Реферати українською » Промышленность, производство » Організація и планування робіт по технологічному процесу виготовлення Деталі "Вал"


Реферат Організація и планування робіт по технологічному процесу виготовлення Деталі "Вал"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Черкаськийполітехнічнийтехнікум

>Курсова робота

із предмета: „>Економіка, організація йплануваннямашинобудівноговиробництва”

на задану тему: >Організація йплануванняробіт потехнологічномупроцесувиготовленнядеталі „Вал”

>Пояснювальна записка

5.090227 РКЕОП 16 ЗП

>Керівник роботи

____________

>Виконав студент

____________

>Захищено ізоцінкою

>2009р.


>Зміст

>Вступ

1Організація йплануванняобслуговування й ремонтуобладнанняверстатів йавтоматичнихліній.

1.1 Коротка характеристика цеху йобладнення.

1.2Організаціяобслуговування й ремонтуобладнанняверстатів таавтоматичнихліній.

1.3Організація роботи тазаробітна плата

1.4Розрахунокрічного фондузаробітньої плати.

2Визначенняексплутаційнийвитрат наутриманняобладненняверстатів таавтоматичнихліній.

2.1Розрахунокамортизаційнихвідрахувань

2.2Розрахуноквитрат тавартостіелектроенергії

2.3Розрахуноквартостідопоміжнихматеріалів наобслуговуванняверстатів таавтоматичнихліній

3Розрахуноквитрат навиробництвадеталі „Вал ”

3.1Вихіднідані

3.2Розрахунокпрямихвитрат навиробництводеталі „Вал”

3.3Розрахунокнепрямихвитрат навиробництводеталі „Вал”

34.4Розрахуноккалькуляції навиробництвоодиниціпродукції

3.5Аналізструктурисобівартостіодиниціпродукції тарозробказаходів позниженнюсобівартості

4Розрахунокпоказниківекономічноїефективності

5Техніко-економічніпоказникикурсової роботи

>Висновок

>Література


1Організація йплануванняобслуговування й ремонтуобладнанняверстатів йавтоматичнихлініях

 

1.1 Коротка характеристика цеху йобладнання, щоексплуатується

>Загальнаінформація пропідприємство

>БудівництвоЧеркаськогоприладобудівного заводу, якфіліалу вскладі НБО ’’>Імпульс’’ м. Москва,розпочалось 1979-го року.

>Підприємствостворювалось ізметоювиробництвависокоінтелектуальноїпродукції.Зведенняосновнихкорпусівпочалось в 1980році ізметоювипускуспеціальних радіовиробів наперіод А.

З лютого 1984 рокуфіліюЧПЗ вскладі НБО ’’>Імпульс’’перетворено вдержавнепідприємство ’’>Черкаськийприладобудівний завод’’,яким йзалишилось довересня 1998 року.

Звересня 1998 рокуЧеркаськийприладобудівний заводперетворено уВідкритеакціонернетовариство ’’>Черкаськийприладобудівний завод’’, згідно наказуФДМУ м.Київ. Напротязі более як25-річногоперіодубудівництва,становлення йрозвиткупідприємствопостійновпроваджувало усерійнийвипуск таудосконалюваловиробиспеціального тавиробничо-технічногопризначення,товарів широкоговжитку.

>Продукція, котравипускається

>Заразпідприємствоспеціалізується навиробництві:

>деталі тавузли длявиробництваавтомобілів:двигуниопалювачі -радіаториелектровентилятори;

-електрообладнання дляхімічноїпромисловості;

-електроінструмент;

-охороннасигналізація;

-електродвигуни;

-товари народногоспоживання (тепловентилятори,соковижималки);

-спецтехніка.

До складу ВАТ “>ЧПЗ”входять:

-чотири цехи основноговиробництва

зокремамеханічно-складальний цех № 2

>складальний цех № 3

>механічний цех № 4

>гальвано-штампувальний цех № 16

-чотири цехидопоміжноговиробництва:

зокремаінструментальний цех № 6

>ремонтно-механічний № 7

>енерго-ремонтний ( ускладіякогоКотельня ) № 8

-інженерно-адміністративна служба

-складськегосподарство

-об’єктинепромисловоїгрупи (>громадськехарчування медпункт)

>Всіоб’єктирозташовані комплексно тазнаходяться заадресою: м.Черкаси,вул. 30 роківПеремоги, 5/1загальноюплощею 30.6432 га

