Реферат Проектування парової турбіні

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1.Тепловірозрахунки

1.1Орієнтовнийрозрахунокпроточноїчастини

1.1.1Попередняоцінкаекономічності ітепловоїпотужностітурбіни

1.1.2Визначенняпараметрівробочоготіла зарегулюючимступенем наномінальномурежимі роботитурбіни

1.1.3Розрахунокступенівтиску

1.1.4Визначеннявитрат урегенеративнівідбори івитрати парі натурбіну

1.1.5Визначеннявисотсоплових йробочих лопаток

1.2Уточненняпроцесурозширення в щаблях

1.2.1Визначеннягеометричних характеристик йККДдвохвінцевогорегулюючогоступеня на йогорозрахунковомурежимі

1.2.2Розрахунокступенівтиску

2.Розрахунок наміцність лопатки 7-гоступеня

2.1Вибірпрофілюробочих лопаток

2.2Розрахунокпрофільноїчастини лопатки ізпостійноюплощеюпоперечнихперерізів нарозтяг відвідцентрованих сил

2.3Розрахунок лопаткипостійногопрофілю назгин від паровогозусилля

3.Економічнийрозділ

3.1Теоретичначастина

3.2Економічнийрозрахунок

3.3Висновки йаналізотриманихрезультатів

4.Охорона роботи танавколишньогосередовища

4.1Загальні запитанняохорони роботи

4.2Промисловасанітарія

4.2.1Метеорологічніумови

4.2.2Вентиляція йопалення

4.2.3Виробничеосвітлення

4.2.4 Шум йвібрація

4.3Вимоги безпеки

4.4Пожежна безпека

4.5Охоронанавколишньогосередовища

>Висновок

Списокджерелінформації


>ВСТУП

>Пароватурбінаєдвигуном, уякомупотенційнаенергія паріперетворюється вкінетичнуенергію, а й у своючергуперетвориться вмеханічнуенергіюобертання валу. Валтурбінибезпосередньо, чи задопомогоюзубчастоїпередачіз'єднується ізробочоюмашиною, уроліякоїможутьвиступати генератор,компресор,повітродувка, насос, йіншепромисловеустаткування. Уцей годинупаровітурбіниуспішнопрацюють натепловихелектричнихстанціях,промисловихпідприємствах й наіншихоб'єктах.Вониєосновою Сучасноїенергетичноїпромисловості, томуосновнимзавданням, щостоїть передпроектувальникамитурбін,єпідвищенняїхньоїекономічності.

Прирозробціновоїтурбіниосновнимоб'єктомпроектуванняєпроточначастинатурбіни.Проточначастинавизначаєконструкціювсьоготурбоагрегату.Вибір характеристикпроточноїчастинизалежить відпризначення іпотужностітурбіни, умівїї роботи причастковихнавантаженнях, атакож відприйнятої назаводі-виготовлювачітехнологіївиробництва.

>Крім тепловогорозрахункупроточноїчастини ірозрахункуїїгеометрії якспеціальне заподіяннявиконаюрозрахунок намiцнiстьробочої лопатки 7-гоступеня.

Уекономічнійчастині проектувиконаюрозрахуноксобівартостівідпущеного1кВтгелектроенергіївідпускаємої наспроектованійустановці.

Урозділіохорони роботи інавколишньогосередовищарозглянутівимоги доорганізаціїбезпечної інайменшшкідливої длялюдини інавколишньогосередовищаексплуатаціїтурбоагрегату, що особливоважливо длясучасногосуспільства.


1.ТЕПЛОВІРОЗРАХУНКИ

 

1.1Орієнтовнийрозрахунокпроточноїчастини

 

1.1.1Попередняоцінкаекономічності ітепловоїпотужностітурбіни

>Ефективнапотужністьтурбіниможе бутивизначена поелектричнійпотужності генератора,якщовідоміККД генератора іККД редуктора :

,

де -ККДелектрогенератора, 0,981,

-ККД редуктора, 1.

22,426 .

>Знаючиефективнупотужність, можназнайтиефективнийККД [1] йвідноснийвнутрішнійККДтурбіни :

,

де -механічнийККД, 0,993,

0,805,

0,8107.

>Приймаючивтрати в клапанахрівнимиприблизно 3 %,визначаємопараметриробочоготіла навході втурбіну :

;

8,536 ;

;

528,86,

де 3464 ,

0,0408; 6,781 .

>Визначаємоізоентропний перепад натурбіну ,:

,

де 2121,1 ,

1343,5 .

>Визначаємодійсний перепад натурбіну , :

,

1089,1 .

>Будуємо процесрозширення втурбіні вI-Sдіаграмі (рис. 2.1) йвизначаємопараметри парі затурбіною:

2375,5 ;

;

6,951 , 0,92, 16,65, 41,51 .


Малюнок 2.1 –Визначення парі зарегулюючимступенем (навході вступіньтиску) наномінальномурежимі роботитурбіни

1.1.2Визначенняпараметрівробочоготіла зарегулюючимступенем наномінальномурежимі роботитурбіни

>Розрахунковий режимрегулюючогоступенявибирають зумови роботитурбіни взмінномурежимі. як правило,це режимчастковогонавантаження, щостановитьприблизно , де -ефективнапотужність на валу врозрахунковомурежимі . У режимахчастковихнавантажень перепад нарегулюючийступіньзбільшується, але вступенітискузменшується. Томунамагаютьсяспрацюватицей перепад із максимальноможливимККД й усіосновні характеристики цогоступеня (гуляйрешітки,площіпрохіднихперетинів,висоти лопаток й ставлення )повиннівідповідати режимучастковогонавантаженнятурбіни.

>Тоді вномінальномурежимі роботитурбінирегулюючийступінь якщопрацювати припідвищенихвідносинах й приінших параметрах за нею.

>Прийнявшисереднійдіаметрступеня, як у прототипові,знайдемоокружнушвидкість насередньомудіаметрі ,:

,

де -середнійдіаметрступеня, 0,87 ;

 - частотаобертання ротора.

163,908 .

>Швидкість ,, йтеплоперепад , ,знаходять за формулами:

,

де длядвохвінцевогоступеня можнаприйнятирівним 0,25

910,600;

,

414,596 .

Порозташовуваному перепаду нарегулюючийступінь можнавизначититиск його на йогорозрахунковомурежимі і усіпараметриізоентропійногорозширення:


,

3049,9096 ;

2,151 .

ВзявшиорієнтовновідноснимвнутрішнімККДрегулюючогоступеня на йогорозрахунковомурежимі, можнавизначити йоговикористанийтеплоперепад ,:

,

де 0.75

310,947 .

І тодідійсний стан парі зарегулюючимступенем урежимічастковихнавантаженьтурбіни:

,

3153,645 ;

,

6,951 , 0,131 , 344,064 .

>Всінаступніступенітискуповинні бутиспроектовані ірозраховані так,щоб їхньогомаксимальнийККД бувреалізований урежиміномінальногонавантаження . Для цогонеобхідновизначитипараметри зарегулюючимступенем наномінальномурежимі роботитурбіни. Призмінінавантаження натурбінувідбувається змінувитрати черезпроточнучастину, якої можнавважатипропорційнимзмінінавантаження:


>Тиск укамерірегулюючогоступеня наномінальномурежимі роботитурбінирозраховуємо поформуліФлюгеля,записаної длявідсікупроточноїчастини, щоскладається зступенівтиску:

,

де і -витративідповідно начастковому іномінальному режимах роботитурбіни, ,

 й -тиск зарегулюючимступенемвідповідно на

>цих режимах, ,

 й - температура зарегулюючимступенем, ,

 й -тиск затурбіною нацих режимах, .

Дляконденсаційнихтурбінтиск затурбіноюзначно меншетиску вголовімашини і томувідношенням уформуліФлюгеля можназневажити:


Ос-кільки разом ізтиском зарегулюючимступенем узмінномурежиміміняється і температура, торівнянні дваневідомих; упершомурозрахунку можнаприйняти:

У цьомувипадку

,

й познайденомутискувизначаємо температуру вкамерірегулюючогоступеня наномінальномурежимі (рис. 2.1):

.

Удругійспробіслідуточнититиск зурахуваннямотриманоїтемператури .

Упідсумкуодержуємо:

2,688 , 344,064

>Знаючитиск зарегулюючимступенем наномінальномурежимі ,визначаємотепломісткість зарегулюючимступенем приізоентропномурозширенні вньому ,:

3115,771 .

й перепад нарегулюючийступінь уномінальномурежимі роботитурбіни ,:


,

348,821 .

>Відношення наномінальномурежимі роботитурбіни, щоєрозрахунковим дляступенівтиску,знаходимо ізвиразу:

,

0,196.

Длявизначенняіншихпараметрів зарегулюючимступенемнеобхіднообчислитиїїККД наномінальномурежимі, що можназробити заграфіком [1].

0,743.

>Використанийтеплоперепадрегулюючогоступеня наномінальномурежимі , , якщо таким:

,

259 ,

й тоді

,

3205,593 ;

6,901 .


>Ця точка йєточкою початкупроцесурозширення в щабляхтиску наномінальномурежимі роботитурбіни.

1.1.3Розрахунокступенівтиску

Ос-кількипроектування вбакалаврськомупроектіведеться набазітурбіни-прототипу, то, прирозподілітеплоперепаду по щабляхсереднідіаметри івисоти лопаток напершомуетапірозрахункуприймаються такими, як утурбіні-прототипі.

>Спочаткувизначаємоступіньреактивності насередньомурадіусіступеня позалежності,отриманої для законузакручення сопловогоапарата

Коренєвареактивністьприймається вінтервалі ,причомуменшізначеннявідповідають коротким лопаткам, абільші —довгим.Значеннякутаприймається вдіапазоні від 10 до 20° ізаналогічноюзміною попроточнійчастині.

>Знаходимозначеннязалежно від :

,

тут 0,97.

Повідношенню іокружнійшвидкості ,обчислюємошвидкість , :


,

йрозташовуванийтеплоперепадентальпії наступінь позагальмованих параметрах , :

>Значенняадіабатичного перепадуентальпій наступінь менше, ніжрозташовуваний на величину,еквівалентнуенергії ізвихідноюшвидкістюпопередньогоступеня ,:

>Коефіцієнтвтрат ізвихідноюшвидкістю дляактивнихступенів можнаприйнятирівним .

Узагальномувипадку

Тут -коефіцієнтвикористаннявихідноїшвидкості.Вінзалежить відконструктивнихособливостейпроточноїчастини. Для Першогоступенявідсіку , дляпіслявідбірнихступенів й лише дляступенів,розташованихбезпосередньо одне одним можнаприйняти .

>Тоді


,

де -розташовуванийтеплоперепадпопередньогоступеня.

Сумаадіабатичнихтеплоперепадівстановитьтеплоперепад упроточнійчастиніступенівтиску:

Зіншого боці,розташовуванийтеплоперепад наступенітискуможе бутивизначений задопомогоюкоефіцієнта Поверненнятеплоти :

,

,

де -ізоентропнийтеплоперепадступенівтиску (див. рис. 2.1),,

 - числоступенівтиску,

0.85,

 вобластіперегрітої парі.

>Якщо сумаадіабатичнихперепадів наступені недорівнює тепло перепаду, щомається урозпорядженні,визначеному закоефіцієнтом Повернення тепла, то варто запровадитикорективи впроточнучастинумашини.Якщорізниця


порівняно ізтеплоперепадом наступінь, то можназмінити числоступенів,якщо вона менше, ті можназмінити чи ставлення , чидіаметриступенів (>однієї чигрупи).

>Домігшисьдотриманнярівностіпочинаємо будувати процесрозширення в щабляхтиску вдіаграмі. Для цогоспочаткубудуємонаближенуполітропурозширення,з'єднуючипрямою точку зточкою Якавизначаєпараметри парі затурбіною.Починаючи із Першогоступеня,послідовно для шкірного зступенівзнаходимостатичнийтиск заступенем ііншіпараметри стану парі. Для цоговизначаємоентальпію заступенем якрізницюентальпії передступенем іїїадіабатичним перепадом:

,

.

аточціперетинаннявідповідноїізобари іполітропирозширення втурбіні усііншіпараметри защаблем - (рис 2.2).

>Результатирозрахункузводимо втаблицю 2.1.

>Параметр Номерступеня
2 3 4 5 6

>Середнійдіаметр Dпорівн, м

873 876 880 884 890

>Кореневийдіаметр Dдо, м

844 844 844 844 844

Коренєвастепіньреактивностідо

0,05 0,055 0,06 0,065 0,07
>Коефіцієнтшвидкостісопів 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Кутвиходу парі з сопла>1ср, град

10 10,5 11 11,5 12

>Степіньреактивності насередньомудіаметріпорівн

0,107 0,117 0,129 0,140 0,155

>ВідношенняU/Cф

0,486 0,488 0,491 0,494 0,497
>Окружнашвидкість U, м/с 164,47 165,03 165,79 166,546 167,67

>Швидкість Зф, м/с

338,15 337,88 337,66 337,475 337,37

Перепад позагальмованих параметрах h0*,кДж/кг

57,175 57,082 57,008 56,945 56,911
>Коеф.використаннявихідноїшвидкості 0 0 1 0 1

>Адіабатичний перепад наступінь h0, кДж/кг

57,175 57,082 53,012 56,945 52,924
>Параметр Номерступеня
7 8 9 10 11

>Середнійдіаметр Dпорівн, м

922 930 936 950 988

>Кореневийдіаметр Dдо, м

902 902 902 902 928

Коренєвастепіньреактивностідо

0,075 0,08 0,085 0,09 0,095
>Коефіцієнтшвидкостісопів 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Кутвиходу парі з сопла>1ср, град

12,5 13 13,5 14 14,5

>Степіньреактивності насередньомудіаметріпорівн

0,111 0,129 0,143 0,170 0,190

>ВідношенняU/Cф

0,483 0,487 0,491 0,498 0,503
>Окружнашвидкість U, м/с 173,705 175,212 176,34 178,98 186,139

>Швидкість Зф, м/с

359,560 359,537 359,50 359,75 370,337

Перепад позагальмованих параметрах h0*,кДж/кг

64,642 64,633 64,621 64,713 68,575
>Коеф.використаннявихідноїшвидкості 0 1 0 1 0

>Адіабатичний перепад наступінь h0, кДж/кг

64,642 60,108 64,621 60,189 68,575
>Параметр Номерступеня
12 13 14 15 16 17

>Середнійдіаметр Dпорівн, м

1036 1102 1171 1258 1316 1374

>Кореневийдіаметр Dдо, м

955 982 1013 1024 1024 1024

Коренєвастепіньреактивностідо

0,1 0,105 0,11 0,115 0,12 0,125
>Коефіцієнтшвидкостісопів 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Кутвиходу парі з сопла>1ср, град

15 15,5 16 16,5 17 17,5

>Степіньреактивності насередньомудіаметріпорівн

0,220 0,268 0,308 0,380 0,429 0,471

>ВідношенняU/Cф

0,511 0,527 0,542 0,572 0,595 0,617
>Окружнашвидкість U, м/с 195,18 207,61 220,61 237,007 247,93 258,86

>Швидкість Зф, м/с

381,66 393,68 407,37 414,610 417,01 419,57

Перепад позагальмованих параметрах h0*,кДж/кг

72,834 77,493 82,978 85,951 86,949 88,020
>Коеф.використаннявихідноїшвидкості 1 1 0 0 0 0

>Адіабатичний перепад наступінь h0, кДж/кг

68,033 72,395 82,978 85,951 86,949 88,020

Малюнок 2.2 –Визначенняпараметрів парі за сходамитиску

1.1.4Визначеннявитрат урегенеративнівідбори івитрати парі натурбіну

Прирозрахункузаданимиє числоступенівпідігріву, температураживильної води навиході ізостанньогопідігрівника і температура води навході впершийпідігрівач.

Дляконденсаційноїтурбіниостанняявляє собою температуруконденсату.

>Кількістьвідбираємої парі ізтурбінивизначаєтьсятеплообміном упідігрівачу ізалежить відвитратипідігріваємогоконденсату, йоготемператури навході івиході і відпараметрів парі увідборі. Вода при цьому навиході ізпідігрівачанагрівається дотемператури,близької дотемпературиконденсації парі:

,


де - температуранасичення приприйнятомутиску увідборі, °З.

>Розподілпідігрівуприймаєтьсярівномірним:

,

й при , , (рис. 2.3).

>Відповідно, й температуранасичення увідборах ізоблікомнедогріву якщо такою:

 й т.д.

Потемпературінасичення можнавизначититиск увідборі:

,

,

.

Малюнок 2.3 – Схемарегенеративногопідігріву води ізображенняпроцесу вдіаграмі


>Якщо при цьому лещата увідборах незбігаються із лещатамиміж сходами, котрівийшли врезультатірозподілутеплоперепадів по щаблях, то їхні вартозмінити,прийнявшинайближчийтиск за сходами,віддаючиперевагуменшимзначенням.Становиморівняння теплового балансу для шкірного ізпідігрівачів ізумовирівностіентальпії води навиході ізпідігрівачасуміентальпій води ігріючої парі навході внього (рис. 2.3):

,

,

,

де .

;

-витрата увідбір, ;

 -витрата на думкумашини, .

Температура води навході впершийпідігрівачможе бутизнайдена по

>температурінасичення вконденсаторі: , .

>Вирішуючи системурівнянь, можнаобчислитивідноснівитрати впідігрівач .

>Результатирозрахункузаносимо втаблицю 2.2.

>Далі позаданійелектричнійпотужностіуточнюємовитрату парі натурбіну ,:

,


тут -використаніперепадиентальпіївідповідно в 1-му, 2-го, 3-го,4-мувідсікахпроточноїчастини.

494,567,

54,945,

334,834,

292,344,

21,129 .

>Витрата черезпершуділянкупроточноїчастини відкамерирегулюючогоступеня до Першоговідбору ,:

,

21,129.

>Витрата через другуділянкуміжпершим й іншимвідбором ,:

,

19,907.

>Витрата черезтретюділянкуміж іншим йтретімвідбором ,:

>проточнатурбіна лопаткатурбоагрегат

,

19,103.

йвитрата черезостаннюділянкуміжтретімвідбором й конденсатором ,:

,


15,889.

>Результатирозрахункузводимо втаблицю2.2.

>Таблиця 2.2 – Довизначеннявитрат увідбори

>Параметр >Відбори (у процесі парі)
1 2 3

>ТисквідборуPj,МПа

1,502 0,730 0,406

>Ентальпія парі, щовідбирається іj, кДж/кг

2970,025 2915,08 2580,246

Температуранасиченняtзв, проЗ

198,3 166,6 144,15

>Відноснавитрата парі увідбірj

0,058 0,038 0,152

>Використовуваний перепад, що доводитися навідсіктурбіни передвідбором (hі)j, кДж/кг

494,56 54,945 334,834

1.1.5Визначеннявисотсоплових йробочих лопаток

Для шкірногоступеня,починаючи із Першого,знаходимо перепадентальпії всопловомуапараті насередньомудіаметрі , :

,

де -степіньреактивності, котраобрана бувраніше.

>Обчислюємо:

,

,

й вточціперетинанняполітропирозширення іізобаривизначаємопараметри навиході з сопловогоапарату: , , .Якщо ставленнятисків (0,546 - дляперегрітої парі, 0,577 – длянасиченого), топлощу сопла , ,розраховуємо завиразом


,

де -витрата черезступінь, ,

 -питомийоб'єм у горловомуперерізісопловихрешіток, ,

 -коефіцієнтвитрати сопла [1].

.

>Якщо ставленнятисківдорівнює чи менше критичного, топлощу сопла у горловомуперерізі , ,визначаємо ізвираження:

,

де ;

 -тиск передступенем, ,

 -питомийоб'єм передступенем, ,

>якщо , , , ; увологої парі .

>Знаючиплощу сопла, йзберігшиприйнятеранішезначеннякутів можнаобчислити, , :

.


>Оптимальні ізпоглядуККДступенязначеннястепеніпарціальності дляодновінцевогоступеня , ,може бутирозраховане завиразом:

.

>Знаючиоптимальнупарціальність,знаходимовисоту сопла

.

При цьомуобранустепіньпарціальностізберігають умежахвідсікупроточноїчастини (>міжвідборами).

>Висотиробочих лопаток упершомунаближенні можнавизначити шляхомдодавання довисоти соплазначенняпередаху [1], щозалежить відвисотисоплових лопаток.

>Прийнявши ті чиіншезначенняпередаху,визначаємовисоту лопаток:

.

>Розрахунокзводимо втаблицю 2.3.

>Перш ніж перейти додокладногорозрахунку, вартопереконатися вплавностіпроточноїчастини, для чогонеобхіднопобудувати так звань конуспроточноїчастини.Побудова конуса, представлена на рис. 2.4.

>Найменуваннявеличини Номерступеня
2 3 4 5 6
>Секунднавитрата парі G,кг/с 21,129 21,129 21,129 21,129 21,129

>Тиск парі передступенемP0*,МПа

2,759 2,259 1,835 1,502 1,200

>Тиск парі за сопламиPз,МПа

2,308 1,881 1,542 1,239 0,999

>Удільнийоб’єм за соплом vз, м3/кг

0,122 0,144 0,169 0,202 0,240
>Теплоперепад насопловийапаратhc, кДж/кг 51,068 50,411 46,196 48,970 44,735
>Швидкіснийкоефіцієнт соплас 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

>Швидкістьвитікання парі з сопла З>1t, м/с

319,58 317,52 315,209 312,952 310,174

>ВідношеннятисківPз/>P0*

0,837 0,833 0,840 0,825 0,833

>Коеф.витрати соплаз

0,956 0,958 0,959 0,961 0,962

>Площа горловогозрізу сопла Fз, м2

0,008 0,010 0,012 0,014 0,017
>Середнійдіаметр сопловогоапаратуDc.cp 0,873 0,876 0,88 0,884 0,89

Кутвиходу парі з сопла>1ср, град

10 10,5 11 11,5 12
>Степіньпарциальности 0,666 0,706 0,749 0,800 0,855

>Висотасопловихрешіток lз,мм

26,625 28,253 29,943 32,005 34,194
Величинапередаху

>до, мм

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

>зв, мм

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

>Висотаробочої лопатки lл, мм

29,625 31,253 32,943 35,005 37,194
>Найменуваннявеличини Номерступеня
7 8 9 10 11
>Секунднавитрата парі G,кг/с 19,907 19,907 19,907 19,907 19,103

>Тиск парі передступенемP0*,МПа

0,965 0,730 0,555 0,406 0,298

>Тиск парі за сопламиPз,МПа

0,754 0,576 0,425 0,315 0,220

>Удільнийоб’єм за соплом vз, м3/кг

0,300 0,373 0,475 0,605 0,809
>Теплоперепад насопловийапаратhc, кДж/кг 57,487 52,360 55,361 49,965 55,568
>Швидкіснийкоефіцієнт соплас 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

>Швидкістьвитікання парі з сопла З>1t, м/с

339,07 335,56 332,750 327,782 333,369

>ВідношеннятисківPз/>P0*

0,781 0,788 0,766 0,775 0,738

>Коеф.витрати соплаз

0,964 0,965 0,967 0,968 0,969

>Площа горловогозрізу сопла Fз, м2

0,018 0,023 0,029 0,038 0,048
>Середнійдіаметр сопловогоапаратуDc.cp 0,922 0,93 0,936 0,95 0,988

Кутвиходу парі з сопла>1ср, град

12,5 13 13,5 14 14,5
>Степіньпарциальности 0,855 0,934 1,000 1,000 1,000

>Висотасопловихрешіток lз,мм

34,210 37,377 42,892 52,639 61,541
Розмірпередаху

>до, мм

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

>зв, мм

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

>Висотаробочої лопатки lл, мм

37,210 40,377 45,892 55,639 64,541
>Найменуваннявеличини Номерступеня
12 13 14 15 16 17
>Секунднавитрата парі G,кг/с 19,103 19,103 15,888 15,888 15,888 15,888

>Тиск парі передступенемP0*,МПа

0,204 0,138 0,089 0,052 0,029 0,016

>Тиск парі за сопламиPз,МПа

0,150 0,100 0,062 0,037 0,021 0,011

>Удільнийоб’єм за соплом vз, м3/кг

1,134 1,630 2,511 4,015 6,753 11,862
>Теплоперепад насопловийапаратhc, кДж/кг 53,075 52,971 57,399 53,280 49,687 46,563
>Швидкіснийкоефіцієнт соплас 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

>Швидкістьвитікання парі з сопла З>1t, м/с

337,10 336,75 338,81 326,43 315,23 305,16

>ВідношеннятисківPз/>P0*

0,736 0,727 0,696 0,701 0,704 0,705

>Коеф.витрати соплаз

0,971 0,972 0,974 0,975 0,977 0,978

>Площа горловогозрізу сопла Fз, м2

0,066 0,095 0,121 0,200 0,348 0,631
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація