Реферати українською » Промышленность, производство » Майстерня з ремонту холодильників


Реферат Майстерня з ремонту холодильників

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Технічністандартивизначаютьпоняття «>технічнеобслуговування» як: комплексдійспрямованих напідтримкудіючого стану прилаштую чимеханізму, атакожвідновлення їхньогоздатностівиконуватипевнівтраченіфункції.

>Згідно ізцимвизначеннямтехнічнеобслуговуванняхолодильних установокоб'єднуєнаступнідвіоперації: із одного боці,цевласнетехнічнеобслуговування, щодозволяє підгримувати установку в такомустані, щодаєїйможливістьпродовжуватибезперервнунормальну роботу, а ізіншого боці,це ремонт,якийвідновлюєнормальнупрацездатністьдеякої установки послевідмови чиаварії.

>Загаломпотрібнозазначити, щобізнес,пов'язаний ізобслуговуванням холодильногоустаткування, в нашій странеперебуває устанізародження,протезізростанням потреб йзбільшеннямзагальноїплатоспроможностігромадян тапідприємств,цейринок якщо однозначнозростати.

>Сьогодні можнарозрізнитинаступнігрупи людей таорганізації, щозадіяні у сферітехнічногообслуговування холодильногообладнання:

1. «>Воїн-одинак» –зазвичайпрофесіоналвисокогорівня, «>мультиінструменталіст»,якийбере у собіобслуговуваннятехнікиклієнта запевну плату.Проте, як правило,ця особаобслуговує не лише йіншіоб'єкти, щопризводить доперіодичних криз уроботі – врезультатіякістьобслуговуванняє ненадтовисокою.

2. «>Напарники» –покращенийваріантпопередньоговипадку,зазвичай два,рідко тримайстри. Зарахунок збільшенняступенівсвободирівномірністьобслуговуванняпідвищується, але й посутіприсутні тих ж сампроблеми.

3. «>РМК» –тобторемонтно-монтажнийкомбінат, –це типорганізації, котрапрацювала всоціалістичномусуспільстві. Усвій годину «>РМК» булиабсолютнимимонополістами,проте ізрозгортаннямринковихвідносиннеможливість здоровоконкурувати, атакожвідпливнайкращихкадрів –надзвичайнопослабилицю формуорганізації на нашомупросторі.

4. «Бригада» – організація, Якавиникаєнавколо одного чи двох людей. Уданомувипадкувизначну рольграєграмотний менеджер,якиймаєможливістьзібратинавколо собіякіснихпрацівників та будучи самимвисококласнимфахівцем,опікуєгрупу людей,навчає їхнього такурируєїхню роботу.Подібнігрупизустрічаються вобслуговуваннімережсупермаркетів таіншихпромислових груп.

5.Звіснотакожобслуговуванням, як правилогарантійним,займаєтьсявиробник (>сервісний цент).Протезазвичай послезакінченнягарантійноготерміну навстановленеобладнання,закінчується йсервіснеобслуговування.Обслуговування – справакропітка та ненадтоприбуткова, й тому принестачіробочоїсили –фірмазавждисхиляється в бікклієнтів із недавнопридбанимустаткуванням.

>Зауважимо, щохочаперелікиробіт, котрінеобхідноперіодичнопроводити впроцесітехнічногообслуговування,досить великий – безтехнічногообслуговування «>пробіг»будь-якогообладнаннязнижується в рази. Аточковіремонтивипадковимимеханіками частопризводять допередчасноговиходутехніки із ладу.


1.Організація ремонту холодильногообладнання

 

1.1Типиремонтів та їхні організація

Ремонтпобутовиххолодильників йморозильників, взалежності відскладності та уміввиконання,підрозділяється на: ремонт,який можна провестибезпосередньо успоживача, й на: ремонт умайстерні.

До Першого виду ремонтувідноситьсявиправленнянесправностей шляхомнескладноїзаміни деталей чи шляхомрегулювання (>здійснюється намісціексплуатації). До іншого видуналежить ремонт,який за межі неможе бутивиконаний удомашніхумовах й томупотребуєперевезенняоб’єкту ремонту доспеціалізованоїмайстерні.

Ремонтхолодильників йморозильників вперіодгарантійноготермінуслужби проводитисяремонтнимипідприємствами надоговірних засідках ззаводом-виробником. Порядок ремонту при цьомурегламентуєтьсяумовами договору йдіючимиположеннями,заводськимиінструкціями йкерівництвом про ремонт.

Упіслягарантійнийперіодексплуатаціїобслуговування та ремонтпобутовиххолодильників йморозильників проводитисяремонтнимипідприємствамислужбипобуту заіндивідуальнимизамовленнямивласниківприладів чиустанов, котріексплуатуютьцівироби. Порядоквиконання тавидачізамовленьвизначаєтьсядіючимиположеннямиміністерствпобутовогообслуговування населеннясоюзнихреспублік.

>Організація ремонтухолодильників йморозильниківвключаєнаступні заходь:

1)оснащенняспеціалізованихцехів йділянок про ремонтхолодильників йморозильників йхолодильнихагрегатівнеобхіднимобладнанням, щозабезпечуєнеобхіднуякість ремонту;

2) забезпеченнялінійнихмеханіківнеобхіднимінструментом йприладами,запаснимичастинами до холодильника й морозилки;

3)призначення на посадилінійнихмайстрівкваліфікованихмеханіків йпостійнепідвищення їхнікваліфікації;

4)чітку роботуматеріально-технічногообслуговування ізметоюсвоєчасного йповногозадоволення потребремонтнихпідприємств взапаснихчастинах,матеріалах йобладнанні;

5)впровадження нових формобслуговування: абонементного, ремонтухолодильників йморозильниківвдома укористувача шляхомзамінидефектнихвузлів й деталей назаздалегідьвідремонтовані чинові, ремонту «>сьогодні насьогодні» йін.

>Недотримання умівексплуатаціїможепризвести допогіршеннятехнічнихпоказниківхолодильників йморозильників. Тому дооглядуприладусліддокладнодізнатися успоживача йогозауваження пороботі холодильника чи морозилки йперевіритиумови йогоексплуатації:

·напруга велектромережі й величинуколиваньнапругипротягом доби припрацюючому холодильника чиморозилці.Допускаютьсязмінинапруги вмежах 187-242 У.Вимірюваннянапруги проводитисявключенням вольтметра в розеткуелектромережі;

·відсутністьопалювальнихприладівпоблизу холодильника чи морозильника;

·наявність доступуповітря дляохолодження конденсатора ймотор-компресора;

·щільністьприляганнядверішафи йвідсутність зазоруміжущільнювачемдвері йплощиноюшафи;

·відсутність «>шуби» навипарнику;

·правильнекріплення трубкисильфона терморегулятора,
>надійність контактуміжштепсельноївиделкою холодильника чи морозилки йрозеткоюелектромережі.

>Післяперевірки умівексплуатаціїслідприступити додефектації холодильника чи морозильника.


1.2Прийом тазберігання ремонтного фонду

>Організаціяприймання,виконання ремонту йвидачахолодильників чиморозильниківповиннізабезпечуватимаксимальнізручності длякористувачів ймінімальнувитрату їхні години.

Приоформленні заявоквказують характер дефекту, модель холодильника чи морозильника,заводський номер,ріквипуску й т.д.,встановлюютьприйнятнийтермінприїздумеханіка дляперевірки стануприладу. Заявкупередаютьмеханіку,якийотримуєнеобхіднізапаснічастинизі складу.

Номенклатура йрозміринезнижуваного запасувузлівобмінного фондувстановлюютьсяремонтнимипідприємствами. При цьомуобов'язкововиходять зструктури йінтенсивностівідмовпобутовиххолодильників йморозильників, щонадходять у ремонт заврахованийкалендарнийперіод.

>Отримане для ремонтухолодильнеобладнання, атакожзапаснічастинизберігають у сухомуопалювальномуприміщенні настелажах чиспеціальнихпідставках,підвішеними, взаконсервованому чирозпакованомувигляді взалежності відпропонованихвимог дозберіганнятієї чиіншоїдеталі, атакож відтермінівзберігання.

>Враховуючивеликурізноманітність моделейхолодильників,рекомендуєтьсярозміщуватизапаснічастини вкоморіокремо за моделями. При цьомурізнівузли,вироби таокремідеталіданоїмоделі холодильникаслідзберігатиокремо.

>Холодильніагрегатислідзберігати вупаковці чи наспеціальнихпідставках іззагорнутимвипарником длязапобігання його відпошкодження.

>Мотор-компресорипоставляються ізвихіднимипатрубками та ізпевноюдозою олії (>кількістьзаправленого оліїзазначається втехнічномупаспорті,проте запогодженнямкомпресориможутьпостачатися без олії) й под невеликимнадлишковимтиском фреону чи сухого азоту. Тому усі патрубкиповинні бутизапаяні. Увипадкувідкриттязапаянихпатрубків чивідсутності вкожусімотор-компресора фреонові (азоту) подалізберігання його нерекомендується. Примонтажітакиймотор-компресорнеобхіднопродутифреоном, а оліювисушити чизамінитиновим.

>Компресор ізроторомслідзберігати взаконсервованомувигляді й вупаковці, котразахищає його відкорозії.

>Компресорипостачають ізвихіднимипатрубками,закритимизаглушками, й ізповноюдозоюмастила.

>Випарникизберігаютьзагорнутими (>коженокремо) настелажах,ретельнооберігаючи відушкоджень йзволоження.Патрубкивипарникаповинні бутизаглушеними.

>Електродвигуни (>статори йротори)требазберігати вгерметичнійупаковці,ретельнооберігаючи відзволоження такорозії,роздільно понапрузі.Осушувальніцеолітовіпатронизвичайнопоставляють урегенерованомувигляді іззаглушенимикінцями й вупаковці, щодопускає їхньоготривалезберігання.Такепостачаннямаєсупроводжуватисявідповідноюдокументацією, віншомувипадкупатрони передзбіркоютребаобов'язковорегенерувати.Регенеровані танерегенерованіпатронислідзберігатиокремо.

>Дверніущільнювачі ізполівінілхлоридногопластикату чигуминеобхіднозберігати впідвішеномустані,забезпечившизбереженняконфігураціїущільнювача. Для цогоущільнювачпідвішують нафанерну чикартонну планку,вирізану пошириніущільнювача йвставлену в паз.Ущільнювачі ізмагнітними вставкамислідоберігати відналипання нимиметалевої стружки чидрібнихпредметів.Дверніущільнювачі не можназмащувати.Рекомендуєтьсяоберігатиущільнювачі від діїсонячнихпроменів.

>Вироби зпластмас –холодильнікамери,внутрішніпанелі дверей,лицювальні накладки йінші неповинніпіддаватисярізкимколиваннямтемператури.Невеликівиробиповинні бутизагорнуті вм'який папір йакуратноскладені настелажах.Облицювальні накладкиповиннілежати безпровисання й безнагромадження одного одного.Панелі дверей вартозберігати у вертикальномуположенні восередкахстелажа,окремокожну панель чи вкрайньомувипадку покілька штук ізпрокладеноїміжкожноюпанеллюпапером.

>Терморегуляторирекомендуєтьсязберігати впрохолодномумісці вупаковці, щооберігає трубкисильфона відпошкодження.

>Електронагрівачігенераторів >рекомендуєтьсязберігатиокремо понапрузі.

>Окремідеталікомпресорів –корпуси,колінчаті вали,поршні,клапани –повиннізберігатисяокремо за типамикомпресорів, взаконсервованомувигляді (>змазаними,загорнутими) йакуратноскладеними настелажах.Допускаєтьсязберігання деталей урозгорнутомувигляді,зануреними урефрижераторне олію маркиХФ-12-16.


2.Технологічначастина

 

2.1Оглядприміщенняспеціалізованоїмайстерні

У зв'язку ізрізкимзбільшенням паркупобутовоїтехніки в населення йвідповіднимзростаннямобсягівпослуг із ремонтупобутовиххолодильників в окремихвипадкахіснуєнеобхідністькапітального ремонтухолодильників (>наприклад увипадку шлюбу), атакожвідновлювального ремонту послезакінченнягарантійноготерміну холодильного агрегату.

>Відновленняхолодильнихагрегатівзнижує потребу вустановці новихагрегатів,дозволяєстворитиобмінний фонд, що на свійчергускорочуєтерміни ремонту йзнижує йоговартість.Крім того,відновленняхолодильнихагрегатівхолодильниківзастарілих марок, але й тихий, щощезнаходяться вексплуатації,даєможливістьпродовжититермінслужбипобутовоїтехніки.Такожактуальнимєвикористаннякомплексно-механізованоїпотоковоїлінії із ремонту холодильногообладнання.Даний вид ремонту (придостатньомузавантаженні) впорівнянні ізіндивідуальним методомзабезпечуєтьсяспеціалізацієювиконавців,обладнанням та стендами, щосприяєпідвищеннюпродуктивності роботи, покращанняякості тазниженнясобівартості ремонту. Схематехнологічногопроцесускладається ізосновнихвиробничихділянок йвключаєперелікобладнання тавиробничихоперацій.Крім цього утехнологічномупроцесівизначеніосновніпараметри (годину, температура,тиск,вологість тощо), якінеобхіднодотримуватися привиконанні тихий чиіншихоперацій.

>Технологічнимпроцесомпередбачається ремонтхолодильнихагрегатів ізвідновленням окремих, тихий щовийшли із ладускладальниходиниць чизаміною їхньогоновими.

>Відновлювального ремонту при йогоекономічнійдоцільностіпідлягають усідефектнівузли, завиняткомстаторівелектродвигунів, ремонт які виненздійснюватися вспеціалізованихмайстернях,укомплектованихнеобхіднимобладнанням таконтрольно-вимірювальноюапаратурою.

Так,фільтркапілярної трубки йцеолітовийосушувальний патрон у всіхвипадкахзамінюютьновими (чивідновленими).Цеолітовий патронвстановлюють занаявності увипарникуселікагелевогоосушувача.

Утехнологічний процес введенотакітехнологічніоперації йпрогресивніметодиперевірки й ремонту, щодозволяютьскоротити годину ремонту агрегату й підвищити йогоякість:двостадійневакуумуванняхолодильнихагрегатів;осушкахладону йолії передзаповненням холодильного агрегату;визначеннясухості (>вмістувологи)хладону задопомогоюіндикатора ;нові маркиприпоїв длязварюваннястиків холодильного агрегату;новіметодидефектації та контролюякостімотор-компресорів таагрегатів узборі;застосування сухогоповітря;застосуванняприєднувальнихпристроїв дляхолодильнихагрегатів;новеобладнання,призначене для ремонту таперевіркихолодильнихагрегатів.

Так,завдякизастосуваннювакуумування удвістадії,регенераціїцеолітових патронівзначноскорочується годинувакуумування, не проводитися сушінняхолодильнихагрегатів ушафах, щотакожзначноюміроюспрощуєорганізацію потоку.Відмовитися відсушінняагрегатів ушафахдозволяєпроведення комплексуоперацій:осушкахладону, олії;регенераціяцеолітового патрона;отриманняглибокого вакууму привакуумуванні вдвістадії;продуванняагрегатів сухимповітрям;попереднєсушінняосновнихвузлів.

1.Ділянкадефектації. >Операції, щовиконуються наділянці:

> демонтаж реле,очищенняпрохіднихконтактів відзабруднення йперевіркавідсутностізамиканняелектроланцюзідвигуна на корпус;

>мийка холодильного агрегату длявидаленнязабруднень;

>визначеннянесправності;

>випускхладону тазливання олії;

>складаннядефектноївідомості.

>Обладнання ділянкидефектації:

1)майданчик дляскладуванняхолодильнихагрегатів, щонадходять у ремонт, апідвіснихвізків;

2) верстак ізмонорейкою йтельфером дляперевірки агрегату навідсутністьзамиканняелектроланцюзі на корпус,мегомметр, паяльник;

3)кабіна длямиття агрегату;

4)ділянкаперевірки агрегату,обладнанийприладомСХ-1 чиСХ-2, стендомперевірки нахолодо-продуктивність й стендомперевірки запуску тапотужності;

5) ванна ізгарячою водою,обладнанамонорейкою ізтельфером,місцевимосвітленням уводонепроникномувиконанні, ізпідведеннямстисненогоповітря;

6)ділянка (>ізольований) длязливу олії івипускухладону,обладнанийвитяжноювентиляцією ізпідводомстисненогоповітря.

Длявизначеннянесправності агрегатунеобхідно:

-перевіритивідсутністьзамиканняелектричного кола на корпус (>виконуєтьсяобов'язково довключення агрегату велектромережу) ізметоюзапобіганняпрацівника відможливостіураженняструмом;

-запуститидвигун (без реле) йперевіритиелектричніпоказники:споживанупотужність, силуструму;

-перевіритинаявністьхладона,якістьобмерзаннявипарника, температурустінкивипарника;

-проконтролювати роботу агрегату по тепловому станом окремихчастин: конденсатора,осушувального патрона (>фільтракапіляра), кожухамотор-компресора йтрубопроводів;

-перевіритирівеньгучності звукумотор-компресора;

-визначитимісцявитокухладону (привідсутностіхладону);
>перевірити станелектроізоляції обмотокстатора (заякістюолії, взятого із кожуха;

-олія винна бутисвітлим, безслідіврозклаласяізоляції).

Уразінеобхідності ремонтумотор-компресора ізрозрізанням кожуха оліюповністюзливають.

>Холодильний агрегат іздефектноювідомістюнадходить наділянкупідготовки такомплектації.

Призасміченніфільтра агрегатвідразунаправляють наділянку пайки.Якщовитікхладону із агрегату легкоусунути без йогорозбирання, то агрегатнаправляють надільницюзварювання.

2.Ділянкапідготовки такомплектації. >Холодильніагрегати,очищені відзабруднень, безхладону, усупроводідефектноївідомостінадходять із ділянкидефектації наділянкупідготовки такомплектації.

>Операції, щовиконуються наділянці:

>розпаюваннядефектнихвузлів;

>відрізання трубкизаповнення (занаявності);

>продуваннявипарника длявидалення ізньогозалишківолії;

> зачисткавідпаятирешттрубопроводів (ізподачею сухогоповітря взачищаємотрубопровід);

>комплектація агрегату (завиняткомцеолітового патрона) ізпідгонкою місцьсполучень.Кінець трубки конденсаторапідганяють поцеолітового патрону,постійнознаходиться наділянці;

> сушіння новихчастин агрегату (притемпературі 100-110 ° Зпротягом 30хв) ізнаступнимпродуванням сухимповітрям.

>Обладнання ділянки:

1)газозварювальний посаду йслюсарний верстак ізпідведеннямповітря;

2)стелажі (ящики) дляскладальниходиниць, щоздаються вметалобрухт;

3)стелажі дляскладальниходиниць, котріпідлягаютькомплектації;

4)сушильнішафи.

>Холодильніагрегати после їхньогопідготовки докомплектаціїнаправляють наділянку пайки (>усі патрубкиповинні бутизаглушені).

3.Ділянка пайки. >Холодильніагрегати,укомплектованівідновленими чиновимискладальнимиодиницями ізвідпаяним від патрубкавипарникакінцемкапілярної трубки, атакож безцеолітового патронанадходять наділянку пайки.

>Операції, щовиконуються наділянці:

>регенераціяцеолітовихосушувальних патронів;продування сухимповітрям холодильного агрегату передпаянням;

> пайка всіх місцьз'єднань;

> зачистка флюсу вмісцях пайки.

>Обладнання ділянки пайки:

1)газозварювальний посаду;

2)столи ізметалевими настилами чирольганг;

3)вакуум-сушильна установка длярегенераціїцеолітових патронів;

4) ванна дляперевіркигерметичності агрегату после пайки,обладнанамонорейкою ізпідйомником.

Для пайкимідних йсталевих трубокзастосовуютьтвердіприпої, так як смердотізабезпечуютьнеобхіднуміцність йщільність шва.Переважнепоширення здобулисрібніприпої марокПСр-45 йПСр-29, 5, щомістятьвідповідно 45 й 29,5%срібла, температураплавленнявідповідно 720 й 610-660 °З. Для пайкицимиприпоямизастосовують флюс № 209 чи флюс ізфтористимкалієм.Застосовуютьтакожприпій маркиПМФОЦр-6-4-0,03 безвмістусрібла.

>Місця трубок, щопідлягаютьпайці,повинні бутиретельноочищені відфарби чизабруднень, атакож від старогоприпою,щоб невиявилосязапаянийусередині трубки. Пайкаслідробитишвидко, беззайвогорозігріву трубок,щобуникнути їхньогоперепалу.Флюсвводятьвідразу ж послерозігріву дотемператури 500-600 °З. При пайкуостанньогоз'єднання вагрегатітребатрохивідвернутиголку штуцера накожусімотор-компресора читримативідкритоюусмоктувальну трубку.Після пайки флюс винен бутивидаленийгарячою водою (>кращепарою) ізподальшоюзачисткоюметалевоющіткою.

4.Ділянкавакуумування, заправки та контролю.Холодильний агрегат,зібраний (>спаяний) йперевірений нагерметичність уванні,надходить наділянкувакуумування, заправки та контролю.

>Операції, щовиконуються наділянці:

>первинневакуумування:

>заповненняхолодоагентом;

>підігрів (>виконується принаявностіобладнання);

>перевіркагерметичностігалоїднимтечешукачем.

>вторинневакуумування:

> дозаправка чизаповнення олією;

>заповненняхолодоагентом:

> пережим трубкизаповнення;

> обкатка холодильного агрегату;

>перевіркагерметичностігалоїднимтечешукачем.

>перевіркарівнягучності звуку;

>визначенняхолодопродуктивності;

>перевірка на запуск йспоживанупотужність.

>Роботивиконуються ізподілом заопераціями.Безпосередньо передвториннимвакуумуванням агрегатукомплектовуютьпускозахисним реле.

>Обладнання ділянки:

1) установкапервинноговакуумування тазаповнення агрегатутехнологічнимхладоном;

2)тунельна читупикова камера дляпідігріву агрегату чи ванна ізгарячою водою;

3)кабіна дляперевірки агрегату нагерметичність;

4)стіл оператора;

5)галоїднийтечешукач;

6) установкавторинноговакуумування тазаповнення агрегату олією йхладоном;

7)кабіна дляперевіркигерметичності тарівнягучності звуку агрегату;

8) стендперевірки заелектричними параметрами;

9)шумомір;

10) стенд обкатування;

11)пристосування дляперетискання трубкизаповнення.

5.Ділянкамийки. Наділянкумийкинадходятьрізніскладальніодиниці ізвідділення ремонтумотор-компресорів й ділянкипідготовки такомплектації. >Операції, щовиконуються наділянці:

>продування тапромиваннявипарників,конденсаторів йтрубопроводів;

>промиваннякомпресорів взборі та його деталей;

>продування й сушіннявипарників,конденсаторів,трубопроводів,компресорів й деталей донього,використовуванихцеолітових патронів (>продуваютьспочаткухладоном,потім сухимповітрям);

>відмиваннявипарників відзахиснихлаків (>епоксидної смоли).

6.Ділянка ремонтумотор-компресорів. Наділянціремонтуютьсямотор-компресори як ізкривошипно-шатунним, то й ізкулісниммеханізмами, котрінадходять із ділянкипідготовки такомплектації без олії йхладону іззаглушками на всіх трубопроводах.Післярозрізки кожуха ремонтмотор-компресораздійснюється взалежності від його типу.

Порядок ремонту >кривошипно-шатуннихмотор-компресорів:відпаятинагнітальну трубку,випрессоватькомпресор йстатор із кожухамотор-компресора,визначитинесправностівузлів й деталейкомпресора,перевіритиопірізоляціїстатора йміжвитковоезамикання,перевіритипрохідніконтакти накришці кожухамотор-компресора надіелектричнуміцність,розібратикомпресор йзамінитинегіднідеталі,зібратимотор-компресор й провести контрольякості,зробити обкаткупротягом 30хв,просушитикомпресор йстатор,зібратимотор-компресор йзварити кожух.

Порядок ремонту >куліснихмотор-компресорів:знятимотор-компресор взборі із пружинпідвіски йвийняти його із кожуха,розібратимотор-компресор іззаміноюнегідних деталейклапанноїгрупи,статора,висушитикомпресор йстатор,встановитивідремонтованиймотор-компресор в кожух,заварити (запаяти)кінці трубокмотор-компресора,перевіритиякістьізоляції обмотокстатора.

>Зібранімотор-компресори із олією йхладоном, ізперетиснених йзапаяниминагнітальної йвсмоктуючої трубками (йтрубкоюзаповнення,якщомотор-компресор без штуцера)направляють вфарбувальневідділення, але вділянкупідготовки такомплектації.

2.2Інструмент таустаткування

>Значнакількістьхолодильників йморозильників насвітовомуринкупризводить донеобхідностіполіпшення їхньоготехнічногообслуговування приексплуатації.

Рівеньавтоматизаціїпобутовоїхолодильноїтехнікипідвищується врезультатізастосуванняелектронних систем.Використаннямікропроцесорівдозволяє підвищитиїїуніверсальність,економічність йнадійність, атакожполіпшититехнічні характеристики. Разом із тімпристрійхолодильників й морозильникускладнюється, щоускладнюєпошукнесправностей.

>Побутовухолодильнутехніку в основному (до 95%)ремонтуютьвдома увласників. Привизначеннідефектіввикористовуєтьсяпортативнадіагностичнаапаратура, а привиконанні ремонтукрім стандартногоінструменту йпристосувань –ще імалогабаритнеобладнання.

>Створеноспеціальнеобладнання таапаратура длядіагностикинесправностей йперевіркиякості роботивідремонтованоїпобутовоїхолодильноїтехніки.Застосуваннясучаснихдіагностичних йвимірювальнихприладівдозволяє підвищитиякістьїї ремонту й із великоюточністюдіагностувати заподійвідмов приексплуатації.

>Якщо жнесправністьнеможливознайти тавиправитивищезгаданим способом, то такомувипадку длявідновлення роботискладальниходиницьхолодильноїпобутовоїтехнікипотрібнозадіятиорганізованіспеціалізовані підприємства.

>Устаткування йконтрольно-вимірювальна система такихпідприємствпредставляють собоютехнічний комплекс, наякомупослідовновиконують усінеобхідніремонтні роботи.

>Інструмент таустаткуванняспеціалізованоїмайстерні із ремонтухолодильників можнарозділити надекілька великих груп:

1)ручнийінструментзагальногопризначення;

2)інструмент ізелектричним приводом;

3)паяльнеобладнання;

4)спецінструмент;

5)електромонтажне тазварювальнеобладнання.

1.Ручнийінструментзагальногопризначення.

>Ножі.Ніжєнайбільшуніверсальнимінструментом варсеналіхолодильщик,їмрозрізаютькисневі шланги,ріжутьтепловуізоляцію,знімаютьзалиплими прокладки, його можнавикористовуватизамістьшабера й т. буд.Краще матірдекільканожів:монтажний ніж, ізпластиковоюручкою тапіхвами,канцелярський ніжзізміннимилезами длярізанняізоляції, але й можнавикористовувати йуніверсальні, типушвейцарськогоофіцерського ножа чиножа-трансформера, вякомуєплоскогубці, а часто йрозвідний ключ. У комплекттакожсліддодати брусок длязаточуванняінструменту.

>Викрутки.Набірвикруток виненвключати у собі не меншетрьоххрестових йтрьохшліцьовихвикрутокрізнихрозмірів:найменшівикрутки – длягвинтів, щозакріплюютькабелі в щитах йклемних коробкахобладнання,великі яксилові – прирозкручуванніелементів тощо.Універсальнівикрутки, щомаютьзмінні наконечники,також можназастосовувати, особливозручнітаківикрутки ізмагнітнимфіксатором.Зустрічаютьсянестандартнішліци уформі,наприклад,зірочок,трикутників (>зазвичай наазіатськійтехніці), томупотрібно матір внаявностівикрутки ізвідповідними наконечниками.

>Плоскогубці, >круглогубці, >качконоси й >бокорізи.Потужнісиловіплоскогубцізастосовують дляобтискання,підтримкирозпечених труб припайці,навіть, вкрайньомувипадку, длявідгвинчуваннягайок,перекушуванняцвяхів тадроту.Великібокорізизастосовують дляобкушуваннямкабелівневеликого поперечногоперерізу.Окремослідвідзначитинабірінструменту для роботи велектрощиті –маленькібокорізи,качконоси йкруглогубці.Цейнабір винензнаходитисяокремо відсилових йзастосовуватися лише для роботи ізвнутрішньо-щитовими кабелямиплощеюперерізу не понад 2,5 мм2.

>Ключігайкові.Ключів вінструментарії винне бути багато. >Рожковіключівимагаються від найменшого номери (дляклемних коробоккомпресорів) до 32-го номери.Ключі понад 32-го номеризнадоблятьсялише на великомуобладнанні дляопорнихболтів йнакиднихгайок навсмоктуванні йнагнітаннікомпресорів. Нерекомендуєтьсязастосовувати (>проте широковикористовуються,розвідні йгазовіключі), смердотімаютьнедолік –зрізують гуляй на голівкахболтів й гайках.Торцевіключібажановикористовувати не ізавтомобільнихнаборів, це ухолодильнійтехніці голівкиболтівважкодоступними йавтомобільнийінструмент через своюгроміздкість незастосуємо. >Торцевіключістануть внагоді прироботі ізкомпресором, декожнакришкакріпиться набезлічігвинтів, особливозручні >ключі ізхраповиммеханізмом.Шестигранніключіможутьтакожзнадобитися прироботі, так як багатозаводів-виробниківвикористовуютьгвинти ізвнутрішнімшестигранником.Практично усіклемніз'єднання вкомпресорахвиконані на такихгвинтах.

>Напилки,шабери,надфілі, шкурки.Досить унаборі матір дваоксамитовихнапилка:трикутний йкруглий.Заточившикінчиктрикутного, можнаотримати шабер,якимзачищаютьзадирки наміднійтрубі, щозалишаються послерізаннятруборізом.Шабермає триріжучі крайки, йоговставляють до труби й,прокручуючи,знімаютьзадирки.Конструкціїшабероврізняться, але й усіпризначені длязняттязадирок.Круглийнапилок стані внагоді длязняттяокалини йзадирок насталевійтрубі послерізання газом чивідрізниймашиною.Набірнадфилей потрібен при роботів ізвідновленнярізьби, коли немаєможливостівідновитиїїплашкою.

>Ножівки пометалу.Застосовують длярізання труб,металопрокату.Ножівку взалежності від виду ремонту можназастосовувати чистандартну, чи малу.

>Молотки.Молотокпотрібенрідко, в основному прироботізісталевими трубами для грубоговідбиванняокалини йвирівнюванняторця.

>Рулетки,рівні.Рулетка, прироботі ізмідними трубамирекомендується не понад 5 мзавдовжки, вондуже компактна. Для роботи зсталевими трубамидовжиною 20 м така рулеткаважитьблизько 300 р й вельмигроміздка.Рівеньдовжиною не менше 400 ммнеобхідний приукладаннігоризонтальнихтрубопроводів, так як усіхолодильні сурмимонтуються ізухилами.Сучаснірівнімаютьлазернийпромінь, щополегшує роботу іздовгомірними трубопроводами.

>Пістолет длягерметика.Потрібналише пригерметизаціїотворів,розривів візоляції, колибалон ізгерметиком чимонтажноїпіною непристосований досамоспорожнення.

>Заклепники.Тяговийзаклепникзізмінними насадками для заклепокрізнихдіаметру йдовжининеобхідний длянероз'ємногоз'єднанняметалевих пластин. У основномузастосовується приобшивціхолодильних камер таізольованих труб листамиалюмінію чиоцинкованогозаліза.

>Набіррізьбомірів,плашок ймітчиків.Різьбоміри надюймову,трубну йметричнурізьбупотрібні длявидачі заподіяння токарю навиготовленняприєднувачів йпереходів.Плашками ймітчиками вумовах ремонту можнавідновитипошкодженурізьбу наприладі чиагрегаті,нарізатирізьбу длятимчасової заглушки чи вотворі.

>Штангенциркулі,колумбус.Застосовуються длявимірюваннядіаметрів йтовщинистінок труб, роботи ізрізьбами.

>Ножиці пометалу.Потрібні для роботи ізалюмінієвим таоцинкованим листом приобшивціхолодильних камер,виготовленнікоробів.

>Маркери.Спиртовий маркерчорногокольорувикористовують длярозміткисвітлихповерхонь (>алюмінієвілисти,оцинковані короби).

>Крейда.Використовується длярозміткисталевих труб йтемнихповерхонь.

>Запальнички.Використовуються длязапалюванняпаяльників.

2.Інструмент ізелектричним приводом.

>Дрелі.Інструмент длясвердлінняотворів вметалідіаметром до 13 мм (подболтикріпленняобладнання тахомутів).Бажано матірдриль ізсамозажимним патроном й реверсом.

>Різальнімашини.Мають абразивний диск,кромкоюякогоріжеться чишліфується метав.Застосовується длярізання ташліфування труб яксталевих, то ймідних,різногометалопрокату,обрізкиболтів йшпильок.
>Монтажні пили ізабразивним дискомпредставляють собоювеликувідрізну машину,закріплену настолі йзабезпеченулещатами длязакріплення труб йпрофілю.Застосовуються длярізаннясталевих труб додіаметром до 125 мм.Модифікованамонтажна пила,можерозрізати сурми додіаметром 250 мм.Поворотнийстілдозволяєрозрізатидеталі подрізнимикутами.

>Шліфувальнімашини. Уданомувипадку абразивний дисктовщий йрозташований перпендикулярно до корпусу, а чи невздовж, як увідрізноїмашини.Застосовуються длязняттянерівностей,задирок наторцях труб йвидаленняокалини іззварнихшвів.

>Паяльники. Привикористаннібагатожильнихпроводівзастосовуються дляобслуговуваннякінців.

>Шуруповертиакумуляторні.Бажано незастосовуватишуруповерти длязатягуваннягвинтів йсаморізів вхолодильнійтехніціз-за малоготерміну роботиакумуляторів,невисокогозусилля затяжки йнебезпекипошкодженняшліців.Зручні для роботизі щитом, деособливихзусильзатягування непотрібно.

>Подовжувачі.Слід матір два-трибарабаннихподовжувача іздовжиною кабелю 50 чи 20 м іздвома-трьома розетками, при цьомуплощаперерізу кабелюподовжувача винна бути не менше 1,5 мм2.

>Ліхтарі.Переноснийліхтар уформі ручкизручний прироботі втруднодоступних ймалоосвітленихмісцях,наприклад прироботі в щитках.

3.Паяльнеобладнання.Різаки.Припій тафлюси.

>Постипаяльні.Зазвичай примонтажіхолодильних установокзастосовують пості, щовикористовуютьсуміш пропан-бутану такисню якнайбільшпідходящі потемпературіполум'я. Посадускладається ізпальника, вкотрійзмішуються пропан-бутан йкисень, щоподаються по шлангах (рукавах) відредукторів,закріплених набалонах.

Для пайкинеобхідно болеенизькийтиск, ніж ті, ізякимпоставляютьсябалони, й редукторзнижуєтиск доробочоготиску впальнику.Побутовіпропан-бутановіредукториРДСГ-1 уженалаштовані нанеобхіднийтиск,регульованіБПО 5МР,БПО 5-4слідналаштувати натиск 0,5-1кгс/см2; корпус йманометри червоногокольору.

>КисневіредукториБКО-25-МР,БКО-50-4,БКО-5-12.5аналогічніпропановим, але ймають два манометра: одинпоказуєтиск вбалоні,інший – после редуктора. Узарядженомубалонітиск 100-150кгс/см2, а после редуктора - 1,5-5кгс/см2.Корпуси редуктора таманометрівсиньогокольору.Налаштування редуктораздійснюєтьсярегулювальнимгвинтом:вивернутий довідмовивінзакритий,угвинчений довідмови –повністювідкритий,проміжніположенняконфігураційні, добалонаприєднується вповністюзакритомустані.Редуктори вхолодильнійтехніцівикористовуютьсяодноступінчаті іззапобіжним клапаном. >Балони длякиснювикористовуютьсямісткістю 40 (>приєднувальнарізьба 3/4"), 2 й 1 дм3 (>приєднувальнарізьба 1/2"). >Пропановібалони болеерізноманітні: 50, 27, 12, 5 л (>приєднувальна

>різьблення 3/4" чишвидкозмінніприєднання дляпобутового редуктора), 1 л (>приєднувальнарізьбаМ14х1,5). На1-літровомубалоні можна незастосовувати редуктор. На рис. 2.3 наведена схемапаєчний посаді.

>Імпортнібалонифарбують урізнікольори,вітчизнянікисневібалони – вблакитнийколір ізчорнимнаписом,пропан-бутанові – вчервоний ізбілимнаписом. Приперевезенніщобуникнутивибухубалонирозташовують впоперек напрямі рухуковпаками до одного бік.Штуцеррізьбикисневогобалона йнакидну гайку редукторохороняють відпопадання олії (призакінченнікисню вконтакті ізолієювідбуваєтьсяпотужнийвибух).

>З'єднувальні шлангивипускають ізвнутрішнімдіаметром 9 й 6 мм,ніпелі наредукторі йпальникаповинні матірвідповіднідіаметри.Діаметрстандартної поставкиніпелів наредукторах йпальниках 9 мм, але й ізміркуванькомпактності йзниженнямаси посади, їхнізамінюютьіноді на6-міліметрові.

>Пропан-бутановірукави червоногокольору,кисневі –блакитного, частозастосовуютьчорніморозостійкірукави, наніпелі рукавзакріплюєтьсягвинтовим хомутом,застосуваннядротунеприпустимо.

>Пальникивикористовуютьінжекторнімалоїпотужності (10-60дм3 / рік),зазвичай марокГ2-06,ГЗУ-3,ГЗУ-4, «Зірка», «Урал» із наконечниками, котрімаютьнагрівачі йпідігріваючикамери, й без них (від № 0 до № 3) йпоставляються вкомплекті ізпальником.Найбільшуніверсальнимслідвизнати наконечник № 2,їм можнапаятиміднийтрубопровід іздіаметромрівним 640 мм. Наконечником № 3 бувуспішно проводитися пайкастиківмідної тасталевої труб іздіаметром 100 мм.Наконечникизасмічуються, тому до комплектувходятьголки для їхньогопрочищення.

Таким посадою можназдійснювати пайкусталевий,мідної сурми,алюмінієвихвипарників,стиківлатунних йсталевихштуцерів ізміддю.Великі постізазвичаймонтують настанині із колесами,невеликі пості –розміщують напереноснийрамі.

Порядок роботитакий:перевіритигерметичністьз'єднань,відкритивентилі набалонах,перевіритиналаштуванняредукторів, длязапалюванняполум'явідкрити на 1-4 обороту вентилькисню,відкрити вентиль пропан-бутану йзапалитисуміш, послезакінчення пайкизакритиспочатку вентиль пропан-бутану,потімкисню .

>Різаки.Різаквідрізняється відпальника тім, що уньогоєдодатковий вентильподачікисню,потікякого йрозрізає метав, увсьомуіншомуобладнанняаналогічнопаяльному посаді.ПоширеніуніверсальніінжекторнірізакиРС-311,РС-ЗП,Р1-01П,Р2-01П,РС-ЗП,РЗПС (Д).Вониоснащенізміннимищілинними наконечниками, щодаютькільцевеполум'я від № 0 до № 6.НіпеліпоставляютьсяПІД9-міліметровий рукав. Ухолодильнійтехніцівикористовуютьрізакималоїпотужності, щорозрізають стальтовщиною 3-100 мм.

>Припої.ЛатуніЛ63 йЛ68 (температураплавлення 900-940 °З)використовують припайціміді тавуглецевих сталей,припої ЛОК 62-06-04, ЛОК 59-1-03 (температураплавлення 900-905 °З) наміднійоснові, щомістятькрім цинкуневеликукількість олова такремнію,маютькращітехнологічнівластивості йзабезпечують болеевисокущільність йгерметичність шва.

>Мідно-фосфористийприпійзастосовують для пайкиміді йлатуні, припайціміді непотрібнозастосування флюсу.ВипускаютьПФ07 (>МФОЦ7-3-2),ПМФ7 (>МФЗ),ПМФ9,UNI1000 (температураплавлення 700-850 ° З).Паяніз'єднанняприпоємПФ00 (>ПФОЦ7-3-2)працездатні вінтервалі температур відмінус 70 до 200 °

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація