Реферати українською » Промышленность, производство » Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин


Реферат Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>СУМСЬКИЙДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРАТЕХНОЛОГІЇМАШИНОБУДУВАННЯ

>ОБОВ>ЯЗКОВЕДОМАШНЄЗАВДАННЯ

З КУРСУ

„>ТЕХНОЛОГІЧНІМЕТОДИВИГОТОВЛЕННЯЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН”

 

>Виконав .

>Перевірив .

>Варіант 10

>ГрупаТМ-41>РЕФЕРАТ

1Технологічністьконструкцій заготовок.Оцінкатехнологічності.Основніпоняття.Рекомендації до забезпеченнятехнологічностіконструкцій заготовок.

2Штампування поковок нагоризонтально-кувальних машинах. Номенклатура поковок,одержуваних наГКМ.Точність поковок.


>ЗМІСТ

1Технологічністьконструкцій заготовок.Оцінкатехнологічності.Основніпоняття.Рекомендації до забезпеченнятехнологічностіконструкцій заготовок

2Штампування поковок нагоризонтально-кувальних машинах. Номенклатура поковок,одержуваних наГКМ.Точність поковок

>Переліквикористаноїлітератури


1Технологічністьконструкцій заготовок.Оцінкатехнологічності.Основніпоняття.Рекомендації до забезпеченнятехнологічностіконструкцій заготовок

>Пiдтехнологічністюконструкціївиробурозуміютьсукупність йоговластивостей, котрівизначаютьвідповідністьданоїконструкціїоптимальнимвитратам для йоговиготовлення,експлуатацію та ремонт длязаданихпоказниківякості,обсягувипуску та уміввиконанняробіт.

>Якістьвиробупоряд ізтехнологічністюконструкціїхарактеризуєтьсятакож йогофункціональністю,тобтоздатністювиробуреалізувати своюосновнуфункцію,надійністю,ергономічністю,естетичністю,економічністю,безпечністю таекологічністю.Всіпереліченіскладовіякостівиробузумовлені йогоконструктивноюбудовою,матеріалом йвизначаютьтехнологічністьконструкції вцілому.Функціональністьвиробу —відповідністьвиробуумовамреалізації йогоосновнихфункцій запризначенням.Надійність (>безвідмовність,довговічність,ремонтоздатність,схоронність)характеризуєздатністьвиробузберігатизадануякість йвиконуватипевніфункції вумовах йоговикористання,обслуговування,рекситу,зберігання татранспортуванняпротягомзаданого години.Ергономічністьвиробу —цездатність йогофункціонувати усистемілюдина—виріб.Підестетичністювиробурозуміють йогохудожньо-конструкторськеоформлення, щовідповідаєсучаснимвимогам.Безпечністьвиробу винназадовольнятивимоги безпеки роботи впроцесі йоговиготовлення,транспортування,зберігання,технологічногообслуговування, ремонту таутилізації.Екологічністьвиробухарактеризуєрівеньшкідливихдій, щовиникають под годину йоговиробництва,експлуатації та ремонту, надовкілля.

>Технологічністьконструкціївиробухарактеризуєможливість йоговиготовлення,експлуатації тазберігання за уміввикористаннянаявних увиготовлювача таспоживачавиробутрудових,матеріальних,енергетичних таіншихресурсів.Будь-якийвиріб винен бутитехнологічнораціональним длязаданихконкретних умівпідготовлення йоговиробництва,виготовлення,експлуатації та ремонту.Цівимогислід знаті конструктору до початку розробкаконструкціївиробу.

>Конструюваннязаготованки тадеталіорганічнопоєднаніміж собою, тому убільшостівипадківкресленнядеталіміститьтакожосновнітехнологічнівимоги дозаготованки таспособиїївиготовлення. Конструктор чи технолог,створюючиконструкцію такресленнядеталі,одночаснозадаєвимоги до заготівлі, аподекудивизначає іспосібїївиготовлення.Крім цого, згідно ізвимогамидержавнихстандартів,слід забезпечититехнологічність деталей. Цестосуєтьсятакож уконструкціяхвузлів,агрегатів й машин. Форма тарозміри заготівлізначноюміроювпливають як натехнологіюїївиготовлення, то й нанаступніоброблення.Точністьрозмірів йформи заготівліздебільшоговизначаєтрудомісткістьвиготовлення тавартість готовоговиробу (>деталі). Форма,розміри, станповерхонь йповерхневихшарів заготівліможутьістотновпливати наобсягподальшогоїїоброблення. Томубільшість заготовокпіддаютьпопередньомуобробленню, якуполягає до того,щоб забезпечитиїхнютехнологічність длянаступногомеханічногооброблення паметалорізальнихверстатах. До такогооброблення належатизачищення,виправлення,розрізування,центрування,термічнеоброблення тощо.Особливогозначеннянабуваєпопереднєоброблення заготовок вумовахавтоматизованих йгнучкихвиробництв.

>Забезпеченнятехнологічності заготовокзводиться довиконання таких правил:конструкціядеталі винна бути чиповністюстандартною (>типовою), чискладатисьзістандартнихелементів (>частин);деталі приможливостіслідвиготовлятизістандартних заготовок (прокату,виливків,кованок,пресованих заготовок);базовіповерхнімаютьзабезпечуватиточністьрозташування тазакріплення заготовок упроцесі їхньогооброблення, контролю тавимірювання; под годинувиготовлення деталейповиннівиконуватисьстандартні (>типові,групові)технологічніпроцеси.

>Оцінкатехнологічності заготовок

>Технологічністьвиробу (заготівлі,деталі)визначаєтьсяматеріалом,геометричноюформою,розмірами та їхньоготочністю,якістюповерхонь,заданимифізичними тамеханічнимивластивостями.Оцінкатехнологічності деталейможе бутиякісною такількісною. Дляякісноїоцінкиальтернативнівирішенняконструкціїдеталірозрізняють лише якліпші чигірші, чиприйнятні чинеприйнятні затехнологічністю длязаданих умів.Критеріямипорівняннятехнологічностіконструкціїдеталівважають простотуконструкції, форму,розміри ташорсткістьповерхонь, їхнідопустимівідхилення,розмірибазовихповерхонь,доступність длявиготовлення тамеханічногообробленняповерхонь,жорсткість йможливість забезпечитинеобхіднустійкість дожолоблення впроцесітермічногооброблення,довжину татехнологічнудоцільністьрозмірнихланцюгів.

>Кількіснуоцінкутехнологічностівиконують длязаданих умів за параметрамитехнологічності чи завідносними чиабсолютнимикоефіцієнтами, котрівизначають заприйнятоюметодикою. Дозагальнихпоказниківтехнологічностіконструкціївиробу належатиматеріаломісткість,енергомісткість,трудомісткість,технологічнавартістьвиробу увиготовленні,експлуатації таремонті.

>Достовірнуоцінкутехнологічностіконструкціївиробу можнаотриматирозрахунковим методом, щоявляє собоюсукупністьприйомів, задопомогою яківизначають йпорівнюютьчисловізначенняпоказниківтехнологічностівиробу тавідповіднихбазовихпоказників. Результатомкількісноїоцінкиєформуванняцільовоїфункції та алгоритму забезпеченнятехнологічностівиробу. Для цогозастосовуютьабсолютний,відносний тарізницевийспособиоцінкитехнологічності за результатамивизначення такихпоказників:

-абсолютнийпоказник

-відноснийпоказник

-різницевийпоказник

>Відходискладаються ізсумивитратматеріалу навигоранняметалу,облой,прибутки,ливникову систему, атакожвитратиматеріалувихідних заготовок,зумовленінекратністюрозмірів заготівлі тавикористовуваного прокату (прутка, аркуша,стрічки,штаби тощо).Відходиматеріалу,утворені припущеннями намеханічнеоброблення танапусками,єскладовоючастиноюмаси заготівлі.

>Рекомендації для забезпеченнятехнологічностіконструкцій заготовок

Упроцесіконструюваннявиробу (>деталі, заготівлі)розглядаютьможливість максимальногоспрощенняїїконструкції;заміниматеріалу надешевший тадоступніший;створенняраціональнихформи тарозмірів, щополегшуєпроцесиоброблення тазабезпечуєдостатнюякість (>міцність,жорсткість);зменшеннякількості тадовжиниоброблюванихповерхонь;проставляннярозмірів ізмінімальноюдовжиноюрозмірнихланцюгів; забезпеченнямінімальногожолоблення под годинутермічногооброблення тадостатніхрозмірівбазовихповерхонь. Наосновівикладенихвимог дотехнологічності деталеймашинобудуваннядаютьтакіпоради конструктору:оброблюваніповерхні неповинні бутисуцільними тадовгими;оброблюваніповерхніпотрібнорозташовувати воднійплощині (чиповерхні); всхідчастихотворахнайбільшточнуповерхнюслідробитинаскрізною; длясвердлінняотворівтреба забезпечитиможливість нормального (подпрямимкутом доповерхні) входу тавиходусвердла;уникати глухихотворів йрозміщення осейотворів подгостримикутами;конструкція заготівлімаєзабезпечувати простотурозніманняформи;поверхні,перпендикулярні доплощинирозніманняформи,маютьдопускатитехнологічнінахили;товщинастінок винна бутиоднаковою, ізплавними переходами;деталіповинні матірмінімальнукількістьповерхонь, щопотребуютьобробленнярізанням;припуски танапускиповинні бутимінімальними; формадеталімаєзабезпечуватиможливістьнадійногоїїбазування тазакріплення наопераціяхмеханічногооброблення, атакожнаскрізногообробленняїїповерхонь ізмінімальноюкількістюпереходів йустановів;оброблюваніповерхніслідробитидостатньодоступними тауніфікованими ізурахуваннямоброблення їхньогомінімальноюкількістюінструментів.

>Крімцихрекомендацій тапорад конструкторвраховуєще ірекомендації для забезпеченнятехнологічності заготовок, із яківиготовляютьдеталі чиготовівироби.

>Технологічністьвиливківзабезпечуєтьсядоборомматеріалу та способу їхньогоотримання,простотоюформи,мінімальноюкількістюшишок тажеребійок,відсутністюзовнішніхшишок йзнімнихчастин,можливістювиконативнутрішніпорожнини безшишок чи ізнаявністюдостатньоїкількостівікон устінкахвиливка длязакріпленняшишок.

>Співвідношеннягабаритнихрозміріввиливків,товщинстінок,радіусівзаокруглень танахилів,мають бути вмежахрекомендованих нормативамизначень, а їхньогоконструкція виннадопускатимашиннеформування,використаннясталихливарних форм,стандартнихопок тощо.

>Технологічністькованок, шовиготовляютьсявільнимкуванням таштампуванням,забезпечуєтьсявідповідністюрозмірів ймасикованок доможливостейзаводськогоустаткування таспорядження,співвідношеннямрозмірівкованок довимогстандартів;простотою їхніформи;мінімальноюкількістюштампувальнихрівчаків,потрібних дляїївиготовлення;можливістювикористанняуніверсальних йскладанихштампів;відсутністюрізкихпереходівміжокремимиповерхнями,потовщень тощо.

>Технологічністьзварюваних заготовокзабезпечуєтьсявідповідністюматеріалів окремихчастин заготовок довимогзварюваності таотриманнянайменшихвнутрішніхнапружень,узгодженістюконструкцій тарозмірівзварюванихшвів ізвимогамитехнологічнихінструкцій,мінімальноюкількістюшвів ізнакладаннямматеріалів,мінімальноюдовжиноюшвів,надійністювзаємногобазування окремихчастин заготівлі упроцесізварювання,вільним доступом до місцьзварювання,можливістювикористанняавтоматичногозварювання.


2Штампування поковок нагоризонтально-кувальних машинах. Номенклатура поковок,одержуваних наГКМ.Точність поковок

>Рис. 11.14. СхемаГКМ

>Особливістюгоризонтально-кувальних машин (>ГКМ)євикористання в їхньогоконструкціяхкривошипно-шатуннихмеханізмів йнаявність двохплощинрознімання штампа:однієї — всамійматриці,другої —міжматрицею тапуансоном (рис. 11.14).

Урознімнійматриці можназатискативихіднізаготованкирізноїформи, щодаєзмогувідмовитись відштампувальнихнахилів таоблою.ГКМ частозастосовують длявиготовленнякованок, що невимагаютьдеформуванняметалу повсійдовжині, чи длявиконаннякінцевоїопераціїштампуваннякованок,виготовлених наіншомуустаткуванні,наприклад,висаджуванняфланця наколінчастих йбагатосхідчастих валах. НаГКМвиготовляютькованки за чидекількапереходів із прокату чи окремихвихідних заготовок. Уразіпотребиотримуютьпотовщення ізобохбоківкованки.

>Штампи дляГКМскладаються ізматриці тапуансона.Затискнимрівчакамнадають овальногоперетину чироблятьїхніповерхнірифленими, щозабезпечуєнадійнезакріплення заготовок под годину їхніштампування. Запризначеннямпуансониможуть бутиформувальними,пробивальними,прошивальними таобрізувальними, а й законструкцією —суцільними таскладаними.

>ПеревагамиГКМєвисокапродуктивністьустаткування,можливістьвиготовленнякованок ізотворами безперетинок, безштампувальнихнахилів, порівняноскладноїформи,високапридатність домеханізації таавтоматизаціївиробничихпроцесівштампуваннякованок тощо.Наприклад,ГКМ ізгоризонтальноюплощиноюрозніманняматриці доброузгоджуються ізавтоматичнимиманіпуляторами, щодаєзмогувикористовувати їхні дляствореннягнучкихавтоматизованихвиробничих систем.

>Недолікамиштампуваннякованок наГКМє обмеженакількість їхні форм (>здебільшого —цетілаобертання) та потреба увикористанні яквихідних заготовок точного прокату, атакожпідвищенівитратиматеріалу зарахунокхвостовиків длязакріплення заготовок уматриці.Кованки,виготовлені наГКМ,зображені на рис. 11.15.Максимальнізусилляштампуванню на

>ГКМ 5...125МН,найбільшийдіаметроброблюванихпрутків — до 270 мм,робочийхідповзуна — 200...700 мм,кількістьробочихходів захвилину — 20...95.

НаГКМвиконуютьштампуваннявідкрите,закрите таштампуваннявитискуванням .Типовим ТПштампування наГКМєбагаторівчаковевисаджування узакритих штампів (рис. 11.16) із прутка. НаГКМштампуютьтакожокремі заготівлі «вторець».Під годинуповздовжньогоштампування на молотах йКГШПпопереднімитехнологічними переходамиєосаджуваннявихідних заготовок для забезпечення їхньогостійкості. УразізастосуванняГКМвнаслідокнадійногозатискання пруткастійкість заготовокзростає, щодаєзмогувідмовитись відопераціїосаджуванця.

>Рис. 11.16.Стадіївиготовлення (а, б) заготовокклапанів наГКМ:

1 — відштампувати; 2 — упор; З, 4 —частинирознімноїматриці;

5 —вихідна заготівля; 6 —кованка.

Дляштампування пласкимпуансономдовжинавиступавихідної заготівлі винна бутименшою, ніж 2,5їїдіаметра, адіаметрвисадженоїчастиникованки не виненперевищувати 1,0діаметравихідної заготівлі.Найліпшіумовивисаджуваннязабезпечуються тоді, колипотовщеначастинакованкимаєконічну форму таформується втіліпуансона.


>Рис. 11. 17.Висаджуванняпотовщень уковзнихматрицях напочатковій (а) такінцевій (б)стадіях:

1, 2 —частинирознімноїматриці; З, 4 —частинидодатковоїрознімноїматриці; 5 — відштампувати; 6 —вихідна заготівля; 7 —кованка.

>Рис. 11.18.Прошиванняотворів напочатковій (а) такінцевій (б)стадіях:

І, 3 —частинирознімноїматриці; 2 — заготівля; 4 —прошивний відштампувати.

Дляформуванняпотовщеноїчастиникованкибільшогооб'єму таскладнішоїформиштампуваннявиконують над одному, акількохрівчаках, котріназиваютьнабірними. Задопомогоюцихрівчаківотримують заготівлібільшогодіаметра чи поперечногорозміру, ніждіаметр чирозмірвихідноїзаготованки (прутка).Набираютьматеріал впуансоні чи вматриці чичастково впуансоні тачастково вматриці.Рекомендованіспіввідношеннярозмірів заготовокнаведені вспеціальнійлітературі.

>Рис. 11.19.Висаджуванняпотовщеньрізноїформи натрубчастихзаготованках.

Дляутворенняпотовщеньпосерединікованкизастосовуютьковзніматриці (рис. 11.17). Дляотриманняпорожнин укованках із глухими чинаскрізнимиотворамипридатніпрошивнірівчаки (рис. 11.18). Напрактиці задопомогоюпрошивання наГКМроблять відчини, щостановлять 0,75діаметра пруткаглибиною дочотирьох йогодіаметрів.

>Поширеноюоперацією наГКМєотриманняфланців йпотовщеньрізноїформи натрубчастихзаготованках (рис. 11.19). НаГКМвиконуютьтакожперетискання заготовок,сплющування,вигинання,відрізування тощо.


>Переліквикористаноїлітератури

1.Афонькин Авт.,Магницкая М. В. Виробництво заготовок у машинобудуванні. – Л.: Машинобудування, 1987. – 256 з.

2. БоженкоЛ.І.Технологіямашинобудування.Проектування тавиробництво заготовок:Підручник. – Львів: світ, 1996. – 368 з.

3.Ковка і штамповка: Довідник на чотири т./ Під ред.Р.И. Семенова. – М.: Машинобудування, 1985.

4. Руденко П.О., Харламов Ю.О.,Плескач В.М. Проектування і виробництво заготовок у машинобудуванні:Учеб. Посібник. – До.:Вища школа, 1991. – 247 з.


Схожі реферати:

Навігація