Персонал та фонд оплати роботи

>Показники Фактминулого року >Фінансовий план поточного року >Плановийрік (>усього)
1 Фонд оплати роботи 1839 2950 3020
2 >Обліковачисельність 271 254 235
3 >Основні 98 120 137
4 >Допоміжні 81 78 66
5 >Службовцікервники 92 56 32

>Основнітехніко-економічніпоказникивиробництвапродукції

>Показники Факт 2005 р. Факт за 1 півріччя 2006 р План 2007 р
1 >Обсягитоварноїпродукції вцінах тис грн 5292.6 4449.9 13944
2 Фонд оплати роботити грн 1839 1472 3020
3 >Середньо-обліковачисельністьчол 271 283 235
4 >Середня зарплата грн 565.5 867 1071
5 >Продуктивність роботи тис грн 12.5/1.62 15.7/2.62 59.3/4.94

Характеристика стану підприємства наринку та заходь до його покращання

>Основніспоживачіпродукції

1Ел.Веретено йзапчастини доньогоБілорусь

м.Могильов – завод штучного волокна

м.Світловодськ – ПО ’’>Хімволокно ’’

2Апаратураохоронноїсигналізації ’’>Піон У’’ Україна

м.Київ – підприємстваНЕК ’’>Укренерго ’’

м.Рівне –атомнаелектростанція

м.Хмельницький –атомнаелектростанція

3Ел.Двигуни й їв.Вентилятори на12В й24В

>основніспоживачі

м.Харків – ’’>Тракторний завод’’

м. Кременчук – ’’>Автомобільний завод’’

м.Запоріжжя – ’’>Автомобільний завод’’

м. Тернополі – ’’>Комбайновий завод’’

4Вузлиавтомобільнихрадіаторівохолодження блокизапалення дляавтономнихопалючів

м.Луганськ – ’’>Авіаційний завод’’

м.Луганськ – ’’>АТЗТВзліт’’

5Напороміри йтягонапороміри

м.Монастирище – ’’>Кабельний завод’’

м. Кременчук – ’’ЗаводДормаш’’

6Товари народногоспоживаннясоковижималки тепловентиляториелектроінструмент

>Роздрібнаторгівля помістам України

7Деталі йвузли

м.Київ ’’>Хімлаборреактив’’

Заходь пополіпшеннюринківзбутупродукції ВАТЧПЗ

-відкритий сайт ВАТ ’’>ЧПЗ ’’ вІнтернеті

-проробляється запитання пододатковомувідкриттюдилерськоїмережі помістах України таРосії

- проводитися робота ізорганізаціїрекламизаводськоїпродукції узасобахмасовоїінформації та доля вторгівельно-промисловихвиставках

-створеннярекламоносіїв ВАТ ’’>ЧПЗ ’’,буклети

>Соціальна сфера

Утоваристві працівникамзабезпеченечастковебезкоштовнемедичнеобслуговування.Укладені домов ізмедичнимизакладами напроведенняобов’язковихмедичнихоглядів.

>Забезпеченоробітниківгарячимхарчуванням.Працюєдвоповерховаїдальня.Виділяєтьсяматеріальнадопомога на погребениеблизькихродичів, узв’язку ізскрутнимматеріальним станом, налікування,ювілейними датами,виходом напенсію тощо.Виділяютьсякошти наорганізаціюоздоровленняробітників заводу та їхнідітей.Забезпечено всіхбажаючихземельнимиділянками для зайнятигородництвом.

>Згідноколективного договору на 2005-2007 р.прийняторішення товариства,зважаючи назбитковість,зберегти йвиділитикошти нарозвитоксоціальноїсфери підприємства, асаме забезпеченняпрацівниківгарячимхарчуванням йдотримання роботимедичного пункту. Назагальних зборахакціонерів ВАТЧПЗ від 27.08.2003 було бприйнятерішення продажів корпусу 107 (їдальня тавідділтехнодокументації) ізтехніко-економічнимобґрунтуванням.

Натеперішній годину напідприємстві працює 315чол. Зметоюполіпшенняфінансового стану тазменшеннявитрат наутримання корпусу 107,який незадіяний увиробничомупроцесі, назасіданніСпостережної заради від 31.10.2005 р. було брозглянуте запитання прореалізацію корпусу 197.Кошти відреалізаціїзапропонованоспрямувати напоповненняобіговихкоштів підприємства,виплатузаробітної плати,нарахуваньдоплати йплатежів до бюджету.

>Природоохоронні заходь

-Оцінкавпливувиробництва нанавколишнєсередовище

-Проведенняприродозахиснихзаходів ( ізвизначеннямтермінів таджерелфінансування)

>Центральназаводськалабораторіяакредитована йатестована наметодипроведенняаналізувикидівзабруднюючихречовин ватмосфернеповітря нахімічніаналізиповітря вробочійзоні, шум,вібрацію,мікроклімат,напруженість йважкість роботи, але ваналізстічних вод.

>Проводитьсяпланові танеплановіцільовіперевіркидержавнимекологічнимвідділомЧеркаськоїобласті, тасанепідстанціямирізнихрівнів, органами самоврядування подотриманнюприродоохоронногозаконодавства таДержавним ЦСМ.

>Проводитьсявідомчий контрольвикидівЗР внавколишнєприроднесередовище.

>Затвердженіпідприємством тавідділомекологіїраціональногоприродокористуванняміста заходь поохоронінавколишньогосередовища на2008рік та план наприродоохоронні заходь 2009рік.

Характеристика цеху №2

>Вміст уповітряномусередовищі,мг/м

->вуглеводнів-240

-оксидувуглецю ЗІ2-115

->звичайнийпил-12

->кварцевміснийпил-0,4

->аерозоль(марганець)-0,13

>Температура-20 Шум78-90дБ
>Відноснавологістьповітря-52% >Освітлення-250-270лк
>Швидкість рухуповітря-0,3м/с

>Таблиця №>1-Перелікобладнення цеху

>Назваобладнення >Тип,марка >Кількість

>Потужність

>К,Вт

>Призначення
>1Токарно-револьверний >1В116П 1 5.5 Длятокарнихробіт
>2Фрезерний >Вандер 1 2.0 Дляфрезернихробіт
3Фрезерний >6Т-10 1 4.97 Дляпресувальнихробіт
4Фрезерний >1А616П 1 7.0 Длятокарнихробіт
>5Токарно-гвинторізний >1А616 1 4.12 Длясверлильних робот
6Токарно-гвинторізний >1А616 1 3.0 Дляшліфувальнихробіт
7Токарно-гвинторізний >16525П 1 9.6 Длятокарнихробіт
>Технологічний процес
8Радиально-сверлильний >2М55 1 4.6 Длясверлильнихробіт
>9Фрезернийверстат >692Р 1 6.9 Дляфрезернихробіт
>10Токарнийверстат >1К62 1 8.2 Длятокарнихробіт
>Всього 10
>Сумарнапотужністьвстановленогообладнаннястановить55.89кВт

1.2Організаціяобслуговування й ремонтуобладнанняверстатів таавтоматичнихліній

>Головноюзадачеюданогорозділуєрозрахунокрічноїтрудомісткостіобслуговування й ремонтуобладнання якувикористовується длявизначеннячисельностіробітників йрічного фондузаробітної плати.

>Технічнеобслуговування -це комплексробіт попідтримці всправномустаніобладнання.Вонопередбачаєдогляд заобладнанням,проведенняоглядів за планом,видаленнянезначнихнесправностей, що непотребуютьвиведенняобладнання ізробочого режиму,регулювати, чистку,змащуванняобладнання.Технічнеобслуговування проводитисяексплуатаційним персоналом впроцесі роботиобладнання ізвикористаннямперерв,неробочихднів,змін

>Річнатрудомісткістьтехнічногообслуговування цеху

Т>обс=N>обсі· nй (2.2.1)

Т>обс1=6.48·1=6.48люд/год

>Таблиця №>2-Річнатрудомісткістьтехнічногообслуговуванняверстатів цеху

>Назваобладнення Тип, марка >Кількість >Річний нормативтрудомісткостіобслуговуваннялюд/год >Річнатрудомісткістьобслуговуваннялюд/год
>Технологічний процес
>1Токарно-револьверний >1В116П 1 6,48 6.48
>2Фрезерний >Вандер 1 3.23 3.23
>3Фрезерний >6Т-10 1 4.86 4.86
>4Фрезерний >1А616П 1 6,48 6.48
>5Токарно-гвинторізний >1А616 1 4,68 4.86
6Токарно-гвинторізний >1А616 1 3.23 3.23
7Токарно-гвинторізний >16525П 1 6,48 6.48
8.Радиально-сверлильний >2М55 1 6,48 4.86
9Фрезернийверстат >692Р 1 6.48 6.48
>10.Токарнийверстат >1К62 1 6,48 6.48
>Всього 53.44

>Річнатрудомісткістьтехнічногообслуговуванняверстатівскладає53.44люд/год

Приорганізації ремонтуобладнаннянеобхідно забезпечитибезперервнупрацюобладнання,зменшення простоюобладнення времонті,підвищеннянадійності тазменшеннявитрат на: ремонт.Цьомудопомагає система планово -попереджувальнихремонтівобладнання (>ППР)

СистемаППРявляє собоюсукупністьорганізаційних татехнічнихзаходів ізпланування,підготовки,організації,проведеннюоблікурізного видуробіт ізтехнічного догляду та ремонтуобладнанняверстатів таавтоматичнихліній.

СистемаППРвміщаєтехнічнеобслуговування таплановіремонти-поточний такапітальний.

>Поточний ремонтвиконуються впроцесіексплуатаціїобладнання. При цьому увигляді ремонтузамінюютьсяокремішвидкозношуванічастини,виконуєтьсярегулювання таперевірка.

>Капітальний ремонтнайбільшскладний та великий видом ремонту. При цьомуробитьсяповнерозбиранняобладнання та ремонтбазових деталей.

Приплануванніремонтнихробітвикористовуютьсятакіпоняття якремонтний цикл,міжремонтнийперіод

>Ремонтний циклобладнання -це годину роботиобладнання від Першогокапітального ремонту доіншоговимірюється врокахзалежить відгрупирежимів роботиобладнання

>Міжремонтнийперіод -це годину роботиобладнанняміждвомасусідніми ремонтами,вимірюється вмісяцяхзалежить відгрумирежимів роботиобладнання.

ДляпобудовиграфікаППРпотрібнінаступнідані:

-рік дляякогоскладаєтьсяграфікППР2010р

- датаостанньогокапітального ремонтуверстата котрабереться ізпаспортуверстата

-ремонтний цикл [>4.дод.3]

-міжремонтнийперіод (вмісяцях) [>4.дод.3]

>ПісляскладанняграфікаППРвизначаємотрудомісткістьремонтівобладнання зарік длявизначеннякількості ремонтного персоналу в цеху.Річнатрудомісткістьремонтіввизначається заформулою.

Трем=>N>ремі· Дой · nй (2.2.2)

Де N>ремі-річний норматив ремонтупевного видуобладнаннячол./год [>5.дод.4]

Дой-кількістьремонтівпоточних чикапітальних зарік дляпевного видуобладнання (>приймається зграфікаППР, прим.)

nй - >кількістьверстатівданого виду

>m-кількістьвидівобладнання

>Розраховуєморічнутрудомісткість ремонту дляверстатів.Розрахункивиконуютьсяаналогічно й заноситися втаблицю №4

Т>рем1=>2,4·1·1+22·1·1=24.4люд/год

>Таблиця №3ГрафікППР на2009р

>Назва

>обладнання

Тип

марка

МРП

П

р

До

р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П До
1 >Токарно-гвинторізний 1 >1В116П 2

03.

1998

6

6

До П 11
2 >Фрезерний 1 >Вандер 2

04.

1998

6

6

До П
3 >Фрезерний 1 >6Т-10 2

05.

1998

6 До П 6
4 >Фрезерний 1 >1А616П 2

06.

1998

6 До П
5 >Токарно-гвинторізний 1 >1А616 2

08.

2002

6 П П
6 >Токарно-гвинторізний 1 >1А616 2

09.

2004

6 П П
7 >Токарно-гвинторізний 1 >16525П 2

12.

2005

6 П
>Технологічний процес
8 >Радиально-сверлильний 1 >2М55 2

03.

2006

6 П П
9 >Фрезерний 1 >692Р 2

08.

2007

6 П П
10 >Токарний 1 >1К62 2

03.

2008

6 П П п

>Таблиця № 4Річнатрудомісткість ремонтуверстатів в цеху

>Назваобладнання

Тип

марка

>Кількістьремонтів >Річна нормаремонтів >Річнатрудомісткість
1 >Токарно-гвинторізний 1 >1В116П 1 1 2.4 22 24.4
2 >Фрезерний 1 >Вандер 1 1 1.4 15 16.4
3 >Фрезерний 1 >6Т-10 1 1 1.8 17 18.8
4 >Фрезерний 1 >1А616П 1 1 2.4 22 24.4
5 >Токарно-гвинторізний 1 >1А616 1 0 1.8 17 1.8
6 >Токарно-гвинторізний 1 >1А616 1 0 1.4 15 1.4
7 >Токарно-гвинторізний 1 >16525П 1 0 2.4 22 2.4

 

8 >Радиально-сверлильний 1 >2М55 2 0 1.8 17 1.8 9 >Фрезерний 1 >692Р 2 0 2.4 22 2.4 10 >Токарний 1 >1К62 2 0 2.4 22 2.4

 

1.3Організація роботи тазаробітна плата

Напідприємстві ВАТПриладобудівнийЧеркаський на заводі цехуслюсарно-механічний працює бригада ремонтного персоналу котраобслуговує йремонтуєверстати йавтоматичнілінії. Бригадаскладається із 5 людей, смердотірозподіляються порозрядам

3розряд1чоловік

4розряд 1 Чоловік

5розряд2чоловіка

6розряд1чоловіка

Бригадацентралізована, працює до однієїзміну вушко роботи 8-00 до 17-00

Уданому цехувстановленопогодинно-преміальну оплату роботи. Напідприємстві із 1.10.2008 рокувстановленонаступнітарифні ставки

1розряд-3,36грн

2розряд-3,90грн

>3розряд ->4,5грн

>4розряд ->5,2грн

>5розряд ->5,9грн

>6розряд-6,8грн

в цехувстановленорозмірпремії 30%

У Українівстановленорозмірвідрахувань вобов’язковіфонди:

- Фонддержавного-пенсійногострахування 32,3%

- Фонд державногосоціальногострахування взв’язку ізнепрацездатності 2,9%

-Державний фондсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві 0,2%

-Державний фонд навипадокбезробіття 1,6%

>Загальний %відрахуванняскладає 37% відрічного фонду оплати роботи

>Коженробітникбригади заріквідпрацьовує1880год

1.4Розрахуноккількості персоналу йрічного фондузаробітної плати

>Розрахуноккількості персоналуремонтноїслужби цеху проводитисяпідставітрудомісткостіобслуговування татрудомісткості ремонтуобладнанняверстатів таавтоматичнихліній.

>Кількістьпрацівниківвизначається заформулою

До=Т>обсл.рем / F>еф ·До n ( 2.4.1)

Т>обсл. Трем-річнасумарнатрудомісткістьобслуговування й ремонтуверстатів таавтоматичнихліній

F>еф-річнийефективний фондробочого години, рік

>Кn-коефіцієнтперевиконання нормвиробників

>К=830.16+53.44/1880=0,47=1чол.

>Виходячи ізотриманого результату видно, що бригада ремонтного персоналуобслуговуєобладнанняверстатівданоїдільниці, а йобладнанняіншихцехів тому вбригаді працює5чоловіка.

>Визначаєморічний фондзаробітної роботи.

>1.Тарифназаробітна плата

ЗПтарст ·F>еф·Дой ( 2.4.2)

Дой->кількістьробітниківданогорозряду

ЗП>тар6=6.8·1880·1=12784 грн

ЗП>тар5=>5,9·1880·2=22184грн

ЗП>тар4=5,2·1880·1=9776 грн

ЗП>тар3=4.50·1880·1=8460 грн

>2.Визначитьрозмірпремії

П= ЗПтар ·%>П/100 ( 2.4.3)

Де, %П- відсотокпреміїприйнятий навиробництві 30%

П6=>12784·30/100=3838.2грн

П5=22184 ·30/100=6655,2грн

П4=9776·30/100=2932.8 грн

П3=8460·30/100=2538 грн

>3.Доплата за роботу внічний годину

Бригада внічний годину не працює

>4.Доплата за роботу всвяткові тавихіднідні

Бригада всвятковідні тавихідні не працює

>5.Визначитьзагальнузаробітну плату

ЗП>заг= ЗПтар+ Пй ( 2.4.6)

ЗП>заг6=12784+3835.2=16619.2 грн

ЗП>заг5=22184+6655,2=28839,2 грн

ЗП>заг4=9776+2932,8=12708.8 грн

ЗП>заг3=8460+2538=10998 грн

>6.Визначитьвідрахуванняфонди:

Фонддержавного-пенсійногострахування

- Фонд державногосоціальногострахування взв’язку ізнепрацездатності

-Державний фондсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві

-Державний фонд навипадокбезробіття

Уй=0,37 · ЗП>заг (

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація