Реферати українською » Промышленность, производство » Організація, планування и Керування хімічнім підпріємством


Реферат Організація, планування и Керування хімічнім підпріємством

>Міністерствоосвіти й науки України

>Дніпропетровськийдержавнийхіміко-технологічнийуніверситет

Кафедраекономіки

>промисловості таорганізаціївиробництва


>Курсова р>обота

Тема:

“>Організація,планування йкеруванняхімічнім

>підприємством"

>Виконав

студентгрупи4-н-35

>РоманівВ.Т.

>Перевірив

>ІсхаковЕ.Ш.

>Дніпропетровськ 2007 р.


>Зміст

 

>Вступ

1.Виробничапрограма цеху ізвипускутоварноїпродукції

2.Визначеннянеобхідноїкількості основноготехнологічногоустаткування йпотужності цеху

3.Визначенняпотреби вкапітальнихвкладеннях

4.Розрахунокчисельності й фондузаробітної платипромислово-виробничого персоналу

5.Розрахуноксобівартостівиробництвапродукції

6.Розрахуноктехніко-економічнихпоказниківпроектуємого цеху

6.1Прибуток тавитрати на 1 грн.товарноїпродукції

6.2Фондовіддача

6.3Розрахунокпродуктивності роботи

6.4Термінокупності

6.5Рентабельністьпродукції

7.Література

 


>Вступ

Проблемаодержанняз'єднань азотуєжиттєвоважливою длярозвиткулюдства. Азот входити у складрізноманітниххімічнихсполук, котрізастосовуються длявиробництвапластмас,синтетичних йштучних волокон,лікарських,запашних йвибуховихречовин,ядернихматеріалів, уракетнійтехніці й т.д.Запасиприроднихсполук азотудужеобмежені.Вичерпаністьприродноїселітри, щоміститьприродний азот,викликалапошукивченимишляхівзв’язування атмосферного азоту в оксид азоту іаміак ізподальшоюпереробкою їхні вазотовміснідобрива (>наприкладкарбамід).

>Використаннясполук азоту вякостідобривце лише однагалузьвикористання. Алі ввипадку із такоюазотовмісноюсполукою яккарбамідгалузівикористаннязначнорозширюються.Карбамідвикористовується длявиробництваштучних смол, котрівикористовуються яккомпоненти, щосклеюють привиготовленнібагатошаровоїфанери, ввиробництві посуд, для просоченнятканини ізціллюпідвищенняїїміцності, дляобробкипаперу ізціллю покращання йогомеханічнихвластивостей.Карбамід широковикористовується вфармацевтичнійпромисловості.Йоготакожвикористовують дляпом’якшеннявиробів ізцелюлози,целофану,целюлозних губок тавовни. Усільськомухазяйствікарбамідвикористовують яказотнедобриво. Упорівнянні із іншимиазотнимидобривамивінвміщуєбільшукількість азоту (>близько 46% ваміднійформі).

Уостанні рокта (10-30 років)науково-технічнийпрогрес увиробництвікарбамідузначноюміроювизначаєтьсяствореннямвисокопродуктивних установоквеликоїодиничноїпотужності,близько 330 тис. тонкарбаміду зарік.


1.Виробничапрограма цеху ізвипускутоварноїпродукції

>Проектнадобовапродуктивність агрегату синтезукарбаміду.

>Відповідно дотоннажностівиробництва йціни заодиницюпродукціїведеморозрахуноквиробничоїпрограми, якоїзводимо в табл. .1.1

>Таблиця 1.1 -Виробничапрограма цеху синтезукарбаміду

>Найменуванняпродукції

>Натуральнаодиниця

>виміру

>Річнийвипускпродукції внатуральних

>одиницях

>Оптоваціна

заодиницю

>продукції, грн..

>Вартістьрічного

>об’єму товарного

продукту,

грн. />рік

ЗІ (>NH2) 2

т 273900 670 183513000

2.Визначеннянеобхідноїкількості основноготехнологічногоустаткування йпотужності цеху

>Визначаємопотужність установкибезупинної дії:

де Р>пасп=42 т/рік -паспортнапродуктивність установки заодиницю години унатуральниходиницях;

Т>еф-ефективний фонд години роботи установки роботи установкипротягом року;

>n=1 прим. -кількістьодиницьнеобхідногоустаткування.

Режим роботи цехубезупинний, беззупинок усвятковідні, у тризміни по 8 часів. Зурахуваннямприйнятого режиму роботирозрахуєморічнийефективний фонд години роботи основноготехнологічногоустаткування:

де Ткал=365 24=8760 часів -календарний фонд години;

Тв=0днів -сумарнакількістьвихіднихднів зарік;

Тсв=0днів -сумарнакількістьсвятковихднів зарік;

>t>зм=8 часів ->тривалістьоднієїзміни; n>зм=3 -кількістьзмін задобу;

Т>ППР=480 рік -сумарнатривалість планово -попереджувальнихремонтівпротягом року;

Т>ТЗ=380 рік -сумарнатривалістьтехнічнонеминучихзупинок.

 часів.

 тис.тон/рік

>Виходячи ізвиробничоїпрограми в натуральномувираженнірозрахуємокоефіцієнтвикористаннявиробничоїпотужності цеху:

де Пр=273900т/рік -плановийобсягвипускупродукції (>річний);

Мцеху= 330000т/рік -встановленаранішерічнапотужність цеху.

>Перевіримоступіньзавантаження йвикористання основноготехнологічногоустаткування: запотужністю

,

де Рін=830т/добу,

Р>пасп=1000т/добу -паспортнадобовапродуктивністьодиниціданогоустаткування.

;

за годиною

;

де Т>еф=8760 часів - остаточновстановлений фонд годиниефективної роботи,

Ткал=8760 часів -календарний фонд години.

>Інтегральнийкоефіцієнт,характеризуючийвипробуванняобладнання,знайдемо поформулі:

>Знайдемо резервпотужностіобладнання поформулі:


3.Визначенняпотреби вкапітальнихвкладеннях

 

>Потреби вкапітальнихвкладенняхвизначаєвартістьосновнихфондів, необходимих длявиробництвапродукції,передбачуваноївиробничоюпрограмою цеху.Повний складосновнихвиробничихфондів загрупамиприводимо утаблиці.

>Розраховуємовартість й сумуамортизаційнихвідрахувань.

>Таблиця 2.1розрахуноккапітальнихвкладень йамортизаційнихвідрахувань.

>Найменування >Балансовавартість, грн.. Нормаамортизації, %

>Амортизаційні

>відрахунки, грн..

>Будинки 7016159,17 8 561293
>Споруди 14613608,4 8 1169089
>Передаточніпристрої 379867 8 30389,4
>Силовеобладнання 763202,5 24 183168,6
>Робочеобладнання 778257,95 24 186782
>ПрибориКВПіА 306487,93 60 183893
>Обчислювальнатехніка 235609,3 60 141366
>Інструменти 139461,78 40 55785
>Виробничийінвентар 138328,63 40 55331,5
>Господарськийінветар 93526,75 40 37411
>Усього за цехом 24464509,41 2604508,5

>Річна сумаамортизаційнихвідрахувань задіючими нормамиамортизаціїдиференційовано покожномуобєктуосновнихфондів,виходячи ізтерміну їхньогослужби та умівексплуатації.


4.Розрахунокчисельності й фондузаробітної платипромислово-виробничого персоналу

Длябезперервноговиробництва дляосновнихробітників тачергового персоналувикористовується4-охбригаднийграфік роботи у тризміни по 8 часів. Длядопоміжнихробітників,службовців,спеціалістів йкерівниківвстановленоп’ятиденнуробочунеділю з 8годиннимробочим днем. Оплатаосновних тадопоміжнихробітниківпогодинно-преміальна.

>Чисельність персоналу цехувизначаєтьсяособливостямиобслуговуваннятехніки,організації роботи тавиробництва,структурикерування.

>Розрахунокчисельностіосновнихвиробничихробітниківведемо наприкладіапаратникавиробництвакарбаміду.

>Чисельність за нормамиобслуговування основноготехнологічногоустаткуваннязнаходимо зафо:

Ч>зм=>КНприм,

де Мприм=2люд/од. -чисельністьодночаснопрацюючихробітників, необходимих длябезперебійної роботиустаткування;

>К=1 -кількістьодиниць однотипногообладнання

Ч>зм=12=2 людина.

>Визначаємонаявнучисельністьробітників удобу (людей) занаступноюформулою:

Ч>доб>змn,

деn=3 - числоробочихзмінпротягом доби.

Ч>доб=23=6людини.

>Штатначисельністьмістить завдань штатробітників,кількість якінеобхідна дляобслуговуваннябезупиннопрацюючихробочих місць.

Чприм>доб+ Чбуд,

де Чбуд=2 -чисельністьробітників, необходимих дляпідміни под годинувідпочинкуосновних бригад.

Чприм=6+2=8.

>Обліковачисельність (люд)розраховується заформулою:

ЧоблпримДо0,де До0 -коефіцієнтоблікового складу,тобто переходу відштатноїчисельності дооблікової.

де Т>ном=274днів -номінальний фонд години;

Т>еф=240днів -ефективний фонд години

Чобл=81,142=10 людей.

>Зробиваналогічнірозрахункичисельностіробітниківіншихпрофесій,зведеморезультати утаблицю 4.1

>Розрахункичисельностіінженерно-технічнихробітників набазіприйнятоїадміністративноївиробничоїструктури та штатногорозкладу базового цехуприведені втаблиці 4.2


>Таблиця 4.1.Розрахунокчисельностіробочих цеху.

>Назва груп

йпрофесій

>робітників

>Тариф-ний

>розряд

>Наявна

>кількість

людей

>Підміна людей

>Коефіцієнт

>облікового

складу.

>Штатна

>чисельність,

людей

>Облікова

>чисель-

>ність,

людей

У

>зміну

За

>добу

>Апаратниквиробництвасечовина (старший) 6 1 3 1 1,142 4 5
>Апаратниквиробництвасечовина 6 2 6 2 1,142 8 10
>Апаратникдесорбції 5 1 3 1 1,142 4 5
>Апаратниквипарювання 5 1 3 1 1,142 4 5
>Машиністнасосних установок 4 1 3 1 1,142 4 5
>Апаратникгранулювання 5 1 3 1 1,142 4 5
>Машиністнасосних установоквисокого йнизькоготиску 5 2 6 2 1,142 8 10
>Апаратникпідготовкисировини тавідпусканнянапівфабрикатів йпродукції (старший) 5 1 3 1 1,142 4 5
>Апаратникпідготовкисировини тавідпусканнянапівфабрикатів йпродукції 5 4 12 4 1,142 16 19
>Апаратникпідготовкисировини тавідпусканнянапівфабрикатів йпродукції 4 1 3 1 1,142 4 5
>Машиністкомпресорних установок (старший) 6 1 3 1 1,142 4 5
>Машиністкомпресорних установок 5 1 3 1 1,142 4 5
Разом 17 51 17 68 84

>Таблиця 4.2

>Категорія персоналу танайменуванняпрофесії >Чисельність штатом, люд.

Режим роботи,змін

надобу

>Встановленийпосадовий

оклад, грн.

>ІТР:
Начальник цеху 1 >Перервний 2800
Заступник начальнику цеху 1 >Перервний 2300
Начальникдільницігрануляції,класифікації тавідвантаження 1 >Перервний 1800
Начальникдільниці синтезу тагрануляції 1 >Перервний 2200
Начальникдільницікомпресії танасосних 1 >Перервний 2100
Начальниклабораторії 1 >Перервний 1700
Начальникзміни 5 >Безперервний 1700
>Помічник начальниказміни 4 >Безперервний 1600
Старшиймайстер про ремонт 1 >Перервний 1700
СтаршиймайстерКВПіА 1 >Перервний 2100
НачальникдільниціНДФ 1 >Перервний 1800
>Майстер про ремонтКВПіА 1 >Перервний 1550
>Майстер про ремонтелектроустаткування 1 >Перервний 1550
>Майстер ізпідготовкивиробництва 1 >Перервний 1400
Начальниккотельноїдільниці 1 >Перервний 1900
>Механік 1 >Перервний 2200
>Енергетик 1 >Перервний 2100
>Інженер-технолог 1категорії 1 >Перервний 1800
>Мікробіолог 1 >Перервний 1500
>Секретар-машиніст 1 >Перервний 750
>Комірник 1 >Перервний 500
разом: 28

>Розрахунок основного фондузаробітноїплатніробиться набазіштатноїчисельностіпрацівниківкожноїпрофесії, їхнірозряду, атакожномінального фонду години татарифних ставок зарозрахункомсистеми оплатипарці.Форми оплати роботи,розмір доплат тапреміїприйняті поаналогії збазовимваріантом.

>Розрахунокзаробітноїплатнівиповнимо наприкладіапаратникавиробництвасечовини 6розряду.

Т>еф=240·8=1920 рік

Чпро=10 люд.,tст=6,4грн/год.Тарифназаробітнаплатняскладає:

Зтарпро·Т>еф·tст=10·1920·6,4=122880 грн.

>Премія з фондузаробітноїплатні:

П>ФЗП=122880·0,24=29491,2 грн.

Доплату за роботу увечірні годину (6,67%):

Двічей=122880·0,0667=8196,096 грн

Доплату за роботу усвятковідні (2,19%):

Дсв=122880·0,0219=2691,072 грн

Доплату за роботу унічний годину (13,3%):

Дноче=122880·0,133=16343,04 грн

>Основний фондзаробітноїплатнідорівнює:

З>оснтар+ П>ФЗП+ Двічей+ Дсв+ Дноче

З>осн=122880+29491,2+8196,096+2691,072+16343,04=179601,41 грн

>Додатковазаробітнаплатняскладає 10% фондуосновноїзаробітноїплатні,тобто:

З>доп=179601,41·0,1=17960 грн

>Загальнорічний фондзаробітноїплатнірозраховуємо як суму основного фондузаробітноїплатні тадодатковоїплатні:

ФЗП= З>осн+ З>доп=179601,41+17960= 197561,55 грн

>Розрахунокзагальнорічноїзаробітноїзведено у табл. .4.5

>Загальнорічний фондзаробітноїплатніІТР,службовців таспеціалістіврозраховуємо ізрозрахунком штатногорозкладу,окладів тачисельностіробітників накожну посаду, атакожкількостімісяців роботи в року (завідрахуваннямвідпустки).Результатирозрахункуподані у табл. .4.6


>Таблиця 4.5.Розрахунокзагальнорічного фондузаробітноїплатніробочих

>Найменуванняпрофесії

>Кількістьробітників Чприм, люд

>Тарифнийрозряд

Тст грн. /люд

Т>ном, рік

>Основний фондзаробітноїплатні, грн.

З>доп

ФЗП

Зтар

П>ФЗП

Дноче

Двічей

Дсв

З>осн

>Апаратниквиробництвасечовина (старший) 5 6 6,4 1920 61440,00 14745,6 8171,52 4098,048 1345,536 89800,7 8980,07 98780,77
>Апаратниквиробництвасечовина 10 6 6,4 1920 12880,00 29491,2 16343,04 8196,096 2691,072 179601,41 17960,14 197561,55
>Апаратникдесорбції 5 5 5,04 1920 48384,00 9676,8 6335,07 3227,213 1059,61 68782,69 6878,27 75660,96
>Апаратниквипарювання 5 5 5,04 1920 48384,00 9676,8 6335,07 3227,213 1059,61 68782,69 6878,27 75660,96
>Машиністнасосних установок 5 4 4,78 1920 45880,00 7342,08 6103,10 3060,73 1004,947 63398,86 6339,89 69738,75
>Апаратникгранулювання 5 5 5,04 1920 48384,00 9676,8 6335,07 3227,213 1059,61 68782,69 6878,27 75660,96
>Машиністнасосних установоквисокого йнизькоготиску 10 5 5,04 1920 19353,6 19353,6 12870,14 6454,426 2119,219 137565,39 13756,54 151321,93
>Апаратникпідготовкисировини тавідпусканнянапівфабрикатів йпродукції (старший) 5 5 5,04 1920 48384,00 9676,8 6335,07 3227,213 1059,61 68782,69 6878,27 75660,96
>Апаратникпідготовкисировини тавідпусканнянапівфабрикатів йпродукції 19 5 5,04 1920 183859, 20 36771,84 24453,27 12263.41 4026,516 261374,24 26137,42 287511,66
>Апаратникпідготовкисировини тавідпусканнянапівфабрикатів йпродукції 5 4 4,78 1920 45888,00 7342,08 6103,10 3060,73 1004,947 63398,86 6339,89 69738,75
>Машиністкомпресорних установок (старший) 5 6 6,4 1920 61440,00 14745,6 8171,52 4098,048 1345,536 89800,7 8980,07 98780,77
>Машиністкомпресорних установок 5 5 5,04 1920 48384,00 9676,8 6435,07 3227,213 1059,61 68782,69 6878,27 75660,96
разом 84 1228854 122885,4 1351739

>Таблиця 4.6Розрахунокзагальнорічного фондузаробітноїплатніІТР таслужбовців

>Найменуванняпрофесії >Штатнакількістьчол. >Місячний оклад, грн

З>доп, грн

ФЗП, грн

Заотпрацьований годину

Дсв

Дноче

Двічей

П>ФЗП

З>осн

>ІТР,спеціалісти таслужбовці
Начальник цеху 1 2800 30800 9240 40040 4004 44044
Заступник начальнику цеху 1 2300 25300 7590 32890 3289 36179
Начальникдільницігрануляції,класифікації тавідвантаження 1 1800 19800 5940 25740 2574 28314
Начальникдільниці синтезу тагрануляції 1 2200 24200 7260 31460 3146 34606
Начальникдільницікомпресії танасосних 1 2100 23100 6930 30030 3003 33033
Начальниклабораторії 1 1700 18700 2805 21505 2150,5 23655,5
Начальникзміни 5 1700 18700 409,53 2487,1 1247,29 4675 27518,92 2751,892 30270,81
>Помічник начальниказміни 4 1600 17600 385,44 2340,8 1173,92 4400 25900,16 2590,016 28490,18
Старшиймайстер про ремонт 1 1700 18700 2805 21505 2150,5 23655,5
СтаршиймайстерКВПіА 1 2100 23100 3465 26565 2656,5 29221,5
НачальникдільниціНДФ 1 1800 19800 2970 22770 2277 25047
>Майстер про ремонтКВПіА 1 1550 17050 2557,5 19607,5 1960,75 21568,25
>Майстер про ремонтелектроустаткування 1 1550 17050 2557,5 19607,5 1960,75 21568,25
>Майстер ізпідготовкивиробництва 1 1400 15400 2310 17710 1771 19481
Начальниккотельноїдільниці 1 1900 20900 5016 25916 2591,6 28507,6
>Механік 1 2200 24200 3630 27830 2783 30613
>Енергетик 1 2100 23100 3465 26465 2646,5 29111,5
>Інженер-технолог 1категорії 1 1800 19800 2970 22770 2277 25047
>Мікробіолог 1 1500 16500 2475 18975 1897,5 20872,5
>Секретар-машиніст 1 750 8250 990 9240 924 10164
>Комірник 1 500 5500 660 6160 616 6776
разом: 28 500205,1 50020,51 550225,6

 


5.Розрахуноксобівартостівиробництвапродукції

Длярозрахункувеличини й складувитрат навиробництвоконтактноїсірчаноїкислотивизначаємоїїсобівартість. У нашомувипадку,сірчана кислотаєкінцевим продуктом, тому будемоскладатикалькуляціюсобівартостіодиниціпродукції.

>Калькулюваннясобівартості будемоздійснювати впослідовності,наведеній утаблиці.

Длярозрахункувеличини й складувитрат навиробництвоконтактноїсірчаноїкислотивизначаємоіїсобівартість. У нашомувипадку,сірчана кислотаєкінцевим продуктом, тому будемоскладатикалькуляціюсобівартостіодиниціпродукції.

>Калькулюваннясобівартості будемоздійснювати впослідовності,наведеній утаблиці.

>Таблиця 5.1.Калькуляціясобівартостіпродукції.

>п/п

>Найменування

статейвитрат

>Одиницівиміру

>Ціна

за

>одиницю

>виміру

>витрати

Наодиницю

>продукції

Нарічний

>випуск

Унату-

>ральному

>виражен-

ані

Сума,

грн

Унату-

>ральному

>виражен-

ані

Сума,

грн

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

>Матеріали йсировина:

>Смолакарбамідо-

>формальдегідна

т 3915,24 0,004007 15,6884 1216,53 4762988,12
Азот

>тм3

313,075 0,000068 0.02129 20,6448 6463,37
>Аміак т 860 0,580001 498,801 176088 151435941,10
>Діоксидвуглецю

>тм3

13,09 0,466827 6,11077 141729 1855228,38
>Відхіди (>виключається)
>Конденсат (Повернення)

>тм3

11097,1 0,000601 6,66934 182,464 2024810,43
>Відхідикарбаміду т 873,775 0,001713 1,49678 520,067 454421,37
>Відхідикарбаміду т 217 0,003125 0,67813 948,75 205878,75
Разом застаттею 511,777 155375510,43
2.

>Енерговитрати:

>Електроенергія

т. кВт

год

67,76 0,252584 17,1151 76684,5 5196141,88
Кілька Гкал 30,71 0,917872 28,1878 278666 8557830,99
Водасвіжа.

>тм3

271,4 0,003203 0,86929 972,431 263917,72
>Повітряосушене

>тм3

29,34 0,00174 0,05105 528.264 15499,27
Разом застаттею 46,2233 14033389,86
3. Зарплатаосновна грн 6,31 1729059,1
4. Зарплатадодаткова грн 0,63 172905,91
5. >Відрахування на соцстрах грн 3,61 739103,6

 Разомосновних

>витрат

грн 23,6 689177,27
6. >Витрати наутримання таексплуатаціюобладнання: грн 7,9272 2563651,57
а)амортизаціяобладнання; грн 2,7029 874126,50
б) ремонт; грн 0,5259 170084,51
в)утримання. грн 4,6983 1519440,56
разомосновнихвитрат грн 537,65 173874516,9
7. >Цеховівитрати: грн 9,05 2927020,65

>Утримання цехового

персоналу

грн 1,33 764043,3

>Затрати наамортизацію

>будівель

грн 5,35 1730382
>Затрати на: ремонтбуд. грн 2,36 432595,35
>Цеховасобівартість грн 546,69 176801537,6
8. >Загальнозаводськівитрати грн 3,30 1069030,144
>Виробничасобівартість грн 550,00 177870567,7
9. Позавиробничівитрати грн 5,50 1778705,677
>Повнасобівартість грн 555,50 179649273,4

>Витрати застаттею 1 „>Матеріали йсировина” та з статтею 2 ">Паливо йенергія"розрахуємо наосновіпланово-заготівельнихцін тапрогресивнихвитратних норм наодиницю базового підприємства поданим [1].

>Витрати застаттею 3 ">Основназаробітнаплатняосновнихвиробничихробітників" та з статтею 4 ">Додатковазаробітнаплатняосновнихвиробничихробітників"приймаємо ізурахуваннямрозробленихрозрахунків фондузаробітноїплатні (>табл.4.1).

>Затрати по з статтею 5 ">Відчислення"складає 38,86% відзагальнорічного фондузарплатніосновнихвиробничихробітників.

>Затрати по з статтею 6 ">Витрати наутримання таексплуатаціюобладнання"складає:

а)амортизаціяробочих машин, основноготехнологічногообладнання, таіншіфонди (табл. .3.1):

30389,4+183168,6+183893+141366+55785+55331,5+37411=874126,50 грн.

б)поточний ремонтобладнання.Затратиприймаємо урозмірі 6% відбалансовоївартостіперерахованоговищеобладнання (табл. .3.1):

2834741,84·0,06=170084,51 грн.

в)утриманняобладнання.Затратискладають ззарплатніремонтної тачерговоїгрупі тавідчислювань відзарплатні: 1519440,56 грн.

разом по з статтею 6:

874126,50 +170084,51+1519440,56 =2563651,57 грн

Сума статей 1-6складає величинуосновнихвитрат:

155375510,43+14033389,86+1729059,1+172905,91+2563651,57=173874516,9 грн.

>Затрати по з статтею 7 ">Цеховівитрати"складають зслідуючихвитрат:

а)утримування цехового персоналувключаєзагальнорічнузарплатнюІТР,службовців,спеціалістів,допоміжнихробітників тавідчислення назарплатню (38,86%сумизаробітних платпереліченихкатегорій).

550225,6·1,3886=764043,3 грн.

б)затрати наамортизаціюбудівель,споруд (>табл.3.1):

561293+1169089=1730382 грн.

в)затрати напоточний ремонт таутриманнябудівель цехуприймаємо у два% відбалансовоївартостібудівель:

(7016159,17+14613608,4) ·0,02=432595,35 грн.

разом застаттею: 2927020,65

Сума статей 1-7складаєцеховусобівартість: 176801537,6 грн.

>Стаття 8.Загальнозаводськівитратидорівнюють 5% відрізниціцеховоїсобівартості та статей ">сировина таматеріали":

(176756113,30-155375510,43) ·0,05=1069030,144 грн.

>Виробничасобівартістьдорівнює:

176801537,6+1069030,144=177870567,7

>Затрати по з статтею 9 ">Позавиробничівитрати"приймаємо урозмірі 1,0% відвиробничоюсобівартості: 1778705,677 грн.

Сумавиробничоїсобівартості та позавиробничихвитратскладаєповнусобівартість: 179649273,4 грн (наодиницю 555,5).

>Визначимокрапкубеззбитковості:

де Іпосаду=4400676,35грн/рік;

Цод=670 -оптоваціна підприємства, грн. /од;

Іпереклод = 555,5 -умовно-зміннівитрати усобівартостіодиниціпродукції, грн. /од

 

 >т/рік

 


6.Розрахуноктехніко-економічнихпоказниківпроектуємого цеху

6.1Прибуток тавитрати на 1 грн.товарноїпродукції

>Прибуток відреалізаціїпродукціїобчислюється заформулою:

П= (Ц - Зін) ·А>r

де А>r =273900 т -річнийвипускпродукції;

Зін=555,5грн/т -собівартістьпродукції у проекті.

П= (670 - 555,5) 273900=31361550 грн.

>витрати гривнютоварноїпродукції (>грн/грн)визначаємо заформулою:

,

де З>заг=179649273,4 грн -собівартістьрічноговипускупродукції, грн.

>ТП=670273900=183513000 грн. -вартістьтоварноїпродукції;

З>тп=179649273,4 /183513000=0,98 грн

6.2Фондовіддача

>Фондовіддачавизначається, як:

Ф0=>ТП/К1,

 

де До1=24464509,41 грн -вартістьосновнихвиробничихфондів цеху:

Ф0=183513000/24464509,41 =7,5грн/грн.

6.3Розрахунокпродуктивності роботи

>Розрахунокпродуктивності роботипрацюючихвизначається:

>ПТ=ТП/Чін

де Чін =112чол. -обліковакількістьпрацюючих людей,

>ПТ=183513000/112=1638509 грн/ (>рік·люд)

>Продуктивність роботиробітниківвизначається заформулою:

>ПТр= А>rр

де Чр =84 люд. -обліковакількістьробітників.

>ПТр=273900/84=3261 т / (>рік·люд)

>Середнязаробітнаплатняпрацюючихрозраховується заформулою:

ЗПін=>ФЗП/Чін=>1901965/112=16981,83грн/ (>рік·люд)

деФЗП=1901965 грн -общерічний фондзаробітноїплатні всіхпрацюючих.

>Середнійзаробітокробітникарозраховується заформулою:

ЗПр=>ФЗПробр=>1351739/84=16092,13грн/ (>рік·люд)

6.4Термінокупності

>Термінокупностівизначається заформулою:

Тприбл=>К/П=24464509,41/31361550=0,78 року

6.5Рентабельністьпродукції

>Рентабельністьпродукціївизначається врозрахунку однієюнатуральнуодиницю:

де П -прибуток на1тпродукції, грн.:

П= 670 - 555,5=114,5 грн.

>Всітехніко-економічніпоказаннязводимо у табл. 6.1.

>Таблиця 6.1.

>Показники >Одиницівимірювання >Проектний цех
>Випускпродукції
 - у натуральномувираженні тис. т 273900
 - увартісномувираженні грн 183513000
>Капітальнівкладеннязагальні грн 24464509,41
>Чисельністьпрацівників люд 112
>Продуктивність роботи грн. / (>рік·люд) 1638509
>Собівартістьпродукції грн. 179649273,4
>Прибуток грн. />рік 31361550
>Термінокупностікапітальнихвкладень >рік 0,78
>Рентабельність % 20,6

 


7.Література

1. Регламент ВАТ ">ДніпрАЗОТ"

2.Методичнівказівки довиконанняорганізаційно -економічноїчастини дипломного проекту (длястудентів 5-го курсу всіхтехнологічнихспеціальностей).Укр. .: У. Багрова,Л.О.Аксьонова. -Дніпропетровськ,УДХТУ, 2003. -32с.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Орська ТЕЦ
  Міністерство освіти і науки Російської Федерації Орський >гуманитарно-технологический інститут
 • Реферат на тему: Освітлення виробничої території
  Висвітлення виробничої території Компанія "Фокус Сибір" виконала вуличне висвітлення
 • Реферат на тему: Осьовий вентилятор
  КФ МДТУ їм. >Н.Э.Баумана>Курсовой проект По курсу: >Лопаточние машини ">Осевой
 • Реферат на тему: Осьовий компресор
  Московський Державний Технічний Університет їм М. Еге. Баумана Калузький філія Кафедра К1 – КФ
 • Реферат на тему: Основи конструювання батарейного циклону
  >Розрахункова робота №4 Тема роботи: Основи >конструювання батарейного >циклону >Загальні

Навігація