Реферати українською » Промышленность, производство » Історія Виникнення технології виробництва коньяку


Реферат Історія Виникнення технології виробництва коньяку

Зміст

Запровадження

Історія

>Класифікація

>Виробництво коньяку

>Технологіявиробництва

>Виробники коньяку

>Позначеннямарочнихконьяків

>Дегустація

якпити коньяк

>Кулінарнезастосування

>Література


Запровадження

Коньяк (франц.Cognac) -міцнийалкогольнийнапійянтарно-золотистогокольору, щомаєскладний аромат ізвідтінкамиванілі йм'якимгармонійним смаком,виготовляється із коньячного спирту,якийотримують врезультаті перегонкибілих сухихвиноградних вин ізпізнішоювитримкою вдубових бочках.

Коньяк носитиім'я маленькогоміста Коньяк,розташованого на 500 гривенькілометрах напівденнийзахід від Парижу, що давшиназвувсійобласті департаментуШаранта.


Історія

У Iстоліттінашоїери натериторію СучасноїФранції, римлянами бувзавезений виноград.СтворенняСентожських (>Saintonge)виноградниківвідбулося под годинуправлінняримськогоімператораПробуса, (>Probus)якийрозширивпривілеї й права для всіхгаллів поволодінню виноградниками йвиготовленню вина.Спочатку виноградкультивували вдолинірічки Рон, а уже докінця IVстоліттявінрозповсюдився повсійФранції.

У XIIстолітті іздозволуВільяма X (>William X), герцогаГиєнського (>Duke ofGuyenne), буввідкритавеличезнатериторія повиробництву вина,відома якВінобль ДеПуату (>Vignoble dePoitou). Провина,вироблені уВінобль ДеПуату,високоцінувалися вкраїнахПівнічного моря.Транспортуванняздійснювалося наголландських кораблях, котрікупувалисіль напобережжіПуату.

У XVIстоліттіФранціяперетворилася на головного виробника йекспортера вин вЄвропі.Голландськікораблі надходила область Коньяк (>Cognac) за широковідомими винами ізрозквітаючих областей Шампань (>Champagne) йБордерієс (>Borderies).ВиноградникиОніс (>Aunis) проводилитакувеличезнукількість вина, що сталоважкоздійснюватитранспортування, боці,низькоалкогольні вина,видихалися под годинудовгихморськихперевезень. Так самез'ясувалося, що притранспортуванні вдальнітеплі країни винопсувалося подорозі.Також у 1641році уФранції булипідвищеніподатки набілістолові вина, котрівиноторговці департаментуШарантавивозили увеликійкількості доАнглії,Швеції,Норвегії йФінляндії.Щоб неплатити великихподатків, смердотівирішилискоротитиоб'ємсвоєїпродукції шляхом перегонки вина,вважаючи, щоодержаний продукт там, успоживачів, можна якщорозбавити водою йзноводержати вино - вповномуоб'ємі.Проте здобуто после перегонкирідина,витримана в бочках із дуба, щовиростає влісахфранцузькоїпровінціїЛімузен,сподобалася самимвиготівникам, йогорозбавляли із водою, йназивавсяцейнапійбренді (>brandjiwin - відголландськогопалаюче чивогняне вино).

Коньяк ставши особливопопулярний после того, як Людовік XIVспробував йоцінив його.

>Існуєтакож легенда, згідноякої,Шевальє делаКруа (>Chevalier de laCroix),пішовши ізвійськовоїслужби,зайнявсяперегонкою вина.Вночійомуприснився сон:диявол,щобзабрати душу, кинувши його вкип'яток, але йнічого невийшло, тодівін кинувши йогоудруге.Прокинувшись,шевальєвирішивзастосувати процесподвійногокип'ятіння втехнологіївиготовлення коньяку. Другакип'ятінняповинне було бполіпшитиякості вина Першогокип'ятіння.Потімшевальєузявдві бочки ізодержанимнапоєм йвідправився доченцівРенорвіля (>Renorville).Вмістпершої було б ту годину жвипито, а другу бочкуприховали впідвалі длясвяткуванняякої-небудьподії.Цяподіявідбуласялишеп'ятнадцятьмарокамипізніше, количенцівідвідалишевальє. На диво усім бочкавиявиласянеповною,випаровуваннязробило своюсправу,напійпридбавновий смак,насичений йвитриманий.

Докінця XVIIстоліттяринок ставшистійкішим, тоді ж й булистворені Першіконьячні вдома,деякі із якіщеіснують.Вонизбирали коньяк йналагоджувализв'язки ізпокупцями ізГолландії,Англії йПівнічноїЄвропи,пізнішерозширюючись до Америки й ДалекогоСходу.

Усі понад й понадвідкривалосяторговихдомів, й усередині XIXстоліття смердоті сталиперевозити напляшках, а чи не в бочках.Ця нова форматоргівлі далапоштовх такимпромисловостям яксклороблення,виробництво пробок й упаковки,друкування. Тією годину виноградникизаймали ужемайже 280тисячгектарів. У 1875 роктавірусфілоксериз'явився вШаранта (>Charente),якийзнищиввеличезнукількість винограду,скоротивши виноградники до 40тисячгектарів до 1893 року.

>Під годинупершоїчверті XXстоліття виноградникиповолівідновлювалися,використовуючиамериканськіінвестиції,проте смердоті недосяглипопередньогорівнявиробництва.Дбайливе ставленнязначнополіпшило врожай, буливиданідекрети, котрірегламентуваликожнустадію повиготовленню коньяку.Цідекретиконтролюють процесвиробництва коньяку,який теперстаєдужецінним йпопулярнимнапоєм.

Унашідні коньякуспішнопокорює світло. Зщорічновироблюванихмайже 200мільйонівпляшок цого наспіваю 95%йде наекспорт.ГоловнимсвітовимспоживачемєСполученіШтати Америки,Англія,Німеччина, Гонконг,Японія.Цікаво, що доАзіїпоставляєтьсялишевисокоякіснийнапій. Так,наприклад, вЯпонії продажівконьяківвищоїякостіскладає 99% відоб'ємувсієї йогореалізації вцій стране.Японціостаннім годиною все понад й понадсхиляються довживаннянайстаріших, а означати йнайдорожчихконьяків.

 

>Класифікація

>Тількинапій,народжений на територїФранції у округахможеназиватисясправжнім коньяком:

1.GrandeChampagne (Велика Шампань).Загальнаплоща - 35700 га,крейдянийґрунтбагатакарбонатомкальцію.Підвиноградну лозузасіяно 13000 га.

>Коньяки,вироблені із виноградувирощеного націй територї,мають тонкийквітковий смак йвимагаютьдовгоївитримки.

2.PetiteChampagne (Мала Шампань).Загальнаплоща - 68400 га,ґрунтмаєменшщільнийкрейдяний кулю,який взахіднійчастині району сильносхильний довпливу океану.Підвиноградну лозузасіяно 16000 га.Коньяки, котрі тутвиробляють,схожі на коньякиGrandeChampagne, але й ізменш тонким смаком.

3.Borderies (>Бордері).Найменший із шестиокругів - 13440 га.Знаходячись напівночі відміста Коньяк,вінмаєсвійвласниймікроклімат.4000 гавиноградноїлозинадають коньякамм'якомусмакуквітковихароматів в основномуфіалки.КоньякиBorderiesдосягаютьоптимальноїякості послекоротшогоперіодувитримки,чим коньякиGrandeChampagne.

4.FinsBois (>ТонкіЛіси). Територія округуоточує Перші триобласті,займаючи понад 354200 га твердогокам'янистогоґрунту.Трохи менше 33000 гавиноградноїлозивиробляютьміцні коньяки, котрідозріваютьдостатньошвидко ймають букет,якийнагадує запахсвіжовидавлених виноградин.

5.BonsBois (>ХорошіЛіси).Формує широкий пояс в 386000 га глинистогоґрунту із невеликимзмістомвапнякунавколоFinsBois.Цей район болеесхильний доприбережногоклімату йцевідображається надеяких виноградниках всхіднійчастині.Підвиноградну лозузасіяно 12000 га.Коньякидозріваютьшвидше ймаютьзухвалий смак.

6.BoisOrdinaires (>ЗвичайніЛіси).Загальнаплоща - 274176 га.Підвиноградну лозузасіяно 1700 га.Ґрунт тутповністюпіщаний,додає коньякам запахи моря,водоростей й йоду.

 

>Виробництво коньяку

Коньяквиробляють із виноградусортівЮні Блан,Фоль Бланш йКоломбар,вирощеного накрейдянихґрунтахрегіону Коньяк.Кожен сорт вносити в букетсвій аромат:

>Юні Бландодає коньякуквітковіаромати із ноткамиспецій.

>Фоль Бланшпокращуєякість коньяку пристарінні йнаділяє його запахамифіалки йлипи.

>Коломбардодає наспіваюрізкий,міцний,молодий букет.

На одномугектаріземлі вокрузіміста Коньяквиростає у трьохтисячівинограднихкущів, котрідають від 90 до 100гектолітрів вина.

>Унікальнийґрунт цогоневеликогорегіону.Товстий кулюкрейди (10-20метрів) под тонкимродючим кулеюґрунту йнестача водипригноблюють лозу.Протецеідеальніумови длявиноградноїлози длявиготовлення коньяку.

Донашестяфілоксери у ХІХстоліття вШарантіпереважалибілі сорті виноградуФоль Бланш (>FolleBlanche) йКоломбар (>Colombard).Завезенийдекількасторіч тому ізІталіїбілийЮні Блан (>UgniBlanc),який у собі набатьківщиніназиваєтьсяTrebbiano, аШаранте -Saint-EmiliondesCharentes (>оскількипотрапиввінсюди черезбордоську областьСент-Емільон),займавскромнішемісце.

Колі дляборотьби ізфілоксероюпочалипрактикуватипідвій, було бвідмічено, щоФоль Бланш злеприживається наамериканськомукорінні йстаєдужесхильнимрізнимхворобам,зокрема ">сірійгнилизні" (>pourrituregrise).ЗатеЮні Блан показавшидужехорошустійкість дохвороб,невибагливість йздатністьдаватипрекраснусировину для перегонки:необхідні длявиробництваелітногобренді,високукислотність,низькийвмістцукру (щодозволяєодержувати виноміцністю 7-9градусів),великукількістьприроднихдріжджів йпотенційнуароматність.Крім того,цей сортпізнопочинаєквітнути, й тому дляньогобезпечнівесняні заморозки. НасьогодніЮні Бланзаймає понад 90відсотківплощівиноградниківрегіону Коньяк.СередрештисортівпереважаютьФоль Бланш йКоломбар.

>Відповідно доурядовихуказів 1936 й 1938 років, дляотримання права наапелласьон Коньяквиробникизобов'язанівикористовувати лишенаступні сорті (усі -білі):

якосновні (не менше 90відсотків):Юні Блан (>UgniBlanc),Фоль Бланш (>FolleBlanche),Коломбар (>Colombard), БланРаме (>BlancRamй),він жМельеСен-Франсуа (>MeslierSaint-FranНois),Жюрансон (>Juranзon),Монтіль (>Montils),Семійон (>Sеmillon);

якдопоміжне (не понад 10відсотків) -Селект (>Select).

Дляотримання права насубрегіональніапелласьони (Гранд Шампань, Фен Буа й т.д.)вимогитакі:

якосновні сорті (не менше 90відсотків) -Юні Блан (>UgniBlanc),Фоль Бланш (>FolleBlanche),Коломбар (>Colombard);

якдопоміжні (не понад 10відсотків) - БланРаме (>BlancRamй),він жМельеСен-Франсуа (>MeslierSaint-FranНois),Жюрансон (>JuranНon),Монтіль (>Montils),Семійон (>Sеmillon),Селект (>Sеlect).

>Виробники незобов'язанівикористовувати усіперераховані сорті.Їх право -вибратиодин-єдиний (але й тоді,звичайно, лише ізпершоїгрупи).Переважнабільшістьробить коньяквиключно чипереважно ізЮні Блан. Хоча багатохто утверждает, щоцим сортомнічим непоступаєтьсяФоль Бланш, чималознавців, та й самихвиробниківоплакують втрачуостаннього,який, на їхнього думку,дававароматніші йм'якшіспирти.

 

>Технологіявиробництва

>Збір винограду проводитися вжовтні.Потім йоговіджимають,видаляючикісточки,шкірку йгребені.Сікзаливають увеликіємності, девін бродитипротягом 10днів притемпературі20-25°С. Урезультатіодержуютьмолодесухе вино,достатньокисле йбіднетанінами,міцністю від 7 до 9%.Воно непризначене дляпиття.Його частка - пройтидистиляцію,щоб статіконьячним спиртом,тією самоюeau-de-vie - "водою життя",основою дляконьяків.

>Декількамісяцівйде тих,щобперетворити все вино одного врожаю наконьячний спирт. Алі, згідно закону,дистиляція винназавершитися до 31березнянаступного року.Проводиться вона пошарантскому методу - удвічіетапи, вміднихапаратах типу ">alambiccharentais",місткістю до 25гектолітрів.Післяпершоїфазидистиляціїмолоде виноміцністю 7градусівперетворюється наспирт-сирецьміцністю до 27 - 30градусів,потімслідує друга перегонка,щободержатиeau-de-vieміцністю 70-78градусів.Причому на іншомуетапі перегонкипершу йостаннючастинидистиляту - "голову" й ">хвіст" -відсікають,залишаючи лише ">серце" -спирти, котрінадалізакладаються вдубові бочки длявитримки.Дистиляція проводитися вперегінних кубах ізчервоноїміді, боцей метавстійкий до діївинних кислот.Перегонка 10літрів винадаєприблизно одинлітр коньячного спирту,досить непоказного закольором йкаламутного.

>Наступнийважливийетап -витримка коньяку.Вонаєвирішальнимчинником длядосягненнянапоємвищогоступеняякості.

>Деревина дубадодає наспіваюзолотисто-янтарнийколір, ароматванілі йгоріха. Длявиробництваконьяківфранцузький законнаказуєвикористовувати бочки із дуба,привезеного ізлісівЛімузена йТронсе. У бочкахлімузенського дубастаріння коньякувідбуваєтьсяшвидше, ніж втронських, бо смердотіпористіші, а означати, із нихсильнішевипаровується алкоголь.

Бочкибудуютьсяручним способом й безєдиногоцвяха. Длягерметизаціївикористовуютьборошно йлистяочерету.Вважається, щочимстаріше бочка, тім вонацінніше.Воницінуються буквально на ваги золота, їхньогоретельнооберігають,навітьспеціальнорозводятьпавуків, котріобплітають бочкипавутиною йзахищають їхнього відшкідників.

>Коньячний спиртперетворюється на ">божественнийнапій" лише послевитримки в бочках.Витримка - процесдужедовгий йскладний,вимагаючий від хранителя льоху знань,величезногодосвіду й таланту.Він вперше іде урізних бочках, котрі (>залежно відвіку)володіютьрізнимивластивостями.

>Молодий коньяктримають в нових бочках, щомістять багатотанінів,ароматівванілі, дуба,спецій,солодкуватий,гіркуватий йкислуватий смак, тутвіннасичуєтьсякольором. Цевідбувається не понад двохмісяців, апотім коньякпереливають встаріші бочки.

>Після50-річноївитримки вбочці, щомістить 350літрів коньячного спирту,залишається лише 100літрів.

За 60 роківстаріння вбочціміцність коньякузнижується на 40%. У цьомувипадку йогопереливають впляшки дляприпиненняпроцесувипаровування.

>Нарешті, коньяк -цезавжди купаж,кудивходятьконьячніспиртирізноївитримки ізрізнихсортів винограду.Самекупажуваннядозволяєзберігатипостійнуякість й смак,властивийпевніймарці.Старі,довговитримані коньяки, щомістять меншетанінів, але й понадароматів,служать дляпом'якшеннясмакумолодих,зниженнязмісту алкоголю вкупажі.Також дляпониженняміцностівикористовується йдистильована вода. У цьомувипадку вонможедодаватися просто умолодий коньяк, але й внайкращих Будинки,щобуникнути шоку наспіваю,спочатку водоюрозбавляютьдужестарий коньяк,одержуючиміцністьблизько 27%, йзалишаютьцюсумішвідпочиватидекількамісяців.Після цогоїїпоступовоналивають вмолодий коньяк. Колінеобхіднукількістьсуміші було бдодано, купаж виненвитримуватися вдубових бочкахще не менше 5місяців.

Укожноїфірми-сім'їє своїтехнологічнісекрети, щопередаються від батька досина й щозберігаються в суворомусекреті.

 

>Виробники коньяку

КоньякРеміМартінA. E.Dor (А.Є. Дор)Bisquit (>Бісквіт)Camus (Камю)ChabasseChateau deMontifaud (ШатоМонтіфо)Gautier (Готьє)Courvoisier (>Курвуаз`є)Hine Hennessy (>Хеннессі)DelamainLarsenPrinceHubert dePolignac (Принц Юбер деПоліньяк)Remy Martin (>РеміМартін)Martell (Мартель)Otard (Отар)Louis-RoyerBache-GabrielsenMoyetPierreFerrand RenaultMeukowGaston deCasteljacBirkedalHartmannMenuetPeyratAssocis &Cie


>Позначеннямарочнихконьяків

V. P.S. (>VerySpecial) -вікконьячнихспиртів не менше 2.5 років.

>Superior - не менше 3.5 років.

V. P.S.O.P. (>VerySuperiorOldPale) - не менше 4.5 років.

V. V. P.S.O.P. - GrandReserve - не менше 5.5 років.

>Napoleon - X.O. (>ExtraOld) - понад 6.5 років.

 

>Дегустація

>Дегустація коньякускладається ізтрьохосновних фаз: "око", ">ніс" й "рот".Бажанокористуватисяспеціальнимконьячнимкелихом.Надзвичайноважливо,щобкелих бувідеально чистимо й сухим (без пилку тазалишківмиючихзасобів).

Око - >візуальневивчення коньяку.Слідзвернутиувагу на йогоколірзі всімавідтінками,в'язкість,ступіньпрозорості йблиску.Колір коньякузалежить як від години йоговитримки вдубових бочках, то й відкількостікарамелі (чиїївідсутності).Коньяки, котрідовшевитримувалися в нових бочках,маютьтемнішийколір.

>Відтінкиможутьваріюватися відсвітло-золотистого дочервонуватого ізмідним чибронзовимвідливом, темно-бурштинового, коричневого.Нерідкоєвидимими йзеленуваті тони, котрізовсім необов'язковосвідчать промолодість коньяку (навідміну відбілого вина).Окремі коньякинагадують закольоромміцнозаварений чай.

Проблема полягає в бодуже часто ми незнаємо, стільки годинивитримувався даний коньяк (>зокрема в нових бочках) й чидодавалася внього карамель.Деяківисновки,проте,зробити можна. Так,якщо коньяккатегорії V. P.S. чи V. P.S.O.P.маєдужетемнийколір,цемайже співучепов'язано іздодаваннямкарамелі (>деяківиробники із числа особливокомерційноорієнтованих неюзловживають). Зіншого боці,відносносвітлийколірвисококласного коньяку говорити про ті, уньомукарамелішвидше на немає.

>Звичайно, хороший коньяк винен бутиідеальнопрозорим, чистимо (безсуспензії) йволодітиживимблиском йв'язкістю (>густиною,маслянистістю).Останнє особливо наочновиявляється в такзваних ">ніжках", чи ">сльозах", -маслянистихпотоків настінкахкелиху, котріутворюютьсяіз-зарізниці вчасівипаровування води й спирту, атакожіз-за тихий, щомістяться у винах й коньякахгліцерину йрізнихекстрактнихречовин. як правило,чимкращий коньяк, тімрел'єфніші,рівніші,численніші йкрасивіші його ">ніжки" й тімповільніше смердотістікають постінках.Проте,всуперечдеякимтвердженням, ">ніжки" неє абсолютнонадійнимпоказникомякості й точноготермінувитримки коньяку - тім понад що смердотіможуть бути ">жирнішими"із-задодаванняцукрового сиропу.Зрозуміло,формування ">ніжок" багато вчомузалежить відякості йчистотикелиху. У грязних,запорошених чи в грубозробленихсклянихкелихах смердотіутворюютьсянабагато гірше, відеальночистихкришталевихдемонструють вся свояпишність.

Уцілому,проте, навідміну від вина, "око" придегустації коньяку негараздважливе, й багатопрофесіоналівцю фазуопускають,відразупереходячи доголовної - "носі".

>Ніс. першийніс незбовтуючи коньяк,піднестикелих до носа, але й недужеблизько (рекомендованадеякимипрофесіоналамивідстань - 10-15сантиметрів).Першими ізкелихувиділяютьсялетючіречовини.

Іншийнісзлегкапокрутитикелих,щобвивільнитиосновніаромати (букет).Деяківиробникирекомендують некрутитикелих, алишезлегканахилити йогокількаразів. На їхні думку, в цьомувипадкуароматичніречовинивиділятимутьсягармонійніше.

>Піднестикелихближче до носа.Висококласний коньякволодієскладним йбагатим букетом, вякомуможутьвідчуватисянаступніаромати:

>фруктові (>власне виноград,яблука,груші,абрикоси, персики,ананаси,банани,цитрусові)квіткові (особливофіалки,липовийцвіт,троянди,іриси,бузок, жасмин, левкой,польові квіти)рослинні йдеревинні (дуб, кедр,сандалове дерево, скошена трава,лакриця, чи солодець, смола)емпірематичні (>смажене,палене,горіле,палене, печене,сушене - все, щопов'язано іздією вогню,високоїтемператури, атакож ізпідсушуванням йвисиханням;наприклад,підсмаженийхліб,випічка зздобного тесту,дим багаття, опалілистя,тютюн,сигарна коробка,іриски, каваМокко,виробленашкіра).

>Дужетипові запахиванілі, шоколаду, меду,кокосовихгоріхів,підліска йпрянощів (>кориця,перець,імбир,аніс,ароматичні труй. .).Деякі коньякиволодіютьспецифічним йдужескладним ароматом,якийвластивийтакож ряду вин, особливокріплених (>зокрема,мадері йбагатьомпортвейнам), йвизначаєтьсяіспанськимтерміном ">rancio" (>рансио).Утворюєтьсявін послетривалої (понад 15 - 20 років)витримкиконьячнихспиртів в бочках, зарахунококсидуванняжирних кислот.Рансио -цесвоєріднепоєднання запахугрибів, сиру рокфор,трохизгірклоговершкового олії, легкого тонубілого вина, щозлегкаокислюється, сиротинногомигдаля йлісовихгоріхів,родзинок йіншихсухофруктів (особливо кураги,чорносливу,інжиру),перезрілих йзацукрованихфруктів; при цьомувідчувається ">жирність" йповнотасмаку.

>Третійніс вкелиху коньякможеповодитисяпо-різному. ">Третійніс"дозволяєвизначитирозвиток чи,навпаки,збіднення йогоароматів.Цяеволюціявідбувається поддієюкисню йзмінтемператури. Хороший коньякподібнийдіаманту, в граняхякогограють усібарви веселки, в одного як ві йогоповертаєте.

>Примітка. >Нюхати коньякслід недужезанурюючиніс вкелих (вусякомуразі,надовго). Ті, що добро для вина,вміст спирту вякомузвичайноскладає 12-13градусів, задля 40-градусного спиртного наспіваю.Опустившиніс вкелих йвдихаючидужеенергійно, віризикуєтеобпалитислизистуоболонку.Зрозуміло,цей ">опік" ненебезпечний, але йвіннеприємний й надеякий годину притупити ваш нюх. ПаскальФілью,потомственийконьячниймайстер й один ізкращихвиробників коньяку,рекомендує ввипадкахпонюхатитильну бікдолоні -це дозволитишвидкознятироздратування йвідновитичутливістьносовоїпорожнини.

Ро. Хороший коньяк можна (й запотрібне)потримати вроті й ">пожувати",щобвизначитиступінь йогоокруглості,смаковоїнасиченості,м'якості,вишуканості,сили йгармонійності.Професіоналирекомендуютьвтягнути до ротанебагатоповітря -це дозволити коньякукраще ">розкритися".

>Післясмакість, чи ">тривалість вроті", чи ">довгота".Чимвищийклас коньяку, тімдовшапіслясмакість.Кращі коньякиможутьволодітивражаючою потривалостідією нанашівідчуття,істотнопокращуватинастрій йзалишати про собі чудоводовгупам'ять.Зрозуміло,неприємнівідчуття відгрубих йрізкихконьяків й від їхньоговираженоїспиртуозності не можнаназиватипіслясмакістю.

>Дуже хороший й надійнаспосібвизначитиякість коньякуполягає до того,щоб немитикелих последегустації й годину від години йогонюхати.Аромативисококласнихконьяківможутьзберігатися впорожньомукелихудекількаднів йнавітьтижнів.

 

якпити коньяк

>Вживають коньяк як передїжею, дляпідняттяапетиту, то й на десерт ізчаєм чи кавою.

як правило, коньякп'ється прикімнатнійтемпературі.П’ють коньяк маленькимиковтками із маленькихконьячних чарокмісткістю 25см.Чаркавиготовляється із тонкогобілогопрозорогоскла,щоб був добро виднозолотистийколір коньяку,маєнизькуніжку йзвужується вгорістінки, щодозволяєкращеутримувати аромат наспіваю.Застосовуєтьсятакожкулястийкелих, звань вдеякихкраїнах ">інгалятором",місткістю 100-125см. Уньогоналивають 25см коньяку.

Коньякп'ють непоспішаючи, втихій йскромнійобстановці, удужевузькомуколіблизьких за духом. Цеособливийнапій, непризначений навідміну відшампанського длябагатолюдних йгаласливихювілеїв, урочистостей,вшановувань.

>Долонеюзігрівають чарку увигляді тюльпана, в якої йогоналивають, завдякичомувінповністювіддаєсвій аромат,проте ужодномувипадку не можна по однійнагріватикелих.Наповнюютькелих однієючвертьоб'єму.Візуальноякість наспіваю можнаоцінити по йогов'язкості. Для цого,нахилившикелих, плавноповертають йогонавколоосі. У старого йоднорідного за складом коньяку настінцікелихукрапліформуються йстікають внизповолі,утворюючикрасиву "корону" ізгустих,щільнихслідів.

>Якщопропонуютьдекілька марок, то тут дляякнайповнішогосприйняттясмаковихдостоїнств всіхконьяківнеобхіднообполіскувати роттеплимчаєм послевипробування шкірногозразка.Існуєособливийетикетдегустації коньяку. як правило,наливають 15-20см наспіваю.Оптимальна температурадегустації - 20-25градусів. Тому переддегустацією коньякнеобхіднопотримати вчарціблизько 10хвилин.

>Насолодившисьвсієюгаммою коньячногоаромату, маленькимиковточкамипробуютьнапій на смак,відчуваючи,наскільки добровін (смак)розповсюджується вроті,справляючивраження "хвостапавича" (>quene depao), так, як абивінрозкривається вроті.

Коньяк незакушують. Нахудийкінецьзаїдаютьяблуками, акраще - шоколадом. Нерекомендуєтьсязакушувати коньяк виноградомщобуникнутинебажанихнаслідків.Непогано, непоспішаючипригублюючи коньяк йрозмовляючи іздрузями, матірможливістьнасолодитисятакожчашкоючорноїкави.

>Залежно відякості, коньяк чиспоживають в чистомувигляді,розбавляючигазованою водою,тоніком,содовою, чизмішуючи його ізіншиминапоями. УБританії,наприклад, коньяк чиіншебрендізмішують ізімбирнимелем, США -додають вкоктейлі, вКанаді йогорозбавляютьмінеральною водоюVichy, аЯпонії йогоп'ють не послеобіду, як вЄвропі, але в початку - под закуску.Зірковість коньяку ізрізнихкраїн неєпоказникомоднаковоїякості. Так,3-зірковий коньяк ізГреціїдужегрубий й сильновіддає спиртом, тому тут рекомендовановиключно 5зірок.

>Кулінарнезастосування

Коньяк вкулінаріївживається всоусах, стравахфламбе,маринадах,кассеролі із кролика,курячих фрикасе,млинцях йзабальонах, неговорячи уже проварення та шоколад.

Коньяквживаютьтакож яклікувальний,тонізуючийзасіб.


>Література

1. Х.Бердичевский,В.І.Карсекін ">Технологіявиробництваспиртовихнапоїв". -Київ: ">Вища школа", 1979. - 232 з. -3210г.

2.Товарознавство продовольчихтоварів.Підручник / За ред.СирахманаІ.В. - До., 2000.

3. “>Технологіяприготуванняалкогольнихвиробів"Н.Г.Ботейкіс.


Схожі реферати:

Навігація