Реферати українською » Промышленность, производство » Організація и технологія виконан робіт бульдозерами


Реферат Організація и технологія виконан робіт бульдозерами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Херсонськаобласнадержавнаадміністрація

>Управлінняосвіти й науки


>ДИПЛОМНАРОБОТА

Тема:Організація йтехнологіявиконанняробіт бульдозерами


>Випускника:ДНЗ:

«>Вищепрофесійне училище № 2 м. Херсона»

ВолковаОлександраВолодимировича

>Професія:слюсар із ремонтуавтомобілів;

>машиністбульдозера;машиніст

>екскаватораодноковшового

>Група № 31

>Керівник:викладачспецтехнологіїСавінО.І.

Херсон – 2010


>ЗМІСТ

>Вступ

1.Призначення ікласифікаціябульдозерів

2.Конструкціябульдозерів

3.Виробництвоземлянихробіт бульдозерами

4.Технологіяробіт

5.Інструкція ізохорони роботи длямашиніста бульдозера

>Переліквикористаноїлітератури


>ВСТУП

Наступного дня наша держава безвласноговиробництва Сучасноївисокопродуктивної,економічнообґрунтованоїбудівельноїтехніки неможеконкурувати насвітовомуринку. Одним знапрямківрозвиткубудівельноїгалузієвикористанняраціональноїтехніки тапрогресивнихтехнологічнихпроцесів. Томутехнічнепереоснащеннямашинобудівноїгалузіекономікиповиннезабезпечувативиконаннясучаснихвимог дотехнологійвиробництва.Насампередцедотриманняоптимальнихстроків таякісноговиконаннятехнологічнихопераційдосягненнявисокоїпродуктивностіагрегатів тазменшенняпитомихенергетичнихвитрат навиконаннябудівельнихробіт зарахунокрозширеннявикористанняресурсоощаднихтехнологійвиробництва,збалансованихтехнологічнихкомплексів машин,альтернативнихджереленергії тазниженнятехнологічногонавантаження надовкілля,створеннякомфортних умів для роботипрацівників.

>Тракториєосновнимиенергетичнимизасобамивиконаннятехнологічнихоперацій урізнихгалузяхвиробництва.Вони широковикористовуються вбудівництві,землеробстві,тваринництві. Зкожним фатальністю смердотістають усєскладнішими, а їхнього парк -різноманітнішим.Водночасудосконалюютьсяметоди ізасоби їхньогообслуговування та ремонту.Поряд ізвипускомпростихзасобівдіагностуваннязбільшуєтьсявиробництвоелектроннихприладів,розробляютьсяперспективніавтоматизованісистеми тапристрої.

>Сьогодні,зміцненняекономіки Українизалежить відрівнякваліфікаціїкадрів.Машиніст бульдозера винендосконало знатіконструкцію трактори, йоговузлів,кваліфіковано тасвоєчасновиконуватирегулювальні роботи йтехнічнеобслуговування,вміловиявляти таусуватинесправності впроцесіексплуатації машин.

>Завданняданої роботиполягає у бонеобхідноохарактеризувати:особливостіконструкціїробочогообладнаннябульдозерів; навести їхнітехнічні характеристики;описатипроцесивиконанняробіт та правилатехніки безпеки привиконанніцихробіт.


1.ПРИЗНАЧЕННЯЙКЛАСИФІКАЦІЯБУЛЬДОЗЕРІВ

>Залежно відпотужності іконструкціїбульдозериможутьпрацювати нарізнихґрунтах: відболотистих йпіщаних дорозбірних,висаджених чирозпушенихпорід й руд.Економічновигіднадальністьпереміщенняґрунту бульдозеромзалежить від класу базового трактори, виду іміцностіґрунту іексплуатаційнихрозумів.Звичайно вон неперевищує 60 м.

Приможливості перекосувідвала ідостатнімтяговомузусиллі бульдозерами ізнеповоротнимвідвалом можнарозробляти до70% всіхвидівґрунтів,включаючимерзлі ігірськіпороди, для якізвичайнопотрібнепопереднєрозпушування.Бульдозери ізповоротнимвідваломмаютьобмеженугалузьзастосування.Їх в основномувикористовують длянарізкитерас на косогорах,засипаннятраншівпоперечними ходами і прокладкипіонернихдоріг. При цьомуповернений упланівідвалдаєдеякіпереваг.Положення центрутискубазовихтракторів недозволяєвикористовувативідвал,повернений уплані на кутменш 60° відпоздовжньоїосі. У зв'язку зцимбезперервний східґрунтуубік незабезпечується і тому роботабезперервнимипоздовжніми ходами практично недаєефекту. До 90-95%годинитакібульдозерипрацюють зпрямоюустановкоювідвала.

>Бульдозерикласифікують попризначенню,номінальномутяговомузусиллю ірізнимконструктивнимознакам.

Попризначеннюрозрізняютьбульдозеризагальногопризначення іспеціальні.

>Бульдозеризагальногопризначеннявиконуютькопання ірозробкуґрунтів,порід йматеріалів усередніхґрунтові (>супіщані,суглинні іглинистіґрунти,тріщинуватісланці,легківапняки,мергелі і т.п.) йпомірнихкліматичнихумовах ізтемпературоюнавколишньогоповітря від —40 до +40° З.Найчастіше їхніпостачаютьнеповоротним угоризонтальнійплощинівідвалом.Поворотнимвідваломобладнають в основномулегкі імалогабаритнітрактори.

>Спеціальнібульдозерипризначені длявиконання такихробіт, як прокладкашляхів йпіонернихдоріг,згрібання торфу,розрівнюваннякавальєрів,підземна чипідводнарозробкаматеріалів,розробкалегківматеріалів типувугілля іін., а роботи вособливихкліматичні іексплуатаційнихусловиях (принизькихнегативних температурах до —60° З,тропічнійвологості ітемпературі до +60° З, у сухому іпеченікліматіпустель, унебезпечних йзагазованихмісцях, наґрунтахзізниженоюнесучоюздатністю і т.д.). Наспеціальнихбульдозерахвикористовуютьвідвалирізнихтипів, щовідповідаютьїхньомупризначенню.Деяківідвалидозволяютьекономічновигіднопрацювати придальностіпереміщення понад 100 м.

 

>Типивідвалівбульдозерів

 

а –неповоротний;

 

б —поворотний;

 

в—напівсферичний;


 

р —універсальний (>путепрокладочний);

 

 

 

 

 буд — із амортизаторами (дляштовханняскреперів);

 

е >сферичний

Пономінальномутяговомузусиллюбульдозери ірозпушувачипідрозділяють нанадважкі - ізномінальнимтяговимзусиллям понад 300 кн,важкі - 200-300 кн,середні- 135-200 кн,легкі - 25-135 кн йдужелегкі -менш 25 кн.Номінальнетяговезусиллязалежить відмаси базового трактори.

Поконструктивнихознакахбульдозерикласифікують на кшталтходовоїчастини,робочихорганів, рам йкеруванню.

Походовійчастинірозрізняютьбульдозеригусеничні іколісні. Останнізастосовуютьрідко.

На кшталтробочого органу (Мал.1)розрізняютьбульдозери:

ізнеповоротнимвідвалом (>звичайно їхніназивають просто бульдозерами чи бульдозерами зпрямимвідвалом), щовстановлений перпендикулярнопоздовжньоїосімашини і неможеповертатися вплані;

ізнеповоротнимнапівсферичнимвідвалом,бічнічастиниякоговстановлені под невеликимкутом долобовоїповерхні;

ізнеповоротнимсферичнимвідвалом, щоскладається зтрьохприблизнорівнихчастин,установлених одна доіншої подкутомблизько 15°;

ізнеповоротнимпосиленимвідвалом,обладнаним амортизаторами длязменшенняударнихнавантажень приштовханніскреперів;

поположенню вгоризонтальнійплощині подкутом допоздовжньоїосімашини чи перпендикулярно донеї.

>Існуютьтакожвідвалиіншихтипів,використовувані дляспецифічнихробіт, але й смердотіпоширенізначно менше.Наприклад,відомівідвали зщелепнимгідрокерованимзахопленням дляпереміщеннясипучихматеріалів набільшівідстані чи под водою; здвомавідвальнимиповерхнями для роботипереднім йзаднім ходом; ізвідвальноюповерхнеюубікмашини для роботи відстінки;перевертаються для роботи насобе і відсобе; ізубудованими по краяхгідрокерованими зубами для роботи влісовій йіншійтяжкійумовах; ізвідбійним брусомзверху, колуном йзагостренимножем длярозчищеннямісцевості віддерев йчагарнику; ізподовженоювідвальноюповерхнею дляпереміщеннявугілля ііншихсипучихматеріалів,бульдозери набазі двохз'єднанихміж собоюважільноюсистемоюгусеничнихтракторів із однимзагальнимвідвалом не здобулипоширеннявнаслідокмалоїпрохідності інедостатньоїуніверсальності іманевреності.

>Найпоширеніші у наше годинубульдозери ізнапівсферичнимнеповоротнимвідвалом ймеханізмом перекосу.

На кшталт рамерозрізняютьбульдозери ззахоплюючою івнутрішньоюрамою.Внутрішню рамувикористовують длябульдозерів-штовхачів, длягрунтівтвердість які винна бутипідвищеною.

На кшталтмеханізмукеруваннярозрізняютьбульдозери ізгідравлічним йканатно-блоковимкеруванням.Керуванняостаннього типу у наше годинумайже невикористовують.Автоматизованекерування бульдозерамизастосовують в основному напланувальних роботів.

Зметоюрозширенняобластізастосуваннябульдозериоснащуютьдодатковимшвидкознімнимустаткуванням:розпушувальними зубами,укісниками,відкрилками,поширювачами,подовжувачами,канавниминаставками,лижами, вилами і т.д. Упевнихумовахнайбільшефективнівідкрилки,подовжувачі іпоширювачі.

>Визначальним чинником увикористаннірізнихвидівзмінногододатковоговстаткування добульдозерівєобсягспецифічнихробіт йможливістьшвидкої установки і демонтажу цоговстаткування безпереїздів.

>Галузьзастосуваннябульдозерівможехарактеризуватисявідношенням тяговогозусилля додовжиниріжучої крайки іможливого (поперекиданню) вертикальногозусилля доопорноїплощіножів.Використаннягидравлічно-керованого ізкабіни механізму перекосувідвалазабезпечуєпідвищенняцихпоказників.

>Найбільшширокугалузьзастосуваннямаютьбульдозери ізнеповоротнимвідваломнапівсферичного типу, котрізабезпечуютьвисокіпитоміпоказники потязі ізаглублению при роботів нависокозвя’знихґрунтах.Внаслідокбільшихнавантажень напередніковзанкиходовоїчастини трактори ізниженнярічноїексплуатаційноїпродуктивностіобмеженезастосуваннябульдозерівзісферичнимвідвалом.

2. >КОНСТРУКЦІЯБУЛЬДОЗЕРІВ

 

>Бульдозери >випускають набазігусеничнихтракторівкласів 3, 4, 10, 15 й 25.Найбільш широковикористовуютьсябульдозери ізнеповоротнимвідвалом набазітракторівкласів 3 й 10.Бульдозери набазітракторів класу 10 йвищепристосовані для роботи впомірномукліматі і принизькихнегативних температурах.Їхніметалоконструкціївиготовляють знехладоломкихнизьколегованих сталей.Бульдозери ізповоротнимвідваломбувають лише набазітракторів класу 4 й 10.Всібульдозеримаютьгідравлічнекерування.Особливостібульдозерів у великомуступеніобумовленірозходженням уконструкціїбазовихтракторів.Їхніпараметринормовані.

>Рис. 2.1. БульдозерДЗ-29

БульдозерДЗ-29 (>Рис. 2.1.)єосновоюуніфікаціїбульдозерівтракторів класу 3.

>Параметрипрофілювідвальноїповерхніпідібрані длянайбільше що частозустрічаютьсясуглиннихґрунтів.Установленийзверхукозирокперешкоджаєпересипаниюґрунту черезвідвал напідйомах й припоштовхах.

>Відвалжорсткоз'єднаний зштовхаючимибрусами, його кутрішення нерегулюють. Триножіоднаковоїдовжини із одним чидвома рядамиотворів можнаперевертати чизрушувати призношуванні.

>Відвалобладнанийлегкознімними (на болтах)поширювачами (для роботи у легеняхумовах),установленими подкутом 30° довідвальноїповерхні із'єднаними ізвідвалом безуступівщобуникнутизалипання, чивідкрилками,закріпленими перпендикулярно добоковин лобового аркуша івикористовуваними для роботи насипучих йкусковихматеріалах ізметою збільшенняпризмиволочіння, атарілчастимилижами, щопереставляютьсятакож повисоті, натильнійстороні, котріобмежуютьможливістьзаглубления ізметоюполегшеннявиконанняпланувальнихробіт,робіт набруковихбруківках й віншихподібнихвипадках.

>Відваломуправляють задопомогою одного чи двохгідроциліндрів,установлених нажорсткозакріпленому налонжеронах тракторикронштейні із'єднаних із йогогідросистемою трубопроводами іметаллорукавами.

>Гідроциліндрирозвантажені відпоперечнихнавантажень йможутьгойдатися впоздовжньому і поперечномунапрямкахзавдякиуніверсальномушарнірномуз'єднанню з кронштейном йкульовимсферичнимпідшипником уштоках.

>Штовхаючібрусиз'єднані зцапфамипоперечної балки,установленої задопомогоюдрабин йупорів налонжеронах трактори. Брусімаютьловители ізтермообробні легкозамінними призношуваннівкладишами.Гідроциліндриможутьрозвантажуватися (припереїздах) задопомогоютранспортноїпідвіски,виконаної увиглядішарнірнозакріпленої накронштейнігідроцитандрівскоби івиступу натильнійсторонівідвала.

>Показники бульдозеранаведені в табл. 1.

>Рис. 2.2. БульдозерДЗ-42Г

БульдозерДЗ-42Г (>Рис. 2.2.) йраніше, щовипускалисямоделі, ізіндексами А, Б і Увідрізняються відрозглянутого в основномукріпленнямпоперечної балки натракторі,лонжерониякогооснащені дляцієї метиприклепаними кронштейнами із пазами,розташуваннямштовхаючихбрусів,щодовідвала інаявністюпосилених окремихелементівконструкції.

БульдозерДЗ-128 (>Рис. 2.3.)уніфікований ізусімапопередніми моделями по окремихелементах й деталейвідвала, щоштовхаютьбрусів йгідроциліндрів.Йогоштовхаючібруси,маютьизносние накладки ззовнішньоїсторони івідбійніпластини - звнутрішньої.Опорибрусівоснащеніловителями здвомавзаємно переклпендикулярнимипальцями,з'єднаними зцапфамипоперечної балки. Брусіз'єднані ізвідваломпальцевимишарнірамизісферичнимивтулками.Такий жустріймаютьшарніригідроциліндра перекосувідвала ікріпленнягвинтовогорозкосу довідвала. З брусомрозкісз'єднаний пальцем. Натильнійсторонівідвала із боцігвинтовогорозкосуєтвердий кронштейн звтулкою, уякійпоміщенийгоризонтальнийпалець звушком.Гвинтова стяжка задопомогоювертикальнихпальцівзв'язуєцейпалець з кронштейном навнутрішнійсторонілівого бруса, щоштовхає.Осішарніра іпальцярозташовані воднійлінії.

 

>Рис. 2.3. БульдозерДЗ-128Рис. 2.4. БульдозерДЗ-101

>Кронштейнрозкосу налівомубрусімає два відчини, щозбільшуєдіапазонрегулюваннякутарізаннявідвала. Длякеруваннявикористані двагідроциліндрипідйому-опускання,з'єднаніметаллорукавами ізгідросистемою трактори.Гідроциліндр перекосу,керований задопомогоюокремоїсекціїгідророзподільника, немає «>плаваючого»положення.

БульдозерДЗ-101 (>Рис. 2.4.)уніфікований із бульдозеромДЗ-54.Вінмаєгідрофіковіаниймеханізм перекосу,керований ізкабіни. Длявиключеннявнутрішніхнапруженьвідвала при йогоперекосівнаслідокможливихдеформаційконструкціяшарнірнихз'єднань цого бульдозеравідрізняється відконструкціїз'єднань бульдозераДЗ-54 . Так, щоштовхаючібрусипозадуоснащенікульовими опорами (>зісферичнимивтулками), задопомогою які смердотіз'єднані з трактором, апопереду -пальцевимишарнірами,розташованимиспіввісно ізпальцямигвинтовихз'єднань.Відвалзверху ізоднієїсторонипідтримуєтьсягвинтовимрозкосом, а ізіншого боці -гідроциліндром перекосу, щотакожмаєпальцевішарніризісферичнимивтулками. Задопомогою шайб й гайки накінцігвинта зазор упальцевомуз'єднанні можнарегулювати.Керуваннягідроциліндром перекосуздійснюється задопомогоюокремоїсекціїрозподільникагідросистеми трактори.Гвинтовийрозкісвикористовується длязміникутарізаннявідвала.

БульдозерДЗ-101Адодатковооснащенийгідроциліндромзміникутарізання, щовстановлений уверхнійчастинівідвала і черездвуплечіважелі і тягиможенахилятивідвал вперед та томунезалежно відмеханізму перекосу.Верхнікінцігвинтовогорозкосу ігідроциліндр перекосу цого бульдозераширнирноз'єднані з двуплечимиважелями, котрі приперекосівідваладіють яктвердіелементи.

БульдозерДЗ-54 (>Рис. 2.3.),знятий ізвиробництва, але йще широкоексплуатований,є базоюуніфікаціїбульдозерів такого типу нагусеничних трактори класу 10.

>Відвал цого бульдозерамаєкриволінійнийлобовий лист зкозирком йпрямимичастинамивгорі іунизу,нижню іверхню коробкитвердості ізтильноїсторони,боковини із накладками івушка дляз'єднання зштовхаючимибрусами,розкосами ігідроциліндрами.Бічніножі -литі,середні - з прокату.Штовхаючібруси,попередумаютьвушка дляз'єднання ізвідвалом.


3.ВИРОБНИЦТВОЗЕМЛЯНИХРОБІТБУЛЬДОЗЕРАМИ

 

>Видиробіт

>Бульдозери,бульдозери-розпушувачи йбульдозери-навантажувачі широкозастосовують практично у всіхгалузях народногогосподарства:цивільному,промисловому,сільськогосподарському,дорожньому,гідротехнічномубудівництві,лісовійпромисловості, привидобуткукориснихкопалин, упромисловостібудівельнихматеріалів, умеліорації ііригації, водногогосподарстві,сільськогосподарськомувиробництві,міськомугосподарстві,металургійної йвугільноїпромисловості, набудівництвінафто- йгазопроводів й т.п.

>Бульдозеривиконуютьосновнівидиробіт,схеми якіпоказані наРис. 3.1.Цімашинивідриваютьскотловани подфундаментибудівель,споруджуютьнасипузалізничних йавтомобільнихдоріг,зрізуютькосогори йзасипаютьвиїмки,роблятьпланування припередньому йзадньомуході,розрівнюютьматеріали,штохаютьскрепери уважкихґрунтовихумовах,занурюютьґрунт чиматеріал вавтотранспортнізасоби й наконвеєри задопомогоюестакади чи лотка,розрівнюютьмайданчик йзасипаютьтраншеї прибудівництвінафтагазопроводів,зводятьгреблі,дамби йриютьканали вмеліоративному йгідротехнічномубудівництві.Бульдозериможутьздійснювати валкудерев,корчуванняпнів,зрізаннядрібнолісся йчагарників удорожньомубудівництві йлісовомугосподарстві. Широкозастосовуютьбульдозери привидобуткукориснихкопалинвідкритим способом угірськійсправі як длязбираннярослинного куліземлі йпорожньоїпороди, то й для розробки йтранспортуваннявугілля,золотоноснихпісків,залізних руд.Узимкубульдозеривикористовують дляснігоочищеннядоріг йплощ йснігозатримання всільськомугосподарстві.

>Бульдозери-розпушувачидозволяютьзначнорозширюватигалузьзастосування машин.Вонипрацюють у болееважкихкліматичнихумовах ?>завдякиможливостірихлити йрозроблятиміцні йскельніпороди,вечномерзлиеґрунти йсмерзшиесяматеріали.


>Рис. 3.1Основнівидиробіт,виконуваних бульдозерами:

а -розробкатраншеї, котловану,каналів ізвідсипаннямґрунту вкавальєри,насипи;

б -зрізаннякосогорів йзасипаннявиїмок, у -зняттяродючого кулі чипорожньоїпороди,

м -плануванняпереднім ходом, буд -розрівнювання припередньомуходімашини, е -планування призадньомуходімашини, ж -засипаннятраншеї, із -штовхання скрепера принаповненні ковшаґрунтом, й -навантаженняґрунту в автотранспорт ізестакади, до -навантаженняматеріалів в автотранспорт з лотка, л - валкадерев, м -корчуванняпнів, до -зрізаннячагарників йдрібнолісся,

про -снігоочисні роботи; 1 -вихіднеположення бульдозера, 2 -різання йтранспортуванняґрунту,

3 - бульдозер нанасипі, 4 -насип чикавальєр, 3 - траншея, 6 ->косогір, 7 -виїмка, 8 -родючий кулю чипорожня порода, 9 -кориснікопалини чибудівельніматеріали, 10 - мотижте, 11 -естакада,

12 -автотранспорт, 13 -навантажувальний лоток

>Бульдозери-навантажувачікрімзазначенихбульдозернихробітвідваломможуть ковшамирізноїмісткостівантажити в транспорт чивідвалматеріали йґрунти ізрізнимифізико-механічнимивластивостями,монтажним гаком йвантажними виламивантажити йрозвантажуватитранспортнізасоби,штабелювативантажі на яких складах,монтуватибудівельніконструкції, вилами длясіна й гноюздійснювативантажно-розвантажувальні роботи всільськомугосподарстві.

>Робочіцикли

>Робочий цикл бульдозераскладається ізкопанняґрунту,утворенняпризмиволочіння,транспортування,її домісцяштабелювання,зупинки дляпереключення передач йпідйомувідвала,зворотного ходумашини,зупинки длявключенняпереднього ходу іопусканнявідвала наробочуповерхню.

>Починаєтьсяробочий цикл (>Рис. 3.2.) бульдозера йбульдозера-навантажувача в моменту Першого рухумашини (1).Потімвипливаєробочийхід (Я), упроцесіякоговідвалзрізуєґрунт на початкутраншеї (показаножирноюлінією) доутворенняпризмиволочіння йтранспортуєїї домісцявивантаження накавальєрзішвидкістю УП. Припереміщенніматеріалумашиністпродовжуєнабиратиґрунт у призму, бонеминучівитоки його вбічні валики.Після цого машиназупиняється (ІІІ) длярозвантаження йпідйомувідвала на 200…300 мм надповерхнею днатраншеї йвключеннязадньоїпередачі.Холостийхід (>ІV) бульдозеравиконуютьзішвидкістюв3.


>Рис. 3.2.Робочий цикл бульдозера йбульдозера-навантажувача прирозробцітраншеї

>Останняоперація циклу -зупинка (У)машини длявключенняпередньоїпередачі іопусканнявідвала.Досвідченімашиністисполучаютьпереключення передач йробочірухиробочогоустаткування.

>Після цогоробочий циклповторюють (>VІ). Упроцесі руху бульдозер проходитидовжинутраншеї1т й шлях покавальєру до.Середній шляхтранспортування -цевідстаньміж центрами вагипоперечнихперерізівтраншеї (точка 02) йкавальєру (точка 01).

>Робочий циклбульдозера-розпушувачамістить усобіопераціїрозпушуванняпереднім ходом,зупинку дляпереключенняпередачі тому йвиглубленияробочого органу,зворотнийхідмашини йзупинку длявключенняпередньоїпередачі.

>Починаєтьсяробочий циклбульдозера-розпушувача (>Рис. 3.3.) із моменту руху вперед (/)заглубленного вґрунт зуба.

>Робочим ходом (ІІ)вважаєтьсяопераціярозпушування днатраншеї чи котловану від початку докінця. Призупинці (ІІІ)включаютьзаднійхід йвиглублюютьрозпушувач. Рухмашини томуназиваютьнеодруженим ходом (>ІV).Потімвипливаєзупинки дляпереключення передач йзаглубленияробочого органу (V).

Прирозпушуванніробочий циклповторюють по паралельнозміщенійтраєкторії.Частерозпушуваннясполучаютьзізбираннямвідділеного від земляногомасивуґрунту бульдозером. У цьомувипадку послезакінченнярозпушуваннярозробляютьґрунт бульдозером порозглянутомуциклі (>операціїVІ,VІІ,VІІІ,ІX, X),причому взалежності відглибинирозпушеного куліможе бутидоцільнезбиранняматеріалу не одним, адекількомаробочими циклами бульдозера.


>Рис. 3.3.Робочий циклбульдозера-розпушувача приуривкутраншеї й котловану ізпопереднімрозпушуванням


4.ТЕХНОЛОГІЯРОБІТ

>Бульдозери йбульдозери-навантажувачівиконуютьоперації втакийспосіб (>Рис. 4.1.).Пошаровурозробку йпереміщенняматеріалівроблять привідстанітранспортування 50...150 м.Великівідстаніекономічновигідні дляважкихбульдозерів. Приповерхневійрозробціґрунтів йкориснихкопалинхарактернічовниковірухимашиничергуючіробочийхід йвід'їзд тому порожняком.Ґрунтдоцільнонабирати йперевозити по одинпрохід ізутвореннямбічнихваликів,траншейним способом,спареноюроботоюбульдозерів,утвореннямдекількох призм. У легкихґрунтовихумовахзастосовуютьдодатковезміннеустаткування бульдозера (>відкрилки,поширювачі,подовжувачі,знімнікозирки).

>Рис. 4.1.Основніземляні роботи бульдозера

>Зведеннянасипівздійснюютьдвома способами:поперечними проходами із резерву (І) йподовжнімиоднобічнимирухамимашини (ІІ).

При поперечномупереміщенніґрунту ізрезервівдоцільновикористовуватитраншейнийспосіб розробкиматеріалів йспарену роботудекількох машин.Першіпризмиподають у центрнасипунаступні -ближче доїїкраїв.

>Призмиволочінняукладаютьвприжим.Підйомиукосівнасипу, по якіподаєтьсяґрунт, неповинніперевищувати 30%. При великихпідйомахнасипу роботанеефективна.

>Подовжнімирухами бульдозера в напряміподовжньоїосінасипудоцільноподаватиґрунт подухил.Висотанасипу в цьомувипадкуможе бути до 4...5 м.

>Подовжнійдвостороннійспосібзабезпечуєвеликупродуктивністьбульдозерів.Йогозастосовують приневеликійдовжинівиїмок й увипадках, колиґрунт,вийнятий ізвиїмки,цілкомукладають уприлягаючінасипи.Поперечнийспосіб розробкивиїмкизастосовують, колинадлишкиґрунтуукладають укавальєриуздовжмайбутньоїполотнини дороги.

>Уривковіканалів,іригаційнихспоруджень, траншей,котлованівроблятьпоперечними ходами бульдозера ізпоступовимзсувоммашиниуздовжспоруджень (У).Ґрунтукладають укавальєри повсійдовжиніканалів,створюючи пообидвабоки вализемлі.Розробляютьґрунт урівнобіжних траншеяхглибиною не болеегабаритноївисотимашини.Відстаньміж траншеями до 0,4...0,6 м.Післяуривкируйнуютьміжтраншейнуперемичку. У цьомувипадкуефективнагрупова робота машинспаренимирівнобіжними ходами.

>Планувальні роботипроводять нарівнійповерхні,зрізуючиневеликібугри йзасипаючизападини,ями,яри.Великі;западинизасипають зсусідніхкосогорівподовжніми проходами (>VІ). Останні коли броблятьзізсувом на 3/4ширинивідвала,щобвиключитипоявабічнихваликів.Після грубогопередньогоплануваннядоцільно провестиобробкуповерхні призадньомуході бульдозера йположенніплаваючоговідвала. Длябільшоїточностідоцільнозастосовувативзаємноперпендикулярні коли ббульдозерів.

>Пробиваннятерас йполиць на косогорахздійснюють бульдозерами ізнеповоротним йповоротнимвідвалами.Найбільшефективний йбезпечнийспосібпереміщенняґрунту із косогору внапівнасип (>Рис. 4.2.)поперечними проходамимашини подухил (І).Такийспосібдоцільний наположистихсхилахкосогорів. При великихкутахнахилувикористовуютьподовжнійспосіб (ІІ). У цьомувипадкувідвал бульдозера, установлень із перекосом,пробиваєспочаткупрохід 1,потім 2, 3, 4 й 5.Роботаподовжніми проходами более продуктивна,однакнеобхідновиявлятиособливуобережність, боможливопоперечнесповзання чиперекиданнямашини посхилі. Тому ізметою безпекипроведенняробітвраховуватипоперечнустійкість бульдозера.

>Засипання траншей (>Рис. 4.3.)роблять бульдозерами ізнеповоротним чиповоротнимвідвалом.Цюопераціювиконуютьпрямими проходами,перпендикулярнимиосітраншеї, чикосимирухами поддеякимкутом донеї.

Бульдозер ізнеповоротнимвідваломкраємзахоплюєчастинуґрунту ізнасипу йпереміщує його в траншею.Якщоглибинатраншеї 1,5 м й более, тоґрунтзсипають через одну чидвоіпризми,щоб недопускати обвалустіноктраншеї йсповзання внеї бульдозера.Після Першого проходу бульдозерзміщається призадньомуході іопераціяповторюється.

>Рис. 4.2.Розробкакосогорів бульдозером


>Рис. 4.3.Засипаннятраншів бульдозером ізвідвалом:

а -неповоротним, б -поворотним; 1 -насипайґрунту, 2 - траншея

У бульдозера ізповоротним (более широким)відвалом йоговстановлюють

подкутомправоруч доподовжньоїосімашини йкосимиходачмі подкутом 30,..40°зіштовхуютьґрунт у траншею.Застосування бульдозерів ізповоротнимвідвалом наційроботі болееефективно, боґрунтчастковозміщаєтьсяубік призіштовхуванні.

>Штовханняскреперівздійснюютьбульдозери принаборіґрунту йвиходінавантаженого скрепера ізвибою із великимухиломпід'їзнихколій .

>Навантаженняґрунту в транспорт ізестакадироблятьпереважно впіщанихкар'єрах.Естакадувлаштовують утраншеї,відритої бульдозером.Подовжніми ходами бульдозерпосуваєматеріал до бункераестакади йзавантажуєсамоскиди. Бульдозер працює через одну чидвіпризми,щоб невикликати обвалуестакади.

>Валкудеревздійснюють,упираючись максимальнопіднятимвідвалом устовбур.

>Корчуванняпніввиконуютьпрямимвідвалом чивідвалом із перекосом.Спочаткунайбільшимзаглублениемвідваласередніми чикутовими ножамипідрізаютькорені пня йрозгойдують йогоповторнимивключеннямимуфтизчеплення.Потімодночаснимпоступальним рухоммашини йпідйомомробочогоустаткуваннявикорчовують пень.Аналогічним чиномвидаляють зземлівеликікамені йвалуни, щочастковознаходяться наповерхні.

>Зрізаннячагарнику йдрібноліссяроблятьпрямимвідвалом,опущеним уґрунт наглибину 10...20 див, припоступальномурусіупередусього бульдозера. Умірунагромадження купичагарників,коренів,дрібнихдеревповоротним рухомпереміщаютьубік відтраси, щоочищається.

>Снігоочищеннявиконують длязмістуавтомобільнихдоріг у доброгостані.Найбільшефективний у цьомувипадку бульдозер ізповоротнимвідвалом ізкосопоставленнимробочим органом.

>Бульдозери-розпушувачируйнуютьскельні ймерзліпороди подвпливом двох сил:стиску зубом йрозривумасиву наконечником йстійкою.Найкращерозпушуватицими машинамитріщинуваті йшаруватіпороди:вапняки,піщаники,сланці,фосфорити, бурі такам'яневугілля.

>Вибірсхемирозпушуваннязалежить відміцності йприродирозроблювальнихпорід.

ПрирозпушуванніґрунтівІVкатегорії йміцнихпоріддоцільно роботу машинорганізовувати поповздожно-кільцевій йспіральній схемах, бо смердотізабезпечуютьнайбільшупродуктивністьмашини.Човникову йповздошно-поперечнусхемизастосовують прирозпушуванніскельнихпорід йвечномерзлихґрунтів.Останню схемувикористовують, колинеобхідноодержатирозпушену породуменшихрозмірів.Їїдодатководроблятьгусениці трактори.

>Площімерзлихґрунтіврозробляютьпошарово на максимальноможливуглибину.

Приглибиніпромерзанняпорід 50...70 див можнарихлитимасивтрьома зубами;якщоглибина розробкипорід понад, тім одним зубом протягом двох чи три коли б ізглибиноюрозпушування 30...40 див закожен цикл. При роботів намерзлих породах сила тягимашинизнижується на 35...45% зарахунокзменшеннякоефіцієнтазчепленняходовоїчастини ізґрунтом.


>Рис. 4.4.Способи розробкиґрунтів йвидобуткукориснихкопалин:

а -траншейний ізподачею в автотранспортнавантажувачем, б - подухил ізнавантаженнямзі штабелі в транспортекскаватором,двома бульдозера;розпушувачами; 1 -бульдозери-навантажувачі, 2 -навантажувач,

3 - автотранспорт, 4-екскаватор

>Ґрунтирозпушують наробочійпередачі трактори, щопереміщаєтьсязішвидкістю 0,9...2,7 км/год. Позакінченніробочого циклувиглубляютьрозпушувач йперевіряютьнаявністьзнімного наконечника. При йоговтраті можназашкодити шкарпеткустійки йвін не якщоутримувати наконечник. У цьомувипадкустійкузаміняють.


>Рис. 4.5.Видобутоккориснихкопалинвідкритим способом ізпопереднімрозпушуванням:

1 -екскаватор чинавантажувач, 2 -бульдозери, 3 -бульдозер-розпушувач,

4 -порожня порода, 5 - автотранспорт, б -кориснікопалини

>Розпушеніґрунти йпородизабираютьземлерийно-транспортними машинами.

>Існуєкількараціональних схеморганізації роботибульдозера-розпушувача всполученні ізнавантажувачами іекскаваторами.

Прирозробцімасивутраншейним способом (>Рис. 4.5, а)бульдозер-розпушувач 1пошароворозпушує породу наднітраншеї.Потімбульдозернимустаткуванням припіднятомурозпушувачі породапереміщається в штабельчовниковимирухамимашини.Зі штабеліодноковшевимнавантажувачем 2роздробленийматеріалзанурюється в автотранспорт 3 йвідвозиться домісцяскладування чипереробки.

>Більшраціональна схемарозпушення йзбиранняпорід бульдозером подухил (>Рис. 4.5, б).Штабельматеріалуутворять упідошвиухилу.Зі штабеліекскаватор чинавантажувачзавантажує породу в автотранспорт.Продуктивність агрегату в цьомувипадкувище.

>Щобпогодитипродуктивністьнавантажувальнихзасобів,інодізастосовують двабульдозера-розпушувача (>Рис. 4.5, в), щоспочаткуповздовжньо-поперечні ходирозпушують днотраншеї,потім один бульдозерподаєматеріал домісцяскладування, аіншоїзаштовхує його в штабель, ізякогонавантажувачзабирає породу йзаповнює автотранспорт.

Привидобуткукориснихкопалинвідкритим способом (>Рис. 4.6.)застосовуютькомплекснийзагін машин, укоторийвходять 3...5бульдозерів-розпушувачів,екскаватор чинавантажувач йкількасамоскидів.Щоб не було бпростоїв, одинбульдозер-розпушувач 3 лишерозпушуємайданчик.Кількабульдозерів 2 паралельнозрушуютьрозпушенупорожню породу 4 у штабель, ізякогоекскаватор 1завантажуєнеї в автотранспорт 4 йтранспортує увідвал.Післязбиранняпорожньоїпородианалогічним способомрозробляютькориснікопалини.

5.ІНСТРУКЦІЯ ЗОХОРОНИПРАЦІ ДЛЯМАШИНІСТАБУЛЬДОЗЕРА

1.Загальніположення

1.1. Доуправління бульдозеромдопускаються особини немолодше 18 років, котрімаютьпосвідчення на правоуправління бульдозером,визнаніпридатними дляцієї роботимедичноюкомісією.

1.2.Машиніст, щоприймається на роботу, винен пройтивступнийінструктаж ізохорони роботи,виробничоїсанітарії,пожежної безпеки,прийомів таспособівнаданнядолікарськоїдопомогипотерпілим, бутиознайомлений подрозпис ізумовами роботи, правами тапільгами за роботу вшкідливих танебезпечнихумовах роботи, про правилаповедінки привиникненніаварій.

>Машиніст бульдозера винен пройти до початку роботипервиннийінструктаж ізбезпечнихприйоміввиконанняробітбезпосередньо наробочомумісці.

Пропроведеннявступногоінструктажу таінструктажу наробочомумісціроблятьсявідповідні запис уЖурналіреєстраціївступногоінструктажу ізпитаньохорони роботи йЖурналіреєстраціїінструктажів ізпитаньохорони роботи. При цьомуобов’язковіпідписи як того, когоінструктували, то й того,хтоінструктував.

1.3.Машиніст бульдозера послепервинногоінструктажу наробочомумісцімаєпротягом 2–15змін (>залежно від стажу,досвіду й характеру роботи) пройтистажування подкерівництвомдосвідченогокваліфікованогомашиніста бульдозера,якийпризначається наказом (Розпорядженням) попідприємству.

1.4.Повторнийінструктаж із правил йприйомівбезпечноговедення роботи йохорони роботимашиніст бульдозера виненпроходити:

–періодично, нерідше одного разу на четвертий квартал;

– принезадовільнихзнаннях ізохорони роботи непізнішемісячного рядок;

– узв’язку іздопущенимвипадком травматизму чипору¬шен¬нямвимогохорони роботи, що непризвели дотравми.

1.5. Привикористанні бульдозера як тягачі дляпричіпногодорожньогомеханізмумашиніст винендотримуватисьтехніки безпеки прибуксируваннімеханізмів.

1.6.Машиніст бульдозера винен знатіінструкцію ізексплуатації бульдозера, атакожбазовоїмашини.

1.7. Бульдозер винен утехнічносправномустані,обладнанийзвуковою тасвітловоюсигналізацією, атакожблокувальнимпристроєм, щовиключає запускдвигуна привключенійпередачішвидкостей чивключеномувалівідборупотужності,укомплектованийаптечкоюмедичноїдопомоги.

1.8. Бульдозермає бутизакріплений наказом (Розпорядженням) запевниммашиністом.Забороняєтьсяприступати до роботи нанезакріпленіймашині чимашині,закріпленій заіншиммашиністом.

1.9. Передвведенням вексплуатаціювідремонтованоїмашини ймеханізмів проводитися їхніналагодження,огляд йвипробування поднаглядоммеханіка.

1.10.Машиніст бульдозераможеприступити довиконанняробіт вохороннійзоні (>електричний кабель,газопровід й т.п.) лише принаявностінаряд-допуску,якийвизначаєбезпечніумовипроведенняробіт.

1.11. Уразі роботи бульдозера втемний годину доби (припоганійвидимості)місце роботирівномірноосвітлюють.Усіперешкоди, брівка земляного полотна чисхилу,виїмки,відвалиґрунтумають бутидоситьосвітлені (не менше, ніж 15 лк) чипозначеніпопереджувальними добровидимими знаками.Працювати нанеосвітленійплощадцізабороняється.

>Незалежно відосвітленостіробочогомісцямеханізмиуправління йробочіорганимашиниповинні матіравтономнеосвітлення.

1.12.Машиніст бульдозера виненпрацювати успецодязі йвзутті,передбаченихТиповимигалузевими нормами:комбінезонібавовняному,чоботахгумових.Комбінезонбавовняний йчоботигумовіповинні бутисправні івідповідатизросту йрозміру.Забороняєтьсяпрацювати укомбінезонібавовняному,просоченомупально-мастильнимиматеріалами.

1.13. Прокожнийнещаснийвипадок привиконаннібульдозернихробіттребанегайноповідомитимайстра.

2.Вимоги безпеки передпочатком роботи

2.1.Перш, ніжрозпочати роботу,необхіднонадітиспецодяг,перевіритисправність системсигналізації таелектроосвітлення,наявність йсправністьпотрібнихінструментів.

2.2. Передпочатком роботимашиніст бульдозера виненперевірититехнічний станмашини:

–справністьдвигуна,ходовоїчастини;

–наявність,справність всіхогороджень нарухомихчастинах;

–наявність тасправністьконтрольнихприладів,рівеньмастила вгідросистемі,наявність води (>антифризу) всистеміохолодження,палива в баку;

–справністьтросів,блоків,поліспастів, станфрикційних муфт йгальм у бульдозера ізканатно-блоковим Управлінням;

-діюважелівуправління на неодруженомуході й вробочомурусі;

–наявністьмастила у всіхрухомихз’єднаннях й, припотребі,змаститивузли згідно ізвказівками вкартімащення;

–надійність затяжки всіхзовнішніхкріплень.

2.3.Дрібнідефектинеобхідноусунути. Принеможливостізробитицесвоїми силамислідповідомитимеханіка (>майстра).

2.4.Машиніст виненознайомитися із фронтомробіт,технологієюробочогопроцесу таособливостями ділянки, атакожпереконатись увідсутності наділянціробітсторонніхпредметів, а привиконанніробіт поутриманню й ремонтуавтомобільнихдорігперевіритинаявністьогороджень йпопереджувальнихзнаків.

2.5.Заправляти бульдозерпаливом,мастильнимиматеріаламидозволяється лише послезупинкидвигуна.

>Забороняється призаправці бульдозерапально-мастильнимиматеріаламипалити,наближатись домашини ізджереламивідкритого вогню. Уразіпопаданняпалива призаправці надеталі бульдозера їхньогослід насуховитертиобтиральнимматеріалом.

>Якщопально-мастильніматеріалипролилися на грішну землю,требазасипатицемісцеземлею (>піском).

2.6.Забороняєтьсязберігати вкабіні бульдозералегкозаймистіречовини.

2.7. Дляполегшення запускудвигуна в зимовищперіод всистеміохолодженняслідвикористовуватирідини ізнизькоютемпературоюзамерзання (антифриз).

Привикористанні всистеміохолодженняантифризумаши¬ніст бульдозера винендотримуватисявимог безпеки згідно ізДНАОП 0.00-1.28-97 “Правила поохороні роботи наавтомобільномутранспорті”.

Уразі заправкисистемиохолодженнядвигунаантифризоммашиніст бульдозера виненкористуватисьспеціальнопризначеними дляцієї метизасобами (>посудом).

>Забороняєтьсяпереливати антифриз через шланг,засмоктуючи його ротом.Після роботи ізантифризомслідстаранновимити руки водою із милому.

>Забороняєтьсякористуватисявогнем дляпідігріваннядвигуна,заводячи його;пускатидвигун задопомогоюбуксирування бульдозера, атакожексплуатувати бульдозер принаявностітечі впаливній чимастильнійсистемі.

>Підігріватимастилодозволяється лише успеціальнихмаслогрійках.

2.8. Перед пускомдвигуна бульдозератребапереконатися до того, що муфтазчепленнявиключена,важіль коробки передачзнаходиться у нейтральномуположенні, машиназагальмована й моментзапалюваннявідповідаєумовам пускудвигуна (немаєнебезпекизворотного ходуколінчастого валувнаслідокранньогозапалювання).

2.9.Забороняєтьсявиконувати роботи набульдозерах, в якієпристрій ручного запускудвигуна задопомогою пускового шнура. Цевідноситься до старих моделейбульдозерів, котріповинні бутиобладнаніелектростартерним запускомдвигуна.

2.10.Щоб недопуститиопіків (>обмороження)парою чигарячою водою (>антифризом), щовикидається ізрадіатора приперегріваннідвигуна,кришурадіаторазнімають врукавицях,стоячи ізнавітряного боці.

3.Вимоги безпеки под годинувиконання роботи

3.1.Під годину

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація