокійно, у тій годину незатримуючинаступнуоперацію принедостатнійпродуктивності роботипопередньогопрацівника.

УАГПнайбільшепоширенняотримавпослідовний запусквиробів.

>Просуванняпредметів роботи над перебігомтехнологічногопроцесу незавждибуваєможливиміз-закомплектуванняорганізаційнихоперацій повузлам,дотриманнявимог повузловоїспеціалізаціїробітників,виконанняоперацій на одному й тому жобладнання,технологічноїпослідовностіобробки,відповідність норм години наоперацію такту потоку.

>Використання такихпотоківзабезпечуєглибокуспеціалізаціюробітників,економію години наперемішуючихприйомах.


3.Складаннятехнологічноїсхеми потоку

>Вихіднимиданими дляскладаннятехнологічноїсхемиє:

-послідовністьтехнологічноїобробкивиробу;

- такт потоку;

- тип потоку й вид запуску, котрівизначені припопередньомурозрахунку.

Ащоботриматинайбільшоптимальнийваріанттехнологічноїсхеми потоку,спочаткускладаютьїїчернетку –узгодження годиниоперацій потоку (>комплектування).Роботупроводять утакійпослідовності:розраховуютьумовиузгодження,підбираютьвиробничівимоги доорганізаційнихоперацій згідно із типом потоку,виконуютьузгодження годиниоперацій потоку,виконуютьаналізузгодження й принеобхідностівносятьуточнення вумовахрозрахунку потоку ( такт потоку,умовиузгодження,потужність), а тодіоформлюютьтехнологічну схему потоку.

3.1Умовиузгодження годиниоперацій із тактом потокузмінюютьсявідповідно ізобраним типом потоку.

>Tp= (>0,9-1,1)*k (2)

0,9-1,1 –коефіцієнтузгодженняпотоків ізвільним ритмом;

>k –кількістьробітників наоперацію.

>Данірозрахунку умівузгодженняоперацій длярізноїчисельностіробітниківдоцільно занести утаблицю.

 

>Таблиця 3.Умовиузгодження годиниоперацій потоку

>Чисельністьробітників Величинамінімального годиниорганізаційноїоперації, з Розмір максимального годиниорганізаційноїоперації, з
1 >t=0,9*79*1=71 >t=1,1*79*1=87
2 >t=0,9*79*2=142 >t=1,1*79*2=174
3 >t=0,9*79*3=213 >t=1,1*79*3=261
4 >t=0,9*79*4=184 >t=1,1*79*4=348
5 >t=0,9*79*5=355 >t=1,1*79*5=435

 

3.2Виробничівимоги докомплектування

Приузгодженніоперацій потоку,крім умівузгодженняоперацій за годиною,необхідновраховувативиробничівимоги, котрі длярізнихтипівмають своїособливості.

>Якщо уконвеєрномупотоціпершочерговоюумовоюєточнедотриманняпослідовностітехнологічноїобробки,обмеженнязастосуваннякратнихоперацій,незначневідхилення годиниорганізаційнихоперацій, тоагрегатно –групових потокахкратніопераціївикористовуютьсядуже широко,допускаєтьсязворотній рухнапівфабрикатів (приумовізручності), болеевільнічасовіумови, але йдужежорсткіумовимаксимальноїспеціалізації, Яказабезпечуєнайкращевикористанняробочоїсили таобладнання (особливо на спец машинах танапівавтоматах).Комплектуваннявиконують по деталях тавузлах,зберігаючитехнологічнудоцільністьскороченнядопоміжнихприйомів роботи.Обробкавузлів та деталейвиконуєтьсяокремимигрупамиробітників.

>Необхіднотакож дотримуватись такихвиробничих умів. якоднорідністьоперацій порозрядам (>комплектуютьсяоперації ізоднаковими чисуміжнимирозрядами), заматеріалом,якийобробляється, заспеціальностями таінше.

За результатамикомплектуваннятехнологічнихопераційскладаютьтаблицю, Якаєосновою дляскладанняорганізаційно-технологічноїсхеми потоку – основноговиробничого документа.

>Аналізпопередньогокомплектування проводитися ізметоюз’ясуваннянедоліків вузгодженні та їхніусунення дооформленнясхеми затрьомапоказниками:

-коефіцієнтнавантаження потоку;

-графікуузгодження;

- монтажногографіку.

>Насампередперевіряючиузгодження годиниопераційусього потоку вцілому (>завантаженість) тасекцій потоку закоефіцієнтомузгодження.ДопускаєтьсявідхиленняКз дляпотоків ізрегламентованим ритмом +2,-2.

>Аналізузгодження годиникожноїорганізаційноїоперації потоку,їїспеціалізаціївиконують задопомогоюграфікаузгодження чидіаграмоюнавантаження.

>Монтажнийграфіквисловлюєпорушеннятехнологічноїопераціїпослідовностіобробкивиробу.

 

3.3Технологічна схема потоку

>Технологічна схема потоку –основнийтехнологічний документ,якийскладається наосновікомплектуваннятехнологічнихоперацій ворганізаційні после йогоаналізу.

Потехнологічнійсхемі потокувиконуєтьсярозплануванняробочих місць,визначеннякількостіобладнання,оснащенняробочих місцьінструментами таприладдями,закріпленняорганізаційнихоперацій законкретнимвиконавцем,нарахуваннязаробітної плати працівникам,розрахуноктехніко-економічнихпоказників потоку.

>Технологічна схема потокумає бути оформлена увиглядітаблиці (див.Таблицю 1 ).

>Оформляючитехнологічну схему потокуслід матір наувазі :

1. Номерорганізаційноїопераціїпроставляється упослідовномузростанні, впідсумковійчастиніоперації.

2. Длянесекційнихпотоків уграфі 2стадія непроставляється,назвавузлапишеться лише дляагрегатно-групових тагруповихпотоків. Номертехнологічноїопераціївідповідає номерацієїоперації утехнологічнійпослідовності,змісторганізаційноїопераціїскладається ізтехнологічних, котріувійшли доорганізаційноїоперації ззазначеннямдеталі, наякійвиконуютьоперацію.

3. Вигляд роботивизначаєтьсяспеціальністю,маєсвоєумовнепозначення:

Р –ручна,

М –машинна,

З –спеціальна,

П –прасувальна,

>Пр –пресова.

4.Розряд роботивстановлюється згіднотарифно-кваліфікаційногодовідника йвідповідаєрозряду роботи утехнологічнійпослідовності. Упідсумковому рядкувказуютьнайвищійрозряд ізосновноїспеціальності.

5. Норма години навиконанняопераціїскладається зсуми години навиконаннятехнологічноїоперації.

6.розцінка поорганізаційнійопераціївизначаєтьсямноженнямсекундноїтарифної ставки норму години навиконаннятехнологічноїоперації.Якщо ворганізаційнуопераціювходятьтехнологічніопераціїрізнихрозрядів,розцінкуслідрозраховувати покожнійтехнологічнійоперації ізточністю до 0,01.розцінка поорганізаційнійоперації у цьомувипадкувизначаєтьсясумарно упідсумковому рядку.

7. Нормавиробітку зазмінувстановлюєтьсяділеннямтривалостіробочоїзміни одну годинувиконанняорганізаційноїоперації йпроставляється упідсумковому рядку.

8.Розрахунковакількістьробітниківрозраховується покожнійорганізаційнійоперації шляхомділеннявиконанняорганізаційноїоперації на такт потоку ізточністю до 0,01.

9.Фактичнакількістьробочихвстановлюється зарозрахунковою,застосовуючи правилазаокруглення длякожноїорганізаційноїоперації.

10.Обладнання,інструмент тапристосування – увідповідності ізтехнологічноюпослідовністю понеподільнихопераціях. Клас й типобладнання, форма,країна-виробник.

Кожнаорганізаційнаопераціяпідкреслюється,пишеться «разом», йзаповнюютьсяграфи: 1,3,4,5,6,7,8,9,10.

>Графи : 2,3,4,5,6,10заповнюються покожнійтехнологічнійоперації.

Укінцісхемипідраховується норма години навиготовленнявиробу,сумарнавідряднарозцінка завиготовленнявиробу,кількістьробочихрозрахункова тафактична.Якщопотіксекційний,усіціпоказникирозраховуються покожнійсекції.

>потіквирібшвейнийкомплектування


>Таблиця 4Технологічна схема потокуНазвавиробу Костюмжіночий Такт потоку, з 79Потужність потоку зазміну, од 364 Час навиготовленнявиробу, з 5850Кількістьробітників впотоці,чол 74

 

№організаційноїоперації >Стадія,вузол, номер тазмісттехнологічноїоперації Вигляд роботи >Розряд роботи Норма години, з >Розцінка заодиницю Нормавиробітку зазміну, од >Кількістьробітників >Обладнання ,>пристосування

 

>розрахункова >фактична

 

1 1 Запуск деталейспідниці Р 2 79

 

79 14,615 1 1

 

2 3Зшитивиточки напередньмуполотнищі М 2 41 >GC 6180ME 2Typical

 

6Зшитивиточки назадньомуполотнищі М 2 41

 

82 7,585 351 1,38 1

 

3 4Запрасувативиточки напередньомуполотнищі >Пр 3 39 >GS 394K+395/11

 

7Запрасувативиточки назадньомуполотнищі >Пр 3 39

 

78 7,995 369 0,98 1

 

4 5Обметатилівийзрізпереднього полотнища З 3 43 4,4075 747 F – 514 M 2 – 24Siruba

 

9Обметатилівийзріззаднього полотнища З 3 43 4,4075 №організаційноїоперації >Стадія,вузол, номер тазмісттехнологічноїоперації Вигляд роботи >Розряд роботи Норма години, з >Розцінка заодиницю Нормавиробітку зазміну, од >Кількістьробітників >Обладнання ,>пристосування >розрахункова >фактична 86 8,815 334 1,08 1 5 8Обметатисереднізрізизадньго полотнища З 3 87 747 F – 514 M 2 – 24Siruba 87 8,9175 331 1,1 1 6 10Пришитипотаємнузастібку натасьму ">блискавка" М 4 130 14,768 >GC 6180ME 2Typical 11Зшитисереднійзріззаднього полотнища М 3 42 4,305 172 19,073 167 2,17 2 7 12Розпрасуватисереднійзріззаднього полотнища >Пр 3 73 >GS 394K+395/11 73 7,4825 394 0,92 1 8 13Зшитивиточку навідлітномуполотнищі М 2 27 2,4975 >GC 6180ME 2Typical 15Пришити кант донижньогозрізувідлітного полотнища М 3 53 5,4325 80 7,93 360 1,01 1 9 16Пришити волан донижньогозрізувідлітного полотнища З 3 72 757 F – 516 H 2 – 56Siruba 72 7,38 400 0,91 1 10 17Прокластиоздоблюючу рядок по низувідлітного полотнища на 0,1 див від краю М 3 78 >GC 6180ME 2Typical 78 7,995 369 0,98 1

 

№організаційноїоперації >Стадія,вузол, номер тазмісттехнологічноїоперації Вигляд роботи >Розряд роботи Норма години, з >Розцінка заодиницю Нормавиробітку зазміну, од >Кількістьробітників >Обладнання ,>пристосування

 

>розрахункова >фактична

 

11 14Запрасувативиточку навідлітномуполотнищі >Пр 3 23 2,3575 >GS 394K+395/11

 

18Припрасувати низвідлітного полотнища >Пр 2 52 4,81

 

  75 7,1675 384 0,95 1

 

12 19Обметати додача полівомузрізувідлітного полотнища З 3 40 747 F – 514 M 2 – 24Siruba 

 

20Обметатинижнійзрізволану навідлітномуполотнищі З 3 47

 

87 8,9175 331 1,1 1

 

13 21Запрасувти додача полівомузрізувідлітного полотнища >Пр 3 81 >GS 394K+395/11

 

81 8,3025 355 1,02 1

 

14 22Обметатипоперечністоррониволанів З 3 71 747 F – 514 M 2 – 24Siruba

 

71 7,2775 405 0,89 1

 

15 23Зшитилівийзрізволанів М 2 41 >GC 6180ME 2Typical 

 

26Зшити обшивкупереднього полотнища ізобшивкамизаднього полотнища М 2 33

 

74 6,845 389 0,93 1

 

№організаційноїоперації >Стадія,вузол, номер тазмісттехнологічноїоперації Вигляд роботи >Розряд роботи Норма години, з >Розцінка заодиницю Нормавиробітку зазміну, од >Кількістьробітників >Обладнання ,>пристосування

 

>розрахункова >фактична

 

16 24Розпрасуватишвизшиванняволанів >Пр 2 36 >GS 394K+395/11

 

27Розпрасуватишвизшивання обшивки >Пр 2 35

 

71 6,5675 405 0,89 1

 

17 25Обметатинижнійзрізволанів З 3 47 747 F – 514 M 2 – 24Siruba

 

28Обметатинижнійзріз обшивки З 3 40

 

87 8,9175 331 1,1 1

 

18 29Зшитилівийзрізспідниці М 3 73 >GC 6180ME 2Typical

 

73 7,4825 394 0,92 1

 

19 30Розпрасувати шовзшиваннялівогозрізу >Пр 2 71 >GS 394K+395/11

 

71 7,2775 405 0,89 1

 

20 31Пришитиоздоблюючий кант до низуспідниці М 3 157 >GC 6180ME 2Typical

 

157 16,0925 183 1,98 2

 

21 32Пришити волан до низуспідниці З 3 80 757 F – 516 H 2 – 56Siruba

 

80 8,2 360 1,01 1

 

22 33Прокластиоздоблюючу рядок по низуспідниці на 0,1 див від краю М 4 82 >GC 6180ME 2Typical

 

82 9,3152 351 1,03 1

 

23 34Припрасувати низспідниці >Пр 2 81 >GS 394K+395/11

 

81 0,0925 355 1,02 1

 

№організаційноїоперації >Стадія,вузол, номер тазмісттехнологічноїоперації Вигляд роботи >Розряд роботи Норма години, з >Розцінка заодиницю Нормавиробітку зазміну, од >Кількістьробітників >Обладнання ,>пристосування

 

>розрахункова >фактична

 

24 35Пришитивідлітне полотнищевздовжзапрасованогозрізу М 3 24 >GC 6180ME 2Typical

 

36Прокластиоздоблюючу рядок полівомузрізувідлітного полотнища М 3 49

 

73 7,4825 394 0,92 1

 

25 37Підшити низволанувідлітного полотнища М 4 72 >GC 6180ME 2Typical

 

72 8,1792 400 0,91 1

 

26 38Обметатиправийзрізпереднього йвідлітного полотнища разом З 3 75 747 F – 514 M 2 – 24Siruba

 

75 7,6875 384 0,94 1

 

27 39Обметатиправийзріззаднього полотнища З 3 75 747 F – 514 M 2 – 24Siruba

 

75 7,6875 384 0,94 1

 

28 40Зшитибічнийзріз М 3 78 >GC 6180ME 2Typical

 

78 7,995 369 0,98 1

 

29 41Розпрасуватибічнийзріз >Пр 2 71 >GS 394K+395/11

 

71 6,5675 405 0,89 1
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація