Реферати українською » Промышленность, производство » Управління тріфазнім електродвигуни на прікладі будівельної люльки ЛЕ-100-300


Реферат Управління тріфазнім електродвигуни на прікладі будівельної люльки ЛЕ-100-300


Тема:Управліннятрифазнимелектродвигуном наприкладібудівельної колискиЛЭ-100-300


>Розділ I. ЛюлькаЛЭ- 100 - 300

1.1Призначення йзастосування

1.2Будова й принцип роботи

>РозділIІ.Експлуатаціяелектродвигунів

2.1Будова й принцип дії асинхронногодвигуна

2.2Обслуговуванняелектродвигунів

2.3Розбиранняелектричних машин

>РозділIІІ.Будова й принцип діїапаратуриуправління

Списоквикористаноїлітератури


>Розділ I. ЛюлькаЛЭ - 100 - 300

1.1Призначення йзастосування

ЛюлькаЛЭ-100-300призначена дляпідйому людей (не более двох Чоловік),інструмента йбудівельнихматеріалів доробочогомісця длявиконаннязовнішніхопоряджувальнихробіт набудинках йспорудженняхвисотою до 100метрів у районах ізпомірнимкліматом.

З колискизручноробитиоблицювання йфарбуваннязовнішніхстін,обробленняшвів йіншівидиобробки прибудівництві нових йремонті старихвеликопанельнихблокових йцегельнихбудинків йспоруджень. При цьомунавантаження на люльку не виннаперевищувати 300 кг (ізурахуванняммасиробітників).

>Індекс колискиЛЭ-100-300розшифровується так:

>ЛЭ — колиска ізелектроприводом;

100 — максимальнависотапідйому, м;

300 —вантажопідйомність, кг.

>Технічні характеристики

>Місткість,чол., не более 2
>Роззаходиробочого вимостках:
>довжина, м 4
ширина, м 0,7
>вантажопідйомність, кг 300
максимальнависотапідйому, м 100
>швидкістьпідйому.,м/хв. 5,5

1.2Будова й принцип роботи

ЛюлькаЛЭ-100-300 (рис. 1.1.)складається із каркаса 1, наякому поторцяхустановленідвіфрикційно-барабаннілебідки 2,відцентровийуловлювач 3. Уробочомуположенні колискапідвішена на двохвантажних 4 й двохзапобіжних 5 канатах,закріплених на консолях. Донижніхкінців всіхканатів уземліприкріпленівантажі для натяжкицихканатів.Вантажніканатипроходять черезлебідки, азапобіжні - черезуловлювачі.

>Рис. 1.1. Схема колиски >ЛЭ - 100 - 300

1 — каркас колиски; 2 —лебідка; 3 —уловлювач; 4 — канатвантажний; 5 — канатзапобіжний; 6 —шафакерування; 7 — пульткерування.

>Застосовуваніфрикційно-барабаннілебідки, увідмінність, відзвичайних, ненамотуютьвантажний канат, а сам разом ізколискоюпереміщаються поньому набудь-якувисоту взалежності віддовжини каната.

Цевідбувається зарахуноктертяміжструмкамибарабанівлебідки й канатами. Кожналебідка оснащенаколодковим йвантажоупорнимгальмами, атакожмаєдодатковийручний привід дляможливого спуску колиски прираптовомувідключенніелектроенергії.

>Установлені наколисцівідцентровіуловлювачізабезпечують безпечуведенняробіт. Призбільшеннішвидкості спуску (>падінні) колискаавтоматично стопоритися,тобтопідвішується назапобіжних канатах.Причиноюпадіння колискиможе бути оббривши чиослабленнянатягуробочого канатанатяжнимвантажем,несправності влебідці,хоча при цьомувантажний канатнатягнутий від ваги колиски.

>Керуванняпереміщенням колискивідбувається із переносного пульта 8.Електросхема колискидозволяєкеруватилюлькою як із колиски, то й ізземлі,зробившивідповідніпереключенняштепсельнихроз’ємів.

>Будовалебідки

>Лебідкаскладається із двохбагатострумковихшківів-барабанів.Крутний момент,передається віделектродвигуна набарабани черездві парізубчастихколісзакритого редуктора іоднієїзубцюватоїступіні, колесаякогоприкріплені доторцівфрикційнихбарабанів.Лебідкаобладнанадвомагальмами.

>Вантажопід'ємнегальмо -дискове, зхраповиммеханізмом,розташованеміжпершою йдругоюступінями редуктора.Колодковегальмооснащенеелектромагнітом йвстановлюються нагальмовомушківімуфти, щоз'єднує валиелектродвигуна й редуктора. Валпершоїступіні редукторазакінчуєтьсяпрорізом для установки рукоятки ручного приводу.Завдякиблокувальному прилаштую, щовідключаєланцюгкеруваннядвигуном, навалові рукоятка ручного приводу не якщообертатися віделектродвигуна.Післязапасуванняробочого канатабарабанизакриваються кожухом.

>Лебідка працює так:електромагнітнегальмо привключеннілебідок напідйом чиопусканнярозгальмовує їхні, йлебідки, а із ними й колиска,починаютьпереміщатися по канатах зарахуноктертяміж ними йструмкамибарабанів. Тому колиски ізданимилебідкамиможутьпідніматися понатягнутихробочих канатах набудь-якувисоту взалежності відїхньоїдовжини.Якщоколодковегальмо зяких-небудь причинвідмовить, то вступити у роботустрахувальневантажопід’ємнегальмо, щоспрацьовує відобертання приопусканні колиски.

>Уловлювач

Накаркасі колискизакріпленівідцентровіуловлювачі.Запобіжний канат припроходженні черезуловлювачробить один виток на йогоблоці, дезакріпленіпідпружинені кулачки, щовільновисять насвоїх вісях.

Наоднійосі із блокомвільносидить диск з зубами,зв'язанийважелем здвомаверхнімисергами.Верхнісерги йнижнісергизакріплені на вісях укорпусі ймаютьфігурнівирізи для цапфлівого й правогостисків.Якщошвидкістьопускання неперевищуєробочу,запобіжний канатвільно проходитиміжстисками.

>Уловлювач працює так, що призбільшеннішвидкостіопускання (>падіння)прискорюєтьсяобертання блоку зарахунок силтертяміж канатом й блоком.Кулачки,відхиляючивідцентровою силою,упираються взуби диска,змушуючи йогоповернутися на невеликий кут загодинниковоюстрілкою. При цьомузв'язана із диском потяг,переборюючизусилляпружини,тягне за собоюверхнісерги, а ще черезстиски —нижнісерги.

При цьомустиски,зближаючи один із одним,схоплюютьзапобіжний канат з силою,пропорційноюзусиллю наканаті. Привільномупідйомі іопусканні колиски системастисків,завдякинаявностіпружини Повернення,вільнопропускаєзапобіжний канат.

>Консоль

Дляпідвіски колискиЛЭ-100-300 набудинках з пласкимдахомвикористовуютьсядвіконсолі, щовходять у комплектпостачання.

>Консолімонтуються надахубудинку, де смердотіутримуютьсяконтрвантажем бездодатковогокріплення.

>Консольскладається із балки, щомонтується задопомогоюпальців,передньої йзадньої опор йдодатковоговантажумасою 280 кг, щоскладається із 14-тиконтрвантажів по 20 кгкожний.Розбірністьконструкціїполегшує монтажконсолі.Під опорипідкладаютьдерев'янібруси ізобов'язковимкріпленням їхні доконсоліщобуникнутивипадковогопадіння на грішну землю. Дана консольпризначена дляпідвіски колиски набудинках з пласкимдахом.

>Електроустаткування

>Електроустаткування колискискладається зшафикерування, пульта переносного,блокування ручного приводу,обмежникависотипідйому іелектроприводалебідок (Див.Рис. 2.1.).

>Електросхема колискизапроектована нанапругуживильноїмережі 380 У,частотою 50 гц зглухозаземленоюнейтраллю.Електроживлення колискиподається черезвільно висячий кабель.

Передпочатком роботинеобхідноввімкнутиавтоматичнийвимикач F,розташований ушафікерування. Прикеруванні із колиски тумблер P.S щознаходиться вшафікерування,поставити вположення "робота". Прикеруванні ізземлі тумблерS9поставити вположення ">іспит",зробившивідповіднепереключенняштепсельнихроз’ємів згідно ізелектросхемою. Привирівнюванні колискипакетнийперемикачS4, щознаходиться напульті переносному,необхіднопоставити вположення ">вирівнювання".

Дляаварійноїзупинки колискипакетнийперемикачS4необхідноустановити вположення ">виключене".

>Підйом (>опускання) колискивиробляєтьсябезперервнимнатисканням на кнопкуS2 (>S3).

>Підйом (>опускання)однієїсторони колискиздійснюється шляхом,натисканняпускачаS2 - ">нагору" (>S3 — ">униз"), приположенніперемикача P.S4 — ">вирівнювання".

>Підключення колиски йперевіркаїїготовності доексплуатації

>Підключення кабелю доджерелаелектроживлення можнаробити якунизу, то йпосерединібудинку. Припідключенні всереднійчастинібудинку:

          а)довжина кабелюзменшуєтьсямайже удвічі рази;

          б) навиході кабелю ізвікнабудинкунеобхідноставитикруглу опорущобуникнути перелому кабелю;

          в) придовжині кабелю понад 50метрів йогонеобхіднопідвісити до колискизісталевим тросом.

Передексплуатацією колискинеобхіднозробитиперевірку. Приперевірці колискинеобхіднокористуватисявиносним пультом.Керування колиски в цьомувипадкуздійснюється ізземлі, при цьому вшафікерування тумблерS9повинний бути включень наположення ">іспит".

До початкуперевіркинеобхідноперевірити:

а)блокуванняелектропривода ізручним приводом, для цоговставити ручку ручного приводу йперевіритивключення колиски —>обертанняелектродвигунів неповиннеспостерігатися;

б)перевіритинадійність роботикінцевихвмикачівобмеженняпідйому колискинагору. Принатисканні накінцевийвимикачобертанняелектродвигунів неприпиняється. Принатисканні накінцевийвимикачS7 (невідпускаючиS9)електродвигуниреверсуються.

>Післявипробуванняспрацьовуваннякінцевихвимикачівверхньогоположеннянеобхідно провестиперевірку колискикеруванням ізвиносного пульта ізземлі. Люлька виннадійти доверхньогоположення іавтоматичнопереключитися на рухуниз.

Порядок роботи

Передроботоюнеобхідно:

а)підключитиштепсельніроз’єми увідповідностізісхемою колиски приексплуатації;

б) ушафікерування ручка тумблериS9 винна бутивстановлена наположенні "робота";

в)ввімкнутиавтоматичнийвимикач F,розташований ушафікерування;

р)пакетнийперемикачS4поставити вположення "робота". (Див.Рис. 2.1.)

>Керуванняпереміщенням колискивідбувається із переносного пульта, що приексплуатаціїзнаходиться налюльці. ПринатисканніпускачаS2 ">нагору" колискапереміщаєтьсянагору, а принатисканнінатискногопускачаS3 ">униз" -униз.

ПривідпусканнінатискнихпускачівS2 йS3 рух колискиприпиняється. Дляаварійноїзупинки колискипакетнийперемикачS4встановлюється вположення ">відключене". Длявирівнювання колискинеобхіднопакетнийперемикачS4поставити вположення — ">вирівнювання". При цьомувирівнювання колиски якщоздійснюватисяелектродвигуном М1.

Придосягненні колискиверхньогокрайньогоположеннякінцевийвимикачSeрозімкнеланцюгкотушкимагнітногопускачаК1.1. й колисказупиниться. УвипадкувідмовленнякінцевоговимикачаS8розімкнеланцюгкінцевийвимикачS7спрацьовуючийзізсувом у 300 мм.

А,щобвідвести люльку відкрайньоговерхньогоположення вниз,необхідноскористатисяручним приводом.Після чогознімають ручку ручного приводу йнадалікерування рухом колискивідбувається із пультакерування.

>Рис. 1.2.


>РозділIІ.Обслуговуванняелектродвигунів

2.1Будова й принцип дії асинхронногодвигуна

>Основнимичастинами асинхронногодвигуна (>рис.2.1.)єнерухомийстатор йобертовий ротор, котрірозділеніповітряним зазором.Статорскладається зстанини (чи корпусу) із лапами; сталевогоосердя зштампованих,ізольованих один від одного,листівелектротехнічноїсталі із пазами дляукладання обмоткистатора; обмоткистатора,виготовленої ізізольованогомідногодроту, іукладеного впазиосердя.Обмоткапризначена дляутворенняобертовогомагнітного поля.

>Рис. 2.1Асинхроннийелектродвигун ізкороткозамкненимротором:

1, 9, 17 —болти, 2 я 23 — шпонки, 3 — вал ротора, 4 і 22 —роликовий йкульковийпідшипники, 5,6 —зовнішня івнутрішнякришкипідшипника, 7 —стопорнекільце, 8, 21 —підшипниковіщити 10 — кобура, 11 —статорна обмотка, 12 —осердястатора, 13 —гвинтикріпленняосердя достанини, 14 —осердя ротора, 15 —замикаючекільце, 16 — жерти вентилятора, 18 і 20вентилятори, 19 — кожух вентилятора

>Найпростішимелементом обмоткиє виток (рис. 2.2, а). >Декільказ'єднанихміж собоювитків, котрімістяться у двох пазах ймаютьспільнуізоляцію пазаутворюютьсекцію (рис. 2.2, б).


>Рис. 2.2.Елементи обмотокстатора:

а - виток, б —секція.

 

>Сукупністьсекцій, котрі належати дооднієїфази,називається >фазноюобмоткою. >Виводи фаз обмоткиприйнятопозначати: С1,С2, С3 — качани й С4,С5,С6 —кінцівідповіднопершої,другої йтретьої фаз.Окреміфази обмоткистатораможутьз'єднуватисязіркою читрикутником. На рис. 2.3 наведеносхемиз'єднання фаз обмоткистатора йвідповідніцимз'єднаннямперемикання на щиткумашини.

>Рис. 2.3.Схемиз'єднання фаз обмоткистатора

а >зіркою; б >трикутником.

>Ротор асинхронногодвигуна (рис. 2.4. )складається із такихчастин: сталевогоциліндра,складеного зштампованих,ізольованих один від одного,листівелектротехнічноїсталі; валу ротора, наякомузакріпленостальнийциліндр ротора,підшипників, вентилятора.Залежно від типу обмоткироториподіляються на >короткозамкнені та >фазні. Упазикороткозамкненихроторівукладеностержні зструмопровідногоматеріалу, котрі ізторцівзамикаютьсякільцями,утворюючи такзванебіляче колесо. Упазифазного ротораукладенопровідникисекційтрифазної обмотки, котріз'єднуютьзіркою.

>Трифазнийструм, що проходити через обмоткустатора асинхронногодвигуна,створюєобертовемагнітне полі, якуперетинаєпровідники обмотки ротора,індукує у якихє. р. з. Упровідникахзамкненої обмоткипротікаютьструми й2. Привзаємодіїцихструмів таобертовогомагнітного полявиникаютьелектромагнітнісили, котрі за правиломлівої рукиспрямовані в бікобертання полястатора.Роторпочинаєрухатися в бік рухумагнітного поля.Швидкістьобертання ротораменша зашвидкістьобертаннямагнітного поля. Це можнапояснити так:якщо б роторобертався зшвидкістю поля, то черезвідсутністьвідносного рухупровідників обмотки ротора таобертовогомагнітного поляостаннє неперетинало бпровідників обмотки ротора, в нихіндукувалися б е. р. з йнебуло бструмів, ацеозначає, щоелектромагнітний моментдорівнював бі нулю. Отже, >обертовемагнітне полі й ротор асинхронногодвигунапринциповообертаються ізрізнимишвидкостями асинхронно, що йвизначилоназвумашини.

>Рис. 2.4. >Ротор асинхронногодвигуна:

а — обмоткакороткозамкненого ротора;

б —схематичнезображення обмотокфазного ротора.


2.2Експлуатаціяелектродвигунів

>Експлуатаціяелектродвигунівскладається зслідуючихосновнихелементів:нагляду,своєчасноговиявленнянесправностей та їхніусунення;профілактичних іспитів; пуску тазупинки.

>Перевіркатемпературинагріву. >Під годину роботидвигунівперевіряють температуру їхньогонагріву. Удвигунівпотужністю до100квтнагрівстатораперевіряютьдотиком.Нагрівелектродвигунівпотужністю более ніж100квтконтролюють термометром,встановленому накорпусістатора, чи потермоопору,закладеному в обмоткудвигуна.

Для контролю за пуском йнавантаженням удвигунівпотужністю40квт тавищевстановлюютьамперметри. Нашкалі амперметрачервонимпідкреслено величинуномінальногострумуелектродвигуна плюс 5%.

Назборках чигрупових щитках, до якіпід’єднаніелектродвигуни,повинні бутивольтметри чисигнальнілампи для контролюнаявностінапруги.

>Двигунслідзавждитримати вчистоті.Усізайвіпредмети (>ганчірки, шматкиметалу тапроводів)необхідноприбрати.Поруч здвигуном не винне бутизаймаючихсяматеріалів (бензин, олива таін.) котріможутьпризвести допожежі.

>Догляд запідшипниками. длянормальної роботидвигуна йогопідшипникиковзанняпотрібнотримати учистоті. Для цогокришкипідшипниківщільнозакривають. Олива, щозастосовується длязмазуванняпідшипників, не виннавміщувати кислоту чи смолу.

Длянормальної роботипідшипників ізкільцевимзмащуваннямнеобхідно неменш двохразів зазмінуперевірятиобертаннякілець й чистотуоливи.

Передзаміноюзмазкипідшипникипромивають гасом,продуваютьповітрям,промиваютьтієюмаркоюоливи щозастосовується дляданихпідшипників, а после цогозаливаютьсвіжу оливу.

>Якщопідшипникипрацюють нормально й ненагріваються, тоогляд йзамінаоливиздійснюється причергових ремонтах, а, помірінеобхідності взалежності від станузмащування.

>Післязборкипідшипниковихвузлівперевіряютьлегкістьобертання ротора від руки апотімвмикаютьелектродвигун таобертають його 15хвилинвхолосту.Якщо станпідшипниківнормальний , припрослуховуваннічутнийрівномірний гул безстуків таударів.

>Однією ізосновних причиннесправностейпідшипниківкоченняявляється їхньогоперегрів.

>Надмірнийнагрівпідшипниківможевідбуватися врезультаті неправильногозбирання,тугої посадкизовнішньогокільцяпідшипника упідшипниковомущиті, атакож привідсутностіосьового зазору в одному ізпідшипників,необхідного длякомпенсації температурногорозширення валу прироботімашини.щобвстановитинормальнийосьовий зазор,необхіднопроточити бортиккришкипідшипника чивстановити прокладкиміж йогокришкою та корпусом.Іноді впідшипникахвиникаєненормальний шум, щосупроводжуєтьсяпідвищеннямтемператури. Цеможе бути результатом поганоговідцентруваннядвигуна,забрудненняпідшипників, великогозношування окремих деталей (>кульок,роликів) танещільної посадкивнутрішньогокільця на вал.

>Якщо впідшипникизакладенозмазки більше, ніжпотрібно, чиїї марка невідповідаєтемпературінавколишньогосередовища й при цьомуущільненнянедостатні, тоді ізпідшипників прироботідвигуна якщовиходитизмазка.

2.3Розбиранняелектричних машин

>Розбираннябільшостіелектричних машинпочинається ізвидалення півмуфти із валу задопомогою ручного чигідравлічногознімача.

>Знімач ізрегульованимрозкриттям тяг (>Рис. 2.5, а),дозволяєзнімати із валу півмуфтирізнихдіаметрів.Розкриття тафіксування тягвідбувається задопомогоюрегулювальної гайки 2, щонавернута нарізьбугвинта 1.Тяговезусилля, щостворюється задопомогою ручногознімачаявляєтьсяскладноюоперацією, щопотребуєзначнихфізичнихзусиль, тому для демонтажупівмуфт, котрі непіддаютьсястягуванню,застосовуютьгідравлічнийзнімач.

>Гідравлічнийзнімач (>Рис. 2.5, б),представляє собоювстановлений на колесахмайданчик 4 іздвомастійками 5, на які вертикальнопереміщуєтьсягідравлічнийплунжерний насос 8.Щобзнятипівмуфту,встановлюють тазакріплюють болтами накорпусі насосатраверси 6,міжякимитакож болтамизакріплюють захопи 7.

>Рис. 2.5.Знімачі длястягування (>розпресовування)півмуфт йпідшипниківкочення ізвалівелектричних машин

а –гвинтовийзнімач ізрегульованимрозкриттям тяг, б –гідравлічнийзнімач, в –знімач длястягуванняпідшипниківкочення захопленням запідшипник, р -знімач длястягуванняпідшипниківкочення захопленням болтами закришки чикапсулипідшипника; 1 –черв’ячнийгвинт ізголовкою, 2 –регулювальна гайка, 3 – тяги, 4 –майданчик, 5 –стійка, 6 –траверси, 7 – захопи, 8 –плунжерний насос, 9 – рукояткаштока насоса, 10 – платівказі штифтами, 11 – шпильки, 12 – плита, 13 – диск, 14 – корпусзнімача


>РозділIІІ.Будова й принцип діїапаратуриуправління

 

>Двокнопковастанція (малий. >2.6,а)складається з кнопкиПУСК й Стоп ізнерухомими контактами 1 йрухливими 2. Принатисканні на кнопкуПУСКвідбуваєтьсязамиканняконтактів, Стоп —розмиканняконтактів.Підвпливомпружини 3 привідпусканні кнопки контактна системазаймаєвихідний стан.

>Рис. 2.6.

>Трьохкнопковастанція (>Рис. 2.6, в) >складається зтрьох кнопок: ВПЕРЕД, НАЗАД, Стоп.Кнопки ВПЕРЕД та НАЗАДмають подві паріконтактів — парузамикаючих 1 й парурозмикальних 3. Принатисканні кнопкиконтактниймісток 4 >спочатку >розмикаєланцюгрозмикальнихконтактів, апотімзамикаєзамикаючіконтакти. Увихіднеположенняконтактнісистемивертаютьсяпружиною 2. На рис.2.6,б й р >наведеніумовніграфічніпозначення кнопок напринципових схемах.

Схемакеруваннятрифазнимасинхроннимелектродвигуном задопомогою контактора (рис. 2.7.)складається з двохчастин - силовоголанцюга (>товстілінії) йланцюгакерування (>тонкілінії). Усиловийланцюгпослідовно вкожну фазувключеніголовніконтакти контактора і обмотки мотора. Уланцюгкеруванняякийпідключено налінійнунапругуживильноїмережі,входятьпослідовноз'єднані кнопки SBS >ПУСК й >SBT Стоп й обмотка контактора >КМ1. Принатисканні кнопкиПУСКутворюєтьсяланцюгкерування: фаза А - >Обмотка >КМ1 —контакти кнопки SBS —контакти кнопки >SBT — фаза З.

>Головніконтакти >КМ1.1,КМ1.2 >замикаються, й на обмоткиелектродвигунаподаєтьсятрифазнанапруга.Щобдвигун незупинився привідпусканні кнопкиПУСК, паралельнопідключеніблокувальніконтакти >KM1.4. >зупинкавиконуєтьсянатисканням кнопки Стоп,тобторозмиканням колакерування.

>Рис. 2.7.

>Реверсуванняелектродвигунів (>Рис. 2.8).Виконуєтьсядвомаконтакторами ітрьохкнопковоюстанцією. Приодночасномуспрацьовуванні двохпускачіввідбувається короткій нозізамикання >між фазами А та Зконтактнісистемипускачіввиходять з ладу. Тому вреверсивних схемах запускузастосовуютьмеханічні іелектричніблокування. Принцип роботимеханічногоблокуванняполягає внаступному. Приспрацьовуванні одного ізконтакторів, щорухаютьсячастиниконтактноїсистеми іншого контакторафіксуютьсяважелем ззасувкою чи в зазормагнітопроводу вводитисястрижень, щообмежуєпереміщенняконтактноїсистеми.


>Рис. 2.8.

 

>Магнітніпускачі

>Магнітнийпускачявляєтьсякомбінованимапаратомдистанційногокерування, щоскладається з контактора,додаткового теплового реле.Вінзастосовується для пуску,зупинки тазміни напряміобертанняелектродвигуна. Уякостіапаратазахистувінвимикаєдвигун принедопустимихнавантаженнях, атакож привідсутностінапруги.НайбільшпоширеніконтакториП6 й ПА (>Рис. 2. 9.)

>Рис. 2.10.Контактор :

1 –стальна скоба, 2 –пластмасова колодка, 3 –осердя, 4 - пружина,

5 –котушка, 6 – голівка, 7 –рухомий контакт, 8 –циліндрична контактна пружина, 9 –амортизаційна пружина, 10 - траверсу, 11 – плоска пружина, 12 – місток, 13 – пластина ізнерухомим контактом, 14 –гвинт дляприєднанняпроводів(шин)зовнішньоїмережі


Дляавтоматичноговмикання,вимикання чиперемиканняелектричнихмереж взалежності відпроміжного чикінцевогоположеньрухомихробочихорганівверстатазастосовують йкінцевівимикачі.Вимикач рис. 2.10.має корпус 7 ізкришкою 8, вякому настійці 1 іздіелектриказакріпленінерухомі 2 йрухомімостикові 4контакти.

>Рис. 2.10.Кінцевийвимикач


Списоквикористаноїлітератури

1.Атабеков У. Б. Ремонтелектрооборудования промислових підприємств: Підручник для середовищ,проф.-техн. училищ. — 4-те вид., перераб. ідоп. — М.:Висш. школа, 1979. — 256 з, мул. — (>Профтехобразование.Енергетика).

2. Бондар У. М., Гаврилюк У. А.,Духовний А. X. таін.Практичнаелектротехніка дляробітничихпрофесій:Пі-друч. дляучнівпроф.-навч.закладів ізрізноманіт.галузейпром.-сті тапобут, обслуг.— До.: Веселка, 1997. — 191 з.

3. Єгоров Г.П. іКоварский А.І. пристрій, монтаж,експлуатация і ремонт промисловихелектроустановок.

4. Кокорєв О.С.Электрослесарь про ремонтзлектрических машин:Учеб. для СПТУ.

5. Фещенко У. М.,Махмутов Р.X.Токарная обробка:Учеб. для ПТУ.— 2-ге вид., перераб. ідоп.—М.:Висш. шк., 1990.—303 з: мул


Схожі реферати:

Навігація