Реферати українською » Промышленность, производство » Розрахунок допусків и посадок гладких ціліндрічніх з'єднань, підшіпніків Коченов та ковзання, шліцьовіх та різьбовіх з'єднань, калібрів. Розрахунок розмірніх ланцюгів


Реферат Розрахунок допусків и посадок гладких ціліндрічніх з'єднань, підшіпніків Коченов та ковзання, шліцьовіх та різьбовіх з'єднань, калібрів. Розрахунок розмірніх ланцюгів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>ЖИТОМИРСЬКИЙДЕРЖАВНИЙТЕХНОЛОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ТМ йКТС

>ГрупаМС-112

>Курсова робота із курсу

>ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ,СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТАТЕХНІЧНІВИМІРЮВАННЯ

ТЕМА:Розрахунокдопусків й посадок гладкихциліндричнихз’єднань,підшипниківкочення таковзання,шліцьових тарізьбовихз’єднань,калібрів.Розрахунокрозмірнихланцюгів

Житомир


>Зміст

1.Теоретичначастина:Описскладальноїодиниці татехнічнівимоги донеї

2.Практичначастина

2.1Розрахунок тавибір посадки із зазором дляпідшипникаковзання

2.2Розрахунокдопусків, посадок тапараметрів посадок гладкихциліндричнихз’єднань

2.3Визначеннярозмірівкалібрів для контролю валу таотвору

2.4Розрахунок посадок длякілецьпідшипниківкочення

2.5Вибірдопусків, посадок тавідхилень длярізьбових ташліцьовихз’єднань

2.6Розрахунокрозмірноголанцюга

Списоклітератури


1.ТЕОРЕТИЧНАЧАСТИНА:Описскладальноїодиниці татехнічнівимоги донеї

>Вузолкулісногомеханізмукомбінованоговерстата.

Уотвірчавунного корпусувстановлено склянку 1, вякомумістятьсяроликовіпідшипники 2, а ізлівоїсторони корпусу -шариковийпідшипник 6. На правомукінці валу 5встановленаконічна шестірня 4, задопомогоюякоїпередаєтьсяобертання від валу 5 навертикальний вал 7.Відстаньміжроликовимипідшипникамивитримується зарахунокдистанційногокільця 3. Припризначенні посадки дляз’єднання склянку - корпус ( D5 ),необхідновраховувати, щоточністьположенняосі валу 5залежить відточностіспівпадіння осейотвору корпусу подпідшипник 6 й склянці 1. Припризначенні посадок длякілецьпідшипниківслідвраховуватиумовиїхньої роботи: на валдієпостійненавантаження R = 3кН, із ударами тавібрацією,перевантаження 300%,класточностіпідшипників 6.Шліцьовез’єднаннянерухоме, приремонтіможерозбиратися.Різьба М...кріпильна,класточностісередній. (див.складальнекреслення).


2.ПРАКТИЧНАЧАСТИНА

2.1Розрахунок тавибір посадки із зазором дляпідшипниківковзання

>Умова:

>Визначитивеличинизазорів йпідібрати посадку дляпідшипникаковзання, длянаступних умів::

>Розміриз’єднання :d>н.с. = 95 мм; l = 105 мм; числооборотів валу: n = 1300об/хв;в’язкість олії:m =2510 -3Нс/м 2;навантаження напідшипник: R = 6,2кН;шорсткість валу та чопи: Ra D = Rad = 1,25мкм.

>Розв’язок.

1.Визначаємосереднійтиск упідшипнику:

 = (М/ м 2)

2.Визначаємокутовушвидкість:

w =pn/30 =3,141300/30 = 136,07рад/с

3.Визначимодопустимутовщину олійного кулі:

=2(41,25 +41,25 + 2) = 24мкм =2410 -6 м,

Деk>pt = 2 -коефіцієнт запасунадійності потовщині кулімастила

Dбуд = 2мкм -додаток, щовраховуєвідхиленнянавантаження,швидкості,температури відрозрахунковихзначень.

4.Задаємосяробочоютемпературоюпідшипниківtп = 50°, приякійm =m табл. =2510-3Нс/м 2. Затаблицею [4,табл..1.99]визначаємо, що вданомувипадкувикористовуєтьсясереднєіндустріальнемастило маркиИ-30.

5.Розраховуємозначеннявеличини Аh, щозалежить відвідносногоексцентриситета з й ставленняl/d>н.с. = 105/95 =1,1

 = 0,216

6. За [4,рис.1.27 а]визначаємо,використовуючизнайденезначення Аh,= 0,216 таl/d>н.с. =1,1,мінімальнийвідноснийексцентриситетcmin , приякомутовщина олійного кулідорівнює [hmin].cmin менше 0,3 (>виходячи ізграфіка), аякщоcmin менше 0,3, то, прималих зазорахможутьвиникнутисамозбуджувальніколивання валу впідшипнику.

За [4,рис.1.27 а]знаходимозначенняАc = 0,465 при з = 0,3 йl/d>н.с. =1,1, йзатим понаступнійформулівизначаємомінімальнийдопустимий зазор [P.Smin] (>товщинамасляноїплівки при цьомузазорібільша [hmin]):

 м = 147,6мкм

7. Зазнайденимранішезначенням Аh,= 0,216 ізмалюнка [4,рис.1.27 б]знаходимомаксимальнийвідноснийексцентриситетcmax = 0,948, приякому h = [hmin].

>Максимальнийдопустимий зазорвизначаємо заформулою


 = 923мкм

>Визначаємооптимальний зазор P.Sопт. поформулі:

м = 201мкм

де ізмалюнка [4,рис.1.27 а]cопт = 0,47, Аопт,= 0,48

8.Максимальнутовщину олійного куліh при оптимальномузазорівизначимо заформулою :

 = 53мкм

9. Затаблицеюграничнихзазорів йнатягів у насадженнях від 1 до 500 мм [4, табл. 1.47]визначаємо. щоумовампідбору посадкинайближчевідповідаєпереважна посадка95 , із P.S>max= 294мкм, P.S>min = 120мкм, P.S>m = 207мкм,

атакож посадка95 із P.S>max= 259мкм, P.S>min = 170мкм, P.S>m = 214,5мкм,

>Значеннясереднього зазору P.S>m = 207мкм посадки95ближче дорозрахованого оптимальногозначення P.Sопт. = 201мкм,протерозрахунковезначення з длянеї менше 0,3 (щоможеспричинитисамозбуджувальніколивання валу впідшипнику), атакож P.S>min < [P.Smin] тому дляданих умів остаточнообираємо посадку95, дляякої P.S>max= 259мкм, P.S>min = 170мкм, P.S>m = 214,5мкм,

>Параметри посадки:

Най-більшийрозміротвору

D>max =d +ES = 95 + 0,035 = 95,035 мм.

>Найменшийрозміротвору:

D>min =d +EI = 95 + 0 = 95 мм.

Най-більшийрозмір валу:

>d>max =d +es = 95 + ( - 0,170 ) = 94,83 мм.

>Найменшийрозмір валу:

>d>min =dH +ei = 95 + ( - 0,224 ) = 94,776 мм

>Допускирозмірівотвору й валу:

>TD = D>max - D>min =ES -EI = 95,035 - 95 = 0, 035 мм.

>Td =d>max-d>min =es -ei = 94,83 - 94,776 = 0,054 мм.

Допуск посадки:

>TS = P.S>max - P.S>min =TD +Td = 0, 259 - 0, 170 = 0,089 мм.


>Умова P.S>min > [P.Smin]виконується ,адже P.S>min = 170мкм > [P.Smin] = 147,6мкм

>Практично прискладаннізазорів,менших, ніжймовірнісниймінімальний зазор не якщо

 = 184,3мкм

Дляданої посадкимінімальний запас назношування

 = 923 - 2 ( 5 + 5 ) - 259 = 644мкм

10.Визначаємокоефіцієнттертя примінімальномузазорі . ПередцимвизначимокоефіцієнтнавантаженостіCR

 = 0,688

Потаблиці [4,табл.1.97] приl/d>н.с. =1,1,знаходимо, щозначеннюCR = 0,688відповідає з = 0,41. Потаблиці [4,табл.1.100] при з = 0,41 йl/d>н.с. =1,1знаходимоCМ = 3,6 (>коефіцієнт опоруобертанню), тоді

 = 0,01015

11.Визначимопотужністьтеплоутворення:


 = 226 Вт

12.Визначаємотепловідвід через корпус й валпідшипника поформулі:

 = 138,4 Вт, де

>kT -коефіцієнттепловіддачі,мінімальнезначенняякого = 18,5Вт/(м 2С°)

>tп - температурапідшипника = 50 °З

>tо - температуранавколишньогосередовища = 20 °З

Узв’язку із тім, щотеплоутвореннясуттєвоперевищуєтепловідвід через корпус й вал,надлишкова теплота якщовидалятисьпримусовоюпрокачкою олії.

13.Визначаємооб’єм олії, щопрокачується черезпідшипник:

 = 0,2л/хв

2.2Розрахунокдопусків, посадок тапараметрів посадок гладкихциліндричнихз’єднань

>Умова:

Длятрьохциліндричнихз’єднань ( D1, D4, D5 )підрахуватиграничнірозміри, допуски,величининайбільших,найменших йсередніхзазорів (>натягів), допуск посадки.Отриманірезультати (вмікрометрах)заносяться до табл. 2.2.1.

D1, = 16 мм;

D4 = 62 мм;

D5 = 82 мм.

>Розв’язок.

1.Посадку подіаметру D5 = 82 мм "корпус - склянку"виберемо за методоманалогів. Ос-кількиприсутнєдодатковекріплення задопомогоюгвинтів йконструкціяможерозбиратись, то посадку можна було б бпризначити із зазором,проте затехнічнимивимогами доконструкції припризначенні посадки дляз’єднання склянку - корпус ( D5 ),необхідновраховувати, щоточністьположенняосі валу 5залежить відточностіспівпадіння осейотвору корпусу подпідшипник 6 й склянці 1 (див.складальнекреслення). Томунайдоцільніше зверниперехідну посадку іздостатньоюймовірністю зазоруОтож, за методоманалогів, [4., з. 322 -323]даномувипадкунайкращевідповідатимеперехідна посадка всистеміотвору .Вонавідноситься до ">напружених" -найбільш характерного йзастосованого типуперехідних посадок.Ймовірностіотриманнязазорів йнатягівприблизнооднакові.Складання тарозбираннявиконується беззначнихзусиль,наприклад, задопомогоюручнихмолотків.Невеликийнатяг, щоотримується вбільшостіз’єднань,достатній дляцентрування деталей тазапобігання їхньоговібрацій врухомихвузлах приобертанні ізсереднімишвидкостями.

>Граничнівідхилення:

-верхнєвідхиленняотвору –ES = +0,035 мм

-нижнєвідхиленняотвору –EI = 0

-верхнєвідхилення валу –es = +0,025 мм

-нижнєвідхилення валу -ei = +0,003 мм

>Номінальнийрозмір – D =d = 82 мм.

>Граничнірозміри:

-найбільшийрозміротвору:


D>max = D +ES = 82 + 0,035 = 82,035 (мм)

-найменшийрозміротвору:

D>min = D +EI = 82 + 0 = 82 (мм)

-найбільшийрозмір валу:

>d>max =d +es = 82 + 0,025 = 82,025 (мм)

-найменшийрозмір валу:

>d>min =d +ei = 82 + 0,003 = 82,003 (мм)

>Допускирозміруотвору й валу:

а) Допускотвору:

>TD =ES –EI = D>max – D>min = 0,035 – 0 = 0,035 (мм)

б) Допуск валу:

>Td =es –ei =d>max –d>min = 0,025 – 0,003 = 0,022 (мм)

>Граничнізазори танатяги.

-найбільшийнатяг:

N>max = - P.S>min =es –EI =d>max – D>min = 0,025 – 0 = 0,025 (мм)

-найбільший зазор:


P.S>max = – N>min =ES -ei = D>max –d>min = = 0,035 – 0,003 = 0,032 (мм)

Допуск посадки:

ТП =TD +Td = N>max - N>min = P.S>max - P.S>min = 0,035 + 0,022 = 0,057 (мм)

>Середнізазори танатяги:

а)середній зазор

P.S>m = 0,5 (P.S>min + P.S>max) = 0,5 (- 0,025 + 0,032) = 0,0035 (мм)

б)середнійнатяг

N>m = 0,5 (N>min + N>max) = 0,5 (-0,032 + 0,025) = - 0,0035 (мм)

Вочевидь, що вційпосадцітрохибільшаймовірність зазору.

2.Посадку подіаметру D4 = 62 мм ">кільце - склянку"виберемо із великим зазором,оскількинеобхідно,щобкільце легкоувійшло до корпусу.Необхідностівиконуватицю посадку ізвисокоюточністю немає,оскількикільцезабезпечуєнеобхіднуточністьвідстаніміжпідшипниками зарахунокточностірозмірусвоєїширини. Томуцілкомвлаштуєпереважна посадка ">низькоїточності" .

!!! Уходірозрахунків посадки дляпідшипників встакані [пункт 2.4] було бвиявлено, що полі допускуотвору -Js7. Ос-кількиотвір укорпусіобробляється ізоднієї установки, тообробити однуневеликуділянку ізменшоюточністюнеможливо йнедоцільно. Отже, на самом деле посадка ">кільце - склянку" якщонесистемною . (>проте в цьомупункті будемо вестирозрахунок посадки )

>Граничнівідхилення:

-верхнєвідхиленняотвору –ES = + 0,190 мм

-нижнєвідхиленняотвору –EI = 0

-верхнєвідхилення валу –es = - 0,140 мм

-нижнєвідхилення валу -ei = - 0,330 мм

>Номінальнийрозмір – D =d = 62 мм.

>Граничнірозміри:

-найбільшийрозміротвору:

D>max = D +ES = 62 + 0,190 = 62,19 (мм)

-найменшийрозміротвору:

D>min = D +EI = 62 + 0 = 62 (мм)

-найбільшийрозмір валу:

>d>max =d +es = 62 - 0,140 = 61,86 (мм)

-найменшийрозмір валу:

>d>min =d +ei = 62 - 0,330 = 61,67 (мм)

>Допускирозміруотвору й валу:

а) Допускотвору:

>TD =ES –EI = D>max – D>min = 0,19 – 0 = 0,19 (мм)

б) Допуск валу:


>Td =es –ei =d>max –d>min = -0,14 – ( - 0,33 ) = 0,19 (мм)

>Граничнізазори танатяги.

-найменший зазор:

P.S>min =EI -es = D>min –d>max = 0 – ( -0,14 ) = 0,14 (мм)

-найбільший зазор:

P.S>max =ES -ei = D>max –d>min = = 0,19 – ( - 0,33 ) = 0,52 (мм)

Допуск посадки:

>ТS =TD +Td = P.S>max - P.S>min = 0,19 + 0,19 = 0,38 (мм)

>Середній зазор:

P.S>m = 0,5 (P.S>min + P.S>max) = 0,5 (0,14 + 0,52) = 0,33 (мм)

3. Зтрьох посадокшліцьовогоз’єднання "вал - шестірня",вибраних в [>пункті 2.5]розрахуємонайбільшточну посадку подіаметру D1 = 16 мм - (>центрування позовнішньомудіаметру).

>Граничнівідхилення:

-верхнєвідхиленняотвору –ES = + 0,018 мм

-нижнєвідхиленняотвору –EI = 0

-верхнєвідхилення валу –es = + 0,0055 мм

-нижнєвідхилення валу –ei = - 0,0055 мм

>Номінальнийрозмір – D =d = 16 мм.

>Граничнірозміри:

-найбільшийрозміротвору:

D>max = D +ES = 16 + 0,018 = 16,018 (мм)

-найменшийрозміротвору:

D>min = D +EI = 16 + 0 = 16 (мм)

-найбільшийрозмір валу:

>d>max =d +es = 16 + 0,0055 = 16,0055 (мм)

-найменшийрозмір валу:

>d>min =d +ei = 16 - 0,0055 = 15,9945 (мм)

>Допускирозміруотвору й валу:

а) Допускотвору:

>TD =ES –EI = D>max – D>min = 0,018 – 0 = 0,018 (мм)

б) Допуск валу:

>Td =es –ei =d>max –d>min = 0,0055 – ( - 0,0055 ) = 0,011 (мм)

>Граничнізазори танатяги.

-найбільшийнатяг:

N>max = - P.S>min =es –EI =d>max – D>min = 0,0055 – 0 = 0,0055 (мм)


-найбільший зазор:

P.S>max = – N>min =ES -ei = D>max –d>min = = 0,018 – ( -0,0055 ) = 0,0235 (мм)

Допуск посадки:

ТП =TD +Td = N>max - N>min = P.S>max - P.S>min = 0,018 + 0,011 = 0,029 (мм)

>Середнізазори танатяги:

а)середній зазор

P.S>m = 0,5 (P.S>min + P.S>max) = 0,5 (- 0,0055 + 0,0235) = 0,009 (мм)

б)середнійнатяг

N>m = 0,5 (N>min + N>max) = 0,5 (-0,0235 + 0,0055) = - 0,009 (мм)

Вочевидь, що вційпосадцітрохибільшаймовірність зазору.


>Таблиця 2.2.1.

>Номінальнідіаметри та посадки >Отвір Вал >Зазор >Натяг >Середній зазор чинатяг,мкм Допуск посадки,мкм
>Відхилення,мкм >Граничнірозміри, мм Допуск,мкм >Відхилення,мкм >Граничнірозміри, мм Допуск,мкм Най-більший,мкм >Найменший,мкм Най-більший,мкм >Найменший,мкм

>82

+35

0

82,035

82,000

35

+25

+3

82,025

82,003

22 32 - 25 - 3,5 57

>62

+190

0

62,190

62,000

190

-140

-330

61,860

61,670

190 520 140 - - 330 380

>16

+18

0

16,018

16,000

18

+5,5

-5,5

16,0055

15,9945

11 23,5 - 5,5 - 9 29

2.3Визначеннярозмірівкалібрів для контролю валу таотвору

>Умова:

>Визначитирозмірикалібрів для контролю валу таотвору, щовходять доскладальноїодиниці (>калібр-пробка дляотвору D1, = 16 мм,калібр-скоба для валу D2).

>Розв'язок:

1. Подіаметру D1, маємошліцьовийотвір,шліцьовепрямобочнез’єднання,розраховане в [>пункті 2.5]наступне: D - 6 13 16 3,5 . Дляньогорозрахуємокомплекснийкалібр-пробку.

За ГОСТ 7951-80 [10, табл. 2] взалежності відномінальногорозміруцентруючогодіаметра та його допускузнаходимо допуски тавеличини, щовизначаютьположення поля допускудіаметру D>kкалібру-пробки:

- ZD = 5,5мкм -відстань відсередини поля допуску навиготовленнякалібру-пробки довідповідногонайменшого межовогорозміру чопи;

- HD = 3,0мкм - допуск навиготовленнякалібру-пробки поцентруючомудіаметру D;

- YD = 10,0мкм -допустимийвихідрозмірузношеногокалібру-пробки за між поля допуск чопи

За ГОСТ 7951-80 [10, табл. 3] взалежності відномінальноїширини пазу b таїї допускузнаходимо допуски тавеличини, щовизначаютьположення поля допускурозміру b>k >калібру-пробки:

- Zb = 10,0мкм -відстань відсередини поля допуску навиготовленнякалібру-пробки довідповідногонайменшого межовогорозміру чопи;

- Hb = 4,0мкм - допуск навиготовленнякалібру-пробки потовщині зуба b;

- Yb = 16,0мкм -допустимийвихідрозмірузношеногокалібру-пробки за між поля допуск чопи.


>Визначаємограничнірозміри чопи16Н7 :

D>max = 16 + 0,018 = 16,018 (мм)

D>min = 16 + 0 = 16 (мм)

>Визначаємограничнірозміриширинизападинотвору 3,5 F8 :

b>max = 3,5 + 0,028 = 3,528 (мм)

b>min = 3,5 + 0,01 = 3,51 (мм)

За формулами ГОСТ 7951-80 [10, табл.1]розраховуємо >параметрикалібру:

·Номінальнийзовнішнійдіаметркалібру-пробки:

D>k = D>min - ZD = 16 - 0,0055 = 15,9945 (мм)

®Граничнівідхилення: ± HD/2

®Максимальнийзовнішнійдіаметркалібру-пробки

D>kmax = D>min - ZD + HD/2 = 16 - 0,0055 + 0,003/2 = 15,996 (мм)

®Виконавчийрозмірзовнішньогодіаметракалібру-пробки: (>найбільшийграничний - для пробок):

D>k = 15,996 -0,003 (мм)

·Граничнийрозмірзношеногозовнішньогодіаметракалібру-пробки:


D>k-W = D>min - YD = 16 - 0,010 = 15,99 (мм)

·Номінальнийвнутрішній (>нецентруючий)діаметркалібру-пробки:

>d>k =d - 0,1 = 13 - 0,1 = 12,9 (мм)

®Граничнівідхилення:h8 -0,027;

·Номінальнатовщина зубакалібру-пробки:

b>k = b>min - Zb = 3,51 - 0,010 = 3,5 (мм)

®Граничнівідхилення: ± Hb/2

®Максимальнатовщина зубакалібру-пробки:

b>kmax = b>min - Zb + Hb/2 = 3,51 - 0,010 + 0,004/2 = 3,502 (мм)

®Виконавчийрозміртовщини зубакалібру-пробки: (>найбільшийграничний - для пробок):

b>k = 3,502 -0,004 (мм)

·Граничнийрозмірзношеноїтовщини зуба:

 b>k -W = b>min - Yb = 3,51 - 0,016 = 3,494 (мм)

2.Розраховуємокалібр-скобу для контролю валу (>розрахованого в [>пункті 2.4]) 30k6 .

>Визначаємограничнірозміри валу


>d>max = 30 + 0,015 = 30,015 (мм)

>d>min = 30 + 0,002 = 30,002 (мм)

>Згідно ГОСТ 24853-81 [11, табл. 2]знаходимо допуски тавеличини, щовизначаютьположення поля допускукалібрів-скоб:

- Z1 = 3мкм -відхиленнясередини поля допуску навиготовленняпрохідногокалібру для валувідноснонайбільшого межовогорозмірувиробу; - H1 = 4,0мкм - допуск навиготовленнякалібрів для валу;

- Y1 = 3,0мкм -допустимийвихідрозмірузношеногопрохідногокалібру для валу за між поля допускувиробу.

- Hр = 1,5мкм - допуск навиготовлення контрольногокалібру дляскоби;

Увідповідності із формулами ГОСТ 24853-81 [11, табл.1]визначаєморозмірикалібрів таконтркалібрів:

>Калібри-скоби:

>Р-ПР =d>max - Z1 = 30,015 - 0,003 = 30,012 (мм)

>Р-ПР>max =d>max - Z1 + H1/2 = 30,015 - 0,003 + 0,004/2 = 30,014 (мм)

>Р-ПР>min =d>max - Z1 - H1/2 = 30,015 - 0,003 - 0,004/2 = 30,01 (мм)

>Р-ПР>спр =d>max + Y1 = 30,015 + 0,003 = 30,018 (мм)

>Р-НЕ =d>min = 30,002 (мм)

>Р-НЕ>max =d>min + H1/2 = 30,002 + 0,004/2 = 30,004 (мм)

>Р-НЕ>min =d>min - H1/2 = 30,002 - 0,004/2 = 30 (мм)

>Виконавчірозмірикалібрів (>мінімальні длявалів):

>Р-ПР = 30,01 (мм)

>Р-ПР>спр = 30,018 (мм)

>Р-НЕ = 30 (мм)


>Контркалібри до скоб:

>К-ПР>max =d>max - Z1 + Hр/2 = 30,015 - 0,003 + 0,0015/2 = 30,01275 (мм)

>К-Н>max =d>max + Y1 + Hр/2 = 30,015 + 0,003 + 0,0015/2 = 30,01875 (мм)

>К-Н>min =d>max + Y1 - Hр/2 = 30,015 + 0,003 - 0,0015/2 = 30,01725 (мм)

>К-НЕ>max =d>min + Hр/2 = 30,002 + 0,0015/2 = 30,00275 (мм)

>К-НЕ>min =d>min - Hр/2 = 30,002 - 0,0015/2 = 30,00125 (мм)

>Виконавчірозміриконтркалібрів:

>К-ПР = 30,01275 (мм)

>КН = 30,01875 (мм)

>К-НЕ = 30,00275 (мм)

Наокремомуаркушівиконуємоескізрозрахованихкалібрів.

2.4Розрахунок йвибір посадоккілецьпідшипниківкочення

>Умова:

>Розрахувати тавибрати посадки длякілецьпідшипниківкочення, щовходять дозаданоїскладальноїодиниці. Припризначенні посадокслідвраховуватиумови їхні роботи: на валдієпостійненавантаження із ударами тавібрацією,перевантаження 300%,класточностіпідшипників 6.

>Розв’язок:

Уданомувипадку маємо 3підшипники: один –шарикопідшипникрадіальний, й параоднаковихроликовихконічниходноряднихпідшипників.Першез’єднанняявляє собою: вал -внутрішнєкільцепідшипника;зовнішнєкільцепідшипника - корпус. Другаз’єднання : шестірня –внутрішнєкільцепідшипника,зовнішнєкільцепідшипника – склянку. Уобохвипадкахциркуляційнонавантаженимєвнутрішнєкільце (>рухоме), бо вал (але вньому й шестірня)обертається,зовнішнєкільценерухоме – воно таємісцевонавантаженим. У посадкахпідшипниківкласів 0 та 6застосовують полядопусківквалітета 7 дляотворівкорпусі йквалітета 6 длявалів. (У нашомувипадку –степіньточності 6)

1.Згідно із [2.с.379],виходячи іззаданоговнутрішньогодіаметраd = 20 мм й умів роботивибираємошарикопідшипникрадіальнийодноряднийсередньоїсерії 6-304,геометричніпараметриякоговизначаємо ізтаблицідовідника:

>d = 20 мм; D = 52 мм; У = 15 мм,r = 2 мм.

>Підбираємо полі допускуотвора корпусу.Зовнішнєкільцезнаходиться поддією місцевогонавантаження.Заданимумовам згідно [1. табл..3.Д.25]відповідає полі допускуJs7.

>Підбираємо полі допуску длявнутрішньогоциркуляційнонавантаженогокільця Для цоговизначаємоінтенсивністьнавантаження:

>PR = Kn F FA

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація