Реферати українською » Промышленность, производство » Оптімізація технологічних процесів в Гнучкий виробничих системах


Реферат Оптімізація технологічних процесів в Гнучкий виробничих системах

>Міністерствоосвіти України

>Національнийтехнічнийуніверситет України

Київськийполітехнічнийінститут

Факультетінформатики таобчислювальноїтехніки

>Заочневідділення


>Курсовий проект

>Оптимізаціятехнологічнихпроцесів вгнучкихвиробничих системах


Списокскорочень

>АСНД -автоматизована системанауковихдосліджень

>АСТПВ –автоматизована систематехнологічноїпідготовкивиробництва

АС -автоматизований склад

АТМ -автономнийтранспортний модуль

>АТСС -автоматизованатранспортно-складська система

>ГАВ -гнучкеавтоматизованевиробництво

>ГВМ -гнучкийвиробничий модуль

>ГВС -гнучкавиробнича система

>Д/У -деталеустановка

>КВМ -контрольно-вимірювальний модуль

ПП -підйомнийпристрій

>Р/А -робот-автооператор

ТЕ -технологічнеобладнання

МС -транспортна система

ППК -числовепрограмнекерування

СУ - системауправління

>КЯ - контрольякості

>ПЗВ -пристрійзавантаження /вигрузки

ТНС -транспортно-накопичувальнийпристрій

>ГРВ -гнучкероботизованевиробництво

>МІЗ - модульінструментального забезпечення

>МКП - модуль контролюпродукції

>ММТ - модульміжопераційноготранспортування


>Вступ

>Інтегрованавиробнича системареалізуєкомплексно-автоматизоване (>автоматичне)групове багатономенклатурневиробництво, що оперативнопереналагоджується впевномупараметричномудіапазоніпродукції. При цьому робота всіхфункціональнихелементів (>автоматизованих систем)синхронізуєтьсябагаторівневою САК. Таким чином,інтегрованавиробнича системареалізуєфункціїГАВ.

>ПідГВСрозуміютьсукупність урізнихпоєднанняхобладнання із ППК,РТК,ГВМ, окремиходиницьтехнологічногообладнання та систем забезпечення їхніфункціонування вавтоматичномурежиміпротягомзаданогоінтервалу години, щомаютьвластивістьавтоматизованогопереналагодження привиробництвівиробівдовільноїноменклатури вустановленихмежахзначеньїхніх характеристик.Інакшекажучи,ГВС –цевиробнича система, Яка працює забезлюдною (>автоматичною)безвідходноютехнологією ідаєзмогувідмовитись відтехнічної тасупровідноїдокументаціїзаміноюостанньоїінформацією, щопередаєтьсялокальноюмережеюзв’язку чизосереджується намашиннихносіях.

УГВСздійснюєтьсябезпосереднєперетворенняпочатковогоматеріалу укінцевий продукт чинапівфабрикат.

>Загальноприйнятої методикипроектуваннягнучкихінтегрованих систем немає, бо неіснуєточнихметодів, котрідозволяютьчіткорозв’язуватизадачі синтезускладних систем. Черезце напрактицівикористовуютьрізні неформальніприйоми, котрізводяться до переборуваріантів чи синтезу черезаналіз.

>Значноїувагипотребують запитанняструктуроутворюванняГВС, особливо наетапах їхньогоструктурно-компоновочного синтезу. ТутнеобхіднатипізаціяелементноїбазиГВС нарівніфункціональнихмодулів –обробки,складання,транспортування таскладуванняоб’єктіввиробництва, контролюїхньоїякості таатестаціїготовоїпродукції, що,зрештою,дастьзмогу підвищитирівеньоб’єктивностіприйняттярішень припроектуванніскладнихвиробничих систем.

Метод,який мивикористовуємо,полягає до того, що принаявності результаттранспортноїмережі, при цьому винназабезпечуватисьмінімальнасереднявідстаньміжелементамиобладнання.Також,використовуючивідоміаналітичнізалежності,виконуєтьсярозрахуноккількісних характеристикАТСС.

>Переважно,первиннийваріантсистеми неєоптимальним.Тобто,отримані прианалізіданоговаріанту характеристикисистемиістотновідрізняються відбажанихпоказників.Тодірозробляєтьсядругийваріантсистеми ізурахуваннямпопередніхданих,потімвінтакожаналізується й т.д.

Таким чином,задачівибору компонуванняГВС,визначення характеристикавтоматизованихтранспортно-складських систем йорганізаціїтранспортно-складськихробіт,требарозглядати як Єдиний комплексвзаємопов’язанихзаходівнаправлених нарозв’язок заподіянняоптимізаціїматеріальнихпотоків, щозабезпечуєвисокийрівеньвиробничоїздатностіГВС.


>1.Аналізвихідноїгрупиоб’єктів тапобудоваструктурно-технологічноїсхемиГВС

>Вибірструктуриєважливиметапом приствореніГВС,якийзабезпечуєвідповідністьтехнологічногообладнаннявиконаннюпоставленоговиробничого заподіяння.ДоцільнийрівеньрозвиненостіструктуриГВСвизначається наосновіаналізутехнологічнихфакторів:номенклатури деталей (>складальнихз’єднань ), годинивиготовлення, маршрутувиготовлення таін.Тобто, із одного боцієбезлічтехнологічнихпроцесів, котріповинніреалізуватисяспроектованоюГВС, ізіншого –множинаелементівГВС із їхньогоконкретними характеристиками.Вибір способукласифікаціївизначаєтьсязадачею, якої із йогодопомогоюнеобхіднорозв’язати. Уданійситуації,цеєописоб’єктіввиробництваобмеженим складомприкмет,який винен Дозволитивиконатирозбиттямножиниоб’єктів нагрупи,причому для групбільшістьоб’єктівмає бутитехнологічнооднаковою припевнійтехнологічнійоперації.

>Існуютьтакіосновні напрями розробкитехнологічнихпроцесів:

§розробкаіндивідуальних ТП;

§розробкагрупових ТП;

§розробкатипових ТП.

Уданомувипадку якщовикористовуватисярозробкагрупових ТП,тобто будутькласифікуватисьвидиробіт (>операцій), котріпроводяться ізданимоб’єктом.Класифікаціяпоступовоуточнюється,поки неодержиться групаоб’єктів, дляякоїбільшістьоб’єктів будутьтехнологічноодинакові припевнійоперації.Основним методомотримання групєоб’єднання деталейдекількох груп, котрімають одну і ту самудеталеоперацію ТП. У цьомувипадку на окремихопераціяхвиготовляютьсядеталідекількох груп.

>Вихідніданінаведені втаблиці 1.1.


>Таблиця 1.1.Вихіднідані

>Параметр

>Познач. >Од.вимір. >Знач.
1 >Середнятрудоємністьобробкиоднієїдеталеустановки

>tпро

рік 0,5
2 >Місячнапрограмавипуску деталей одногонайменування

NM

прим 20
3 >Місячний фонд роботи одногоГВМ вдвізміни

T>o

рік 305
4 ЧасзавантаженняГВМ

>t3

>хв 5
5 ЧасрозвантаженняГВМ

>t>p

>хв 4
6 Час напроміжний контроль

>t>kn

>хв 3
7 Час наостаточний контроль

>t>ko

>хв 20
8 На контрольвиводитьсякожна

n1

>дет 4
9 Час >передачі кадру

>t>k

>хв 0,03
10 наопераціювзяти/поставити

>t>вз,tвуст

>хв 0,17
11 повороту

>tзаговорили українською у

>хв 0,02
12 >перевіркиінструменту

>t>пі

>хв 0,1
13 >Довжинапереміщення

l>cp

м 20
14 >Швидкістьпереміщення

v>cp

>м/хв 60
15 >Середній годину роботи одногоінструменту

>t>ін

>хв 3
16 >Середнє числодублерівінструментів

nдуб

прим 1

>Розбиттявихідноїмножини нагрупи

>Вихіднідані:

>Задані 7об’єктів (>комплексних деталей),кожен із які завдань наборомпараметрів (>процесом).

>Комплексна деталь – деталь, котравключає у собі усіоперації, котрівиконуються надзаданим набором деталей.

1)Т2С2Т3Ф1Ф2

2)Т3Ф1Ф2Т4Ф3Р2

3)Т1Т2Т3Ф1Ф2Т4 Т5

4)Т1 С1Т2Т3Ф1Ф2 Т5

5)Т1 С1С2Т3Ф1Ф2Т4

6)Т1 С1Т3Ф1Ф2Ф3Р2

7)Т2Т3Ф1Ф2

Тут літера –позначення типуоперації, цифра – номероперації.

>Розбиттяпроцесів нагрупи:

>Знаходитьсянайбільше числооперацій для всіхоб’єктів:

>Р=11=Т2+С2+Т3+Ф1+Ф2+Т4+Ф3+Р2+Т1+Т5+С1

>Будуєтьсяквадратичнаматриця, вонзаповнюється поформулі

a>ij=>Р-Рj

деPj –кількістьрізнихоперацій,міжпорівнюванимиоб’єктами.

а12=11-5=6 а23=11-5=6 а34=11-2=9 а45=11-4=7 а56=11-4=7 а67=11-5=6

а13=11-4=7 а24=11-7=4 а35=11-4=7 а46=11-4=7 а57=11-5=6

а14=11-4=7 а25=11-5=6 а36=11-6=5 а47=11-3=8

а15=11-4=7 а26=11-3=8 а37=11-3=8

а16=11-6=5 а27=11-4=7

а17=11-1=10

Уматриціберетьсямаксимальне число,записуються йогокоординати,потімзнаходитьсятакесаме число йзаписуєтьсязмінена координата. Такутворюєтьсятехнологічна група.Потімберетьсянаступнемаксимальне число йопераціїповторюються дотої пори,поки вгрупах не будуть усіоб’єкти. Уновугрупу неберуться числа, котріє впопередніхгрупах.

>І=[1, 7]

>ІІ=[3, 4]

>III=[2, 6]

>IV=[5]

Таким чином,утворилисячотиритехнологічнігрупи, котрімістять усобі усіоб’єкти.

>Аналіз:

>Технологічнігрупипредставляються, яккомбінаціїоперацій, котрівиконуються, над їхньогооб’єктами.Проводитьсяспробаоб’єднатитехнологічнігрупи посукупностіспільнихоперацій:

>І=Т2С2Т3Ф1Ф2

>ІІ=Т1Т2Т3Ф1Ф2Т4 Т5 С1

>ІІІ=Т3Ф1Ф2Т4Ф3Р2Т1 С1

>IV=Т1 С1С2Т3Ф1Ф2Т4

У нашомувипадкуоб’єднанняздійснитинеможливо. Тому мизалишаютьсяусічотиригрупи.

>Закріпленняоперацій за модулями

Для розробкигруповоготехнологічногопроцесунеобхідновизначитикількістьГВМ, котрівходять уГВС йвибратиосновнетехнологічнеобладнання.Основне ТЕнеобхідновибрати ізоднієїсторони – наосновіструктурно-технологічноїсхемипроцесуобробки, ізіншої – ізурахуваннямконкретноїавтоматизованоїтранспортно-складськоїсистеми.Процесвибору ТЕпередбачаєрозподіленнятехнологічнихоперації поГВМ.

Длявизначення числаГВМвикористовується методграфів.Структурно-технологічнісхемипредставлені увиглядіграфів (рис. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4),вершини які –груповіоперації, дугипослідовністьвиконанняоперацій.

>Побудоваграфів:

>Отриманігрупирозкладаються навихіднідеталеоперації, по якібудується граф.

>І=Т2С2Т3Ф1Ф2

1)Т2С2Т3Ф1Ф2

7)Т2Т3Ф1Ф2

>рис.1.1

>ІІ=Т1Т2Т3Ф1Ф2Т4 Т5 С1

3)Т1Т2Т3Ф1Ф2Т4 Т5

4)Т1 С1Т2Т3Ф1Ф2 Т5


>Рис

>ІІІ=Т3Ф1Ф2Т4Ф3Р2Т1 С1

2)Т3Ф1Ф2Т4Ф3Р2

6)Т1 С1Т3Ф1Ф2Ф3Р2

>Рис.1.3

>IV=Т1 С1С2Т3Ф1Ф2Т4

5)Т1 С1С2Т3Ф1Ф2Т4

>Рис.1.4

Пунктиромпозначенооб’єднанняоперацій утехнологічнімодулі.

Длявизначення числаГВМ,потрібнозобразитиграфирис.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 увиглядімодулів йоптимізувати їхнього.

І:

>Т1С2Т3Ф1Ф2

М2

 

М1

 
1,7

IV:

М2///

 

М1///

 
>Т1 С1С2Т3Ф1Ф2Т4

5

>Рс.1.8

>Далі проводитисяоб’єднання йоптимізаціятехнологічнихмодулів.

>М2=[Ф1Ф2]

М1/=[>Т1 С1Т2Т3]

М2/=[>Ф1Ф2Т4 Т5]

М1//=[>Т1 С1Т3]

М2//=[>Ф1Ф2Т4Ф3]

>М3//=[>Р2]

М1///=[>Т1 С1С2Т3]

М2///=[>Ф1Ф2Т4]

Для цогознищується дубльоперації в модулях.

>Отримаємо:

>М1=[Т2С2Т3]

>М2=[Ф1Ф2]

М1/=[>Т1С1]=М3

М2/=[>Т4Т5]=М4

М2//=[>Ф3]=М5

>М3//=[>Р2]=М6

>Взаємодіятехнологічнихмодулівмаєнаступнийвигляд:

як видно із графу (>рис.1.10),цеоб’єднання далопозитивний результат – система сталалінійною:

>Т1 С1Т2С2Т3Ф1Ф2Т4 Т5Ф3Р2


М1

 

М2

 

>М3

 


3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7

>Рис.1.10

Таким чином числоГВМ, котріпотрібні дляреалізаціїГВС – 3.

>Структурно-технологічна схема (>розбивкаГВС наГВМ):

Наструктурно-технологічнійсхемівказано входь уГВМ деталей, переходь деталейміжГВМ тавиходи деталей ізмодулів.

система сталалінійною:

>Т1 С1Т2С2Т3Ф1Ф2Т4 Т5Ф3Р2

3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7


2.Розрахунок складуустаткування длятранспортування деталей

Складустаткування длятранспортуванняоб’єктіввиробництвавключає:стелаж длянагромадження,позиціїзавантаження йрозвантаження,позиції контролю іавтономнийтранспортний модуль.

2.1Визначення характеристик АС

>Місткістьавтоматизованого складу (АС)єосновною йогохарактеристикою.Вонавизначається числомносіїв, необходимих дляповногозавантаження ТУ под годину роботиГВС.

Це число на свійчергу можнавизначитимаксимальним числомдеталеустановок, щоможуть бутиобробленіГВС, аоскількиГВСвипускаєдеталірізноїноменклатури, тодоцільно матір10%-ий запасчарунок навипадок збільшенняобсягупродукції.

де n- числоГВМ.Отримане числодеталеустановоквідповідає числучарунок устелажі – 101чарунки.

2.2Розрахунок числапозиційзавантаження /розвантаження

>Є двавидипозиційзавантаження йрозвантаження –цероз’єднані йоб’єднані. Приподіліфункційрозвантаження йзавантаженняповинні бути дваробочихмісця, а приоб’єднанні –одне.Якщо воно тавстигає за годиноювиконувати весьнеобхіднийобсягробіт.Розрахунок числапозиційздійснюється поформулі:


деt –трудомісткістьопераційз/р чисполученихоперацій. Прирозділенихопераціях уГВС винне бути 2робочихмісця, а приоб’єднаних – 1робочемісце,якщо воно таустигаєвиконуватиобидвіоперації; ДоД –числодеталеустановок, щопроходять через 1ГВМ до одногомісяць:

 (>чарунок)

Длявибору видупозицій

-Кількістьпозиційзавантаження:

 (прим)

-Кількістьпозиційрозвантаження:

 (прим)

>Загальне числопозиційзавантаження /розвантаження:

 (прим)

2.Використовуючисполученіпозиціїзавантаження /розвантаження

>Трудомісткістьсполученихопераційзавантаження йрозвантаження якщонаступною:

 (>хв)

>Кількістьпозиційзавантаження /розвантаження:

 (прим)

якбачимо, при чистомурозрахункурозділенихпозиційзавантаження йрозвантаження, їхньогозагальназавантаженістьмайжедорівнює 1, але йоскількиваріант ізсуміщенимипозиціямиз/рєекономічновигіднішим, тавраховуючи ті, що прирозділених позиціїзавантаження йрозвантаження, привиходізі строюоднієї ізпозицій,ГВСперестанефункціонувати,оберемоваріант ізсуміщенимиз/р.

2.3Розрахунок числапозицій контролю

>Якщооб’єктивиробництваобробляються надекількохГВМ, то контроль проводитися послеобробки накожній із них.

>Розрахунок числапозицій контролюздійснюється поформулі:

деtдо –сумарний годину контролюоднієїДУ

>Вінвизначається поформулі:

деr –середнякількістьоперацій, що припадати однієюоб’єкт (сумаоперацій по всіхоб’єктах,поділена накількість деталей )

 (>дет)

>Тоді  (>хв)

ДоДКчислодеталеустановок, щопроходять для контролювання замісяць:

,

де ,

 

а1 й а2 -поправочнікоефіцієнти, щовраховують 1ДУ йвивід для контролювання узв’язку ізвикористанням новогоінструмента.

а1=1,15

а2=1,05

>Тоді

А,щобпозиції контролюустигаливиконувати весьнеобхіднийобсяг роботи,требаобчисленукількістьприйнятирівною болеецілому числу,тобто уданомувипадкуце якщо число 2.

Отже, у тому,щобГВСпрацювала продуктивнонеобхідно матір 2позиціїпозиції контролю.

>Необхіднорозрахуватисереднюкількістьмодулів, щоприходяться однієюоб’єкт. Для цогоспочаткупотрібнорозписатикоженоб’єкт черезмодулі, щовін проходити:

1) М1 М2

2) М1 М2

3)М3 М1 М2

4)М3 М1 М2

5)М3 М1 М2

6)М3 М1 М2

7) М1 М2

>Розділимосумарнукількістьмодулів, через котріпроходятьоб’єкти, накількістьоб’єктів йокруглимоотриманий результат.Тодісереднякількістьмодулів, що припадати однієюоб’єкт, якщорівна:

(2+2+3+3+3+3+2)/7=18/7=2,57

Отже,середнякількістьмодулів, що припадати однієюоб’єкт,рівна 3.

Графпереміщень (рис. 2.4.1)дає нам числопереміщеньміжГВМ, складами йпозиціями.ЗнаючивідстаньміжГВМ йшвидкістьпереміщення АТМ,можеморозрахувати годинуобслуговування АТМ з боціГВМ.

Графпереміщень

До2=3030

>Рис

До4=505

>Сумарний годину роботи АТМ:

 (рік)

>Розрахувавшисумарний годинуобслуговуванняГВМ, можнарозрахувати число необходимих АТМ длявиконанняданої роботи черезкоефіцієнтзавантаження:

Отже, длявиконаннявсієї роботи ізобслуговуванняГВМ нампотрібновзяти 1 АТМ.


2.4Розрахунок числа АТМ з боціпозиційзавантаження /розвантаження

АТМ з боціпозиційзавантаження /розвантаженняслужать дляподачіпорожніхсупутників напозиціюзавантаження,подачізавантаженихсупутників складу та доставки напозиції контролю йрозвантаження.

>Обчислимо годинуобслуговування АТМ з боціпозиційзавантаження /розвантаження й контролю:

де До3 – числопереміщеньміж АС йпозиціями,

До4 – числопереміщеньміжпозиціями,

>t3 – годинупередачісупутниказістелажа напозицію,

>t4 – годинупередачісупутника ізпозиції напозицію.

До3=505+757+2020+1515+505+757=6060;

До4=252*2=505

>t3=>t4=>tперекл=1,06 (>хв)

 (рік)

По цьомукоефіцієнтовізавантаженостівизначаємо число АТМ з боціпозицій


>3.Визначення складуустаткування длятранспортуванняінструментів

 

3.1Розрахунок складуінструментів

 

>Основноюхарактеристикою складуінструментівє йогомісткість, щовизначається числомінструментів, необходимих дляобробкивсієїноменклатури деталей.Таке числоінструментіввизначається поформулі:

де До1 –це числоінструментів дляобробкивсієїноменклатури деталей, якувизначається поформулі: ,причому До>ду вційформулібереться безобліку 10% запасу,t>ін –середній годину роботи одногоінструмента, а , де nдуб – числодублерівінструментів дляобробкимісячноїпрограми.

>Тоді  (прим)

 

3.2Визначенняроботів-автооператорів

Уданомувипадку будемовикористовувати системутранспортуванняінструментів ізцентральнимбагатомірним складом,розташованим надГВМ.Така системавимагаєнаявностітранспортнихпристроїв, для доставкиінструментів доГВМ йвиводу його зсистеми.

>Виходячи змісткостімагазинівГВМ й ізмісткості одного рядуінструментів ускладі,визначаємокількістьрядівінструментів убагатомірномуАСІ.

>Якщо складінструментівскладається более ніж із двохрядівінструментів, то тут дляорганізаціївведення йвиводуінструментів у складвикористовуєтьсяпіднімальнийпристрій.необхіднапродуктивністьпіднімального прилаштуювизначається поформулі:

,

деm –коефіцієнт, щовраховуєпартіонність деталей:

>m=3,5 –якщо 50 % деталейвиготовляютьсяпівмісячнимипартіями;

Т>ny –місячний фонд роботипіднімального прилаштую,віндорівнює Тпро.

>Тодінеобхіднапродуктивність

3.2.1Визначення числаР/А із боціГВМ

>Роботи-автооператориздійснюють доставкуінструментів умагазиниГВМ й тому. Длявизначення їхнього числапотрібно знаті годинуоднієїзміниінструмента й числозмінінструментів вмісяць.

>Сумарний годину,затрачуваний наобслуговуванняГВМ,визначається поформулі:

,

де Додив – числозмінінструментів на одномуГВМпротягоммісяця.

,

де - числододатковихзмінінструмента на одномуГВМ,зв’язана ізнекомплектністюінструмента.

n>ду – числодеталеустановок,одночаснооброблюваних наГВМ,

n>ін – числоінструментів, що нерозміщаються вмагазиніГВМ. Заумовою,це 2інструмент на 3ДУ, тому n>ін =2/3.

>Тоді

>tзм – годинузміни одногоінструмента

де  (>хв) – годину напідхід дочарунки складу іузяттяінструмента,

 (>хв) – годину напідхід до магазинуінструментів йузяттяінструмента,

 (>хв) – годину на поворот й установку

Закоефіцієнтомзавантаженостіодержуємо числороботів-автооператорів із боціГВМ – 1 прим.

3.2.2Розрахунок числаР/А,розташованихусерединіавтоматизованого складуінструментів

>Роботи-автооператори, котрірозміщуютьсявсерединіавтоматизованого складуінструментіввиконуютьфункціївведення йвиведенняінструментів, атакожобмінінструментамиміжлініями складу. Длявизначеннянеобхідного числаР/Анеобхідновизначити числопереміщеньР/А вційзоні й годину одногопереміщення.


Тст – годинувводу/виводуінструментів зГВС угодинах

(прим) – числоінструментів, щопідлягаютьвведенню тавиведенню зсистемипротягоммісяця;

 - годину одноговводу/виводу.

 (>хв) –підійти докасети йвзяти ізнеїінструмент,

 (>хв) – годину напідхід догнізда ізкодовимпристроєм й установкуінструмента, деt>оп.н – годинувизначення номериінструмента,залежить відвикористовуваногопрограмного забезпечення йприблизностановить 0,1хв,

 (>хв) –взятиінструмент згнізда ізкодовимпристроєм,

 (>хв) – годину напідхід дочарунки складу, поворот на 1800 йузяттяінструмента,

 (>хв) – годину на поворот й установку новогоінструмента вчарунки,

Т>обм – годину наобмінінструментів угодинах

 - числозмінінструментівміжстелажем й складом,

 - годинузміниінструментаміжстелажамиАСІ.

 (>хв) –підійти дочарункистелажа йвзяти ізнеїінструмент,

 (>хв) – годину напідхід дочарункистелажа 2 йузяттяінструмента,

 (>хв) – годину на поворот на 1800 й установкуінструментазістелажа 1 устелаж 2,

 (>хв) – годину напідхід дочарункистелажа 1 й установкуінструментазістелажа 2,

 (>хв) – годину на поворот й установку новогоінструмента вчарунки,

>Тоді (>хв)

 (рік)

 (рік)

Закоефіцієнтомзавантаженості

>визначаємокількістьроботів-автооператорів уАСІ – 2 прим.


4.Вибіравтономноїтранспортно-складськоїсистеми

>ЗавданнямАТССєприймання,нагромадження,транспортування,видача всіхвидіввантажів (заготовок,напівфабрикатів,готовихвиробів,інструменту,технологічної оснастки) втехнологічну системуГВС для забезпеченняїїнайбільшефективногофункціонування привиготовленнізаданогообсягувиробівзаданоїноменклатури ізнайменшими простоями основноготехнологічногообладнання імінімальнимизведенимивитратами.

4.1Формуваннявіртуальноїструктури нарівнідопоміжного ТУ

>АТССвибирають наоснові графа,заданоготехнологічними маршрутами,відповідновимогам доздійсненняопераційтранспортування таконцепціїдворівневогопроектування.

При цьомунеобхіднопередбачитипереміщення всіхвидіввантажів (>інструменти,відходи й т.д. ), а чи не лишедеталі.

>Віртуальна структура нарівнідопоміжного ТУ дляГВСподається графом (рис.4).Ребра цого графа єлініямитранспортуванняелементівматеріальнихпотоків, авершини –цеокреміфункціональнімодуліГВС, на яківиконуютьсяосновніоперації надоб’єктамивиробництва.


>Таблиця.Віртуальна структура нарівнідопоміжного ТЕ.

>Інструменти Заготівлі Готовапродукція Шлюб >Відходи
>З/Р

До

АТМ(1)

>АСД

АТМ(2)

>ГВМ1
>ГВМ2
>ГВМ3

>Р/А(1)

>Р/А(2)

>АСІ
>ППВ

 

4.2Вибір АСГВС

>Автоматизований склад чи системаскладіввідповідно дозмінно-добовогографіка роботиГВС вєдиномуритмі ізтранспортноюсистемоювиконуєприймання,укладання,переставляння,зберігання,комплектацію,завантаження-вивантаження навході-виході потокуматеріалів,напівфабрикатів, заготовок,пристроїв,інструментів тощо.

Завданнявибору АСєдоситьскладною, бомістить усобівизначеннятипівскладів,їхньоїкількості таємності.Вибір типу складуздійснюється напідставіранішерозрахованих його характеристик, атакожлегкостіексплуатації,швидкості доступу дочарунок складу та, щоє насьогоднішній деньактуальним,вартості.

ДляГВС нарівні цеху врядівипадківдоцільноюєпоперечна компонуванняавтоматичногостелажногоМСК, приякійстелажівстановлюються перпендикулярно дотехнологічноїсистемиГРВ.Зв’язокміж АС таіншими системамиГВСзабезпечуєтьсятранспортноюсистемою.Перевагоютакої компонуванняєквадратнаконфігурація вплані, щопов’язано із характеромвиробничихплощ цеху.

>Щодовибору типу складу за способомскладування, то,виходячизізначеннянеобхідноїмісткості,проміжнийвиробничий склад та складвідправлення можнавиконати увиглядіклітковихстелажів ізавтоматичнимскладськимкраном-штабелером –складським роботом.Вонивідрізняютьсяпростотою талегкістю доступу дооб’єктів.

4.3ВибірАТССГВС

>МетоюАТССєприймання,нагромадження,транспортування,видача всіхвидіввантажів (заготовок,напівфабрикатів,готовихвиробів,інструменту,технологічної оснастки) втехнологічну системуГВС для забезпеченняїїнайбільшефективногофункціонування привиготовленнізаданогообсягувиробівзаданоїноменклатури ізнайменшими простоями основноготехнологічногообладнання імінімальнимизведенимивитратами.

>Можнавиділити трисхемиорганізаціїтранспортнихпотоків уГВС:

>Двосторонньоготранспортуванняоб’єктівміжробочимипозиціями, коли зв

-Односторонньогокільцевого руху ізроз’їздами, колиможливеодночаснепереміщення великого числатранспортнихзасобів,причому после шкірногоелементарноготранспортуваннявідбуваєтьсявідокремленняносіяоб’єктів від транспортногозасобу

- Здовільним маршрутом руху дляносіївоб’єктів, щозабезпечуєнадання рухуостанніх практично в останній момент годині набудь-якомумісцівиробничоїсистеми (>доцільне при великомучисліробочихпозицій та маломучасовіобробкиоб’єктів накожній із них).

Длянашоговипадку мивиберемо другу схемуорганізаціїтранспортнихпотоків уГВС,оскільки воназабезпечуєбільшугнучкість йдопускає широкийдіапазонвикористання АТМ.


5.Розробкаструктурно-компановочноїсхемиГВС

>Основноюзадачею,розв’язуваною наданомуетапі,є завданняаналізуіснуючихкомпоновочнихрішеньГВС йвибір оптимального чинайбільшпридатноговаріанта наоснові всіхранішерозрахованихпараметрівпідсистемГВС такількіснихоцінок числа необходимихелементівцихпідсистем.

Отже, напідставірезультатівпроведенихрозрахунків й процедурвиборувиконаєморозробкуструктурно-компоновочноїсхемиГВС, щоєкінцевиметапомпроектуваннясистемиавтоматизованоговиробництва (>див.листЗІК 91.360000.100СКС).

5.1  >РозробкафункціональноїсхемиГВС

УструктуріГІВСінтегруютьсятакіавтоматизованісистеми:підготовкивиробництва,технологічна такерування.Всі смердотіпов’язаніміж собоюмережеюлокальнихлінійзв’язку дляпередаванняданих.ПідсистемиАСНД (>автоматизована системанауковихдосліджень),АСКПВ (>автоматизована системаконструкторськоїпідготовкивиробництвом),АСТПВ (>автоматизована систематехнологічноїпідготовкивиробництва),ОТСАК (>організаційно-технічна системаавтоматичногокерування)реалізуютьінформаційне забезпечення навходітехнологічноїсистеми –ГВС. Таким чином,ГВСслідрозуміти якелемент,взаємозв’язаний ізіншимиелементамиструктуриінтегрованоївиробничоїсистеми.

Для розробкифункціональноїструктуриГВСнеобхідновизначитихарактерніпослідовностіперетворенняматеріальних йінформаційнихпотоків й характервідповідної цьомуперетвореннюукрупненоїконфігураціїієрархічноїбагаторівневоїсистемикеруванняГВС.

На вушконеобхідновизначититехнологічнімаршрути таїхнє забезпечення.Тобто дляавтоматизаціїосновнихопераційпотрібнеосновне тадопоміжнеавтоматичнеустаткування,автоматичне забезпеченняданогоустаткуванняматеріалом таінструментом,можливістьскладування всіхвидівоб’єктів (>готовоїпродукції,інструментів, заготовок, тощо), атакож забезпеченняприбираннявідходів.

>Реалізаціятехнологічногопроцесу набазіструктурнихелементівГВСвимагаєперетвореннятехнологічнихпроцесів наосновімодульноїпобудови.Післяздійсненняцієїреалізаціїодержуєтьсяфункціональна схемаГВС.

Алі дляповногозавершенняпроектуваннянеобхіднощевизначитизагальнуконфігураціюсистемикерування,тобтовиконатинанесення всіхматеріальних таінформаційнихпотоків, що іутворюєфункціональну схемуспроектованоїГВС (>див.листЗІК91.360000.200ФС).


>Висновок

Наосновівищепроведенихрозрахунків та процедурвибору було брозробленоструктурно-компоновочну схемуГВС, але вїїоснові –функціональну схемуГВС, що далозмогурозглянути складсамоївиробничоїсистеми таїївзаємодію ізіншимипідсистемами, що вціломуутворюєгнучкуінтегрованувиробничу систему.

Наетапахструктурно-компоновочного синтезуГВС мивиконалитипізаціюелементноїбазиГВС нарівніфункціональнихмодулів –обробки,складання,транспортуванняоб’єктіввиробництва, контролюїхньоїякості таатестаціїготовоїпродукції, що далозмогу підвищитирівеньоб’єктивностіприйняттярішень прирозробцісхемиГВС.

Урезультаті всіхпроведенихобчислень бувпобудованаструктурно-компонувальна схемаГВС, але вїїоснові –функціональна схемаГВС.

>Виконавшиетаппроектування можна прийти довисновку, що реально ефективногофункціонуванняГІВСзабезпечується лише приздійсненні системногопідходу довикористанняавтоматизованих систем тамодулів,оскількизастосуваннялише окремихкомпонентівпризводить досуттєвогозниженняефективностіГІВС.Визначенняефективностіінтегрованоївиробничоїсистеми не виннезводитись до простогооцінюваннярентабельності ізурахуваннямтрадиційнихвидіввитрат, апередбачаєврахуваннядовгостроковихефектів.Воназабезпечується не лишевнутрішнімивластивостямиГІВС, але й іоперативністютехнологічноїпідготовки персоналу –зовнішнімвідноснонеї чинником.


Списоквикористаноїлітератури

>гнучкийвиробничий систематехнологічний

1.ЯмпольськийЛ.С.,Поліщук М.М., Ткач М.М.Елементиробото-технічнихпристроїв ймодуліГВС. – До.:Вища школа, 1992. – 432 з.

2.ЯмпольськийЛ.С.,Поліщук М.М.Оптимізаціятехнологічнихпроцесів вгнучкихвиробничих системах. – До.:Техніка, 1988. – 175 з.

3.Яхимович В.А.Транспортно-загрузочние і складальні пристрої і автомати. – До.: Техніка, 1974.-144 з.

4.МаликовО.Б. Склади гнучких автоматичних виробництв. – Л.: Машинобудування.Ленингр.отд-ние, 1986. – 187 з.

5.Лебедовский М.С.,Вейц В.А., Федотов А.І. Наукові основи автоматичної складання. – Л.: Машинобудування.Ленингр.отд-ние, 1985. – 316 з.

 


Схожі реферати:

Навігація