Реферати українською » Промышленность, производство » Проектування та Дослідження механізму привода конвеєра


Реферат Проектування та Дослідження механізму привода конвеєра

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Донецькийнаціональнийтехнічнийуніверситет

Кафедра «Основипроектування машин»

>Курсовий проект

іздисципліни: «>Теоріямеханізмів й машин»

«>Проектування тадослідженнямеханізму приводуконвеєра»

>Варіант 12

>Виконавець

студент грн.МС-05aСагiров П

Консультант

доцент В.А. Мєшков

>Н.Контролер

>асистентСотнiков Про. Л.

>Керівник проекту

>асистентСотнiков Про. Л.

>Донецьк 2007


>Реферат

>Пояснювальна записка: 54 з., 7рисунків, 10таблиць, 5джерел.

>Графічначастина: 3додатки на аркушах формату А1.

>Об’єктпроектування тадослідження –механізмдовбальноговерстата:важільний,зубчастий йкулачковий.

Мета роботи – синтез тааналізцихмеханизмiв.

>Під годину роботи проведено синтез йаналізкінематичних схем тареальних характеристикмеханізмівдовбальноговерстату.Розглянутітеоретичні запитання тарозрахунки. Проведеноструктурнийаналізмеханізму,кінематичнедослідженнямеханізму,побудованіпланимеханізму,планишвидкостей таприскорень,кутовихшвидкостей такутовихприскорень, провадженьсиловийрозрахунокмеханізму, проведенопроектуванняциліндричнихпрямозубихевольвентних передач тапроектуванняпланетарноїпередачі, та кулачковогомеханізму.

Припроектуванні тадослідженнімеханізміввикористаніграфічні тааналітичніметоди ізвикористаннямЕОМ.

>Ключові слова:ЗУБЧАСТАПЕРЕДАЧА,КУЛАЧОК,ПЛАНИШВИДКОСТЕЙ ТАПРИСКОРЕНЬ,ЗРІВНОВАЖУЮЧИЙ МОМЕНТ ,КУТОВАШВИДКIСТЬЛАНКИ,ПРОФIЛЬКУЛАЧКА,ГРАФІКИРУХУ.


>Зміст

>Вступ

1.Кінематичнедослідженнямеханізму

1.1Структурнийаналізмеханізму

1.2Побудовапланівмеханізму

1.3Побудовапланівшвидкостей тавизначеннякутовихшвидкостейланокмеханізму

1.4Побудовапланівприскорень,визначеннякутовихприскореньланокмеханізму тавизначення за модулем йнапрямкомлінійнихприскореньцентрів мас,кутовихприскореньланок

2.Кінетостатичнедослідженняшарнірно-важільногомеханізму

2.1Визначеннямаси, силінерції ймоментівланок

2.2Визначення силреакцій вкінематичних парах йврівноважуючих сил методомпланів сил

2.3Визначенняврівноважуючого моменту методомпрофесораМ.Є.Жуковського

3. Синтеззубчастоїпередачі

3.1Розрахунокгеометричнихпараметрівевольвентногозачеплення

3.2Розрахунокконтрольнихрозмiрiвпараметрівевольвентногозачеплення

3.3Перевiркаякостiзубцiв тазачеплення

3.4Побудовакартинизубчастогозачеплення

3.5Побудоваграфіківпитомихковзань

3.6Пiдбiр чиселзубцiв планетарного редуктора

3.7Кiнематичнийдослiд редуктора      

4. Синтез кулачковогомеханізму

4.1Розрахунок законів рухуштовхача

4.2Визначеннямінімальногорадіуса центровогопрофілю кулачка

4.3Побудоватеоретичного і практичногопрофілю кулачка

>Висновки

>Перелікпосилань       


>Вступ

>Метою цого курсового проектуєотримання студентаминавичок упроектуваннікомплекснихмеханізмів,тобто таких, щоскладаються іздекількохчастин. Уційроботі такиммеханізмомє привідконвеєра,якийскладається ізважільного,зубчастогомеханізмів та кулачковогомеханізмів.

Принцип діїмеханізму:Обертаннявiделектродвигуна черезпланетарну передачу (колеса 1,2,3,4 і водив H) і паруколiс 5 і 6 (рис. 2).Вiдкривошипа рухпередаетьсяповзуну 5кулiсногошестиланковогомеханiзмупередаеться головному валу Наякомукрiм колеса 6 установлень кривошип 1важiльногомеханiзму (рис. 1) і кулачок (рис. 3)закрiпленийрiзець, щоздiйснюетехнологiчнуоперацiю. З боціоброблюваноiдеталi нарiзецьдiє силарiзання, щомаєдвiскладовiP>z,Px (>третьоюскладовою Рy >зневажаемо),причомуPx =(0,3 0,5 )*>P>z . На див. мал.5 приведенодiаграмазмiнисилирiзання, щодiє наробочомуходi,якийвідповiдає рухуповзуна 5униз .Кулачковиймеханiзм (рис. 3)призначений дляпоперечноiподачi столу

Мал.1Кінематична схема редуктора

Рис.2Кінематична схемастрижневогомеханізму

>Рис.3 Схема кулачковогомеханізму

>Рис.4Дiаграмазмiникутовогоприскорення (аналогаприскорення)штовхача

>Рис.5Дiаграмазмiнисили опору (>силирiзання)

>Вихіднідані

Частотаобертанняелектродвигуна =2970об/хв

Частотаобертання головного валу =122об/хв

Модульколіс зубчастогомеханізмуm = 5,5 мм

>Кількістьсателітівk =3

>Кількістьзубівколіс: 1, 2 = 14;z6 = 37;

>Хiдповзуна:Н=0,178 м

>Мiжосьовавiдстань  

>Вiдношеннядовжин

>Коефiцiентзмiнисередньоiшвидкостiповзунакулiсногомеханiзму

>Масаповзуна

>Складовасилирiзання

>Кутов координатакривошипу для силовогоаналiзу

Кут поворотуштовхачакулiсногомеханiзму

>Довжинаштовхача

>Допустимий куттиску

>Фазовi гуляй повороту кулачка:

 

Типдіаграм Р

1.Кінематичнедослідженнямеханізму

1.1Структурнийаналізмеханізму

Схемамеханізму приводуконвеєра,який якщодосліджуватися у цьомупункті,зображено на див. мал.6.Цеймеханізмскладається ізнаступнихчастин:

Мал.1.Кінематична схемастрижневогомеханізму

1) ланки:

1 – кривошип (>обертальний рух –повнийоберт);

2 –куліснийкамінь (>зворотно-поступальний рух);

3 –куліса (>зворотно-поступальний рух);

4 – шатун (>плоско-паралельний рух);

5 – повзун (>зворотно-поступальний рух);

6 –нерухомастійка;

2)кінематичні парі:

6-1 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

1-2 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

2-3 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

3-4 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

3-6 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

4-5 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

5-6 –нижча, плоска, іншого класу,однорухома;

Рівеньрухомостімеханізмуобчислюється заформулоюЧебишева:

де -ступіньрухомостімеханізму;

-загальнакількістьланок;

-кількістькінематичних пар іншого класу;

-кількістькінематичних пар Першого класу.

Длянашогомеханізму та .

Отже:

>Виходячи із цого результату, можназробитивисновок, щодостатньооднієїузагальненоїкординати (>кута поворотукривошипа 1 –кута ) у тому,щобвизначитирозташування всіхланокмеханізмувідносностійки.

>Розкладмеханізму наструктурнігрупиАсура:


Рис.2ГрупиАсура

1.2Побудовапланівмеханізму

Дляпобудовипланівмеханізмунеобхідновибратимасштабнийкоефіцієнт:

>Побудуємо планмеханізму внульовомуположенні.Знайдемодовжиниланокмеханiзму, для цогозображуемомеханiзм украйнiхположеннях.Визначимо кут -кутмiжлiнiямикривошипа вкрайнiхположенняхмеханiзму,якийдорiвнюекутухитаннякулiси :


,

де ->коефiцiентзмiнисередньоiшвидкостiповзуна 5.

>Знаходимодовжинукривошипу:

.

>Знаходимодовжину :

,

деН-хiдповзуна.

>Знаходимодовжину шатуна :

,

де -вiдношеннядовжин.

>Вiдстаньвiдосiобертаннякулiсидотраекторii руху точки F,дорiвнюе:


>Кривошипзображуємо у 3-хположеннях,відкладаючи віднульовогоположеннязаданекутом =900 й відньоговідкладаємоположення +30про й -30про, котрінумеруємо у напряміобертаннякривошипа.Положенняланок накожномупланімеханізмувизначаємо методомнасічок (штрихом).

>Визначаємонаступнiдовжини:

>Визначаємовеличиниланок накресленні:

;

;

.

1.3Побудовапланівшвидкостей тавизначеннякутовихшвидкостейланокмеханізму

Планшвидкостейбудуємо для всіхтрьохположеньмеханізму.

>Приймаємо ;

1)Першеположення (=30°):

Завданнявирішуєтьсяграфічно. Дляпобудови планушвидкостейрозглянемошвидкостікрапок А, У,D,E, F.

>Крапка D й Анерухомі, томулiнiйнiшвидкостi  й =0м/с,

де1 -кутовашвидкість ланки 1.

>Зобразимо точку У увиглядiтрьохточок : точка У1 >належитькривошипу 1; точка У1 >належитькулiсномукаменю 2 ; точка У1 >належитькулiсi 3.

-спрямована перпендикулярно до АВ

>Щобзобразити вектор накресленніпроробимонаступнуоперацію:

,

де - векторшвидкостікрапки B1 накресленні.

>Швидкість точки У1складається ізпереносноїшвидкості, Якадорівнюєшвидкості точки У3 тавідносноїшвидкості, Якадорівнюєшвидкості точки У2відносно точки У3.

>Вирішуємо йогографічно, бо напланізображений вектор -підсумковий,лінію,перпендикулярну DB,проводимо із його початку – полюса , алінію, Якапаралельна DB – через точку .Їхнєперетинання якщоточкою . Аневідомімодулівекторіввизначимо,вимірившивідрізки й :

Зтеоремиподобитрикутниківзнаходимошвидкiсть точки З :

,

де , -векторишвидкостіточок B1 та З накресленні

Зтеоремиподобитрикутниківзнаходимошвидкiсть точки E :

>Швидкість точки Fскладається ізпереносноїшвидкості, Якадорівнюєшвидкості точки E тавідносноїшвидкості, Якадорівнюєшвидкості точки Fвідносно точки E .

Зтеоремиподобитрикутниківзнаходимошвидкiстiцентрiв масланок 3 та 4:

 ,

де , -векторишвидкостейцентрiв масланок 3 та 4 накресленні.

,

де та -кутовихшвидкостейланок 4 та 3вiдповiдно.

2) Друга (=0°) татретє (=60°)положення:

>Всіобчисленняаналогічнопершомуположенню.

>Таблиця 1.1Результатиобчисленняпланівшвидкостей такутовихшвидкостей

>Параметр 1 (90°) 2 (0°) 3 (60°)

V>B1,B2 ,>м/c

1,25 1,25 1,25

V>B3 ,>м/c

1,18 1,18 1,18

V>B2-B3 ,>м/c

0,42 0 0,7

VЗ,м/c

1,43 1,46 1,387

VE ,>м/c

0,82 0,83 0,79

VF,м/c

0,8 0,83 0,4

V>F-E,м/c

0,16 0 0,4

V>S3,м/c

0,54

V>S4 ,>м/c

0,8

 ,з-1

4,15 0 2,71

 , з-1

0,6 0 1,5

1.4Побудовапланівприскорень,визначеннякутовихприскореньланокмеханізму тавизначення за модулем йнапрямкомлінійнихприскореньцентрів мас,кутовихприскореньланок

Планприскореньбудуємо для всіхтрьохположеньмеханізму.

- першеположення ():

;

>Приймаємо ,

 -прискореннякрапки В1;

- нормальнаскладоваприскореннякрапки В1;

-тангенцiальнаскладоваприскореннякрапки В1;

-кутовеприскореннякривошипу 1;

- векторприскореннякрапки B1 накресленні;

>Знаходимоприскореннякрапки У2:

>Знаходимоприскореннякрапки У:

,


декарiолicовеприскорення точки B2вiдносно B3

-векторкорiолicоваприскорення точки B2вiдносно B3 накресленні;

Зтеоремиподобитрикутниківвизначаємо величину векторуPae:

>Вирішуємопропорцію йзнаходиморішення:

>Знаходимо величину векторуPae накресленні:

>ЗнаходимоприскореннякрапкиF,якескладається із переносного тавідносногорухів точки F:

>Знаходимонормальнеприскореннякрапки Fвідноснокрапки E:

 

>Визначаємо величину вектору накресленні:

>Знаходимоприскореннякрапки F:

,

де - величина вектору накресленні.

>Знаходимотангенцiальнеприскореннякрапки Fвідноснокрапки E:

,

де - величина вектору накресленні.

>Знаходимокутовіприскоренняланок 3 й 4:


Зтеоремиподобитрикутниківвизначаємо величину векторулiнiйногоприскорення центру масPa>s3 >кулiси 3:

>Вирішуємопропорцію йзнаходиморішення:

>Знаходимо величину векторуPa>s3 накресленні:

Зтеоремиподобитрикутниківвизначаємо величину векторулiнiйногоприскорення центру масPa>s4 шатуна 4:

>Вирішуємопропорцію йзнаходиморішення:

>Знаходимо величину векторуPa>s3 накресленні:


Зтеоремиподобитрикутниківвизначаємо величину векторуPaЗ:

>Вирішуємопропорцію йзнаходиморішення:

>Знаходимо величину векторуPaз накресленні:

Друга татретєположеннявизначаютьсяаналогічнопершому.

>Таблиця 1.2Результатиобчисленьприскорень такутовихприскорень

>Параметр 1 (30°) 2 (0°) 3 (60°)

, м/с2

16 16 16

 ,м/с2

4,9 16 2,3

 ,м/с2

1,6 0 4

, м/с2

5,12 16 4,6

 ,м/с2

9,8 21,1 6,19

 ,м/с2

0,096 0 0,2

 ,м/с2

3,2 0 0,7

 ,м/с2

2,08 0 3,8

 ,м/с2

3,53 10,8 3,5

 ,м/с2

2,35

 ,м/с2

6,4

 ,м/с2

4 0 6,5

 ,м/с2

3,486 0 4,1

,>1/с2

26,47 0 17,1

,>1/с2

12,03 0 4,3

2.Кінетостатичнедослідженняшарнірно-важільногомеханізму

Дляздійснення силовогодослідженняважільногомеханізмутребанакреслитимеханізм тарозкласти його нагрупиАсура уположенні, якувизначаєтьсякутом поворотукривошипу . Для цогоположеннятребавизначитиреакції вкінематичних парах та момент накривошипі із боцідвигуна.Перевіритизнайдений момент за методомпрофесораЖуковського. Привиконанні силовогодослідженняважільногомеханізмуроблятьсянаступніприпущення:тертям укінематичних парах можназнехтувати, сила покладанняповзун 5діє лише приробочомуході.

2.1Визначеннямаси, силтяжіння, силінерції ймоментівланок

>q = 80кг/м

>m3 =ql>EC = 80·0,54 =43,2кг

>m4 =q l>EF=80·0,266 =21,28кг

>Визначаємосилитяжінняланок:

G3 =m3 g =43,2 9,81 = 423,79 М;

G4 =m4 g =21,28 9,81= 208,76 М;

G5 = =m5 g =32 9,81= 313,92 М;

>Рівнодіюча силінерціїланоквизначається заформулою:

;

Знакмінуспоказує, щосилиінерціїспрямованінавпаки доприскорення центру масланок.

;

Дляположеннямеханізмувизначаємомоментиінерціїланок:

>Визначаємомоменти сил ісилиiнерцii:

2.2Визначення силреакцій вкінематичних парах йврівноважуючих сил методомпланів сил

>Розглянемокінематичнігрупиокремо йвизначимореакції вкінематичних парах. Для цоговикреслюємо вмасштабі


>кінематичнігрупи.

>Прикладаємосилитяжінняланок,силиінерції.Діювідкинутихланокмеханізмузмінюємо силамиреакцій.

>Структурна група 4-5:

Нанеїдіютьсилитяжіння,,силиінерції ,,реакція йреакція вшарнірі E,котрурозкладаємо наскладові й ,атакож моментiнерцii М>ин4 ,який мирозкладемо разом сил .

Длязнаходженняреакцiiскладеморiвняннямоментiв силвiдносно точки F:

 

;

 

 >Знаходимомаштабнийкоефiцiент плану сил :

З плану силзнаходимо:


=

>Група 2–3:

Так якмасою ланки 2зневажаємо, то, нагрупудіютьтакісили: G3,P>u3,  >і,,атакож моментiнерцii М>ин3 ,який мирозкладемо разом сил ,при цьому, групазнаходиться врівновазі.

Длязнаходженняреакцiiскладеморiвняннямоментiв силвiдносно точки D:

З плану сил,враховуючи ,знаходимореакціi:

;

;

.

>Результатиобчисленьзаносимо втаблицю 2.1.

>Група 6-1:

Нанеiдіютьзусилля:реакцiя ,реакція опори ,врівноважуюча сила .

=;

.

Значимістьврівноважучоїсилизнайдемо зрівняння:

,

>звідки ;

>Реакцію вопоріOвизначимографічним методомпобудування плану сил:

;


2.3Визначимозрівноважуючи силу методомричагапрофесораН.Е.Жуковського

Напланішвидкостей, поверненому на 90про загодинниковоюстрілкою, увідповідних точкахприкладаємоусіактивнісили,діючі на ланкимеханізму.

>Зрівноважуючи силуприкладаємо вточці b1 перпендикулярно. Зрівняннярівноваги «>ричага»Н.Е.Жуковськоговідносно точкизнаходимоврівановажуючу силу

>Відносна величинарозбіжностізначення і :

>Таблиця 2.1Визначеннязусиль уланкахмеханізму

Сила

М

М

М

H

М

М

М

М 2,56 615 620 208,76 40,86 313,92 66,56
мм 0,26 61,5 62 20,88 4,1 31,4 6,66
Сила

 

М 423,79 620 367 30

 

мм 42,4 62 36,7 3

 

Сила

М

М

М

М

М

М

М

М 367 54,64 5,64 322 31,5 342,2 33,5 мм 36,7 5,464 0,564 32,2 3,15 34,22 3,35

3. Синтеззубчастоїпередачі

3.1Розрахунокгеометричнихпараметрівевольвентногозачепленнязачеплення

>Зубчастіпередачієважливоюскладовоючастиноюбільшостісучасних машин йбагатьохприладів. Томувеликезначеннямаєграмотнеїхнєпроектування.

>Важливиметапомпроектуванняєгеометричний синтеззубчастоїпередачі,тобтоправильнийвибірвихіднихпараметрів, щощонайкращезадовольняли бконкретнимумовам роботипередачі, атапкож,геометричнийрозрахунокзубчастоїпередачі йперевіркаїхніхякіснихпоказників.

>Геометричнийрозрахунокведемо длянеравнозміщеногозачеплення, тому на початкунеобхідновибратикоефіцієнтизсуву ізтабл.2.1 [3, стор.8] взалежності від числазубів.

>Розрахунокпараметрів якщовестися длянульового танеравнозміщеногозачеплення.

>Параметри, котрі незмінюються врезультатізміщення:

>крок поділильнійокружності

-радіусиділильних окружностей

-радіусиосновних окружностей


-крок поосновнійокружності

>Параметринеравнозміщеногозачеплення:

- кутзачеплення

Потаблиці 2.2 [3, стор.11],застосувавши методінтерполяції,отримаємо:

-радіусипочаткових окружностей

               

-міжосьовавідстань


-радіуси окружностей западин

-висота зуба

-радіуси окружностей вершин

-товщиназубів поділильнимокружностям

-товщиназубів поосновнимокружностям


-товщиназубів попочатковимокружностям

>крок попочатковійокружності

-товщиназубів поокружностям вершин

-коефіцієнтперекриття

>Результатизаносимо втабл.3.2.

3.2Розрахунокконтрольнихрозмiрiвевольвентногозацеплення

>Розміри попостійнійхорді

>Відстань відокружності вершин допостійноїхорди

>Кiлькiсть западинякiохоплюютьсяскобою:

 >приймаемо =1

 >приймаемо =3

>Довжиназагальноїнормалі

>Таблиця 3.1Значенняпараметрівзачеплення

>Параметр >Нульове >неравнозмiщене

14 14

35 35

,мм

5,5 5,5

,мм

17,279 17,279

,мм

16,237 16,237

,мм

38,5 38,5

,мм

101,75 101,75

,мм

36,178 36,178

,мм

95,614 95,614

1,58 1,289

0 0,545

0 0,446

,град.

20,000 24,751

,мм

38,5 39,838

,мм

101,75 105,285

,мм

140,25 145,123

,мм

17,279 17,279

,мм

31,625 34,623

,мм

94,875 97,328

,мм

12,375 11,798

,мм

44 46,42

,мм

107,25 109,126

,мм

8,639 10,821

,мм

8,639 10,425

,мм

8,639 10,07

,мм

8,639 7,809

,мм

9,197 11,247

,мм

10,969 12,647

,мм

3,553 2,659

,мм

4,152 4,137

3.3Перевiркаякостiзубцiв тазачеплення

3.3.1Перевiрка на ненезагострення

>Вважаючи, щоробочiповерхнiзубцiвпроектуемихколiспiдданiтермообробцi,пред’являемонаступнувимогу доiхтовщини поокружностi вершин :

,

,

,

>Виходячи із цогоробимовисновок ,що зубшестернi енезагостреним.

,

>Виходячи із цогоробимовисновок ,що зуб колеса енезагостреним.

3.3.2Перевiрка навiдсутнiстьпiдрiзання.

Зуб епiдрiзанимякщо впроцесiнарiзаннязрiзаетьсячастинаевольвентибiля ніжки зуба.

>Перевiркашестернi:

>Виходячи із цогоробимовисновок ,що зубшестернi е непiдрiзаним.

>Перевiркашестернi:


>Виходячи із цогоробимовисновок ,що зуб колеса неєпiдрiзаним.

3.3.3Перевiрка навiдсутнiстьiнтерференцii

>Зубцiповиннiконтактуватитiлькиевольвентнимичастинамипрофiлiв.

>Iнтерференцiєйназиваєтьсятакеявище взачепленнi, колиевольвента колесо працює ізвикружкою (>галтеллю) іншого колеса.

>Перевiрка навiдсутнiстьiнтерференцiiмiжзубцями колеса тавикружкою (>галтеллю)зубцiвшестернi:

,

де -довжиналiнiiзацеплення;

-радiускривизниевольвенти колеса.

>Виходячи із цогоробимовисновок ,щоiнтерференцiямiжзубцями колеса тавикружкою (>галтелью)зубцiвшестернiвiдсутня.

>Перевiрка навiдсутнiстьiнтерференцiiмiжзубцямишестернi тавикружкою (>галтелью)зубцiв колеса:

,


де -радiускривизниевольвентишестернi.

>Виходячи із цогоробимовисновок ,щоiнтерференцiямiжзубцямишестернi тавикружкою (>галтеллю)зубцiв колесавiдсутня.

3.3.4Коефiцiентперекриття

Для забезпеченняплавностiзачепленнякоефiцiентперекриття длясилових передачприймаеться .

У нашомувипадку ,

,>тобтоумовавиконуеться.

3.4Побудовакартинизубчастогозачеплення

>Кресленнянеравнозміщеногоевольвентногозубчастогозачепленнявиконується за методом,вказаним у [3,с.26-28].

>Перш ніжпочати,необхідновибрати масштаб: М 5:1.Кресленняпрофілівзубціввиробляється втакійпослідовності:

1.Відклавши вмасштабіміжосьовувідстань ,проводимопочатковіокружності,основніокружності йлініюзачеплення, що винна пройти через полюсзачеплення Р й бутизагальноїдотичній доосновних окружностей.

2.Контролюємоправильністьпобудови

.


3.Будуємоевольвенти, щоописуєкрапка Рпрямої приперекочуванніїї поосновних кіл. Дляпобудовиевольвентишестірніподіляємовідрізок накількарівнихчастин - відкрапкивідкладаємо поосновнійокружності вправо скільки жвідрізків,уліво -кілька так само окружностей.

>Проводячи вцихкрапкахдотичні доосновноїокружності йвідкладаючи нимикрапкивідрізків,одержуємокрапкиевольвентного зубашестірні.

Так само методомбудуємоевольвенту зуба колеса.

4.Проводимоокружності вершин йзнаходимокрапкиїхньогоперетинання ізевольвентами.

5.Проводимоокружностізападин, бо , тосполучаємоевольвенту ізокружністюзападинрадіусом,рівним0,25m.

6. Накресленніпроставляємоотриманірозрахункомзначення ,,, , .Щобзнайтиактивнийпрофіль зубашестірні,потрібно ізкрапки Проте й У провести дуги й доперетинання ізевольвентою зубашестірні, котразнаходиться взачепленні.Аналогічнобудуєтьсяактивнийпрофіль зуба колеса.

9. Уфункціїположеннякрапки контакту налініїзачепленнябудуємографікикоефіцієнтівпитомогоковзання.Значеннякоефіцієнтівпитомогоковзанняберемо іздодатка 2,обчислене попрограмікомп'ютера.

10.Обчислюємоконтрольнірозміри, щопроставляються накресленні:

-розмір попостійнійхорді;довжинузагальноїнормалі


>Таблиця 3.2Контрольнірозміризачеплення

 >Параметр >Дiйснiрозмiри, мм Накресленнi, мм

,мм

17,279 86,4

,мм

38,5 192,5

,мм

101,75 508,7

,мм

36,178 181

,мм

95,614 478,07

,град.

24,751 123,8

,мм

39,838 199

,мм

105,285 526,4

,мм

140,25 701,3

,мм

17,879 89,4

,мм

34,623 173

,мм

97,328 486,6

,мм

46,4 232

,мм

109,126 545,63

,мм

10,721 53,5

,мм

10,425 52

>Таблиця 3.3Параметри ,>визначенiаналiтично таграфiчно

>Параметр >Розрахунковiзначення Накресленнi

1,580 7,9

,мм

10,821 54,1

,мм

10,425 52,1

,мм

6,181 30,9

,мм

5,700 28,5

,мм

27,484 137,4

,мм

77,593 388

-1,438 -7,2

-1,427 -7,1

0,588 2,9

0,590 2,9

,мм

10,070 50,4

,мм

7,809 39

,мм

11,247 56,2

,мм

12,647 63,2

,мм

2,659 13,5

,мм

4,137 20,7

3.5Побудоваграфіківпитомихковзань

>Побудоваграфіківпитомихковзаньведеться методом.

>Параметри:

-радіускривизниевольвенти Першого колеса вточці контакту;

-радіускривизниевольвенти іншого колеса вточці контакту;

-коефіцієнтпитомихковзань Першого колеса;

-коефіцієнтпитомихковзань іншого колеса;

>Розрахованіданні дляпобудовиграфікукоефіцієнтівпитомихковзаньнаведені утаблиці 3.3.Графікбудується ізмасштабнимкоефіцієнтом


>Таблиця 3.4Коефіцієнтипитомихковзань

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

>положення

величина

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1/9 2/8 3/7 4/6 5/5 6/4 7/3 8/2 9/1

0 0,042 0,095 0,162 0,252 0,378 0,568 0,883 1,514 3,405

1 0,958 0,905 0,838 0,748 0,622 0,432