Реферати українською » Промышленность, производство » Організація виробництва і праці на швейному підприємстві


Реферат Організація виробництва і праці на швейному підприємстві

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Щоб успішно вирішити різноманітні економічні та соціальні завдання, необхідно створити всі умови до швидшого зростання продуктивність праці, різкого збільшення ефективності виробництва та поліпшення якість продукції.

Найважливішим засобом підвищення ефективності швейного виробництва є зростання продуктивність праці на підприємствах швейної промисловості з урахуванням прискорення науково-технічного прогресу.

Науково-технічний прогрес є процес й безперервного вдосконалення знарядь праці і, технології, форм організації виробництва й управління, створення застосування нових матеріалів, які забезпечують підвищення ефективності виробництва, значне зростання продуктивність праці та поліпшення якості продукції. Науково-технічний прогрес становить матеріальну основу безперервного розвитку швейного виробництва створює базу щодо його докорінної зміни. Науково-технічний прогрес забезпечує поліпшення якості продукції, зниження і підвищення рентабельності швейного виробництва.

Основними завданнями, що стоять перед швейної промисловістю, є: значне поліпшення якості виробів, розширення їх асортименту, збільшення випуску виробів, які мають підвищений попит населення, підвищення ефективності виробництва з урахуванням здійснення науково-технічного прогресу.

Прискорення науково-технічного прогресу жадає від швейної промисловості швидкої хімізації виробництва та підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів.


1. Організація виробництва та праці масовому пошитті одязі

 

1.1  Організація виробництво і праці, форми й фізичні методи

 

Організація виробництва – це система заходів, направлений замінити раціональне поєднання для просторі і часу речовинних елементів і зайнятих у процесі виробництва.

Формами організації промислового виробництва є: концентрація, спеціалізація і кооперування, тісно пов'язані між собою і злочини значною мірою що зумовлюють діяльність одне одного.

Концентрація виробництва означає процес зміцнення, тобто. скупчень знарядь виробництва, робочої сили й випуску своєї продукції великі підприємства. У швейної промисловості зміцнюються підприємства, створюються виробничі об'єднання головними підприємствам, які включають у собі на правах філій родинні менші підприємства. Великі підприємства мають низку переваги перед середніми і дрібними: створюються передумови на впровадження нової техніки, скорочуються управлінські витрати, підвищує продуктивності праці і знижується собівартість продукції.

Рівень концентрації в швейної промисловості такими показниками:

- обсягом продукції, вироблюваної протягом року, чи середньої річний виробничої потужністю одного підприємства;

- питому вагу великих підприємств відповідає їхній у числі;

- питому вагу продукції, вироблюваної великими підприємствами, у загальному обсягу продукції;

- питому вагу основних виробничих фондів, зосереджених на великі підприємства, у тому загальної вартості;

- питому вагу чисельностіпроизводственно – промислового персоналу на велику промисловість, у тому від кількості;

- питому вагу споживання електроенергії на великі підприємства у її загальної споживанні;

Концентрація виробництва є його спеціалізації. Завдання спеціалізації є досягнення максимально можливої технологічної однорідності виробництва і створення цій основі необхідних умов комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, використання у великих масштабахвисокопроизводственного устаткування. Зі збільшенням рівня спеціалізації зростають можливості раціональної організації виробництва та праці, поліпшення використання устаткування, виробничих площ, матеріалів, підвищення кваліфікації працівників.

Існує 3 форми спеціалізації: предметна,подетальная і технологічна (>стадийная).

>Предметная спеціалізація означає зосередження у галузі і спеціалізованих підприємствах виробництва однорідних видів виробів (продукції) кінцевого споживання, тобто. готові до споживання виробів.

>Подетальная спеціалізація є зосередження підприємств та його підрозділів з виробництва окремих деталей, напівфабрикатів готових виробів, і навіть виконання ними окремих технологічних процесів.

Технологічна (>стадийная) спеціалізація – відокремлення окремих стадій виробничого процесу, тобто. перетворення окремих фаз виробництва чи операції в самостійні виробництва.

Усі три форми спеціалізації притаманні основному і допоміжному виробництву, проте усі вони одержали однаково стала вельми поширеною.Преобладающей формою спеціалізації швейної промисловості є предметна.

Концентрація і спеціалізація виробництва створюють умови у розвиток кооперування. Поглиблення спеціалізації і подальшому концентрація однорідних виробництв призводять до виміру економічних перетинів поміж підприємствами, галузями, до підвищення обміну з-поміж них виробами, напівфабрикатами, деталями, отже, до розширення кооперованих зв'язків.

Економічне значення кооперування у промисловості у тому, що у поєднанні з спеціалізацією підприємств він створює передумови і освоєння передових методів виробництва і застосуванням досконалої техніки і технології підвищення продуктивність праці й відповідне зниження собівартості продукції.

>Кооперирование в швейної промисловості – це тісний виробнича зв'язок між спеціалізованими підприємцями задля забезпечення потреби даного економічного району у необхідному об'ємі та асортименті швейних виробів чи раціональних внутрірайонних перевезеннях. Проте за швейних підприємствах найчастіше виробляється кооперування по філіям, цехах і ділянкам.

Розвиток спеціалізації і кооперування є важливою умовою технічного прогресу, раціональної організації виробництва, зростання його економічну ефективність значна поліпшення обслуговування населення.

1.2 Чинники, що визначають організаційні форми

виробництва та праці

Форми організації виробництва потоків, застосовувані на швейних підприємствах, різноманітні. Можливість застосування тій чи іншій форми залежить від поєднання багатьох виробничих чинників.

Чинниками, визначальними форми організації потоків, є:

1) Ступінь поділу праці;

2) Ступінь механізації прогресу;

3) Характер і конструкція технологічного устаткування (машин і апаратів)

4) Фізичне стан і форма предмета праці;

5) Характер і Порядок технологічних впливів щодо праці;

6) організація контролю та регулювання (управління) виробничих операцій та виробничих процесів;

7) характер дії і конструкція транспортних засобів (транспортного устаткування);

8) складність конструкції виробів;

9) асортимент вироблюваної продукції;

10) форма роботи на операціях;

11) Розмір (величина) завдання на випускати продукцію;

12) стійкість і масовість попиту той чи інший продукцію;

13) кваліфікація кадрів;

Усі чинники, що визначають організаційні форми виробничих потоків, взаємно ув'язані: посилення одних їх призводить до інтенсифікації інших, залежить ступінь механізації виробничих процесів; ступінь механізації сприяє вдосконаленню технологічних режимів; розширення асортименту продукції ускладнює організацію управління виробничими потоками тощо. тому при побудові організаційних форм потоків необхідно комплексно вирішити питання вдосконалення технологічних режимів, конструювання застосовуваних засобів праці, організації праці та зарплати, визначення кваліфікації, і ступінь спеціалізації виконавців продуктивних операцій.

Тільки за раціональному комбінуванні чинників, які обумовлюють застосування тих чи інших організаційних форм виробничих потоків, можна вибрати застосування обох, щоб забезпечити найбільшу економічну ефективність функціонування виробничих потоків, найбільшу віддачу продукції при планованої витраті зусиль і коштів.

 

1.3 Види й захопити основні відмінності швейних потоків

Широкий асортимент виробів, його зміна, розмаїття технологічних способів виготовлення одягу, ступінь зосередження швейної промисловості, у тих чи інших економічних районах розміри підприємства, цехів і потоків, характеристика застосовуваного обладнання та інших умов, потребує організації потоків.

З позиції числа різновиду виробів, одночасно у потоці, в швацькому виробництві знаходять застосування як спеціалізовані, імногооассортиментние потоки.

До спеціалізованим потокам ставляться потоки, у яких виготовляється одяг жодного виду, але різних розмірів, ростов іполнот. І тут розбіжність у витратах часу за операціями потоку під час виготовлення одягу неоднаковихполнот, ростов і дрібних розмірів (навіть крайніх) вбирається у припустимого відхилення від розрахункової тривалості операції. Спеціалізовані потоки особливо широко використовується на швейних підприємствах, що випускають дуже багато виробів жодного виду. Ця форма знайшла широке використання у масовому виробництві швейних виробів.

>Многоассортиментними називають потоки, які виготовляють кілька технологічно подібних між собою виробів. Це організаційна форма найширше застосовується у умовах виробництва. Кількість видів виробів,закрепляемих за потоками, залежить від програми випуску виробів і трудомісткістю їхнього виготовлення. Чим більший випуск і трудомісткість виготовлення окремих виробів, тим менше видів їх закріплюється за потоками.

Спеціалізовані імногоассортиментние потоки залежність від ступеня синхронності виробничих процесів можуть бути організовані як безперервні як іпреривние.

Безперервні потоки характеризуються безперервністю виробничого процесу. У цих потоках кожен предмет праці процесі виробництва рухається без яких – або перерв. Безперервні потоки можуть бути організовані переважно тоді, коли сягає практично повна синхронність виробничого прогресу.Швейние процеси щодо легко піддаються синхронності.

У перериваних потоках синхронність процесу досягається. Вони рух предметів праці з початку остаточно потоку у місцяхнесинхронности підприємства. Саме тоді предмети праці періодично нагромаджуються і певний час лежать непорушно. Скупчення таких предметів називаютьзаделание, чи запасами незавершеного виробництва. Так, особливості підготовки й розкроювання тканини ускладнюють синхронізацію операцій, тому що операції характеризуються нерівність витрат часу змінюють ножа, збирання відходів та т.п. Ці особливості процесів підготовки й розкроювання тканин здебільшого неможливо домогтися пропорційності (синхронності) операцій, достатніх в організацію безперервного потоку.

>Многоассортиментние потоки різняться за рівнем паралельності виготовлення закріплених по них виробів чи моделей у часі. У цій ознакоюмногоассортиментние потоки діляться на потоки з циклічним запуском предметів праці, з послідовним запуском, з послідовно – циклічним запуском, з сумарним запуском і з запуском пропорційними партіями.

>Многоассортиментние потоки з послідовним запуском предметів праці характеризується періодичнимиперезаправками під час переходу від виготовлення партії виробів однієї моделі до виготовлення партії інший. Кожного моменту робочого дня потік діє і як спеціалізований, але завдяки переходу за певним графіку від виготовлення одних моделей до виготовлення інших у протягом зміни випускають всі моделі виробів, закріплених за потоком.

>Многоассортиментние потоки з циклічним запуском предметів праці характеризуються одночасним виготовленням всіх закріплених за потоком людей, що є цикл. На кожному робоче місце потоку моделі обробляються послідовно одна одною чи одночасно, залежно від кількості моделей в циклі. Цикл запуску дорівнює сумі кількісних співвідношень моделей в завданні потоку.

>Последовательно-циклический запуск предметів праці є комбінування два види запуску: послідовного і циклічного разом й характеризується тим, що закріплені за потокам моделі гуртується в цикл. Партія різних моделей, які входять у один цикл, виготовляється серед паралельно, після чого потікперезаправляется на виготовлення партії моделей іншого циклу тощо.Многоассортиментние потоки зпоследовательно-циклическим запуском партії моделей застосовуються під час виготовлення різних видів швейних виробів, а як і різних моделей.

По ознакою величини транспортної величини предметів праці швацькому виробництві є потоки і зпачковим (>партионним), і зі штучним транспортуванням предметів праці.

>Штучное іпачковое транспортування предметів праці найпоширеніше усім ділянках виробництва, починаючи з заготівельного.Объемное транспортування більшою мірою забезпечує безперервність рухається предметів праці, ніжпачковое.

Використанняпачкового транспортування призводить до порушення безперервності рухається предметів праці, до підвищення обсягу незавершеного виробництва. Проте запачковом транспортуванні обробки деталей виробництва «ланцюжком», тобто. без обриву ниток: в робочої зменшується час на монтажні іпереместительние прийоми, отже, з'являється можливість маневрувати своїм часом (час затримки при обробці однієї деталі можна компенсувати більшої роботою над інший деталлю), отже, робочий може краще вживати свої індивідуальні спроможністю і підвищити продуктивності праці.Пачковое транспортування предметів праці застосовується у заготівельних секціях, особливо в обробці дрібних деталей: манжет, комірів, клапанів,хлестиков тощо.

Залежно від величини завдання визначений час продуктивні потоки різняться по потужностями: потужні, середньої потужності й малої потужності.

Розрізняють потоки знімні і незнімні.

У швейних потоках бригада,оканчивающая зміну, знімає вини з агрегату не все оброблені остаточно вироби і прибирає в спеціальні ящики, шафи тощо., тобто. наприкінці зміни вкладає, незавершені виріб прибирається. Бригада інший зміни викладає незавершені виріб своєї зміни, прибрані наприкінці своєї попередньої зміни. У знімних потоках кожна бригада виготовляє різні політичні партії виробів, які можна і однаковими, і різними за моделями.

У знімних потоках певною мірою розширюється асортимент продукції, але вони є різновидоммногоассортиментних потоків.

По темпу і ритму роботи потоків і засобом їх регулювання виділяють три провідні організаційні форми виробничих потоків. І способом їх регулювання три провідні організаційні форми виробничих потоків:

1) потоки з вільним (можливо, й неоднаковим) темпом операції;

2) потоки з обов'язковим (однаковим) темпом операцій, маютьорганизационно-допускаемие відхилення від середнього потоку;

3) потоки, мають загальний, єдиний, автоматично регульований тактагрегированних операцій (автоматичні і напівавтоматичні потокові лінії).

>Потоками з вільним темпом операцій називається такі потоки, у яких окремі операції виконуються по-різному темпі, у результаті у виконанні окремих операцій виникають перерви (приховані, різночасові і зосереджені), викликають непродуктивні затримки їх виготовляти предметів праці та повне використання устаткування.

>Потоками з обов'язковим темпом операцій (у яких заздалегідь встановлені допустимі відхилення від середнього такту) називається такі потоки, де всі операції виконуються в однаковому (або "майже однаковому) темпі, але може мати однакові чи неоднакові такти іоднократние випуски.

>Потоками, мають єдиний автоматично регульований і підтримуваний тактагрегированних операцій, називається такі потоки, де всі операції характеризується рівністю тактів, темпів і ритмів однократних запусків – випусків (унаслідок чого предмети праці безупинно передаються від операції до операції, і безупинно піддається обробці). Автоматичні підтримки і регулювання тактів, темпів і ритмів здійснюється спеціальними приладами, машинами, апаратами.

По способу переміщення предметів роботи з робочого місця інше потоки діляться на до>онвейерние і >неконвейерние.

>Конвейерними називаються такі потоки, у яких такти і темпи всіх операцій рівні, допускається певне умовами потоку відхилення від середніх розрахункових такту і тривалості операцій, предмет праці передається від операції до операції з допомогою безупинно і періодично чинного транспортний засіб, швидкість рухи якого пов'язана (через такт потоку) із завданням потоку на випускати продукцію і з часом виконання будь-який операції.

У деяких потоках предмети роботи з робочого місця інше переміщаються вручну з допомогою різних пристосувань схилів, жолобів, візків. У цьому темпі рух предметів праці у згоді з темпів виконання операцій на робочих місць (наприклад, в потоках малих серій).

За характером зміни стан праці виробничі потоки на швацькому підприємстві може бути простими йсложно-собирательними щодо одного потоці може зустрітися і комбінація цих характеристик.

 

1.4 Основні засади організації потоку

виробництво швейнийсдельний оплата

До кожного потоку характерні наступні основні засади:прямоточность, пропорційність, паралельність, безперервність, ритмічність, синхронність.

>Прямоточность. Принциппрямоточности потоку, визначальний найкоротшого шляху руху предметів праці від надходження тканини до випуску і відтинки споживачам готової продукції, є основним відмітним ознакою поточного виробництва. У разі поточного виробництва він з'являється найповніше.

>Пропорциональность. У разі організації поточного виробництва принцип пропорційності вимагає дотримання рівності виробничих можливостей взаємно пов'язані між собою секцій чи ділянок потокових ліній окремих робочих місць обсягу робіт з заданої

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація