Реферати українською » Промышленность, производство » Основи конструювання батарейного циклону


Реферат Основи конструювання батарейного циклону

>Розрахункова робота №4

Тема роботи: Основиконструювання батарейногоциклону


>Загальнівідомості

>Батарейніциклонивикористовують дляочищення великих масповітря відкрупнодисперстнихчасток.Основою батарейногоциклонуєокреміциклонніелементи – трубкидіаметром Д від 40 до 200 мм, зстандартнимдіаметром.Вониєциліндричноючастиною корпусу батарейногоелементу. Длявиводу ізцихциклоннихелементівочищенихгазівслугують трубкименшогодіаметру (0,5…0,75) Д, але йці трубкиповинні бутитакож стандартногодіаметру.

>Розрахунок батарейногоциклонуздійснюється напідставіданих провитратиповітряного потокуQ0 притемпературі 0°С,оптимальноїшвидкості руху газу вкорпусі батарейногоциклонуVопт ,температурі газуt,тиску врозподільчійкамері Р,питомої ваги газу при 0°С.

>Стандартнірозміри трубок: 40; 50; 70; 80; 100; 125; 150;200мм

>Рис4.Батарейний циклон

>Вихіднідані:

>Qо=11,6 тис м3/рік

>Vопт=3,8 м/с

>t=37°С

>о=1,46кг/м3

>=73

>Р=774 мм рт. ст.

>Розв'язок

1.Визначаєморобочийоб'єм газу призаданійтемпературі

 , м3/рік

 (м3/рік)

2.Визначаємопитому ваги газу притемпературіt

>p=,кг/м3

>p= (>кг/м3)

3.Аеродинамічнийопір прилаштуюдорівнює

>р=,Па

>р= (>Па)

де -коефіцієнт місцевого опору прилаштую.

4.Швидкість газу навході врозподільну камеруVроззнаходиться заформулою

>Vроз= , м/с

>Vроз= (м/с)

5.Загальнаплощавхідногоотвору врозподільну камерудорівнює:

>Sзаг=

>Sзаг=

6.Знаходимозагальнукількістьбатарейнихелементів напідставісамостійноговиборудіаметруциклонногоелементу.

N=

N=

деd –діаметр трубки длявиводуочищеного газу із батарейногоелементу.

>D=150 мм

>d=70 мм

Величина Nокруглюється увідповідності ізвибраноюсхемоюрозміщенняциклоннихелементів взагальномукожусі циклону.

>Вибрана схеманаступна:

3 блоку: І – 2 виряджай по 9

ІІ – 4 виряджай по 9

ІІІ – 2 виряджайпо9

Завибраноюсхемою нампотрібно 72батарейнихелемента,отже

>N=72

7.Встановлюєморозміри поперечногоперерізу кожухациклону,тобто ширину У йдовжину L за такимивиразами:

>B=n1·DВ=9·0,15=1,35

>L=n2D+m·a,

>L=8·0,15+2·0,5=2,2

деn1 – числоелементів у низці поширині ,прим.;

>n2 – числоелементів у низці подовжині, прим.;

>m – числопроходівміж рядами (блоками)елементів подовжині, прим.;

a – ширина проходуміж блокамиелементів, котраприблизнодорівнює 0,4...0,5 м.

8.Визначаємо ширинувхідногопрямокутного патрубка врозподільну камеру "b" взалежності відкількостіблоківциклоннихелементів вкожусі.

Для 3-хблоків іздвома проходами:

>B=2a+m2(D-d)


деm2 – числорядів подовжині увнутрішніх блоках.

>В=2·0,5+4(0,15-0,07)=1,32

9.Висотавхідного патрубку врозподільну камерузнаходиться заформулою:

H=

H= (м)

10.Довжинавихлопної трубкициклонногоелементудорівнює:

>lтр=Н+0,8

>lтр=0,31+0,8=1,11 (м)


Схожі реферати:

Навігація